Právna poradňa

Narúšanie pokojného bývania ako predpoklad pre zánik nájmu bytu

Rada by som sa informovala, či nás bytové družstvo môže kvôli dcére vysťahovať z bytu? Nemáme kam íst bývať a dá sa tomu vyhnúť, ak bytové družstvo zruší dcére trvalý pobyt a ona odíde preč? Vlastníkom bytu je bytové družstvo a ja a manžel ako spoloční členovia družstva sme nájomníkmi. Máme dospelú dcéru, ktorá má totožný trvalý pobyt ako my a v čase našej neprítomnosti (manžel je dlhodobo mimo bytu a ja kvôli práci) býva dcéra v byte a susedia sa sťažujú, zatiaľ len ústne, na bytovom družstve, že za dcérou chodia všelijaké "živly" a robia zle v celom činžiaku a že údajne bola privolaná, a nie raz, aj hliadka polície, ale nebolo nič, lebo sa nič nedeje, dcéra tvrdí opak. Tak by som chcela vedieť, či má právo bytové družstvo nás vysťahovať a ako vlastne predísť vysťahovaniu, resp. či stačí dcére zrušiť trvalý pobyt, alebo čo vlastne v tomto prípade robiť, či sa môžeme nejako brániť, alebo teda odísť dobrovoľne a nájsť si iné bývanie. Fakt neviem, čo by bolo najlepšie. A pritom musím podotknúť, že nám susedia nič do očí nepovedia. Ďakujem. Zuzana Sch., Bardejov

Bývanie rozvedeného manžela - otázniky nad družstevnými bytmi

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, či mám právo na polovicu bytu, ktorý na mňa a moju manželku (sme v rozvodovom konaní) prepísala svokra po našom sobáši. Jedná sa o družstevný byt, ktorý nie je ešte vo vlastníctve, sme tam len členmi družstva.

Rastislav K., Rimavská Sobota

 

Komunikácia medzi správcom a vlastníkmi bytov - otázka efektivity

„Minulý rok došlo v našom dome ku zmene správy, ktorú pôvodne vykonávalo spoločenstvo vlastníkov. Toto spoločenstvo však stále je registrované ako existujúce. To je pomimo, avšak podstatným problémom je komunikácia so správcovskou spoločnosťou, ktorá spravuje náš dom. V dome, ktorý má dva vchody – predný a zadný - sú vytrhané mnohé svetelné spínače, svetlo možno zapnúť len na niektorých z dvoch poschodí, príp. na prízemí, čo značne komplikuje najmä v tomto zimnom období pohyb po schodoch v dome, navyše mnoho z obyvateľov je vo vyššom veku, teda je tu nebezpečenstvo úrazu pádom zo schodov pre viacerých. Správcovská spoločnosť bola opakovane kontaktovaná mojou osobou, ako aj inými vlastníkmi, že je potrebné vykonať opravu. Situácia trvá už od novembra 2009. Ako sa máme domôcť vykonania opravy?“ Anna S., Bratislava

Ste nespokojní so správcom domu? Rokujte alebo ho zmeňte!

Chcel by som sa spýtať v súvislosti s výkonom správy domu podľa platnej zmluvy, ako najefektívnejšie postupovať pri kontrole správcu. Máme totiž uzavretú zmluvu o výkone správy domu so správcom (správcovská spoločnosť je s.r.o.), ktorého podozrievame z nekalej činnosti a postupom voči nám tým, že nedodržuje dohodnuté odsúhlasovanie dodávateľov prác a ich cenníky, nepostupuje hospodárne a efektívne voči nám (dodávateľské práce bývajú riadne predražené), rôzne vratky a poplatky, ktoré sú nám zasielané a na ktoré máme nárok, zdržuje na svojom účte, prehľad výdajov a príjmov, ktoré nám zasiela mesačne, je neprehľadný, nezrozumiteľný, peniaze z nášho účtu fondu opráv použil dočasne na iný dom a po mesiaci vrátil, a pod. Pri našich reklamáciách nám správca uvádzal, že všetko je v poriadku a podľa zákona, ničoho sa nedopúšťa, zúčtovania vraj dlhšie trvajú a pod. Keďže však nie je nikto z nás znalý v účtovníctve, nevieme oponovať a sme vlastne laici. Chceli by sme nejakú inštitúciu požiadať o vykonanie účtovnej kontroly našich účtov a postupu správcu, no nevieme, na koho sa obrátiť. Viacero ľudí nám radilo, že máme požiadať o audit nejakú audítorskú firmu, no úhrada takého auditu by nás finančne zruinovala. Na koho sa môžeme obrátiť? Môže v takomto prípade konať na náš podnet aj cez SOI, alebo sa obrátiť na políciu? Ďakujem. Julián Ch., Bratislava

Protiprávne konanie s realitami zakladá (nielen) bezdôvodné obohatenie

 

 S poverením mojej matky som uzavrela s realitnou kanceláriou zmluvu s výhradou exkluzivity na predaj nehnuteľnosti patriacej mojej matke. Jeden z klientov tejto realitnej kancelárie sa na nás obrátil s tým, že má záujem o kúpu predmetnej nehnuteľnosti - pozemku, avšak že by pozemok kúpil mimo realitnej kancelárie a zmluvy. Na to som reagovala tým, že zmluva je exkluzívna a doba exkluzivity stále trvá. Jeho reakcia bola, že mu pozemok musíme predať, lebo inak „uvidíme“ a ponechal nám sumu 2.000,- Eur ako tzv. zálohu s tým, že som podpísala pokladničný blok a že mu dodatočne spresníme výmeru pozemku. Potom sa ozvali z realitnej kancelárie, že majú záujemcu o kúpu pozemku, čo sme s matkou oznámili dotyčnému pánovi, ktorý ponúkol zálohu. Ten sa vyjadril, že nás zažaluje, lebo sme nesplnili dohodu medzi nami a ním, vyhrážal sa aj fyzickým násilím a pod. My sme ale s ním žiadnu dohodu neuzavreli, nič nebolo spísané. Vrátenie sumy 2.000,- eur odmietol prijať, nechce peniaze späť. Ďakujem za právnu radu.

 Viera R., Bánovce nad Bebravou

 

Riešenie dedičskej otázky medzi živými a mimo testamentu

 

  Prosím vás o právnu konzultáciu a odpoveď na túto moju otázku, ktorá sa týka dedičstva. Manželovi rodičia darovali rodinný dom v období, keď sme boli už manželia a do darovacej zmluvy napísali ako obdarovaného len manžela, moju osobu tam neuviedli. Rodinný dom sme postupne spolu prerobili. Chcela by som vedieť, ako to bude s dedením v prípade mojej alebo manželovej smrti, pretože ja som si priviedla do manželstva dcéru z predchádzajúceho vzťahu a manžel má dvoch synov z predchádzajúceho manželstva a všetky tri deti žijú v našej spoločnej domácnosti. Ďakujem za odpoveď.

 

Natália H., Prievidza

 


 

 

Dedenie a prechod nájmu družstevného bytu

 

Časté otázky našich čitateľov sa týkajú vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov a spôsobov riešenia bývania pozostalých manželov pri nájme družstevného bytu. Mnohí čitatelia majú pocit, že boli dotknutí na svojich právach, ak súd rozhodol o tom, že právo nájmu družstevného bytu v dôsledku smrti nájomcu prechádza na iného dediča, ako je pozostalý manžel. Právny náčrt a vysvetlenie daného postupu súdov vám prináša nasledovný článok.

 

 

Spoluvlastnícky podiel ako predmet záložného práva a postihnutie spoluvlastníckeho podielu exekúciou

Dobrý deň. Rád by som sa spýtal na možné riešenie nasledovného problému. Moja manželka je spoluvlastníkom domu. Ona vlastní 2/10 z domu a ďalej je tam viacej vlastníkov, pričom jeden z nich, ktorý má 1/10 z domu, ju dal pred niekoľkými rokmi založiť a spadla na to exekúcia, ktorú on nie je schopný splácať dlhé roky. Ešte k tomu je na tú 1/10 domu viacej exekúcií, čo sme sa nedávno dozvedeli. Radi by sme to začali riešiť, len nevieme ako. Chceli by sme tú 1/10 vyplatiť alebo postupne splatiť, ak sa to dá, lebo musíme opraviť určité časti domu a teraz tam nemôžeme nič opravovať. Ďakujem Vám za právnu radu a pomoc.

Ján G., Bratislava

 

Obťažuje vás sused hlasnou hudbou? Bráňte sa!

Dobrý deň, pán Mgr. Lasák! Dovoľujem si Vás poprosiť touto cestou o radu, ako môžem postupovať. Pred pár mesiacmi som z rodinných dôvodov zmenila bydlisko a kúpila som v dedinke pri Zlatých Moravciach domček. Som dôchodkyňa a tešila som sa na to, že si domček opravím a budem si užívať pokojný dôchodok. Žiaľ, opak je pravdou. Asi 15 m oproti môjmu domu žije rodina s dvoma dospelými chlapcami. Chlapci si spolu s priateľmi zakúpili hudobné nástroje, bubny, gitary a pravidelne prevádzkujú počas dňa „hudobnú produkciu“ s tak vysokými decibelmi, že je nemožné v pokoji pracovať na dvore a záhrade môjho domu. Niekoľkokrát som ich bola upozorniť, aby brali ohľad na mňa ako najbližšiu susedu. Žiaľ, bez odozvy a situácia sa opakuje. Prosím, poraďte mi, ako môžem postupovať pri uvedenej situácii. Na záver iba toľko, že hudobná produkcia uvedenej partie chlapcov je nervy drásajúca. Ďakujem.

Magdaléna S., Zlaté Moravce

 

 

 

Základné povinnosti prenajímateľov - všeobecná právna úprava

Nájomné vzťahy bývajú v praxi značne komplikované, nakoľko účastníci zmluvného vzťahu nedostatočným spôsobom upravili svoje vzájomné vzťahy v súvislosti s nájmom – práva a povinnosti. Často zo strany prenajímateľov dochádza k porušeniam zákona ohľadne nájmu, čo má za následok ujmu na strane nájomcu. Vzhľadom na viaceré vaše otázky na danú problematiku, vážení čitatelia, vám poskytujeme náhľad do základných povinností prenajímateľov. Základnou právnou úpravou nájmu je Občiansky zákonník v ust. §§ 663 - 685 (pozn. zákon č. 40/1964 Zb., ďalej v texte len ako „OZ“). Obligačnú stránku nájomného vzťahu na strane prenajímateľa vymedzujú nasledovné povinnosti: