Darovanie a darovacia zmluva


Okrem kúpnej zmluvy či obdobných kontraktov, darovanie je jedným z najčastejších spôsobov nadobúdania nehnuteľností. Určitú popularitu tohto kontraktu spôsobuje možnosť získania nehnuteľnosti bez finančných výdavkov. Nevýhodou darovacej zmluvy však je “neistota” obdarovaného subjektu, keďže darovanie možno napadnúť, čím sa oslabuje panstvo obdarovaného nad darovanou vecou. Otázku darovania upravuje Občiansky zákonník v ustanovení paragrafov 628 – 630. Pre vznik darovacej zmluvy je potrebný súhlasný prejav vôle darcu a obdarovaného. Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému bezplatne prenechať, pričom obdarovaný dar alebo sľub prijíma.


CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY ZMLUVY A JEJ NÁLEŽITOSTI


Charakteristickými znakmi darovacej zmluvy je predmet darovania, bezodplatnosť a dobrovoľnosť.


Predmetom darovania môže byť hnuteľná alebo nehnuteľná vec, ktorá je spôsobilá byť predmetom občianskoprávnych vzťahov. Môže tak ísť napr. aj o byty, nebytové priestory, prípadne o práva alebo iné majetkové hodnoty, pokiaľ to, samozrejme, ich povaha pripúšťa. Jednou z podstatných podmienok platného darovania je, aby darca bol skutočným vlastníkom predmetu darovania (možnosť neobmedzeného nakladania napr. s nehnuteľnosťou). Častým problémom býva darovanie, kedy jeho predmetom je vec patriaca do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a s darovaním súhlasí len jeden z manželov. V tejto súvislosti treba vychádzať z judikatúry súdov Slovenskej republiky. Rozhodnutie R 21/1972 ustanovuje, že na darovanie nehnuteľnosti patriacej do bezpodieľového spoluvlastníctva manželov je potrebný súhlas obidvoch manželov.


Inou situáciou je zase obdarovanie manželov. Vychádzajúc zo súdneho rozhodnutia R 42/1972: ”Pri obdarovaní manželov inou osobou je pre posúdenie toho, kto je obdarovaný, rozhodujúci úmysel darcu a to v tom zmysle, či chcel darovať vec iba jednému z manželov alebo obom. Na tento úmysel možno vo väčšine prípadov usudzovať z okolností, za ktorých k darovaniu došlo. Nestačí pritom len posudzovanie povahy predmetu daru, či slúži potrebám celej rodiny alebo len jedného z manželov, ale treba vždy vychádzať z úmyslu darcu.”


Bezodplatnosť darovania znamená, že darca od obdarovaného nezíska žiadny majetkový prospech. Rovnako tak “donation sub modo”, čiže darovanie s príkazom nie je darovaním, nakoľko obdarovaný sa tu zaväzuje pre darcu niečo urobiť, čo darcovi prinesie úžitok vyjadriteľný v peniazoch. Darovanie možno viazať na splnenie konkrétnej podmienky, ktorá však musí byť v súlade s charakterisickými znakmi darovania. Podmienka pritom môže byť buď odkladacia alebo rozväzovacia. Podmienka je odkladacia, ak od jej splnenia závisí, či právne následky úkonu nastanú. Podmienka je rozväzovacia, ak od jej splnenia závisí, či následky, ktoré už nastali, pominú.

Dobrovoľnosť vyjadruje fakt, že darca nemôže v žiadnom prípade vnútiť druhej osobe konkrétnu vec. Obdarovaný môže predmet darovania prijať ako aj odmienuť, závisí len na jeho vôli, ako sa rozhodne.


Právna úprava rozlišuje dve formy darovania, a to: I. darovanie spojené s reálnym odovzdaním predmetu darovania (reálna zmluva) a II. darovanie, pri ktorom k odovzdaniu predmetu darovania dôjde až neskôr po uzavretí darovacej zmluvy (konsenzuálna zmluva ).


I. V prvom prípade môže byť právny úkon urobený akýmkoľvek spôsobom, čiže aj konkludentne - nevyžaduje sa písomná forma. Môžu nastať aj situácie, kedy sa nevyžaduje odovzdanie celého predmetu darovania, ale len jeho časti. Táto časť však musí poskytovať dostatočnú možnosť predmetom darovania fakticky disponovať( napr. odovzdanie kľúčov a príslušných dokladov od auta a pod.)


II. V prípade tzv. konsenzuálnej zmluvy je nevyhnutné dodržať písomnú zmluvu darovacej zmluvy, ktorej nedodržanie má za následok absolútnu neplatnosť právneho úkonu. Písomná forma musí byť dodržaná aj vtedy, keď predmetom darovania je nehnuteľnosť. K samotném odovzdaniu a prevzatiu predmetu darovania však dochádza až neskôr. Ak by nastala absolútna neplanosť darovacej zmluvy, na základe ktorej sa už plnilo, neexistuje nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia.


Iným dôvodom neplatnosti darovacej zmluvy je podľa § 628 ods. 3 Občianskeho zákonníka plnenie po darcovej smrti. Darovanie ako záväzkovoprávny vzťah je prípustné len medzi živými (inter vivos). Tzv. donation mortis causa - teda darovanie pre prípad smrti nie je podľa slovenského právneho poriadku prípustné.


ZÁNIK DAROVANIA


Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Darca tak zodpovedá za vady, ktoré na predmete darovania viaznu. Môže ísť napr. o právne vady veci, ak je predmetom darovania nehnuteľnosť (nevyporiadané vlastnícke vzťahy, zaťaženie nehnuteľnosti záložným právom, dlh, vecné bremeno a pod.). Ak má vec vady, na ktoré darca obdarovaného neupozornil, obdarovaný je oprávnený vec vrátiť bez ohľadu na to, či darca o vade vedel alebo nie a tým zaniká vzťah z darovania.


Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Aby išlo o správanie porušujúce dobré mravy, porusenie musí mať značnú intenzitu alebo musí k nemu dochádzať sústavne (fyzické, psychické násilie, hrubé urážky, osočovanie). Darca musí svoje právo na vrátenie daru uplatniť bezodkladne, toto právo mu prislúcha odo dňa, kedy sa obdarovaný dopustil správania porušujúceho dobré mravy. Darcovo právo na vrátenie daru sa premlčuje rovnako ako ostatné majetkové práva, tj. v 3 - ročnej premlčacej lehote. Právo na vrátenie daru patrí výlučne darcovi a preto toto právo zaniká smrťou darcu. Darcovi dedičia sa tak nemôžu domáhať vydania predmetu darovania. To neplatí, ak darca za svojho života urobil úkon smerujúci k vráteniu daru. Vtedy jeho dedičia majú právo sa domáhať vydania daru. Ak by to nebolo možné, napr. preto, že obdarovaný už predmet daru nemá, tento je povinný vydať dedičom darcu príslušnú peňažnú náhradu.


Späť

Sanácia, zatepľovanie a predchádzanie vlhnutiu

Sanačné omietkové systémySanácia zavlhnutých objektovNajčastejšie postupy proti vzlínajúcej vlhkostiA čo so zatekaním? Vyberte si strešnú krytinuDá sa sanovať aj povrchová vrstva strešných plášťov?Vlastný postup sanačných prác strešnej krytinyČasto sa stane, že na vašom dome neustále vlhnú steny a uniká vám rôznym spôsobom teplo, čo sa prejaví či už vo forme zvýšených výdavkov za spotrebné energie, praskaním muriva, hnilobou.Ako hovorí názov tohto príspevku, pozrieme sa na niektoré pracovné úkony spojené s naprávaním stavebných chýb, starnutím..

Sceľovanie pozemkov. V čom je jeho prínos pre spoločnosť?

Tento prostriedok bol prioritne určený na nápravu všeobecného stavu vlastníctva pozemkov na Slovensku, ktoré trpí nielen rozptýlenosťou vlastníctva, čo sa týka pôdy, ale následkom toho aj komplikovanosťou akéhokoľvek obchodovania s pozemkami. Odstránenie tohto stavu je dôležité najmä preto, aby sa mohol začať rozvíjať trh v tomto smere. Problém rozptýleného vlastníctva však ešte komplikuje množstvo neidentifikovaných vlastníkov, čo pokusy o usporiadanie a jednotný systém ešte viac brzdí. Poďme sa teda pozrieť na korene tohto stavu a na možnosti, pomocou..

Ako ušetriť na kúrení a zbytočne neplytvať teplom

 Pravidelná údržba tepelných zariadení zabezpečí spoľahlivú vykurovaciu sezónu. Aby počas hlavnej vykurovacej sezóny bola pre odberateľov zabezpečená bezporuchová dodávka tepla a teplej vody, je potrebné vykonanie revízie a údržby tepelných zariadení pred jej začiatkom.  Rady ako zbytočne neplytvať teplomNajjednoduchším opatrením, ktoré môžu odberatelia urobiť sami, je vymeniť dlhé závesy a záclony kratšie, ktoré budú  siahať po parapetnú dosku. Keďže radiátory odovzdávajú teplo sálaním a prúdením, odstránením..

Nájomná zmluva I.

Rada by som dala do prenájmu môj byt, lebo sa chystám odcestovať do cudziny na brigádu. V byte býva so mnou moja sestra, neviem či je možné prenajať napr. len jednu - dve izby. Aké sú moje práva, povinnosti v súvislosti s nájmom, musí byť zmluva písomná alebo stačí ústna dohoda? Ďakujem za odpoveď.Inge T., Považská BystricaNájomná zmluva je dvoj a viacstranný právny vzťah, v rámci ktorého prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne užíval alebo z nej bral aj úžitky, pričom prenajímateľ je povinný prenechať prenajatú vec nájomcovi..

Ďalšia činnosť spoločenstva, jeho orgány a zánik

FINANČNÉ HOSPODÁRENIE SPOLOČENSTVAUZATVÁRANIE ZMLÚV A OBMEDZENIE PODNIKANIAORGÁNY SPOLOČENSTVAZRUŠENIE A ZÁNIK SPOLOČENSTVA V minulom čísle sme sa pozastavili pri spoločenstve vlastníkov bytov, ktoré je jedným z dvoch druhov spravovania bytových domov. Nakoľko činnosť spoločenstva je dosť obsiahla, v dnešnom článku budeme pokračovať v bližšej špecifikácii činností, ktoré prislúchajú spoločenstvu ako právnickej osobe. FINANČNÉ HOSPODÁRENIE SPOLOČENSTVASpoločenstvo je oprávnené samozrejme vykonávať tie činnosti, ktoré sú vymedzené v zákone č...

Nájomné vzťahy k nebytovým priestorom

 Zmluva o nájme a jeho trvaniePráva a povinnosti prenajímateľa a nájomcuSkončenie nájmu a jeho zánikVážení čitatelia. Mnohé z vašich otázok, ktoré ste nám adresovali, sa týkali nájomných vzťahov k nebytovým priestorom. Vzhľadom na túto skutočnosť, v snahe vyhovieť podľa možnosti čo najväčšiemu množstvu z vás, je pre vás určený nasledujúci článok. Nájomné vzťahy vznikajúce k nebytovým priestorom upravuje zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov. Tento zákon predstavuje osobitnú právnu úpravu, ktorá nadväzuje a špecifikuje..

Nehnutelnosti ...

Prečo a ako si správne poistiť nehnuteľnosť

Stalo sa Vám už, že ste počuli o niekom kto prišiel o svoj dom alebo byt? Nečakané nehody ako prasknuté potrubie, požiar alebo spadnutý strom na strechu sa môžu pripliesť do života každému. Každý z Nás si svoju nehnuteľnosť necháva poistiť z rôznych dôvodov. Najčastejšími pocitmi, ktoré nami hýbu sú strach, chtíč po pocite istoty a bezpečia, alebo pre niektorých dokonca prestíž. Sú ale tieto pocity hodné toho, aby sme pravidelne platili sumu, za ktorú snáď nikdy nebudeme musieť vyžadovať protislužbu? ÁNO. Každému..

Máte drahú hypotéku? Vymeňte ju!

Nie ste spokojní s aktuálnymi podmienkami vašej hypotéky? Nahraďte ju Flexihypotékou od VÚB banky s lepšou úrokovou sadzbou a bez poplatku za poskytnutie. Roman zo Senca dostal vo februári po piatich rokoch splácania hypotéky od svojej starej banky oznámenie o novej úrokovej sadzbe. Úrok bol 5,7% ročne, čo bolo približne toľko ako doteraz. Roman však dnes zarába viac, ako v čase, keď si bral úver, a so sadzbou tak nebol spokojný. „Navštívil som preto pobočku VÚB banky a oni ponúkli mi o percento lepší úrok. Nad..