Darovanie a darovacia zmluva


Okrem kúpnej zmluvy či obdobných kontraktov, darovanie je jedným z najčastejších spôsobov nadobúdania nehnuteľností. Určitú popularitu tohto kontraktu spôsobuje možnosť získania nehnuteľnosti bez finančných výdavkov. Nevýhodou darovacej zmluvy však je “neistota” obdarovaného subjektu, keďže darovanie možno napadnúť, čím sa oslabuje panstvo obdarovaného nad darovanou vecou. Otázku darovania upravuje Občiansky zákonník v ustanovení paragrafov 628 – 630. Pre vznik darovacej zmluvy je potrebný súhlasný prejav vôle darcu a obdarovaného. Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému bezplatne prenechať, pričom obdarovaný dar alebo sľub prijíma.


CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY ZMLUVY A JEJ NÁLEŽITOSTI


Charakteristickými znakmi darovacej zmluvy je predmet darovania, bezodplatnosť a dobrovoľnosť.


Predmetom darovania môže byť hnuteľná alebo nehnuteľná vec, ktorá je spôsobilá byť predmetom občianskoprávnych vzťahov. Môže tak ísť napr. aj o byty, nebytové priestory, prípadne o práva alebo iné majetkové hodnoty, pokiaľ to, samozrejme, ich povaha pripúšťa. Jednou z podstatných podmienok platného darovania je, aby darca bol skutočným vlastníkom predmetu darovania (možnosť neobmedzeného nakladania napr. s nehnuteľnosťou). Častým problémom býva darovanie, kedy jeho predmetom je vec patriaca do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a s darovaním súhlasí len jeden z manželov. V tejto súvislosti treba vychádzať z judikatúry súdov Slovenskej republiky. Rozhodnutie R 21/1972 ustanovuje, že na darovanie nehnuteľnosti patriacej do bezpodieľového spoluvlastníctva manželov je potrebný súhlas obidvoch manželov.


Inou situáciou je zase obdarovanie manželov. Vychádzajúc zo súdneho rozhodnutia R 42/1972: ”Pri obdarovaní manželov inou osobou je pre posúdenie toho, kto je obdarovaný, rozhodujúci úmysel darcu a to v tom zmysle, či chcel darovať vec iba jednému z manželov alebo obom. Na tento úmysel možno vo väčšine prípadov usudzovať z okolností, za ktorých k darovaniu došlo. Nestačí pritom len posudzovanie povahy predmetu daru, či slúži potrebám celej rodiny alebo len jedného z manželov, ale treba vždy vychádzať z úmyslu darcu.”


Bezodplatnosť darovania znamená, že darca od obdarovaného nezíska žiadny majetkový prospech. Rovnako tak “donation sub modo”, čiže darovanie s príkazom nie je darovaním, nakoľko obdarovaný sa tu zaväzuje pre darcu niečo urobiť, čo darcovi prinesie úžitok vyjadriteľný v peniazoch. Darovanie možno viazať na splnenie konkrétnej podmienky, ktorá však musí byť v súlade s charakterisickými znakmi darovania. Podmienka pritom môže byť buď odkladacia alebo rozväzovacia. Podmienka je odkladacia, ak od jej splnenia závisí, či právne následky úkonu nastanú. Podmienka je rozväzovacia, ak od jej splnenia závisí, či následky, ktoré už nastali, pominú.

Dobrovoľnosť vyjadruje fakt, že darca nemôže v žiadnom prípade vnútiť druhej osobe konkrétnu vec. Obdarovaný môže predmet darovania prijať ako aj odmienuť, závisí len na jeho vôli, ako sa rozhodne.


Právna úprava rozlišuje dve formy darovania, a to: I. darovanie spojené s reálnym odovzdaním predmetu darovania (reálna zmluva) a II. darovanie, pri ktorom k odovzdaniu predmetu darovania dôjde až neskôr po uzavretí darovacej zmluvy (konsenzuálna zmluva ).


I. V prvom prípade môže byť právny úkon urobený akýmkoľvek spôsobom, čiže aj konkludentne - nevyžaduje sa písomná forma. Môžu nastať aj situácie, kedy sa nevyžaduje odovzdanie celého predmetu darovania, ale len jeho časti. Táto časť však musí poskytovať dostatočnú možnosť predmetom darovania fakticky disponovať( napr. odovzdanie kľúčov a príslušných dokladov od auta a pod.)


II. V prípade tzv. konsenzuálnej zmluvy je nevyhnutné dodržať písomnú zmluvu darovacej zmluvy, ktorej nedodržanie má za následok absolútnu neplatnosť právneho úkonu. Písomná forma musí byť dodržaná aj vtedy, keď predmetom darovania je nehnuteľnosť. K samotném odovzdaniu a prevzatiu predmetu darovania však dochádza až neskôr. Ak by nastala absolútna neplanosť darovacej zmluvy, na základe ktorej sa už plnilo, neexistuje nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia.


Iným dôvodom neplatnosti darovacej zmluvy je podľa § 628 ods. 3 Občianskeho zákonníka plnenie po darcovej smrti. Darovanie ako záväzkovoprávny vzťah je prípustné len medzi živými (inter vivos). Tzv. donation mortis causa - teda darovanie pre prípad smrti nie je podľa slovenského právneho poriadku prípustné.


ZÁNIK DAROVANIA


Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Darca tak zodpovedá za vady, ktoré na predmete darovania viaznu. Môže ísť napr. o právne vady veci, ak je predmetom darovania nehnuteľnosť (nevyporiadané vlastnícke vzťahy, zaťaženie nehnuteľnosti záložným právom, dlh, vecné bremeno a pod.). Ak má vec vady, na ktoré darca obdarovaného neupozornil, obdarovaný je oprávnený vec vrátiť bez ohľadu na to, či darca o vade vedel alebo nie a tým zaniká vzťah z darovania.


Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Aby išlo o správanie porušujúce dobré mravy, porusenie musí mať značnú intenzitu alebo musí k nemu dochádzať sústavne (fyzické, psychické násilie, hrubé urážky, osočovanie). Darca musí svoje právo na vrátenie daru uplatniť bezodkladne, toto právo mu prislúcha odo dňa, kedy sa obdarovaný dopustil správania porušujúceho dobré mravy. Darcovo právo na vrátenie daru sa premlčuje rovnako ako ostatné majetkové práva, tj. v 3 - ročnej premlčacej lehote. Právo na vrátenie daru patrí výlučne darcovi a preto toto právo zaniká smrťou darcu. Darcovi dedičia sa tak nemôžu domáhať vydania predmetu darovania. To neplatí, ak darca za svojho života urobil úkon smerujúci k vráteniu daru. Vtedy jeho dedičia majú právo sa domáhať vydania daru. Ak by to nebolo možné, napr. preto, že obdarovaný už predmet daru nemá, tento je povinný vydať dedičom darcu príslušnú peňažnú náhradu.


Späť

Kam sa uberá výstavba novostavieb?

Mnoho developerov a stavebníkov prežíva po siedmich tučných rokoch plných rozvoja a rastu obdobie, ktoré ani z ďaleka nepatrí k tomu najlepšiemu čo kedy zažili. Počet dokončených novostavieb narastá a do nových projektov sa púšťa zatiaľ len málokto. Nuž situácia ohľadne vývoja výstavby je pomerne komplikovaná. Mnohých investorov a stavebníkov dobehla hýrivá minulosť luxusných novostavieb. Mnohí z nich si neuvedomili, že to, čo postavili v minulosti je vlastne z vonku krásny, ale predsa potápajúci sa Titanic. Úrodné roky v tejto oblasti sú už za..

Inteligentný dom

Táto novinka u nás ešte nemá dlhú tradíciu; postupom času sa však u nás začína udomácňovať. Problémom je, že pre veľkú časť verejnosti stále zostáva neznámym alebo príliš abstraktným pojmom. Poďme sa teda pozrieť bližšie, čo toto pomenovanie obnáša a na čo sa môže tešiť záujemca, ktorý si ho zavedie do svojho domova. Počiatočná investícia ako strašiak? Inteligentný systém je u nás ešte stále pre väčšinu ľudí synonymom niečoho drahého, zložitého a ťažko dostupného. Sčasti je to pravda, avšak je tu i fakt, že po jeho..

Rekonštrukcia rodinných domov vs novostavby

Stačí kozmetická úprava?Nechajme si poradiťA tak niečo k novostavbeAko postupovať podľa práva?Budete potrebovať právne overené dokumentyTak kedy sa konečne môžete pustiť do práce?Súčasná bytová situácia sa zdá neúnosná a tak sa mnoho ľudí začína radiť, či si zaobstará starší, dostupnejší dom a postupne mu dá novú tvár, alebo si splní všetky svoje sny, zadĺži sa na dlhé roky a pôjde cestou novostavby. Čo je lepšie? Ako všade, aj tu narazíme na dve strany mince, aj tu záleží na mnohých faktoroch. Každá stavba je jedinečná, naše predstavy a..

Spoluvlastnícky podiel ako predmet záložného práva a postihnutie spoluvlastníckeho podielu exekúciou

Dobrý deň. Rád by som sa spýtal na možné riešenie nasledovného problému. Moja manželka je spoluvlastníkom domu. Ona vlastní 2/10 z domu a ďalej je tam viacej vlastníkov, pričom jeden z nich, ktorý má 1/10 z domu, ju dal pred niekoľkými rokmi založiť a spadla na to exekúcia ktorú on nie je schopný splácať dlhé roky. Ešte k tomu je na tú 1/10 domu viacej exekúcií, čo sme sa nedávno dozvedeli. Radi by sme to začali riešiť, len nevieme ako. Chceli by sme tú 1/10 vyplatiť alebo postupne splatiť, ak sa to dá, lebo musíme opraviť určité časti domu a nakoľko..

Právo manželov k družstevnému bytu - kto z koho?

V máji 1990 som uzavrela manželstvo. Krátko na to moji rodičia požiadali bytové družstvo o prepis ich členského podielu na moju osobu, rodičia mi teda byt darovali. Bola uzavretá dohoda o prevode členských práv, v rámci ktorej však bol uvedený aj môj muž, s ktorým sa v súčasnosti súdim o byt. Aj v samotnej dohode o odovzdaní a prevzatí bytu z decembra 1990 som uvedená ako osoba, ktorej bol byt pridelený len ja. Od roku 2005 spolu s mužom nežijeme v domácnosti. Byt bol medzičasom od družstva odkúpený do osobného vlastníctva na základe mnou podanej žiadosti..

Úroky z omeškania pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov

 Súd v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov nemôže zároveň s uložením povinnosti zaplatiť vyčíslenú sumu na vyrovnanie podielu, uložiť z tejto sumy aj povinnosť zaplatiť úroky z omeškania; bráni tomu chýbajúci predpoklad pre vznik takéhoto nároku - omeškanie dlžníka s plnením peňažného dlhu. (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 14. októbra 1999, sp. zn. 5 Cdo 117/99)Rozvod - v rozvodovom konaní sa rozhoduje aj o rodičovských právach a povinnostiach, ako aj o rozdelení spoločného majetku, ktorý manželia nadobudli..

Hypotekárne úvery = pomocná ruka?

 Čo by ste mali vedieť o hypotekárnych úverochCieľová skupina pre bankyPostup pri vybavovaní hypotekárneho úveruTakže ako to prebieha?Podmienky, za akých môžete požiadať o hypoúverS akými poplatkami musíte počítať?Aká môže byť úroková sadzba? Môže ju klient nejakým spôsobom ovplyvniť?Spôsoby ručenia pri výstavbe nového domu   Hypotekárny úver znamená pôžičku na prefinancovanie kúpy alebo výstavby nehnuteľnosti, je to úver, ktorý je zaručený nehnuteľnosťou. V súčasnosti ho na Slovensku poskytuje osem bankových subjektov. Každá..

Stavebné sporenie a Euro

V prípade zavedenia Eura na Slovensku sa už toho popísalo veľa. Poslednou témou týchto dní, je napríklad duálne zobrazovanie cien v obchodoch. My vám však ponúkame informácie, ktoré sú pri zavedení tejto meny taktiež dôležité. Veľa spoluobčanov si na svoje bývanie sporí prostredníctvom stavebného sporenia. Ako to bude v prípade zavedenia Eura a jeho vplyvu na stavebné sporenie, sa dozviete v nasledujúcich riadkoch ktoré vám pomôžu sa lepšie zorientovať v tejto problematike.Kto a ako si sporíPribližne tretina občanov Slovenskej republiky má uzatvorenú zmluvu..

Súčasná podoba finančných úverov

„Hypotéka, slovo ktoré sa v poslednom období hrnie na nás snáď zo všetkých strán. Na celom svete sa stala synonymom finančnej krízy. My si ju však budeme v tomto článku všímať ako produkt, pomocou ktorého si môžeme zabezpečiť svoj sen o bývaní. Z tohto dôvodu sme oslovili niekoľko finančných inštitúcií na Slovenskom finančnom trhu, aby mám pomocou modelových príkladov ponúkli svoje produkty.“Čo by ste mali vedieť o úveroch na bývanieNa začiatku by sme si mali povedať, na čo vlastne hypotekárny úver slúži. Tento druh služby pre klienta znamená..