Zabezpečovací prevod práva k nehnuteľnosti

V slovenskej spoločnosti dlhodobo rezonovala otázka rozporuplného konania nebankových subjektov, ktoré poskytli občanom pôžičky na základe zmluvy o pôžičke, pričom občania za splnenie svojich záväzkov vrátiť požičanú sumu spolu s príslušným úrokom „ručili“ svojimi nehnuteľnosťami. Súčasťou týchto zmlúv bolo ustanovenie o tzv. zabezpečení záväzku prevodom práva k nehnuteľnosti. A tak v mnohých prípadoch došlo k uzavretiu zmlúv, z ktorých vyplývajúce záväzky občania neboli schopní, a to i pri vynaložení dobrej vôle, plniť. V konečnom dôsledku stratili svoje obydlia, domy, byty a de facto sa ocitli na ulici. Daným postupom nebankových subjektov sa rozširoval pre celú spoločnosť závažný problém bezdomovstva a pretrvával protiprávny stav. Nakoľko mnohí z Vás, vážení čitatelia, nás kontaktovali práve vo vyššie načrtnutej veci, v nasledujúcich riadkoch Vám prinášame náležitú informáciu, ako postupovať v súlade so zákonom v rámci zmluvných vzťahoch súvisiacich s pôžičkami pri zabezpečení záväzku prevodom práva k nehnuteľnosti.

Zabezpečovací prevod práva je jedným z prostriedkov zabezpečenia záväzku (povinnosti), medzi ktoré ďalej patria zmluvná pokuta, ručenie, dohoda o zrážkach zo mzdy, záložná zmluva, uznanie dlhu alebo banková záruka. Zabezpečovacie právne inštitúty slúžia v prospech veriteľa a posilňujú jeho právne postavenie vo vzťahu k dlžníkovi tým, že znižujú nebezpečenstvo prípadného porušenia zmluvného záväzku dlžníkom. Ide tak o právny prostriedok pre prípad, ak si dlžník nesplní riadne a včas svoj splatný záväzok vyplývajúci z konkrétnej zmluvy (napr. zmluva o pôžičke a pod.), pričom ďalšou funkciou týchto inštitútov je kvázi uhradzovacia funkcia - ich uplatnením v konečnom dôsledku dochádza k uspokojeniu veriteľa.

Zákonom č. 568/2007 Z. z. (ďalej v texte len „zákon č. 568“) účinným od 1.1.2008 došlo k zmene a doplneniu Občianskeho zákonníka, v rámci ktorej vyvstali zmeny v právnej úprave, okrem iného, inštitútov, akými sú zabezpečovací prevod práva a zabezpečovacie postúpenie pohľadávky. Predmetným zákonom bol tiež zmenený a doplnený zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, Exekučný poriadok a Občiansky súdny poriadok v § 159a súvisiaci s § 34 ods. 2 Katastrálneho zákona.

Prostredníctvom zmenenej právnej úpravy sa upravil inštitút zabezpečenia záväzkov prevodom práva , a to tak, že splnenie záväzku je možné zabezpečiť dočasným prevodom práva dlžníka či tretej osoby v prospech veriteľa. Právna zmena, nóvum spočíva práve v dočasnosti prevodu práva , kde sa dočasne prevádza vlastníctvo k prevádzanej veci (nehnuteľnosti, avšak môže ísť aj o hnuteľnú vec - poznámka autora) . Pri tom sa v prípade nehnuteľností aplikuje § 133 ods. 2 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého, ak sa prevádza nehnuteľná vec na základe zmluvy, nadobúda sa vlastníctvo vkladom do katastra nehnuteľností podľa osobitných predpisov. Zmluva o zabezpečovacom prevode práva sa musí uzatvoriť písomne, inak zmluve hrozí sankcia neplatnosti. Medzi náležitosti zmluvy o zabezpečovacom prevode práva patria:

I. vymedzenie zabezpečeného záväzku

II. označenie práva, ktoré sa prevádza v prospech veriteľa

III. práva a povinnosti účastníkov zmluvy k prevedenému právu počas trvania zabezpečovacieho prevodu práva

IV. ocenenie prevádzaného práva v peniazoch

V. spôsob výkonu zabezpečovacieho prevodu práva

VI. najnižšie podanie v prípade dobrovoľnej dražby (viď zákon č. 527/2002 Z.z.)

VII. označenie dlžníka, ak sa prevádza právo inej osoby ako dlžníka.

Veriteľ má pri zabezpečovacom prevode práva k nehnuteľnosti povinnosť oznámiť dočasný prevod práva príslušnej správe katastra, ktorá túto skutočnosť vyznačí v katastri nehnuteľností. Právo k nehnuteľnosti prechádza uspokojením zabezpečenej pohľadávky (dlhu z pôžičky, úveru) späť na toho, kto ho previedol (dlžník, tretia osoba). Od veriteľa alebo dlžníka sa nevyžaduje vykonať právny úkon smerujúci k prevodu práva k nehnuteľnosti, keďže k spätnému prevodu dochádza priamo zo zákona. Právo veriteľa previesť vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo ju inak zaťažiť v prospech inej osoby , čím by sa zhoršilo postavenie dlžníka v prípadnom súdnom spore v snahe získať nehnuteľnosť späť, je novou právnou úpravou vylúčené. Avšak len do okamihu, keď zabezpečovací prevod práva k nehnuteľnosti zanikne. Ak zabezpečený záväzok nie je riadne a včas splnený, je veriteľ oprávnený začať výkon zabezpečovacieho prevodu práva a prevedené právo speňažiť spôsobom uvedeným v zmluve alebo dražbou v súlade so zákonom o dobrovoľných dražbách.

Veritelia, na ktorých prešlo v súvislosti so zabezpečením záväzku dlžníka právo k nehnuteľnosti, v mnohých prípadoch právo k nehnuteľnosti scudzili na tretie osoby, nehnuteľnosť speňažili už pred v zmluve dohodnutou splatnosťou pohľadávky. Novou právnou úpravou je obdobné konanie zakázané, a podľa § 553c Občianskeho zákonníka, dohody, ktorých obsahom alebo účelom je uspokojenie veriteľa tým, že si natrvalo ponechá prevedené právo uzavreté pred splatnosťou zabezpečenej pohľadávky, sú neplatné.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

Späť

Prístupová cesta k nehnutelnosti - predchádzanie problémom ohľadom nehnuteľnosti

Kúpa pozemku je úkon, ktorý si vyžaduje pozornosť a obozretnosť oboch zainteresovaných strán; je pomerne ľahké dopustiť sa chýb, ktoré sa spätne nedajú napraviť a ak prehliadneme isté skutočnosti, je možné nielen to, že vzniknú okolnosti, ktoré výrazne znížia cenu predmetného pozemku, ale i to, že vznikne patová situácia, výsledkom ktorej bude jeho nevyužiteľnosť, ktorá vyústi do následnej nepredajnosti. Bratislava ale aj iné mestá sú toho príkladom. Opäť teda platí, že je nutné zodpovedne preveriť nielen každý detail kúpnopredajnej zmluvy,..

Kuchyňa na pravú mieru

Hovorí sa, že láska prechádza cez žalúdok. V prípade dobrej rodinnej atmosféry to platí dvojnásobne. Nuž nato, aby tieto slová boli pravdou, nepotrebujeme len dobrého kuchára, ale hlavne dobrý priestor kde sa chutné jedlo pripravuje. Veď nie nadarmo niektorí odborníci tvrdia, že kuchyňa je v ideálnom prípade centrom života rodiny. V nasledujúcich riadkoch si preto povieme niečo o tom, ako by mala dobrá kuchyňa vyzerať a aké sú hlavné trendy v tejto oblasti. Trocha histórie Kuchyňa, ako jedna z najdôležitejších miestností našich príbytkov prešla značným..

Ručenie nehnuteľnosťou. Bežné riešenie alebo koledovanie si o problém?

V živote sa ocitáme v rôznych situáciách a stáva sa, že potrebujeme viac, ako máme momentálne našetrené. Pre ľudí, ktorí majú pravidelný príjem, nie je problém vybaviť si pôžičku štandardnou cestou; ak však táto okolnosť absentuje, môže sa stať, že potencionálny klient bude  vyhodnotený ako rizikový. V takomto prípade mu veľa možností nezostáva; buď mu niekto pomôže ako tzv. solidárny dlžník, alebo bude musieť, za predpokladu, že je to uňho reálne, ručiť nehnuteľnosťou. Ručenie nehnuteľnosťou je relatívne istý spôsob, ako si zabezpečiť..

Darovanie a darovacia zmluva

Okrem kúpnej zmluvy či obdobných kontraktov, darovanie je jedným z najčastejších spôsobov nadobúdania nehnuteľností. Určitú popularitu tohto kontraktu spôsobuje možnosť získania nehnuteľnosti bez finančných výdavkov. Nevýhodou darovacej zmluvy však je “neistota” obdarovaného subjektu, keďže darovanie možno napadnúť, čím sa oslabuje panstvo obdarovaného nad darovanou vecou. Otázku darovania upravuje Občiansky zákonník v ustanovení paragrafov 628 – 630. Pre vznik darovacej zmluvy je potrebný súhlasný prejav vôle darcu a obdarovaného. Darovacou zmluvou..

Dedenie a prechod nájmu družstevného bytu

“Členstvo v stavebnom bytovom družstve a právo užívať byt môže prejsť smrťou užívateľa družstevného bytu, ktorý nebol v spoločnom užívaní manželov (§ 172 ods. 2 O.z.), len na jedného dediča poručiteľa, ktorému pripadol členský podiel, alebo na dvoch dedičov, ak sú manželmi” (§ 172 ods. 2 OZ.) “V konaní o dedičstve je v takom prípade rozhodnutím podľa ustanovenia § 39 Not.por. riešené, kto z dedičov nadobúda členský podiel poručiteľa v stavebnom bytovom družstve, prípadne ako sa dedičia vyporiadajú ohľadne náhrady zostatkovej hodnoty..

Kúpa nehnuteľnosti jedným z manželov - kedy a ako

Manželka uzavrela zmluvu o budúcej zmluve, ktorá sa týkala kúpy rodinného domu. Ten chcela získať do svojho vlastníctva za naše spoločné peniaze ako i za peniaze získané z predaja bytu mojej matky, ktorá s tým nesúhlasila. Manželka od zmluvy o budúcej zmluve odstúpila, keďže nemala dostatok finančných prostriedkov. Je zmluva o budúcej zmluve napriek tomu platná? Je možné, aby jeden z manželov získal výlučne do svojho vlastníctva počas trvania manželstva napr. nehnuteľnosť? Neplatná z dôvodu, že som v nej nefiguroval ako manžel kupujúcej? Predávajúci..

Stavebné sporenie a Euro

V prípade zavedenia Eura na Slovensku sa už toho popísalo veľa. Poslednou témou týchto dní, je napríklad duálne zobrazovanie cien v obchodoch. My vám však ponúkame informácie, ktoré sú pri zavedení tejto meny taktiež dôležité. Veľa spoluobčanov si na svoje bývanie sporí prostredníctvom stavebného sporenia. Ako to bude v prípade zavedenia Eura a jeho vplyvu na stavebné sporenie, sa dozviete v nasledujúcich riadkoch ktoré vám pomôžu sa lepšie zorientovať v tejto problematike.Kto a ako si sporíPribližne tretina občanov Slovenskej republiky má uzatvorenú zmluvu..

Stavebné sporenie

Stavebné sporeniePrincíp a priebehVýhodyDôležité pojmyStavebné sporenie je dnes jedným z najefektívnejších nástrojov financovania bytovej výstavby nielen vo vyspelých západoeurópskych ekonomikách ale aj u nás. Prvým oficiálnym dňom, počas ktorého začala Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., vykonávať svoju činnosť, bol 16. november 1992. Prvá stavebná sporiteľňa a. s., bola prvou špecializovanou bankou tohto druhu v strednej a východnej Európe. Založili ju tri renomované európske bankové domy: Slovenská štátna sporiteľňa, š.p.ú. (v súčasnosti Slovenská..

Vývoj cien bytov V Bratislave v roku 2007

Analýza cien bytov v Bratislave sa robila z plnohodnotných 13.410 údajov za obdobie od januára do decembra 2007. Priemerná cena m2 bytu v Sk sa vypočítavala bez výrazných odchýliek narúšajúcich trend. Oddelene sa vypočítavali ceny novostavieb od cien starých bytov, aby sa odhalil ich vplyv na rast cien starých bytov. Graf č.1: Tento graf poukazuje na to, že 34% z celkovej ponuky bytov pripadalo na ponuku novostavieb. Toto malo zákonitý vplyv na vývoj celkovej výslednej ceny, ktorú novostavby ťahali nahor.Graf č.2: Tento graf ukazuje, že najväčší podiel na množstve..