Občianske spolužitie - susedské vzťahy v praxi

Chcela by som sa spýtať na otázku spolunažívania vlastníkov bytov. Bývam na prvom poschodí a podo mnou prenajíma vlastníčka byt, v ktorom sú dvaja fajčiari, tí sa však rozhodli fajčiť v priestoroch WC čím sa rozširuje dymový smrad do môjho bytu/nakoľko dym stúpa hore a nie sú ochotní zapnúť ani ventilátor. Mám napáchnutú kúpeľňu, WC aj chodbu nakoľko sa tento dym ďalej nepohybuje a vetranie týchto priestorov je problematické a možné jedine tým, že otvorím vchodové dvere. Je možné niečo podniknúť v tejto veci napr. cez zákon o ochrane nefajčiarov? Zástupcu bytového domu som upozornila na neochotu nájomníkov a na vlastníčku bytu nemám kontakt. Myslím si, že Je možné vystrašiť nájomníkov tým, že pôjdem zistiť na daňový úrad či platí registračný poplatok vlastníčka bytu, prípadne či sú nahlásený na bytovom družstve? Ďakujem za odpoveď.

Ing. Blanka F., Považská Bystrica

Medziľudské vzťahy sú v súčasnosti veľmi napäté. V uponáhľanej dobe, kedy ohľaduplnosť nie je akosi v móde, vznikajú mnohé konflikty. Vzťahy medzi občanmi - susedmi upravuje ako základný zákon Občiansky zákonník v § 127. Podľa tohto ustanovenia, vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

Predmetným ustanovením sa poskytuje vlastníkom nehnuteľností ochrana pred neprimeranými zásahmi zo strany iných subjektov do výkonu ich vlastníckych práv. Predmetná ochrana sa poskytuje aj nájomcom bytov, z čoho vyplýva, že správať sa v súlade so zákonom a rešpektovať iných vlastníkov, príp. nájomcov sú povinní aj nájomcovia. Vychádza sa pritom z rovnosti práv a povinností účastníkov občianskych vzťahov. Každý vlastník hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci je povinný zdržať sa všetkého, čím by obťažoval iných. Toto konanie však musí vykazovať určitú intenzitu „nad mieru primeranú pomerom“. Tento pojem sa vykladá objektívne, preto ak zásah druhého subjektu - vo vašom prípade fajčiaci nájomcovia - neprekračuje mieru primeranú pomerom, nejde o neoprávnený zásah, proti ktorému by bolo možné domáhať sa úspešne ochrany na súde.

Priestupok proti občianskemu spolunažívaniu

V súvislosti s vami uvedeným konaním nájomcov, ktorí vás obťažujú cigaretovým dymom, vám dávam do pozornosti aj zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. V danej veci by sa mohlo jednať o priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. Tohto priestupku sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech, inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví, úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj pred štátnym orgánom, pred orgánom obce alebo pred organizáciou za účelom získania neoprávnenej výhody, úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním.

Za priestupok proti občianskemu spolunažívaniu vo forme schválností alebo iného hrubého správania možno uložiť pokutu do výšky  99 Euro (2.982,50 Sk). Na prejednanie priestupkov je príslušný obvodný úrad podľa miesta vášho trvalého bydliska (kde sa nachádza dom, v rámci ktorého dochádza k obťažovaniu cigaretovým dymom). Podľa § 59 zákona o priestupkoch, objasňovanie priestupkov sa koná na základe vlastného zistenia správnych orgánov alebo orgánov oprávnených objasňovať priestupky alebo na základe oznámenia fyzickej osoby alebo právnickej osoby. Príslušný správny orgán môže vydáva podľa skutkových okolností rozhodnutie, ktorým je obvinený z priestupku uznaný vinným. Toto rozhodnutie musí obsahovať popis skutku s označením miesta a času spáchania priestupku, vyslovenie viny, druh a výšku sankcie, vyslovenie o nároku na náhradu škody a o trovách konania. Občan, ktorý bol uznaný vinným z priestupku, je povinný uhradiť štátu trovy spojené s prejednaním priestupku. Trovy konania sú príjmom štátneho rozpočtu. 

Otázka riešenia veci

Vhodným riešením by bolo kontaktovať, alebo písomne vyzvať vlastníka bytu, aby vykonal opatrenia na zabránenie obťažovania. Odporúčam vám obrátiť sa na vlastníka prostredníctvom doporučenej zásielky, a v prípade osobného kontaktu v sprievode ďalšej osoby - prípadného svedka reakcie zo strany vlastníka. Ak by nebolo možné dosiahnuť riešenie týmto spôsobom, môžete sa obrátiť na príslušný orgán s oznámením, že bol spáchaný priestupok. Posledným pokusom o riešenie je žaloba, ktorou by ste sa domáhali, aby súd uložil nájomcom zdržať sa obdobného správania sa.

Na mieste je tiež riešenie veci mimosúdnym spôsobom, ktorý je zaužívaný v mnohých krajinách, nielen v rámci EÚ. Je ním mediácia ako jedna z foriem mimosúdnych urovnávaní sporov, ktoré vám môže ušetriť čas, energiu, stresy a peniaze. V prípade záujmu vám môžu byť o mediácii poskytnuté podrobnejšie informácie.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk
 

Späť

MONOCHROMATIZMUS V BYTOVOM DIZAJNE MONOCHROMATIZMUS V BYTOVOM DIZAJNE

Mnoho ľudí si myslí, že na oživenie a zútulnenie ich domova treba využívať len farby, no i jednofarebná miestnosť môže s našimi radami vyzerať ako z katalógu.V prvom rade je potrebné vysvetliť si, ako monochromatizmus funguje v praxi. Pokiaľ si zvolíme používať v našom príbytku čisté línie a neupútavať prešpekulovanou farebnosťou, treba zamerať  pozornosť predovšetkým na materiály, ktoré v doma využijeme. Monochromatizmus je špecifický práve svojou hrou s rôznymi materiálmi. Pri správnom výbere..

Sceľovanie pozemkov. V čom je jeho prínos pre spoločnosť? Sceľovanie pozemkov. V čom je jeho prínos pre spoločnosť?

Tento prostriedok bol prioritne určený na nápravu všeobecného stavu vlastníctva pozemkov na Slovensku, ktoré trpí nielen rozptýlenosťou vlastníctva, čo sa týka pôdy, ale následkom toho aj komplikovanosťou akéhokoľvek obchodovania s pozemkami. Odstránenie tohto stavu je dôležité najmä preto, aby sa mohol začať rozvíjať trh v tomto smere. Problém rozptýleného vlastníctva však ešte komplikuje množstvo neidentifikovaných vlastníkov, čo pokusy o usporiadanie a jednotný systém ešte viac brzdí. Poďme sa teda pozrieť na korene tohto stavu a na možnosti, pomocou..

Aké sú možnosti pri výbere podlahy Aké sú možnosti pri výbere podlahy

Každý, kto si zariaďuje svoj nový domov alebo renovuje starý, bude zaiste súhlasiť s tým, že jednou z kľúčových otázok pri jeho úprave je podlaha. Klasikou sú koberce, avšak nie každý je ich fanúšikom a je tu aj otázka alergií; dnes už nimi trpí pomerne vysoké percento populácie a roztoče v nich alergikovi zaiste dobrú službu neurobia. Za týchto okolností je namieste uvažovať o druhej forme klasiky - o parketách. Sú vkusné, praktické, ľahko sa udržiavajú čisté a zákazník si môže vybrať zo širokého spektra možností podľa svojich predstáv. Zrejme..

Prevod vlastníctva bytu a poplatková povinnosť Prevod vlastníctva bytu a poplatková povinnosť

 V roku 2003 sme sa s manželom rozhodli odkúpiť do osobného vlastníctva obecný byt, v ktorom sme ako nájomníci bývali od roku 1974. Odpredaj bytu sa uskutočnil medzi nami a mestskou časťou prostredníctvom správcovskej spoločnosti, ktorá od nás požadovala peňažné úhrady v súvislosti s poplatkami spojenými s vkladom nášho vlastníctva do katastra nehnuteľností, ďalej manipulačný poplatok za vyhotovenie zmluvy a ešte i poplatok za zmluvu o výkone správy, išlo o sumu vo výške cca 7.000 Sk. Neskôr som sa od známej dozvedela, že časť týchto poplatkov sme..

Timesharing - atypická forma nájmu nehnuteľností Timesharing - atypická forma nájmu nehnuteľností

Iste sa už mnohí z vás, vážení čitatelia, stretli s novinkou na našom trhu, a to s dovolenkovými pobytmi, ktoré si záujemcovia tak povediac predplatili aj na obdobie niekoľkých rokov. Ide o timesharing, o právny inštitút pôvodne pochádzajúci spoza Atlantického oceánu, ktorého základy u nás sú dané najmä právom Európskej únie. Timesharing v práve EÚ a SRPrávnym rámcom pre oblasť nájmu práva na tzv. sezónne, alebo, aby sme sa vyjadrovali v súlade so znením právnych textov, práva užívať budovu alebo jej časť v časovo vymedzených úsekoch, je..

Kúpa nehnuteľnosti jedným z manželov - kedy a ako Kúpa nehnuteľnosti jedným z manželov - kedy a ako

Manželka uzavrela zmluvu o budúcej zmluve, ktorá sa týkala kúpy rodinného domu. Ten chcela získať do svojho vlastníctva za naše spoločné peniaze ako i za peniaze získané z predaja bytu mojej matky, ktorá s tým nesúhlasila. Manželka od zmluvy o budúcej zmluve odstúpila, keďže nemala dostatok finančných prostriedkov. Je zmluva o budúcej zmluve napriek tomu platná? Je možné, aby jeden z manželov získal výlučne do svojho vlastníctva počas trvania manželstva napr. nehnuteľnosť? Neplatná z dôvodu, že som v nej nefiguroval ako manžel kupujúcej? Predávajúci..

Lízing nehnuteľností Lízing nehnuteľností

Čo to vlastne je?ZačiatkyOdlišnosti od ostatných lízingových foriemAko to funguje v praxi.Výhoda pre firmyPrečo sa oplatí lízing nehnuteľnostíČo nám ponúkajú lízingové spoločnosti?Produkty slovenských lízingových spoločnostíFinančný a operatívny lízingZhrnutie Skutočnosťou už aj na Slovensku je, že lízingové spoločnosti zarábajú peniaze na nehnuteľnostiach. Postup je absolútne totožný s lízingom napríklad áut. Zákazník nemá, alebo z rozličných dôvodov nechce poskytnúť celú sumu za kupovaný produkt a tak ho spoločnosť kúpi za neho a postupne..

Ceny nehnuteľností Ceny nehnuteľností

Problémy s hypotékou? Problémy s hypotékou?

Problém je na sveteKeď musí zasiahnuť bankaBanky znižujú úrokové sadzby   Nie je nič ľahšie. Jednoduchá cesta k bývaniu. Stačí len prísť. Riešenie ušité priamo na mieru. To sú len niektoré reklamné slogany, ktoré nás tak často oslovujú a pútajú našu pozornosť na rôzne produkty vedúce k vlastnému bývaniu.Spôsobov, ciest a produktov vedúcich k vlastnému bývaniu je v dnešnej dobe a situácii na trhu skutočne mnoho. Pritom nemusí ísť bezpodmienečne len o získanie nového bytu či domu, ale aj napríklad o kúpu zariadenia, stavbu garáže či bazénu,..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.