Občianske spolužitie - susedské vzťahy v praxi

Chcela by som sa spýtať na otázku spolunažívania vlastníkov bytov. Bývam na prvom poschodí a podo mnou prenajíma vlastníčka byt, v ktorom sú dvaja fajčiari, tí sa však rozhodli fajčiť v priestoroch WC čím sa rozširuje dymový smrad do môjho bytu/nakoľko dym stúpa hore a nie sú ochotní zapnúť ani ventilátor. Mám napáchnutú kúpeľňu, WC aj chodbu nakoľko sa tento dym ďalej nepohybuje a vetranie týchto priestorov je problematické a možné jedine tým, že otvorím vchodové dvere. Je možné niečo podniknúť v tejto veci napr. cez zákon o ochrane nefajčiarov? Zástupcu bytového domu som upozornila na neochotu nájomníkov a na vlastníčku bytu nemám kontakt. Myslím si, že Je možné vystrašiť nájomníkov tým, že pôjdem zistiť na daňový úrad či platí registračný poplatok vlastníčka bytu, prípadne či sú nahlásený na bytovom družstve? Ďakujem za odpoveď.

Ing. Blanka F., Považská Bystrica

Medziľudské vzťahy sú v súčasnosti veľmi napäté. V uponáhľanej dobe, kedy ohľaduplnosť nie je akosi v móde, vznikajú mnohé konflikty. Vzťahy medzi občanmi - susedmi upravuje ako základný zákon Občiansky zákonník v § 127. Podľa tohto ustanovenia, vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

Predmetným ustanovením sa poskytuje vlastníkom nehnuteľností ochrana pred neprimeranými zásahmi zo strany iných subjektov do výkonu ich vlastníckych práv. Predmetná ochrana sa poskytuje aj nájomcom bytov, z čoho vyplýva, že správať sa v súlade so zákonom a rešpektovať iných vlastníkov, príp. nájomcov sú povinní aj nájomcovia. Vychádza sa pritom z rovnosti práv a povinností účastníkov občianskych vzťahov. Každý vlastník hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci je povinný zdržať sa všetkého, čím by obťažoval iných. Toto konanie však musí vykazovať určitú intenzitu „nad mieru primeranú pomerom“. Tento pojem sa vykladá objektívne, preto ak zásah druhého subjektu - vo vašom prípade fajčiaci nájomcovia - neprekračuje mieru primeranú pomerom, nejde o neoprávnený zásah, proti ktorému by bolo možné domáhať sa úspešne ochrany na súde.

Priestupok proti občianskemu spolunažívaniu

V súvislosti s vami uvedeným konaním nájomcov, ktorí vás obťažujú cigaretovým dymom, vám dávam do pozornosti aj zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. V danej veci by sa mohlo jednať o priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. Tohto priestupku sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech, inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví, úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj pred štátnym orgánom, pred orgánom obce alebo pred organizáciou za účelom získania neoprávnenej výhody, úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním.

Za priestupok proti občianskemu spolunažívaniu vo forme schválností alebo iného hrubého správania možno uložiť pokutu do výšky  99 Euro (2.982,50 Sk). Na prejednanie priestupkov je príslušný obvodný úrad podľa miesta vášho trvalého bydliska (kde sa nachádza dom, v rámci ktorého dochádza k obťažovaniu cigaretovým dymom). Podľa § 59 zákona o priestupkoch, objasňovanie priestupkov sa koná na základe vlastného zistenia správnych orgánov alebo orgánov oprávnených objasňovať priestupky alebo na základe oznámenia fyzickej osoby alebo právnickej osoby. Príslušný správny orgán môže vydáva podľa skutkových okolností rozhodnutie, ktorým je obvinený z priestupku uznaný vinným. Toto rozhodnutie musí obsahovať popis skutku s označením miesta a času spáchania priestupku, vyslovenie viny, druh a výšku sankcie, vyslovenie o nároku na náhradu škody a o trovách konania. Občan, ktorý bol uznaný vinným z priestupku, je povinný uhradiť štátu trovy spojené s prejednaním priestupku. Trovy konania sú príjmom štátneho rozpočtu. 

Otázka riešenia veci

Vhodným riešením by bolo kontaktovať, alebo písomne vyzvať vlastníka bytu, aby vykonal opatrenia na zabránenie obťažovania. Odporúčam vám obrátiť sa na vlastníka prostredníctvom doporučenej zásielky, a v prípade osobného kontaktu v sprievode ďalšej osoby - prípadného svedka reakcie zo strany vlastníka. Ak by nebolo možné dosiahnuť riešenie týmto spôsobom, môžete sa obrátiť na príslušný orgán s oznámením, že bol spáchaný priestupok. Posledným pokusom o riešenie je žaloba, ktorou by ste sa domáhali, aby súd uložil nájomcom zdržať sa obdobného správania sa.

Na mieste je tiež riešenie veci mimosúdnym spôsobom, ktorý je zaužívaný v mnohých krajinách, nielen v rámci EÚ. Je ním mediácia ako jedna z foriem mimosúdnych urovnávaní sporov, ktoré vám môže ušetriť čas, energiu, stresy a peniaze. V prípade záujmu vám môžu byť o mediácii poskytnuté podrobnejšie informácie.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk
 

Späť

Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov 2. časť

 Správa domu vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v domeSpoločenstvoOrgány spoločenstvaPredsedaRadaZhromaždenie V prvej časti článku ste mali možnosť dozvedieť sa niečo o zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Článok sa zaoberal tým, čo to vlastne z právneho hľadiska byt a nebytový priestor je, ako sa nadobúda vlastníctvo bytov a o zmluve o prevode vlastníctva. V druhej časti článku sa dozviete niečo viac o spravovaní nehnuteľnosti, o tom, čo to je spoločenstvo a kto je to správca, aké sú jeho práva a povinnosti. Informácie..

Požiarna ochrana

 Protipožiarne budovyPožiarne uzáveryPotrite steny nehorľavou látkouPožiarne alarmyJe dôležité poznať svoje povinnosti Množstvo požiarov aj napriek zväčšujúcej sa populačnej uvedomelosti a novodobým protipožiarnym systémom neustále stagnuje, nedarí sa znížiť ich počet. Ohňa sa odpradávna ľudia báli, nieto ešte v spojení s príbytkom. Od zaklínania domov pred týmto nemilým hosťom sme prešli prudkým technologickým pokrokom.Oheň je najkontroverznejší zo všetkých živlov. Porekadlo, že je výborný sluha, ale zlý pán, poznáme asi všetci. Sprevádza..

Kuchyňa na pravú mieru

Hovorí sa, že láska prechádza cez žalúdok. V prípade dobrej rodinnej atmosféry to platí dvojnásobne. Nuž nato, aby tieto slová boli pravdou, nepotrebujeme len dobrého kuchára, ale hlavne dobrý priestor kde sa chutné jedlo pripravuje. Veď nie nadarmo niektorí odborníci tvrdia, že kuchyňa je v ideálnom prípade centrom života rodiny. V nasledujúcich riadkoch si preto povieme niečo o tom, ako by mala dobrá kuchyňa vyzerať a aké sú hlavné trendy v tejto oblasti. Trocha histórie Kuchyňa, ako jedna z najdôležitejších miestností našich príbytkov prešla značným..

Neskolaudovaná stavba - otázka predaja a bývania

S mojím manželom máme vyhliadnutý rodinný dom na kúpu. Ide o novostavbu domu, no realitka, ktorá ho ponúka, sa vyjadrila, že nie je ešte skolaudovaný. Je táto skutočnosť pre nás ako kupujúcich na závadu? Aké môžeme očakávať ťažkosti s kúpou neskolaudovanej stavby, s trvalým pobytom ? Ivica S., Kľakany Ako sami uvádzate, vami postavený rodinný dom je neskolaudovaný. V zmysle platnej legislatívy to znamená, že neskolaudovaná nehnuteľnosť nemôže slúžiť účelu, na ktorý bola postavená - teda buď podnikateľským účelom, ako prevádzka podniku, vo..

Prístup súdneho znalca do obydlia občana - áno či nie?

 Dobrý deň, v novembri 2008 som sa stala nájomníčkou družstevného bytu. Po roku bývania v ňom som dostala zásielku zo súdu, že byt musím sprístupniť znalcovi z odboru stavebníctva, ktorý má vypracovať znalecký posudok na stavebné práce, ktoré tam uskutočnil predchádzajúci nájomník. Ten tam býval do roku 2005 s manželkou, ktorá vtedy od neho definitívne odišla a rozviedli ich v januári 2007. Preto sa chcem opýtať, kto je vlastne v práve - to mám akože do svojho bytu pustiť znalca, ktorý si už môj byt nafotí!? Veď moje súkromie bude narušené...

Základné požiadavky na vnútorné prostredie bytových a nebytových budov z hľadiska tepelno-vlhkostnej mikroklímy - byty nižšieho štandardu a ubytovacie zariadenia

V oblasti práva sociálneho zabezpečenia vydalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) dňa 18.06.2008 vyhlášku č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. Predmetná právna úprava vychádza zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, konkrétne z jeho ustanovenia § 62 ods. 1 písm. f), ktoré splnomocnilo MZ SR vydať predmetnú vyhlášku. Táto obsahuje právnu úpravu a podrobnosti týkajúce sa nehnuteľností..

Kúpte si pozemok, pretože ... (TRH Nehnutelnosti)

Vývoj cien bytov V Bratislave v roku 2007

Analýza cien bytov v Bratislave sa robila z plnohodnotných 13.410 údajov za obdobie od januára do decembra 2007. Priemerná cena m2 bytu v Sk sa vypočítavala bez výrazných odchýliek narúšajúcich trend. Oddelene sa vypočítavali ceny novostavieb od cien starých bytov, aby sa odhalil ich vplyv na rast cien starých bytov. Graf č.1: Tento graf poukazuje na to, že 34% z celkovej ponuky bytov pripadalo na ponuku novostavieb. Toto malo zákonitý vplyv na vývoj celkovej výslednej ceny, ktorú novostavby ťahali nahor.Graf č.2: Tento graf ukazuje, že najväčší podiel na množstve..

Prečo a ako si správne poistiť nehnuteľnosť

Stalo sa Vám už, že ste počuli o niekom kto prišiel o svoj dom alebo byt? Nečakané nehody ako prasknuté potrubie, požiar alebo spadnutý strom na strechu sa môžu pripliesť do života každému. Každý z Nás si svoju nehnuteľnosť necháva poistiť z rôznych dôvodov. Najčastejšími pocitmi, ktoré nami hýbu sú strach, chtíč po pocite istoty a bezpečia, alebo pre niektorých dokonca prestíž. Sú ale tieto pocity hodné toho, aby sme pravidelne platili sumu, za ktorú snáď nikdy nebudeme musieť vyžadovať protislužbu? ÁNO. Každému..