Timesharing - atypická forma nájmu nehnuteľností

Iste sa už mnohí z vás, vážení čitatelia, stretli s novinkou na našom trhu, a to s dovolenkovými pobytmi, ktoré si záujemcovia tak povediac predplatili aj na obdobie niekoľkých rokov. Ide o timesharing, o právny inštitút pôvodne pochádzajúci spoza Atlantického oceánu, ktorého základy u nás sú dané najmä právom Európskej únie.

 Timesharing v práve EÚ a SR

Právnym rámcom pre oblasť nájmu práva na tzv. sezónne, alebo, aby sme sa vyjadrovali v súlade so znením právnych textov, práva užívať budovu alebo jej časť v časovo vymedzených úsekoch, je v prvom rade smernica č. 94/47/ES Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 26.10.1994 o kúpe práva na sezónne užívanie nehnuteľností a smernica č. 93/13/EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách. Príslušné právne predpisy EÚ boli zakomponované do slovenského právneho poriadku prostredníctvom zákona č. 150/2004 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1.4.2004 a ktorým bol novelizovaný Občiansky zákonník. Jedná sa o ustanovenia § 55 a nasl. upravujúce spotrebiteľskú zmluvu o práve užívať budovu alebo jej časť v časovo vymedzených úsekoch.

Pre platnosť takej zmluvy zákon vyžaduje písomnú formu a ustanovuje tiež časové úseky, na ktoré sa predmetná „timesharingová“ zmluva môže uzavrieť. Táto zmluva sa uzatvára medzi dodávateľom práva a spotrebiteľom (kvázi nájomcom, ktorý bude nehnuteľnosť uvedenú v zmluve dočasne užívať na jedno alebo viac určených alebo určiteľných časových období ). Časové obdobia nesmú byť kratšie ako týždeň a zmluva o o práve užívať budovu sa uzatvára na dobu minimálne troch rokov. Občiansky zákonník vyžaduje, aby zmluva bola zrozumiteľná pre zmluvné strany - teda aby bola spísaná v slovenskom jazyku . Jazyk si tak volí spotrebiteľ a dodávateľ práva je povinný zabezpečiť pre spotrebiteľa osvedčený preklad zmluvy v úradnom jazyku, či úradnom jazyku členského štátu EÚ, v ktorom sa budova nachádza.

Zmluvy o práve užívať budovu alebo jej časť v časovo vymedzených úsekoch

Pokiaľ sa rozhodnete investovať svoje peniaze do timesharingu, v prvom rade si riadne preštudujte, aby ste vedeli s kým a za akých podmienok uzatvárate zmluvný vzťah. V hre sú vaše peniaze a váš čas. Zmluva o kúpe práva užívať budovu alebo jej časť v časových úsekoch musí obsahovať:

1. identifikáciu spotrebiteľa (meno, priezvisko, dátum narodenia)

2. identifikáciu dodávateľa (obchodné meno, sídlo, predmet podnikania, IČO, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby)

3. identifikáciu vlastníka budovy alebo jej časti

4. polohové umiestnenie budovy, jej presný popis a vybavenosť, evidenčné a súpisné číslo

5. vymedzenie práva užívať budovu na časové obdobia v roku spolu s uvedením podmienok, za ktorých možno uplatniť právo na území štátu, kde sa budova nachádza

6. informáciu o stave rozostavanosti budovy, príp. rozostavanosti inžinierskych sietí, termín ich dokončenia, úplný názov a adresu stavebného úradu, ako aj informáciu o zabezpečení záväzku pre prípad nedokončenia budovy/jej časti

Medzi ďalšie náležitosti zmluvy o práve užívať budovu patrí aj vymedzenie služieb, ktoré sú nevyhnutné a spojené s právom užívať budovu, ako aj vymedzenie rozsahu užívania spoločných priestorov a zariadení či vymedzenie rozsahu a spôsobu vykonávania údržby, opráv budovy.

Samozrejme, že predmetná zmluva musí obsahovať presné vymedzenie dátumu, od ktorého možno využiť svoje právo užívať budovu, dobu trvania tohto práva, príp. presne určenie doby užívania. Podstatnou náležitosťou je nepochybne cena, ktorú má spotrebiteľ (ten, ktorý si prenajíma budovu) uhradiť za právo užívať budovu, určenie ďalších prípadných platieb za služby spojené s užívaním budovy či iné poplatky a spôsob platby.

Právo odstúpiť od zmluvy

Zmluvný partner - dodávateľ práva je povinný potenciálneho spotrebiteľa v zmluve oboznámiť o možnostiach zapojenia sa do systému nadobúdania a výmeny užívacieho práva organizovaného dodávateľom/treťou stranou, o nákladoch s tým spojených, a poučiť spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy - poučenie musí obsahovať náležitosti a formu oznámenia o odstúpení, spôsob a miesto doručenia a osobu, ktorej sa oznámenie má doručiť, druh a výšku platieb, ktoré dodávateľ je oprávnený požadovať od spotrebiteľa pre prípad jeho odstúpenia od zmluvy. Podstatnou informáciu pre potenciálneho spotrebiteľa je aj informácia o možnosti a podmienkach prevodu alebo prechodu práva vyplývajúceho zo zmluvy o práve užívať budovu v časových úsekoch na tretiu osobu.

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v lehote troch mesiacov od jej uzavretia, ak táto neobsahuje zákonom predpísané náležitosti. Spotrebiteľ môže od zmluvy tiež odstúpiť, a to v kratšej desaťdňovej lehote, ktorá sa počíta od uzavretia zmluvy, od doplnenia chýbajúcich náležitostí v zmluve, alebo po uplynutí vyššie uvedenej trojmesačnej lehoty. V prípade odstúpenia od zmluvy zo stany spotrebiteľa vzniká dodávateľovi práva nárok na preukázateľne vynaložené náklady spojené s odstúpením od zmluvy.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

 

Späť

Znalecký posudok nehnuteľností

Znalecký posudok na nehnuteľnosť je možné v stručnej definícii popísať ako určenie hodnoty konkrétneho domu, bytu, podnikateľského objektu či pozemku; je nielen užitočný pre majiteľa ako informačný údaj, ale najmä potrebný pre rôzne právne úkony, ktoré súvisia s kúpou, predajom, úverom, ručením a podobne. Väčšina z nás sa už zrejme so znaleckým posudkom ako takým stretla a ak nie, určite sa to v budúcnosti stane. Poďme sa teda pozrieť na to, ako sa vyhotovuje, na koho sa obrátiť a čomu sa vyhnúť, aby sme peniaze..

Výtvarné umenie ako okrasa nehnuteľnosti

Pri sťahovaní sa do nového domova si ľudia dávajú záležať na mnohých detailoch. Záleží im na tom, aby sa ich byt alebo dom stal útočiskom. Miestom, ktoré budú milovať a starať sa oň. Jedným z najväčších pomocníkov pri vytváraní žiadanej atmosféry nehnuteľnosti je výtvarné umenie. Dokáže zázraky.Aké druhy výtvarného umenia sú vhodné do Vášho interiéru?Hoci poznáme mnoho odvetví výtvarného umenia, nie každé je vhodné umiestniť do Vášho obytného priestoru. Viete si predstaviť blokovať stred Vašej obývačky veľkou plastickou..

Klamlivá reklama o novostavbách?

Nie je to tak dávno čo médiami prešla správa, ako niektoré reklamy zavádzajú pri prezentácii bytových novostavieb v Bratislave. Bilbordy s vizualizáciami novostavieb ich prezentujú ako to najkrajšie miesto na zemi, kde by potencionálny zákazník mal určite investovať svoje peniaze, pričom reálny stav novostavby je celkom iný. Nuž bežný človek by si povedal, že na verejnosť znova len prenikli fakty, ako zákazník ťahá znova za kratší koniec a ako ho chce predajca len oblafnúť. Ide však pri prezentácii vizualizácií o skutočné zavádzanie?Čo novostavba, to najkrajšie..

Reality - Stavebné povolenie

Pri riešení vlastného domova dá niekto prednosť kúpe domu na kľúč, niekto výhodnej kúpe a následnej rekonštrukcii a niekto radšej kúpi pozemok a ide stavať. Všetky tieto možnosti majú svoje výhody aj nevýhody a tú poslednú si väčšinou volia ľudia, ktorí chcú mať každý detail svojho nového domova podľa svojich predstáv. Ak sa však rozhodneme pre výstavbu nového domu, nevyhneme sa istým „procedúram“. Jednou z nich je aj stavebné povolenie.   Kam treba ísť žiadať o stavebné povolenie S touto žiadosťou..

Čo treba urobiť pred nasťahovaním do novopostaveného rodinného domu

Sťahovanie do novopostaveného rodinného domu so sebou prináša radosti a očakávania. Každý majiteľ nového domu sa teší, že si splní svoje želania a predstavy o dokonalom bývaní. No na druhej strane prináša sťahovanie aj niekoľko povinností a starostí so zariaďovaním a presunom starej domácnosti do novej. Keď si odmyslíme náročné sťahovanie, ktoré pozostáva s prenášania plných škatúľ niekedy aj nepotrebných vecí, s ktorými sa nevieme rozlúčiť, zostane nám ešte niekoľko základných povinností, bez ktorých by sme si komfort nového domova užívali asi len veľmi ťažko. Nejde len o samotné prehlásenie trvalého pobytu, ktoré spečatí fakt o novom bývaní, ale aj niekoľko administratívnych úkonov, ktoré sú potrebné vykonať ešte pred samotným sťahovaním. Ide napríklad o podpísanie zmlúv na dodávku elektrickej energie, či..

Ako predísť podvodu pri podpise zmluvy o kúpe nehnutelnosti - prevencia rizika podvodu na nehnuteľnosti

V rámci každodenného života si mnohí z nás ani neuvedomujú, koľko zmlúv uzavrú za jediný deň. Stačí pritom ísť na nákup, odviesť sa hromadným dopravným prostriedkom, či taxíkom a pod. Popri všetkých týchto činnostiach boli uzavreté zmluvy, avšak bez osobitnej písomnej formy. Písomná forma je nevyhnutná najmä pre tie zmluvy, ktoré si vyžadujú z pohľadu zmluvných strán vyššiu mieru právnej istoty. Navyše aj priamo zákon pre niektoré zmluvy vyžaduje povinne písomnú formu, pričom typickým príkladom môžu byť zmluvy o prevode..

Občianska a trestná zodpovednosť za protiprávne obmedzovanie práv užívať nehnuteľnosť

„Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva. Dedenie sa zaručuje. Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných a v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom. Výkon vlastníckych práv nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.“ (Ústava Slovenskej republiky, článok 20 ods. 1 a 3)  V roku 1993 som uzavrela manželstvo..

Vznik nároku na províziu za sprostredkovanie predaja nehnutelnosti

Kedy vzniká realitnej kancelárii ako sprostredkovateľovi nárok na províziu za predaj nehnutelnosti? Podstata sprostredkovateľskej zmluvy spočíva v tom, že sprostredkovateľ obstará pre záujemcu uzavretie určitej zmluvy za odplatu. Pokiaľ ide konkrétne o sprostredkovanie predaja nehnutelnosti, zmluva, ktorej uzavretie sprostredkovateľ pre záujemcu obstaráva, je kúpnou zmluvou o prevode nehnutelnosti. Zákonné znenie podľa Občianskeho zákonníkaV zmysle ustanovenia § 774 Občianskeho zákonníka platí, že odmena (v praxi skôr označovaná..

Publikácia Nehnuteľnosti

kompletný sprievodca svetom nehnuteľností - na predaj za 27€ s poštovným. Účelom tejto publikácie je poskytnúť čitateľovi kompletný zdroj informácii potrebných pre rozhodovanie pri výbere, kúpe, predaji prenájme nehnuteľnosti, v takom rozsahu, aby bol odborne spôsobilým partnerom a účastníkom transakcie s nehnuteľnosťami. Doporučené využitie je pre všetkých účastníkov trhu s nehnuteľnosťami aj predávajúcich, pri nesprostredkovanom, alebo sprostredkovanom obchodovaní s nehnuteľnosťami, pre záujemcov o výkon realitnej činnosti, pre študentov..

Poplatok za komunálny odpad

Dobrý deň. Som majiteľkou malej chatky neďaleko Banskej Bystrice. Môj manžel zomrel pred ôsmimi rokmi a tak chatku využívam len veľmi zriedkavo, asi 2-3x do roka na pár dní. Patrím k ekologickým chatárom, ktorí produkujú minimum odpadu a ktorí spravidla odvážam z chatovej oblasti späť do mesta. Nevyužívam vlastne odpadové nádoby patriace príslušnej obci, na území ktorej chatka stojí. Napriek tomu musím platiť obci poplatok za odpad. V apríli 2004 som požiadala obec o oslobodenie od poplatkovej povinnosti, avšak do dneška som nedostala žiadnu odpoveď. Naopak, obec na mňa začala tento rok daňovú exekúciu a hrozí mi postihnutím majetku. Som 76-ročná invalidná dôchodkyňa, cítim sa byť ukrivdená. Ďakujem vám za vašu právnu radu. Marta S., Banská Bystrica     Vážená pani, poplatok za odpad je jedným z možných príjmov územnej..

Kúpa nehnutelnosti zaťaženej vecným bremenom alebo záložným právom na nehnuteľnosti?

Pred samotnou kúpou zaťaženej nehnutelnosti je vhodné, aby si kupujúci v prvom rade jasne ozrejmil, či skutočne chce nadobudnúť nehnuteľnosť s ťarchou alebo nezaťaženú nehnuteľnosť. Jeho postup závisí od toho, či nehnuteľnosť je nadobúdaná priamo konaním kupujúceho alebo cez sprostredkovateľa - realitnú kanceláriu. Kupujúci by si mal vyžiadať relevantné a najmä aktuálne doklady ohľadne predmetnej nehnuteľnosti, napr. originál  listu vlastníctva. Na liste vlastníctva, ktorý môže získať od predávajúceho, od realitnej kancelárie..

Prečo si vybrať open space kancelárie: nová teória activity-based workplace

V posledných rokoch sa nie len väčšie úspešné firmy ale aj takzvaní podnikatelia na voľnej nohe usilujú o navodenie produktívnej atmosféry pri práci. Open space kancelárie sú pre pracujúcich ľudí v mnohom veľkým prínosom a to či už máte firmu s množstvom zamestnancov, alebo ste podnikateľ, ktorému sa nedarí zachovať motiváciu na gauči vo vlastnom byte. Otvorené priestory kancelárií, ktoré minimalizujú možnosti vytvoriť si súkromné priestory, odstraňujú steny a dvere, sa v histórii prvýkrát uplatnili niekde v 50.-tych..

Ceny nehnuteľností

Dom na predaj

Novinky v stavebnom sporení

Správa bytových domovCieľ projektu a konferencieNovela zákona o stavebnom sporeníOkruh poberateľov štátnej prémieAsi nikoho v súčastnej dobe neprekvapí, že medzi základné túžby človeka patrí splnenie si sna o vlastnom bývaní či zmodernizovaní toho, čomu hovoríme vlastný domov. Cesta k peknému a hlavne útulnému bývaniu vedie viacerými cestami. Medzi tie najviac využívané cesty ako sa k tomuto cieľu priblížiť patrí na Slovensku stavebné sporenie. Aby tento nástroj na splenie si sna o peknom bývaní mohol lepšie reagovať na potreby ľudí, dochádza na tomto poli k viacerím zmenám. Konkrétnou reakciou na zlepšenie situácie v oblasti nehnuteľností je zlepšenie kvality správy bytových domov a neposlednom rade je to aj čerstvo schválená novela zákona o stavebnom sporení.Správa bytových domov    Veľmi aktuálnym problémom v oblasti..