Timesharing - atypická forma nájmu nehnuteľností

Iste sa už mnohí z vás, vážení čitatelia, stretli s novinkou na našom trhu, a to s dovolenkovými pobytmi, ktoré si záujemcovia tak povediac predplatili aj na obdobie niekoľkých rokov. Ide o timesharing, o právny inštitút pôvodne pochádzajúci spoza Atlantického oceánu, ktorého základy u nás sú dané najmä právom Európskej únie.

 Timesharing v práve EÚ a SR

Právnym rámcom pre oblasť nájmu práva na tzv. sezónne, alebo, aby sme sa vyjadrovali v súlade so znením právnych textov, práva užívať budovu alebo jej časť v časovo vymedzených úsekoch, je v prvom rade smernica č. 94/47/ES Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 26.10.1994 o kúpe práva na sezónne užívanie nehnuteľností a smernica č. 93/13/EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách. Príslušné právne predpisy EÚ boli zakomponované do slovenského právneho poriadku prostredníctvom zákona č. 150/2004 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1.4.2004 a ktorým bol novelizovaný Občiansky zákonník. Jedná sa o ustanovenia § 55 a nasl. upravujúce spotrebiteľskú zmluvu o práve užívať budovu alebo jej časť v časovo vymedzených úsekoch.

Pre platnosť takej zmluvy zákon vyžaduje písomnú formu a ustanovuje tiež časové úseky, na ktoré sa predmetná „timesharingová“ zmluva môže uzavrieť. Táto zmluva sa uzatvára medzi dodávateľom práva a spotrebiteľom (kvázi nájomcom, ktorý bude nehnuteľnosť uvedenú v zmluve dočasne užívať na jedno alebo viac určených alebo určiteľných časových období ). Časové obdobia nesmú byť kratšie ako týždeň a zmluva o o práve užívať budovu sa uzatvára na dobu minimálne troch rokov. Občiansky zákonník vyžaduje, aby zmluva bola zrozumiteľná pre zmluvné strany - teda aby bola spísaná v slovenskom jazyku . Jazyk si tak volí spotrebiteľ a dodávateľ práva je povinný zabezpečiť pre spotrebiteľa osvedčený preklad zmluvy v úradnom jazyku, či úradnom jazyku členského štátu EÚ, v ktorom sa budova nachádza.

Zmluvy o práve užívať budovu alebo jej časť v časovo vymedzených úsekoch

Pokiaľ sa rozhodnete investovať svoje peniaze do timesharingu, v prvom rade si riadne preštudujte, aby ste vedeli s kým a za akých podmienok uzatvárate zmluvný vzťah. V hre sú vaše peniaze a váš čas. Zmluva o kúpe práva užívať budovu alebo jej časť v časových úsekoch musí obsahovať:

1. identifikáciu spotrebiteľa (meno, priezvisko, dátum narodenia)

2. identifikáciu dodávateľa (obchodné meno, sídlo, predmet podnikania, IČO, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby)

3. identifikáciu vlastníka budovy alebo jej časti

4. polohové umiestnenie budovy, jej presný popis a vybavenosť, evidenčné a súpisné číslo

5. vymedzenie práva užívať budovu na časové obdobia v roku spolu s uvedením podmienok, za ktorých možno uplatniť právo na území štátu, kde sa budova nachádza

6. informáciu o stave rozostavanosti budovy, príp. rozostavanosti inžinierskych sietí, termín ich dokončenia, úplný názov a adresu stavebného úradu, ako aj informáciu o zabezpečení záväzku pre prípad nedokončenia budovy/jej časti

Medzi ďalšie náležitosti zmluvy o práve užívať budovu patrí aj vymedzenie služieb, ktoré sú nevyhnutné a spojené s právom užívať budovu, ako aj vymedzenie rozsahu užívania spoločných priestorov a zariadení či vymedzenie rozsahu a spôsobu vykonávania údržby, opráv budovy.

Samozrejme, že predmetná zmluva musí obsahovať presné vymedzenie dátumu, od ktorého možno využiť svoje právo užívať budovu, dobu trvania tohto práva, príp. presne určenie doby užívania. Podstatnou náležitosťou je nepochybne cena, ktorú má spotrebiteľ (ten, ktorý si prenajíma budovu) uhradiť za právo užívať budovu, určenie ďalších prípadných platieb za služby spojené s užívaním budovy či iné poplatky a spôsob platby.

Právo odstúpiť od zmluvy

Zmluvný partner - dodávateľ práva je povinný potenciálneho spotrebiteľa v zmluve oboznámiť o možnostiach zapojenia sa do systému nadobúdania a výmeny užívacieho práva organizovaného dodávateľom/treťou stranou, o nákladoch s tým spojených, a poučiť spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy - poučenie musí obsahovať náležitosti a formu oznámenia o odstúpení, spôsob a miesto doručenia a osobu, ktorej sa oznámenie má doručiť, druh a výšku platieb, ktoré dodávateľ je oprávnený požadovať od spotrebiteľa pre prípad jeho odstúpenia od zmluvy. Podstatnou informáciu pre potenciálneho spotrebiteľa je aj informácia o možnosti a podmienkach prevodu alebo prechodu práva vyplývajúceho zo zmluvy o práve užívať budovu v časových úsekoch na tretiu osobu.

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v lehote troch mesiacov od jej uzavretia, ak táto neobsahuje zákonom predpísané náležitosti. Spotrebiteľ môže od zmluvy tiež odstúpiť, a to v kratšej desaťdňovej lehote, ktorá sa počíta od uzavretia zmluvy, od doplnenia chýbajúcich náležitostí v zmluve, alebo po uplynutí vyššie uvedenej trojmesačnej lehoty. V prípade odstúpenia od zmluvy zo stany spotrebiteľa vzniká dodávateľovi práva nárok na preukázateľne vynaložené náklady spojené s odstúpením od zmluvy.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

 

Späť

Môžu esenciálne oleje zvyšovať kvalitu bývania - nehnutelnosti?

Súvisia nehnutelnosti a aromatické esenciálne oleje? Na prvý pohľad sa zdá, že tieto dva pojmy nemajú nič spoločné, no keď si predstavíte, že byt, dom, či chata, ale aj kancelársky priestor, garáž a pivnica sú miesta, kde sa pohybujú ľudia a trávia v nich prevažnú časť svojho života. Zároveň reality predstavujú významnú časť majetku ich vlastníkov a veľmi dobre uchovávajú svoju hodnotu. Toto všetko sú dôvody uvedomiť si, pri čom všetkom nám môžu napomáhať éterické oleje, tieto vzácne dary prírody, ak poznáme..

Vklad do katastra nehnutelnosti. Návrh na vklad nehnuteľnosti, priebeh procesu a ktoré dokumenty sú k nemu potrebné

Katastrálne konanie završuje proces prevodu vlastníckeho práva z prevádzajúceho na nadobúdateľa a je dôležitou časťou tohto procesu spolu s uzavretím samotnej scudzovacej zmluvy. Tento článok dá v tejto súvislosti podrobnú odpoveď na nasledovné otázky:   - Prečo je po uzavretí zmluvy potrebné ešte podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnutelnosti po kúpe nehnuteľnosti? - Čo musí obsahovať návrh na vklad a kam ho podať? - Aké prílohy musia byť k návrhu na vklad priložené? (skúsenosti z katastra nehnutelnosti..

Prístupová cesta k nehnutelnosti - predchádzanie problémom ohľadom nehnuteľnosti

Kúpa pozemku je úkon, ktorý si vyžaduje pozornosť a obozretnosť oboch zainteresovaných strán; je pomerne ľahké dopustiť sa chýb, ktoré sa spätne nedajú napraviť a ak prehliadneme isté skutočnosti, je možné nielen to, že vzniknú okolnosti, ktoré výrazne znížia cenu predmetného pozemku, ale i to, že vznikne patová situácia, výsledkom ktorej bude jeho nevyužiteľnosť, ktorá vyústi do následnej nepredajnosti. Bratislava ale aj iné mestá sú toho príkladom. Opäť teda platí, že je nutné zodpovedne preveriť nielen každý detail kúpnopredajnej zmluvy,..

Krby a kozuby. Spríjemnime si zimu i leto.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že otázka krbov a kozubov nie je v súčasnom ročnom období aktuálna; pravdou však je, že na tieto veci je lepšie myslieť ešte v čase, keď nás treskúca zima nenúti k zbytočne rýchlym a prvoplánovým riešeniam. Ďalším faktom je, že mnohí z nás sú po zime „poučení“, ako sa pripraviť na tú ďalšiu. Poďme sa teda pozrieť na možnosti, ktoré v tejto oblasti máme, a zároveň sa môžeme pristaviť aj pri otázke ohňa v záhrade, ktorý môžeme využiť oveľa skôr. Kozub je nielen skvelým zdrojom tepla, ale i mimoriadne..

Ako predísť podvodu pri podpise zmluvy o kúpe nehnutelnosti - prevencia rizika podvodu na nehnuteľnosti

V rámci každodenného života si mnohí z nás ani neuvedomujú, koľko zmlúv uzavrú za jediný deň. Stačí pritom ísť na nákup, odviesť sa hromadným dopravným prostriedkom, či taxíkom a pod. Popri všetkých týchto činnostiach boli uzavreté zmluvy, avšak bez osobitnej písomnej formy. Písomná forma je nevyhnutná najmä pre tie zmluvy, ktoré si vyžadujú z pohľadu zmluvných strán vyššiu mieru právnej istoty. Navyše aj priamo zákon pre niektoré zmluvy vyžaduje povinne písomnú formu, pričom typickým príkladom môžu byť zmluvy o prevode..

Občianska a trestná zodpovednosť za protiprávne obmedzovanie práv užívať nehnuteľnosť

„Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva. Dedenie sa zaručuje. Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných a v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom. Výkon vlastníckych práv nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.“ (Ústava Slovenskej republiky, článok 20 ods. 1 a 3)  V roku 1993 som uzavrela manželstvo..

Vznik nároku na províziu za sprostredkovanie predaja nehnutelnosti

Kedy vzniká realitnej kancelárii ako sprostredkovateľovi nárok na províziu za predaj nehnutelnosti? Podstata sprostredkovateľskej zmluvy spočíva v tom, že sprostredkovateľ obstará pre záujemcu uzavretie určitej zmluvy za odplatu. Pokiaľ ide konkrétne o sprostredkovanie predaja nehnutelnosti, zmluva, ktorej uzavretie sprostredkovateľ pre záujemcu obstaráva, je kúpnou zmluvou o prevode nehnutelnosti. Zákonné znenie podľa Občianskeho zákonníkaV zmysle ustanovenia § 774 Občianskeho zákonníka platí, že odmena (v praxi skôr označovaná..

Kúpna zmluva a jej náležitosti

Spolu s manželom máme záujem o kúpu pozemku od môjho starého otca. Pozemkom budeme súčasne ručiť banke, od ktorej máme sľúbený hypoúver. Nepoznám však presný obsah kúpnej zmluvy. Známy mi povedali, že si musíme zaplatiť znalca. Kto musí platiť daň, poplatky za vklad? Môže kataster odmietnuť náš návrh? Ďakujeme vám za vašu pomoc. Ivana a Peter Z., okres Nitra     Právnu úpravu kúpnej zmluvy obsahuje Občiansky zákonník §§ 588 a nasl. a v §§ 409 a nasl. Obchodného zákonníka. V prípade, ak jednou zo zmluvných strán je fyzická osoba, vychádza..

Prečo si vybrať open space kancelárie: nová teória activity-based workplace

Otvorené priestory kancelárií, ktoré minimalizujú možnosti vytvoriť si súkromné priestory, odstraňujú steny a dvere, sa v histórii prvýkrát uplatnili niekde v 50.-tych rokoch minulého storočia. Existoval na to dobrý dôvod: odborníci a vrcholoví manažéri predpokladali, že otvorené kancelárske pôdorysy majú tendenciu podporovať spoluprácu medzi zamestnancami, pretože nedostatok fyzických bariér podporuje zvýšenú interakciu. Svetové spoločnosti ako Google či Facebook plne podporujú teóriu open space. Idea sa stala hlavnou filozofiou..

Ceny nehnuteľností

Dom na predaj

Hypotekárny úver na nehnuteľnosť I. - financovanie a registrácia

     Jedným z najčastejších spôsobov financovania kúpy nehnuteľnosti je hypotekárny úver. Hypotekárny úver je využívaný na riešenie otázky bývania v prípade, že záujemca o kúpu napr. bytu nedisponuje dostatočnou finančnou hotovosťou. Účelom záložného práva (z lat. hypotheca) je zabezpečiť pohľadávku a jej príslušenstvo. Z toho dôvodu existencia záložného práva je závislá od existencie pohľadávky, ktorú zabezpečuje. V prvom rade predstavuje donútenie dlžníka, aby splnil svoj záväzok a v prípade, že záväzok nie je riadne..