Rozdelenie nehnuteľností po rozvode

 
Pred mesiacom som na súde podal návrh na rozvod manželstva. Počas neho sme dostali od svokry byt a postavili sme si rodinný dom. Zaujíma ma, akým spôsobom máme zabezpečiť rozdelenie týchto dvoch nehnuteľností, keď sme sa dohodli, že rodinný dom zostane mne, byt manželke a ja jej ešte doplatím určitú sumu.

Jozef Výbrus, Sviná
Vážený pán Výbrus, keďže platné právne predpisy oprávňujú manželov rozdeliť si veci, práva a iné majetkové hodnoty patriace do ich bezpodielového spoluvlastníctva až po jeho zániku, budete musieť s rozdelením Vášho majetku, a teda aj spomínaných nehnuteľností počkať až do momentu, keď nadobudne rozhodnutie súdu o rozvode Vášho manželstva právoplatnosť. Vychádzam však z predpokladu, že Vaše bezpodielové spoluvlastníctvo nezaniklo na základe súdneho rozhodnutia už skôr, napríklad z dôvodu začatia podnikania alebo neprimeraného chlastania (a prepíjania spoločného majetku) niektorého z Vás.

Po ukončení rozvodového konania môžete rozdeliť svoj spoločný majetok, teda ten, ktorý patrí do Vášho bezpodielového spoluvlastníctva, buď vzájomnou dohodou, alebo, pokiaľ by ste ju neboli schopní dosiahnuť, môžete sa obrátiť na súd, ktorý rozhodne, ako sa majetok rozdelí, a to nezávisle od Vašich návrhov. Vo Vašom prípade, ak sa Vaše postoje k rozdeleniu majetku nezmenia do ukončenia rozvodu, pravdepodobne nebude potrebné požiadať súd, aby rozdelil Váš majetok. Vzájomne sa vyrovnáte dohodou, ktorá, vzhľadom na skutočnosť, že jej predmetom budú aj nehnuteľnosti, musí mať písomnú formu.

Pri Vašom vzájomnom majetkovom vyrovnaní (Občiansky zákonník používa v tejto súvislosti termín vyporiadanie) je však nevyhnutné predovšetkým spoľahlivo zistiť, čo všetko patrí do bezpodielového spoluvlastníctva. Vo svojej otázke napríklad uvádzate, že byt, ktorého výlučnou vlastníčkou sa má stať Vaša manželka, ste dostali od svokry. Keďže podľa platnej právnej úpravy do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nepatria veci, ktoré nadobudol čo i len niektorý z manželov darom, nemôže byť uvedený byt predmetom Vášho bezpodielového vlastníctva. Tento byt je teda vo Vašom podielovom spoluvlastníctve a jeho hodnota sa preto nezapočítava do celkovej hodnoty majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Táto skutočnosť však nebráni tomu, aby ste z dôvodu kompenzácie pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva previedli svoj spoluvlastnícky podiel na uvedenom byte na Vašu v čase prevodu už bývalú manželku.

Aj napriek skutočnosti, že Občiansky zákonník nevyžaduje, aby mala dohoda manželov o vyporiadaní ich bezpodielového spoluvlastníctva písomnú formu (výnimkou je vyporiadanie nehnuteľností), v záujme právnej istoty rozhodne odporúčam, aby ste ju uzatvorili písomne, a to aj pokiaľ ide o vyporiadanie hnuteľného majetku. Keďže v rámci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa majú vyriešiť všetky otázky, ktoré sa ho týkajú, rozhodujúce je, ako som už uviedol, zistenie jeho rozsahu. Nemalo by sa pritom zabúdať na záväzky oboch manželov plynúce napríklad z pôžičiek. Aj ich hodnota a spôsob ich splnenia po zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov by sa mali zohľadniť a vyriešiť v rámci dohody o jeho vyporiadaní.

Vážený pán Výbrus, z dôvodu veľmi obmedzeného množstva informácií nachádzajúcich sa vo Vašom liste nie je možné Váš problém vyriešiť touto formou. Vzhľadom na skutočnosť, že majetkové vyrovnanie manželov po zániku ich bezpodielového spluvlastníctva má závažné dôsledky, je potrebné venovať mu náležitú pozornosť. Preto Vám rozhodne odporúčam, aby ste sa s Vaším prípadom obrátili na právnika zaoberajúceho sa uvedenou problematikou. Iste tým predídete mnohým problémom a s nimi súvisiacou zbytočnou stratou času a peňazí.Späť

Požiarna ochrana Požiarna ochrana

 Protipožiarne budovyPožiarne uzáveryPotrite steny nehorľavou látkouPožiarne alarmyJe dôležité poznať svoje povinnosti Množstvo požiarov aj napriek zväčšujúcej sa populačnej uvedomelosti a novodobým protipožiarnym systémom neustále stagnuje, nedarí sa znížiť ich počet. Ohňa sa odpradávna ľudia báli, nieto ešte v spojení s príbytkom. Od zaklínania domov pred týmto nemilým hosťom sme prešli prudkým technologickým pokrokom.Oheň je najkontroverznejší zo všetkých živlov. Porekadlo, že je výborný sluha, ale zlý pán, poznáme asi všetci. Sprevádza..

Strecha na váš dom Strecha na váš dom

 „Už kedysi známy češký spevák Karel Gott spieval pieseň s názvom Mám rozprávkový dom. Základom dobrého domu, v ktorom by sa cítili ako v rozprávke, nestačí mať len pevné základy či steny z dobrého muriva. Veľmi dôležitým faktorom k spokojnosti patrí aj dobrá strecha. Pri širokej ponuke tvarou striech, plášťou a strešných krytín na trhu sa vynára otázka, ktorú z nich si vybrať, keďže rozhodujú záujmy majiteľa či veľkosť investície ktorú sme pre dobrú strechu ochotní obetovať.“ Kompletné strešné systémy sú v dnešnej dobe vyvinuté..

Reality - Stavebné povolenie Reality - Stavebné povolenie

Pri riešení vlastného domova dá niekto prednosť kúpe domu na kľúč, niekto výhodnej kúpe a následnej rekonštrukcii a niekto radšej kúpi pozemok a ide stavať. Všetky tieto možnosti majú svoje výhody aj nevýhody a tú poslednú si väčšinou volia ľudia, ktorí chcú mať každý detail svojho nového domova podľa svojich predstáv. Ak sa však rozhodneme pre výstavbu nového domu, nevyhneme sa istým „procedúram“. Jednou z nich je aj stavebné povolenie.   Kam treba ísť žiadať o stavebné povolenie S touto žiadosťou..

Obťažuje vás sused hlasnou hudbou? Bráňte sa! Obťažuje vás sused hlasnou hudbou? Bráňte sa!

„ Pokiaľ sa žalobca domáha ako vlastník nehnuteľnosti ochrany proti hluku, je potrebné žalobný návrh formulovať tak, že žalovaný je povinný zdržať sa obťažovania žalobcu hlukom z (v žalobe uvedeného) pozemku žalovaného (prípadne i z inej veci patriacej žalovanému), prenikajúcim na (v žalobe uvedenú) nehnuteľnosť žalobcu. Pokiaľ súd zistí, že dochádza k obťažovaniu nad mieru primeranú pomerom (prípadne, že ide o vážne ohrozenie výkonu jeho práva), žalobe vyhovie; v odôvodnení rozsudku určí mieru obťažovania, ktorá je v danej veci primeraná..

Právo manželov k družstevnému bytu - kto z koho? Právo manželov k družstevnému bytu - kto z koho?

V máji 1990 som uzavrela manželstvo. Krátko na to moji rodičia požiadali bytové družstvo o prepis ich členského podielu na moju osobu, rodičia mi teda byt darovali. Bola uzavretá dohoda o prevode členských práv, v rámci ktorej však bol uvedený aj môj muž, s ktorým sa v súčasnosti súdim o byt. Aj v samotnej dohode o odovzdaní a prevzatí bytu z decembra 1990 som uvedená ako osoba, ktorej bol byt pridelený len ja. Od roku 2005 spolu s mužom nežijeme v domácnosti. Byt bol medzičasom od družstva odkúpený do osobného vlastníctva na základe mnou podanej žiadosti..

Dedenie a prechod nájmu družstevného bytu Dedenie a prechod nájmu družstevného bytu

“Členstvo v stavebnom bytovom družstve a právo užívať byt môže prejsť smrťou užívateľa družstevného bytu, ktorý nebol v spoločnom užívaní manželov (§ 172 ods. 2 O.z.), len na jedného dediča poručiteľa, ktorému pripadol členský podiel, alebo na dvoch dedičov, ak sú manželmi” (§ 172 ods. 2 OZ.) “V konaní o dedičstve je v takom prípade rozhodnutím podľa ustanovenia § 39 Not.por. riešené, kto z dedičov nadobúda členský podiel poručiteľa v stavebnom bytovom družstve, prípadne ako sa dedičia vyporiadajú ohľadne náhrady zostatkovej hodnoty..

Ako financovať kúpu bytu v novostavbe Ako financovať kúpu bytu v novostavbe

Podmienky určuje developerPoradenstvo v bankeHypotéka v skratke Záujemca o kúpu bytu v novostavbe má na výber niekoľko možností jej financovania. Kým pri kúpe starého bytu vyžadujú majitelia väčšinou peniaze v hotovosti, novostavbu možno zvyčajne financovať - kúpiť prostredníctvom úveru.Najčastejšie využívané možnosti sú stavebné sporenie, hypotekárny úver, prípadne ich kombinácia. Možná je aj ich kombinácia so spotrebným úverom. Výber spôsobu financovania podmieňuje predovšetkým to, aké podmienky pri kúpe bytu určí developerská spoločnosť. Iná..

Kúpa nehnutelnosti zaťaženej vecným bremenom alebo záložným právom na nehnuteľnosti? Kúpa nehnutelnosti zaťaženej vecným bremenom alebo záložným právom na nehnuteľnosti?

Pred samotnou kúpou zaťaženej nehnutelnosti je vhodné, aby si kupujúci v prvom rade jasne ozrejmil, či skutočne chce nadobudnúť nehnuteľnosť s ťarchou alebo nezaťaženú nehnuteľnosť. Jeho postup závisí od toho, či nehnuteľnosť je nadobúdaná priamo konaním kupujúceho alebo cez sprostredkovateľa - realitnú kanceláriu. Kupujúci by si mal vyžiadať relevantné a najmä aktuálne doklady ohľadne predmetnej nehnuteľnosti, napr. originál  listu vlastníctva. Na liste vlastníctva, ktorý môže získať od predávajúceho, od realitnej kancelárie..

Kúpte si pozemky v blízkosti ... (TRH Nehnutelnosti) Kúpte si pozemky v blízkosti ... (TRH Nehnutelnosti)