Spor o výpoveď z nájmu bytu

Prosím vás o radu. S mojou manželkou sme prenajali náš byt mladému manželskému páru. Nájomcovia spočiatku platili nájomné riadne a včas. Manžel - nájomca mal po čase problémy s políciou, užívanie drog a pod. Nájomcovia uhrádzali nájomné mimo splatnosť, niekedy aj s dvojmesačným omeškaním. Naposledy zaplatili nájomné pred 6 mesiacmi. Snažil som sa vec riešiť dohovorom, avšak situácia sa natoľko zhoršila, že nájomca na mňa raz v byte zaútočil a poškodil časť zariadenia. Nájomcom sme oznámili, že nájom s nimi vypovedáme a žiadame byt vypratať. Vec sa však nehýbe, odmietajú z bytu odísť a výpovedná doba už dávno uplynula. Polícia nám nepomohla. Podal som žalobu na vydanie veci (bytu), čo mi poradil známy. Ako ďalej postupovať? Ďakujem za vaše stanovisko.

Marek D., Stará Ľubovňa

     Nájomné vzťahy upravuje Občiansky zákonník (OZ) v §§ 663 - 723. Nájom bytu vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, pričom nájomná zmluva môže byť uzavretá na dobu určitú. Vtedy túto dobu treba v zmluve určiť. Vaša nájomná zmluva, ktorú ste mi zaslali spolu so žalobou, bola uzavretá na dobu neurčitú. V žalobe, ktorú ste podali, sa odvolávate na ust. § 711 ods. 1 písm. d) Občianskeho zákonníka. Podľa tohto ustanovenia, prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu, ak nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace, alebo tým, že prenechal byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa. Okrem tohto výpovedného dôvodu tu však existuje ešte ďalší, a to, že nájomca hrubo poškodzuje prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome (údajná trestná činnosť, policajný zásah a pod.).

Žaloba a súdne konanie

 


     Urobili ste dobre, že ste podali žalobu. Nesprávne ste však formulovali jej označenie. V danom prípade ide o žalobu o vypratanie bytu, nie o vydanie veci. Žalobou o vydanie veci by ste sa mohli domáhať vydania požičanej veci, ktorú by mal niekto vo svojej držbe napr. na základe zmluvy o výpožičke. Súd však zo žaloby pochopí, čo je predmetom konania - vypratanie bytu a keďže nájomcovia vám dlžia na nájomnom a službách spojených s užívaním bytu, aj zaplatenie tejto dlžnej sumy.
V predmetnej žalobe však vystupujete ako navrhovateľ (žalobca) len vy. Absentuje tu označenie vašej manželky, ktorá je tiež účastníčkou nájomného vzťahu a z procesného hľadiska má vystupovať v spore na strane navrhovateľa spolu s vami. Podľa § 90 OSP, účastníkmi konania sú navrhovateľ (žalobca) a odporca (žalovaný) alebo tí, ktorých zákon za účastníkov označuje.
Miestna príslušnosť súdu sa tu spravuje § 88 ods. 1 písm. h) Občianskeho súdneho poriadku (OSP). V tejto súvislosti spomeniem rozsudok Najvyššieho súdu SSR z 30.05.1979, spis. zn. 2 Cz 27/79:
„ Ak sa občianske súdne konanie týka vzniku, existencie, trvania a zániku (zrušenia) práva osobného užívania bytu, prípadne nároku na vypratanie bytu, ide o právo k nehnuteľnosti v zmysle ustanovenia § 88 písm. h) O. s. p. a na konanie je príslušný súd, v obvode ktorého je nehnuteľnosť.“
Je odôvodnené predpokladať, že súd nájomcov (procesne odporcov), ktorí závažne porušili podmienky užívania prenajatého bytu, zaviaže predmetný byt vypratať a zaplatiť vám dlžnú sumu na nájomnom, príp. nahradiť vzniknutú škodu, ak takú spôsobili.
Pokiaľ by ste sa v nájomnej zmluve zaviazali poskytnúť nájomcom náhradné ubytovanie, príp. prístrešie, súd by mohol s prihliadnutím na konkrétne okolnosti prípadu viazať vypratanie bytu na splnenie tejto povinnosti. Z vašej zmluvy však táto povinnosť nevyplýva. Problém by sa mohol vyskytnúť v prípade, že by s nájomcami v byte bývalo malé dieťa.

 

Vypratanie bytu

 


     Ak odporcovia nesplnia súdom uloženú povinnosť vypratať byt v ustanovenej lehote, ste oprávnený podať súdnemu exekútorovi, ktorého si zvolíte, návrh na vykonanie exekúcie vyprataním bytu. Exekučným titulom podľa § 41 Exekučného poriadku tu bude vykonateľný rozsudok súdu o vyprataní bytu. V tejto súvislosti vám však môžu okrem už vzniknutých súdnych trov vzniknúť ďalšie - tento krát trovy spojené s exekúciou. Exekučným výkonom rozhodnutia sa dovršuje ochrana práv a oprávnených záujmov fyzických a právnických osôb. Dochádza k nemu vtedy, ak napriek vykonateľnému rozhodnutiu príslušného orgánu povinný odmietne svoju povinnosť dobrovoľne splniť. Vynútené splnenie povinnosti je takto významnou súčasťou právnych záruk zákonnosti. Podrobnosti spojené s vyprataním bytu podľa Exekučného poriadku budú predmetom iného článku.

Späť

Montovaný dom – predsudky a skutočnosť. Naozaj môže konkurovať klasike?

Otázka domu je pre každého jednou z najosobnejších;  je to miesto, kde trávime spolu so svojou rodinou nielen väčšinu svojho života, ale zároveň ho chceme vnímať ako útočisko. Je preto pochopiteľné, že sa každý budúci majiteľ snaží, aby bol jeho dom čo najkvalitnejší – samozrejme v rámci jeho finančných možností, čo býva pri rozhodovaní o jeho druhu často kľúčovým faktorom. Murovaný dom zostane vždy klasikou, avšak jeho výstavba si vyžaduje nielen veľa financií a práce, ale i pomerne dlhý čas. Alternatívou je montovaný dom, ktorý už..

Poistenie nehnuteľností

Vlastniť miesto, ktoré môžete nazvať domovom je jedným z najzákladnejších prianí každého človeka. A pritom často nezáleží na tom, či ide o byt alebo o dom, človek jednoducho túži mať svoj vlastný kút, kam sa môže uchýliť a s ktorým môže urobiť čo sa jemu páči. Miesto, o ktorom môžete povedať, môj dom, môj hrad. Aby bolo bývanie aj dobre zabezpečené, nemali by sme zabúdať na poistenie svojho príbytku.Ak už máte svoje hniezdo v ktorom budete bývať vybudované, iste vás to stálo mnoho síl a námahy. Preto je na mieste, ak si ho chcete za každú..

Bývanie v podkroví

Podkrovie, miestnosť so šikmými stenami je pre niekoho priestor, kde štýl bývania dostáva iný, nekonvenčný charakter. Pre mnohých z vás je to dokonca zosobnenie sna o bývaní, či už v rodinnom dome alebo klasickom paneláku. Podkrovie však nemusí a ani neslúži výhradne len na bývanie. Niekomu tam stačí sušiť si vypraté šaty, iný zasa si tam zriadi umelecký ateliér. No a pre niekoho ďalšieho je podkrovie iba obyčajný sklad pre nepotrebné veci s ktorými sa nevie rozlúčiť. Ako stavať podkrovie Takže poďme pekne po poriadku. Ak je vašim snom bývanie v..

Dedenie a prechod nájmu družstevného bytu

“Členstvo v stavebnom bytovom družstve a právo užívať byt môže prejsť smrťou užívateľa družstevného bytu, ktorý nebol v spoločnom užívaní manželov (§ 172 ods. 2 O.z.), len na jedného dediča poručiteľa, ktorému pripadol členský podiel, alebo na dvoch dedičov, ak sú manželmi” (§ 172 ods. 2 OZ.) “V konaní o dedičstve je v takom prípade rozhodnutím podľa ustanovenia § 39 Not.por. riešené, kto z dedičov nadobúda členský podiel poručiteľa v stavebnom bytovom družstve, prípadne ako sa dedičia vyporiadajú ohľadne náhrady zostatkovej hodnoty..

Ste nespokojní so správcom domu? Rokujte alebo ho zmeňte!

 Chcel by som sa spýtať v súvislosti s výkonom správy domu podľa platnej zmluvy, ako najefektívnejšie postupovať pri kontrole správcu. Máme totiž uzavretú zmluvu o výkone správy domu so správcom (správcovská spoločnosť je s.r.o.), ktorého podozrievame z nekalej činnosti a postupom voči nám tým, že nedodržuje dohodnuté odsúhlasovanie dodávateľov prác a ich cenníky, nepostupuje hospodárne a efektívne voči nám (dodávateľské práce bývajú riadne predražené), rôzne vratky a poplatky, ktoré sú nám zasielané a na ktoré máme nárok, zdržuje..

Nóvum v písomnom hlasovaní vlastníkov bytov- zjednodušenie účasti na správe bytového domu

Správca nášho domu nelegálne prevádzkuje kotolňu, ktorá patrí vlastníkom bytov a nebytových priestorov. Nemôže preukázať splnenie podmienok na podnikanie v tepelnej energetike podľa ustanovenia § 5 ods. 7 písm. a) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. V mesiaci marci bola zrealizovaná zástupkyňou vlastníkov bytov, ktorá háji skôr záujmy správcu a nie je ochotná akceptovať vlastníkov bytov, akási podpisová akcia, kedy táto pani „chodila po bytoch“ a dávala podpisovať súhlas, resp. nesúhlas s istými otázkami, ktoré sa týkali správy..

Ako sa nestať obeťou realitného podvodu

 Ak sa spomenie termín realitný podvod, väčšinou každému napadne nejaký nedávny zločin bytovej mafie , táto otázka je však omnoho komplikovanejšia a jej „mafiánska“ stránka je len jednou časťou zla, aj keď má bezpochyby najviac tragických koncov. Podvody s realitami sa však netýkajú len osamelých starších ľudí a mŕtvol vylovených z rybníkov - oveľa viac je tých „prozaických“ prípadov, okolo ktorých sa robí menej kriku, avšak ich dôsledky sú pre postihnutých takisto ničivé a vo všeobecnosti by mali byť varovaním. Poďme sa teda pozrieť..

Aké sú ceny nehnutelnosti - realitná bublina 2018?

Ako zistiť, či sú nehnuteľnosti nadhodnotené a či kúpou nehnuteľnosti neriskujeme?   Veľmi dobrým zdrojom informácií o tom, či ceny nehnuteľností sú príliš vysoké alebo či sa už nachádzame v oblasti realitnej bubliny a cena za nehnuteľnosť nepredstavuje reálnu hodnotu, ktorú poskytne obytný priestor jej vlastníkovi prostredníctvom možnosti bývania na veľa rokov je kompozitný index, ktorý počíta Národná banka Slovenska.  Ako uvádzajú analytici ÚMS (NBS) ceny nehnuteľností sa v roku 2018 nachádzajú v pásme VZOSTUPU, ďaleko od pásma BUBLINY...

Nehnutelnosti ...