Spor o výpoveď z nájmu bytu

Prosím vás o radu. S mojou manželkou sme prenajali náš byt mladému manželskému páru. Nájomcovia spočiatku platili nájomné riadne a včas. Manžel - nájomca mal po čase problémy s políciou, užívanie drog a pod. Nájomcovia uhrádzali nájomné mimo splatnosť, niekedy aj s dvojmesačným omeškaním. Naposledy zaplatili nájomné pred 6 mesiacmi. Snažil som sa vec riešiť dohovorom, avšak situácia sa natoľko zhoršila, že nájomca na mňa raz v byte zaútočil a poškodil časť zariadenia. Nájomcom sme oznámili, že nájom s nimi vypovedáme a žiadame byt vypratať. Vec sa však nehýbe, odmietajú z bytu odísť a výpovedná doba už dávno uplynula. Polícia nám nepomohla. Podal som žalobu na vydanie veci (bytu), čo mi poradil známy. Ako ďalej postupovať? Ďakujem za vaše stanovisko.

Marek D., Stará Ľubovňa

     Nájomné vzťahy upravuje Občiansky zákonník (OZ) v §§ 663 - 723. Nájom bytu vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, pričom nájomná zmluva môže byť uzavretá na dobu určitú. Vtedy túto dobu treba v zmluve určiť. Vaša nájomná zmluva, ktorú ste mi zaslali spolu so žalobou, bola uzavretá na dobu neurčitú. V žalobe, ktorú ste podali, sa odvolávate na ust. § 711 ods. 1 písm. d) Občianskeho zákonníka. Podľa tohto ustanovenia, prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu, ak nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace, alebo tým, že prenechal byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa. Okrem tohto výpovedného dôvodu tu však existuje ešte ďalší, a to, že nájomca hrubo poškodzuje prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome (údajná trestná činnosť, policajný zásah a pod.).

Žaloba a súdne konanie

 


     Urobili ste dobre, že ste podali žalobu. Nesprávne ste však formulovali jej označenie. V danom prípade ide o žalobu o vypratanie bytu, nie o vydanie veci. Žalobou o vydanie veci by ste sa mohli domáhať vydania požičanej veci, ktorú by mal niekto vo svojej držbe napr. na základe zmluvy o výpožičke. Súd však zo žaloby pochopí, čo je predmetom konania - vypratanie bytu a keďže nájomcovia vám dlžia na nájomnom a službách spojených s užívaním bytu, aj zaplatenie tejto dlžnej sumy.
V predmetnej žalobe však vystupujete ako navrhovateľ (žalobca) len vy. Absentuje tu označenie vašej manželky, ktorá je tiež účastníčkou nájomného vzťahu a z procesného hľadiska má vystupovať v spore na strane navrhovateľa spolu s vami. Podľa § 90 OSP, účastníkmi konania sú navrhovateľ (žalobca) a odporca (žalovaný) alebo tí, ktorých zákon za účastníkov označuje.
Miestna príslušnosť súdu sa tu spravuje § 88 ods. 1 písm. h) Občianskeho súdneho poriadku (OSP). V tejto súvislosti spomeniem rozsudok Najvyššieho súdu SSR z 30.05.1979, spis. zn. 2 Cz 27/79:
„ Ak sa občianske súdne konanie týka vzniku, existencie, trvania a zániku (zrušenia) práva osobného užívania bytu, prípadne nároku na vypratanie bytu, ide o právo k nehnuteľnosti v zmysle ustanovenia § 88 písm. h) O. s. p. a na konanie je príslušný súd, v obvode ktorého je nehnuteľnosť.“
Je odôvodnené predpokladať, že súd nájomcov (procesne odporcov), ktorí závažne porušili podmienky užívania prenajatého bytu, zaviaže predmetný byt vypratať a zaplatiť vám dlžnú sumu na nájomnom, príp. nahradiť vzniknutú škodu, ak takú spôsobili.
Pokiaľ by ste sa v nájomnej zmluve zaviazali poskytnúť nájomcom náhradné ubytovanie, príp. prístrešie, súd by mohol s prihliadnutím na konkrétne okolnosti prípadu viazať vypratanie bytu na splnenie tejto povinnosti. Z vašej zmluvy však táto povinnosť nevyplýva. Problém by sa mohol vyskytnúť v prípade, že by s nájomcami v byte bývalo malé dieťa.

 

Vypratanie bytu

 


     Ak odporcovia nesplnia súdom uloženú povinnosť vypratať byt v ustanovenej lehote, ste oprávnený podať súdnemu exekútorovi, ktorého si zvolíte, návrh na vykonanie exekúcie vyprataním bytu. Exekučným titulom podľa § 41 Exekučného poriadku tu bude vykonateľný rozsudok súdu o vyprataní bytu. V tejto súvislosti vám však môžu okrem už vzniknutých súdnych trov vzniknúť ďalšie - tento krát trovy spojené s exekúciou. Exekučným výkonom rozhodnutia sa dovršuje ochrana práv a oprávnených záujmov fyzických a právnických osôb. Dochádza k nemu vtedy, ak napriek vykonateľnému rozhodnutiu príslušného orgánu povinný odmietne svoju povinnosť dobrovoľne splniť. Vynútené splnenie povinnosti je takto významnou súčasťou právnych záruk zákonnosti. Podrobnosti spojené s vyprataním bytu podľa Exekučného poriadku budú predmetom iného článku.

Späť

Kúpeľňa

 Každý z nás chce, aby jeho kúpeľňa vyzerala dobre, sviežo a zároveň príjemne. Je to miestnosť, v ktorej, aj keď si to málokto z nás uvedomuje, trávime množstvo času. Sme s vlastnou sprchou a umývadlom spojení viac, než si dokážeme pripustiť. Je len prirodzené, že sa v tejto možno najmenšej miestnosti našej domácnosti chceme cítiť príjemne. Starosti spojené s udržiavaním kúpeľne v čistote sa týkajú každého z nás, preto je na mieste povedať si pár faktov o materiáloch, obkladačkách, umývadlách, sprchách, vlastne sa budeme snažiť venovať všetkému,..

Škodcovia a naša domácnosť

„Každý rodinný dom či byt by mal pre svojich majiteľov slúžiť predovšetkým ako oáza pokoja a bezpečia. Mnohí ľudia si pri naplnení týchto slov zabezpečia svoju nehnuteľnosť tými najmodernejšími systémami proti vlámaniu. Pritom tá ozajstná bezpečnosť nášho bývania spočíva aj v dostatočnej miere ochrany pred nepovolanými hosťami v našich príbytkoch, ako sú nepríjemný hmyz, či čoraz viac prefíkanejšie hlodavce, ktoré sú nočnou morou každého, kto už musel s týmto druhom návštevy neplánovane bojovať.“ Medzi návštevníkov našich domácností,..

Kuchyňa - miesto nielen pre gazdiné

Možno si ešte spomínate na kuchyňu vašej starej mamy na dedine, chalupe. Absolútne bez akýchkoľvek spotrebičov, pomocníkov ako chladnička, umývačka riadu, mixér a mikrovlnka, ale s neopakovateľným čarom starorodičovskej pohody. Dávno to všetko odišlo a na podobnú kuchyňu sa môžeme už iba ísť pozrieť do niektorých slovenských obcí, kde neplánovane zastal čas.Snaží sa ale dopracovať k výhode týchto kuchýň, ktorú si všimli už naša staré mamy. A tou bola ich priestrannosť a pritom útulnosť spôsobená teplom zo starej pece a nezabudnuteľnou atmosférou...

Nadobúdanie tuzemských nehnuteľností cudzincami

 Náš rodinný priateľ pochádza zo Španielska. Často navštevuje Slovensko a zapáčilo sa mu u nás natoľko, že by si tu chcel kúpiť pozemok. Známi mi povedali, že cudzinci nemôžu nadobudnúť slovenské nehnuteľnosti, alebo že sú v tomto smere obmedzení. Radi by sme nášmu španielskemu priateľovi pomohli, prosíme vás preto o radu.  Svätopluk T., Komjatice Vy, prípadne Váš priateľ môžete byť pokojný. Vo všeobecnosti medzi verejnosťou je vžitý mýtus o tom, že cudzinci nemôžu nadobúdať nehnuteľnosti v tuzemsku. Jedná sa však len o laickú..

Bývanie bez právneho titulu

V decembri 2007 sme sa na základe nájomnej zmluvy s bytovým družstvom stali nájomníkmi bytu. V čase podpísania zmluvy, ale v byte býval neplatič, ktorému bytové družstvo na základe nedoplatkov a dlhov zrušilo nájomnú zmluvu a ponúklo mu náhradné ubytovanie, ktoré odmietol. Existuje o tom aj doklad, ktorý podpísal. Za neplatiča sme museli všetky dlhy vyplatiť a bytové družstvo nám ponúklo, že byt si môžeme neskôr odkúpiť do osobného vlastníctva. Vo februári 2008 sme bytové družstvo požiadali o odkúpenie bytu do vlastníctva, kde nám bytové družstvo v..

Zmluva o vstavbe bytov - právna úprava a jej náležitosti

Jedným zo spôsobov vzniku vlastníctva bytov a nebytových priestorov, ktorý sa v súčasnosti vo veľkom rozsahu realizuje, je aj nadobúdanie nehnuteľností na základe zmluvy o výstavbe, stavbe alebo nadstavbe domu. Daný spôsob obľubujú najmä developerské spoločnosti. Jedná sa o zmluvu, ktorej rámcovú právnu úpravu obsahuje zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Zmluvnými stranami tejto zmluvy sú na jednej strane doterajší vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome a na strane druhej stavebník/stavebníci...

Kúpte si pozemky v blízkosti ... (TRH Nehnutelnosti)

Ako ušetriť pri kúpe nehnuteľnosti na úrokoch z pôžičky

Mnoho ľudí vie ako hypotéka funguje, ale pre prípadnú menšinu si zhrnieme základné informácie, ktoré by mohli byť pre každého zaujímavé a obohacujúce. Keď sa rozhodneme zainvestovať a kúpiť si konečne vlastné bývanie.... dom alebo byt, často a teda väčšinou nemáme dostatok financií na to, kúpiť si nehnuteľnosť za vlastné úspory. (Ak teda nesporíme už dvadsať rokov...) V takých chvíľach sa ponúka hypotéka. Tá ale uhrádza iba určité percento hodnoty domácnosti. V dnešných dňoch to je okolo osemdesiatich percent..

Výhody a nevýhody stavebného sporenia

 Pri dnešných finančných pomeroch v spoločnosti je v tejto problematike jasné, že nasporiť na byty pre dve alebo tri deti je v priemernej rodine vecou nie ťažkou, ale nemožnou; na druhej strane by však všetci rodičia veľmi radi zabezpečili svojich potomkov najmä po tejto stránke, aby mali pri štarte do samostatného života vlastnú strechu nad hlavou. Keďže však "odkladaním pod vankúš" nemajú šancu tento problém vyriešiť, mnohí siahajú po produkte vyvinutom presne na tento účel - stavebnému sporeniu. Je už takmer samozrejmosťou, že sa takýto..