Bezdôvodné obohatenie musí byť vydané


Pred niekoľkými rokmi bolo založené spoločenstvo vlastníkov bytov, ktoré zahŕňa niekoľko domov na našej ulici. Toto spoločenstvo uzavrelo za účelom výkonu správy mandátnu zmluvu so správcovskou spoločnosťou, ide o spol. s.r.o. Po asi troch rokoch nastali problémy spojené s fakturáciou a s neprehľadným zvyšovaním poplatkov za výkon správy. Nepomohli ani osobné rokovania, ani písomné urgencie, nič. Podstata veci tkvie v tom, že nám ako spoločenstvu vlastníkov sú účtované poplatky, s ktorými nesúhlasilo naše valné zhromaždenie a naviac, správcovská spoločnosť nám účtuje aj poplatky za tzv. administratívne služby, na ktorých úhradu nie sme povinní. Sme toho názoru, že správca sa bezdôvodne obohatil. Je potrebné, alebo možné vec riešiť v trestnom konaní či len ako občiansky spor, a ako postupovať?

Milan Ch., BratislavaĎakujem vám za zaslanie mandátnej zmluvy ako aj korešpondencie v elektronickej podobe. Po ich preštudovaní bolo možné k vašej veci zaujať presnejšie stanovisko.

Ak došlo k neoprávnenému odpísaniu finančných prostriedkov z účtu, z ktorého sú uhrádzané správcovskej spoločnosti poplatky za služby, a ak došlo k zvýšeniu poplatkov bez súhlasu valného zhromaždenia spoločenstva vlastníkov (neexistuje platné uznesenie valného zhromaždenia),je pravdepodobné, že zo strany správcovskej spoločnosti mohlo dôjsť k bezdôvodnému obohateniu.

Bezdôvodným obohatením podľa § 451 ods. 2 Občianskeho zákonníka je majetkový prospech získaný:

  • plnením bez právneho dôvodu,
  • plnením z neplatného právneho úkonu,
  • plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol,
  • majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov.
Bezdôvodne sa obohatil aj ten, za koho sa plnilo, čo podľa práva mal plniť sám. Občiansky zákonníka ďalej uvádza, že kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať., pričom sa musí vydať všetko, čo sa bezdôvodným obohatením nadobudlo. Ak to nie je dobre možné, najmä preto, že obohatenie spočívalo vo výkonoch, musí sa poskytnúť peňažná náhrada. To sa však netýka vášho prípadu, kde bezdôvodné obohatenie spočíva v neoprávnenom účtovaní a a odpisovaní peňažných prostriedkov z vášho účtu.

MANDÁTNA ZMLUVA

Dovolím si vysloviť názor, že z obsahu mandátnej zmluvy vyplýva, že správcovská spoločnosť ako mandatár nie je oprávnená fakturovať vášmu spoločenstvu vlastníkov bytov (ako mandantovi ) poplatky spojené s tzv. administratívnymi prácami. Tento postup správcovskej spoločnosti nemá v mandátnej zmluve žiadnu oporu. Okrem toho, tzv. administratívne poplatky - teda pojem, s ktorým operuje správcovská spoločnosť vo svojej korešpondencii, nie je možné považovať za služby poskytované v súvislosti s výkonom správy bytových domov v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na fakt, že správcovská spoločnosť je obchodnou spoločnosťou založenou podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, „administratívne poplatky“ tak predstavujú náklady príslušnej spoločnosti vynaložené pri jej podnikateľskej činnosti za účelom dosiahnutia zisku. Keďže ide o náklady tohto subjektu, správcovi nemohol ani vzniknúť nárok požadovať zaplatenie týchto poplatkov od vášho spoločenstva vlastníkov.

Pokiaľ ide o mandátnu zmluvu, pri riešení daného problému treba vychádzať z jej ustanovení. Mandátnou zmluvou (§ 566 – 576 Obchodného zákonníka) sa mandatár zaväzuje, že pre mandanta na jeho účet zariadi za odplatu určitú obchodnú záležitosť uskutočnením právnych úkonov v mene mandanta alebo uskutočnením inej činnosti a mandant sa zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu. Mandatár je pritom povinný postupovať pri zariaďovaní záležitosti s odbornou starostlivosťou .........

Činnosť, na ktorú sa mandatár zaviazal, je povinný uskutočňovať podľa pokynov mandanta a v súlade s jeho záujmami, ktoré mandatár pozná alebo musí poznať. Toto ustanovenie vyjadruje záväzok mandatára teda správcovskej spoločnosti konať v súlade s vašimi oprávnenými záujmami. Mandatár je povinný oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní záležitosti a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta.

Od pokynov mandanta sa môže mandatár odchýliť, len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme mandanta a mandatár nemôže včas dostať jeho súhlas. Ani v týchto prípadoch sa však mandatár nesmie od pokynov odchýliť, ak to zakazuje zmluva alebo mandant.

ŽALOBNÝ NÁVRH

Nakoľko podľa vašich vyjadrení správcovská spoločnosť odmieta s vami komunikovať, nepredložila vám faktúry a neposkytla potrebné vysvetlenia, navrhujem vám obrátiť sa na príslušný súd so žalobou o vydanie bezdôvodného obohatenia. Pôjde o žalobu v zmysle ust. § 451 a nasl. Občianskeho zákonníka a § 80 písm. b) Občianskeho súdneho poriadku (laicky, rozhodovanie súdu o splnení povinnosti, ktorá vyplýva zo zákona, z právneho vzťahu alebo z porušenia práva). Je teda možné, aby ste v žalobe súčasne žiadali, aby súd zaviazal správcovskú spoločnosť splniť si povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákona č. 182/1993 Z. z. a z mandátnej zmluvy (pokiaľ by v nej boli povinnosti presne špecifikované) a ak by došlo k namietaniu platnosti či neplatnosti mandátnej zmluvy (čo vo vašom prípade nevylučujem, ale nie je možné sa k tomu podrobne vyjadriť na stránkach KTN), tiež uplatnili, aby súd rozhodol, či zmluva netrpí vadami, či je platná. Dôvody na spojenie veci sú tu dané, bude však záležať na súde, či nerozhodne o vylúčení vecí - predmetov konania - na samostatné konania.

OTÁZKA TRESTNÉHO KONANIA


Pokiaľ ide o trestnoprávnu stránku veci, dané konanie správcovskej spoločnosti možno subsumovať pod trestný čin podvodu v zmysle ust. § 221 Zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon). Podvodu sa dopustí ten, kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku škodu. Keďže ale váš spor vznikol ešte pred účinnosťou nového trestného zákona, bude závisieť od orgánov činných v trestnom konaní, či budú vec posudzovať podľa starého Trestného zákona (zákon č. 140/1961 Zb.) alebo podľa v súčasnosti platného a účinného Trestného zákona.Späť

Poplašné systémy a zabezpečovacie zariadenia

 Uvažujme ako zlodejFaktory ovplyvňujúce rozhodnutie vlamačovTakže ako sa chrániť?DvereZámokOkná a zasklené plochyPoplašné systémyDelenie poplašných systémovMagnetické poplašné zariadenie Ľudskou prirodzenosťou je potreba chrániť seba, svojich najbližších a svoj majetok od nepamäti a na to využíva dodnes všetky svoje dostupné možnosti. V dnešných časoch je dôležitejšie krízovým situáciám predchádzať, ako ich riešiť a ľudia sa zaoberajú svojou ochranou o väčšej miere než v minulosti. Týka sa to aj bezpečnosti jednotlivcov a rodín a zabezpečenia..

Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov 2. časť

 Správa domu vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v domeSpoločenstvoOrgány spoločenstvaPredsedaRadaZhromaždenie V prvej časti článku ste mali možnosť dozvedieť sa niečo o zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Článok sa zaoberal tým, čo to vlastne z právneho hľadiska byt a nebytový priestor je, ako sa nadobúda vlastníctvo bytov a o zmluve o prevode vlastníctva. V druhej časti článku sa dozviete niečo viac o spravovaní nehnuteľnosti, o tom, čo to je spoločenstvo a kto je to správca, aké sú jeho práva a povinnosti. Informácie..

Oceňovanie nehnuteľností

Aké postupy sa používajú pri určovaní ceny nehnuteľnostiPodľa čoho pracujú znalciPrestanú banky vyžadovať znalecké posudky?Čo vplýva na cenu nehnuteľností? Všeobecná hodnota sa určuje podľa niekoľkých spôsobov. Spôsob, akým sa všeobecná hodnota majetku stanovuje, upravuje vyhláška ministerstva spravodlivosti č. 492 /2004 o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.Aké postupy sa používajú pri určovaní ceny nehnuteľnostiPorovnávacia metóda: Pri tomto spôsobe sa porovnávajú nehnuteľnosti alebo stavby rovnakého druhu, porovnateľnej veľkosti..

Kúpa nehnuteľnosti jedným z manželov - kedy a ako

Manželka uzavrela zmluvu o budúcej zmluve, ktorá sa týkala kúpy rodinného domu. Ten chcela získať do svojho vlastníctva za naše spoločné peniaze ako i za peniaze získané z predaja bytu mojej matky, ktorá s tým nesúhlasila. Manželka od zmluvy o budúcej zmluve odstúpila, keďže nemala dostatok finančných prostriedkov. Je zmluva o budúcej zmluve napriek tomu platná? Je možné, aby jeden z manželov získal výlučne do svojho vlastníctva počas trvania manželstva napr. nehnuteľnosť? Neplatná z dôvodu, že som v nej nefiguroval ako manžel kupujúcej? Predávajúci..

Nedotknuteľnosť obydlia

Právo na ochranu obydlia a exekúciaNedotknuteľnosť obydliaZa akých podmienok je súdny exekútor oprávnený vstúpiť do cudzieho obydlia? Bolo mi povedané, že obydlie občana je nedotknuteľné, chránené zákonom. Môže exekútor, príp. niekto iný odňať pri výkone exekúcie povinnému byt a má povinný nejaký nárok na náhradné ubytovanie, či byt? Ďakujem vám za odpoveď a pomoc. Zora S., Bratislava  Právo na ochranu obydlia a exekúcia Garanciu práva na súkromie na európskej úrovni zabezpečuje najmä Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej..

Komunikácia medzi správcom a vlastníkmi bytov - otázka efektivity

„Minulý rok došlo v našom dome ku zmene správy, ktorú pôvodne vykonávalo spoločenstvo vlastníkov. Toto spoločenstvo však stále je registrované ako existujúce. To je pomimo, avšak podstatným problémom je komunikácia so správcovskou spoločnosťou, ktorá spravuje náš dom. V dome, ktorý má dva vchody – predný a zadný - sú vytrhané mnohé svetelné spínače, svetlo možno zapnúť len na niektorých z dvoch poschodí, príp. na prízemí, čo značne komplikuje najmä v tomto zimnom období pohyb po schodoch v dome, navyše mnoho z obyvateľov je vo vyššom veku,..

Vývoj cien bytov V Bratislave v roku 2007

Analýza cien bytov v Bratislave sa robila z plnohodnotných 13.410 údajov za obdobie od januára do decembra 2007. Priemerná cena m2 bytu v Sk sa vypočítavala bez výrazných odchýliek narúšajúcich trend. Oddelene sa vypočítavali ceny novostavieb od cien starých bytov, aby sa odhalil ich vplyv na rast cien starých bytov. Graf č.1: Tento graf poukazuje na to, že 34% z celkovej ponuky bytov pripadalo na ponuku novostavieb. Toto malo zákonitý vplyv na vývoj celkovej výslednej ceny, ktorú novostavby ťahali nahor.Graf č.2: Tento graf ukazuje, že najväčší podiel na množstve..

Aké sú ceny nehnutelnosti - realitná bublina 2018?

Ako zistiť, či sú nehnuteľnosti nadhodnotené a či kúpou nehnuteľnosti neriskujeme?   Veľmi dobrým zdrojom informácií o tom, či ceny nehnuteľností sú príliš vysoké alebo či sa už nachádzame v oblasti realitnej bubliny a cena za nehnuteľnosť nepredstavuje reálnu hodnotu, ktorú poskytne obytný priestor jej vlastníkovi prostredníctvom možnosti bývania na veľa rokov je kompozitný index, ktorý počíta Národná banka Slovenska.  Ako uvádzajú analytici ÚMS (NBS) ceny nehnuteľností sa v roku 2018 nachádzajú v pásme VZOSTUPU, ďaleko od pásma BUBLINY...

Úrokové sadzby pri hypotekárnom úvere

O možnosti ako si zadovážiť bývanie pomocou hypotekárneho úveru (HÚ), sa toho popísalo už veľa. Pri jeho vybavovaní zaujíma klientov tej či onej banky  jedna zo základných veličín výška úrokovej sadzby. Podľa nastavenia jej výšky, môžete na svojom (HÚ) riadne ušetriť, ale pri troche neuváženosti a letmom prebehnutí čísel v letáku propagujúcom hypotekárny produkt aj svoje bývanie riadne preplatiť. Tak či onak, úroková sadzba tvorí základ splácania vášho dlhu, takže jej optimálne nastavenie je pre vás ako klientov obzvlášť dôležité.Tvorba..