Práva a povinnosti k spoločnému bytu

Pred asi pol rokom som sa oženil a teraz nám bol s manželkou pridelený obecný byt. Aké sú naše práva a povinnosti k spoločnému bytu? Čo sa stane v prípade, že sa rozvedieme, komu byt zostane? Môžeme byt od obce kúpiť?

R.E. Kráľ, BratislavaZ otázky vyplýva, že Vám a Vašej manželke vznikol (podpisom nájomnej zmluvy s obcou) spoločný nájom obecného bytu. Podľa Občianskeho zákonníka budete mať k bytu rovnaké práva a povinnosti, najmä budete mať právo byt spoločne užívať a povinnosť podieľať sa spoločne na nákladoch spojených s užívaním bytu. Bežné veci týkajúce sa spoločného nájmu bytu môžete vybavovať každý samostatne, v dôležitých veciach je potrebný aj súhlas druhého manžela (bez súhlasu druhého manžela by napríklad nemohol jeden z manželov dať byt do podnájmu). Ak medzi Vami dôjde k nezhode o právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoločného nájmu bytu, rozhodne na návrh niektorého z Vás súd. Pokiaľ by niektorý z manželov opustil spoločnú domácnosť počas trvania manželstva, stane sa jediným nájomcom manžel, ktorý ostal v byte bývať.


V prípade rozvodu manželstva nebude súd v rozvodovom konaní rozhodovať o spoločnom nájme bytu (rovnako ako nebude rozhodovať o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov). Po rozvode sa môžete dohodnúť (uzatvorením písomnej zmluvy) o nájme bytu, t.j. na koho prejde nájom bytu a teda kto bude byt naďalej užívať. Pokiaľ sa nedohodnete, na návrh niektorého z Vás rozhodne súd, zruší právo spoločného nájmu bytu a určí, ktorý z bývalých manželov bude byt ďalej užívať ako nájomca.


Pri rozhodovaní o ďalšom nájme bytu vezme súd zreteľ najmä na záujmy maloletých detí (najmä ktorému z bývalých manželov boli zverené deti do výchovy) ako aj na stanovisko prenajímateľa. Zváži tiež širšie okolnosti rozvratu manželstva, sociálne pomery rozvedených manželov (najmä ich schopnosť zabezpečiť si iné ubytovanie), ich zdravotný stav ako aj to, ktorý z manželov sa pričinil o nadobudnutie spoločného nájmu bytu.


Jedna z posledných noviel Občianskeho zákonníka reaguje na situácie, kedy je spolužitie v spoločnom byte neznesiteľné z dôvodu násilia voči jednému z manželov alebo voči deťom. Zákon umožňuje súdu na návrh jedného z manželov alebo rozvedených manželov obmedziť užívacie právo druhého z nich, alebo jeho užívacie právo úplne zrušiť ak sa z dôvodu fyzického alebo psychického násilia, alebo hrozby takýmto násilím vo vzťahu k manželovi alebo k rozvedenému manželovi alebo k blízkej osobe, ktorá s ním býva spoločne v byte (napr. k dieťaťu) stalo ďalšie spolužitie neznesiteľným.


V prípade manžela, ktorý stratil právo byt užívať súd môže, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa, rozhodnúť, že rozvedený manžel má právo len na náhradné ubytovanie alebo na prístrešie. Náhradným ubytovaním je byt s jednou obytnou miestnosťou alebo obytná miestnosť v slobodárni, ubytovni alebo v iných zariadeniach určených na trvalé bývanie alebo podnájom v zariadenej alebo nezariadenej časti bytu u iného nájomcu (byt alebo obytnú miestnosť môžu užívať viacerí nájomcovia). Prístreším je prechodné ubytovanie, najmä v spoločnej nocľahárni alebo v iných zariadeniach na to určených. Ak sa však rozvedený manžel za trvania manželstva alebo po rozvode manželstva voči druhému manželovi alebo voči blízkej osobe dopúšťal alebo dopúšťa fyzického alebo psychického násilia, súd rozhodne, že bytová náhrada mu nepatrí.


Ak bude rozvedený manžel povinný poskytnúť podľa rozhodnutia súdu niektorú formu bytovej náhrady, druhý bývalý manžel nebude povinný vysťahovať sa z bytu a byt vypratať, kým nebude pre neho zabezpečená zodpovedajúca bytová náhrada. Pokiaľ povinná osoba bytovú náhradu zabezpečí, nájomca, ktorý má byt vypratať, je povinný uzavrieť zmluvu o bytovej náhrade do 30 dní od doručenia písomného vyhlásenia o zabezpečení bytovej náhrady; ak nájomnú zmluvu bezdôvodne neuzavrie, jeho nárok na bytovú náhradu zanikne.


K Vašej otázke týkajúcej sa možnosti kúpiť Vám pridelený obecný byt uvádzam, že nemáte zo zákona automaticky nárok na kúpu prideleného obecného bytu. Bude na rozhodnutí obce, či sa rozhodne byty vo Vašom bytovom dome predať alebo nie.

Späť

Ako urobiť z vašej spálne najlepšie miesto v dome? Ako urobiť z vašej spálne najlepšie miesto v dome?

Kvalitný odpočinok je vo všeobecnosti kľúčom k efektívnej práci a emočnému zdraviu. To je pravdepodobne dôvod, prečo v tomto stave strávime až tretinu svojho života. Znamená to, že spálňa má nielen v našej existencii, ale aj v interiéri osobitnú a významnú úlohu. Žiaľ, len minimum z nás tomuto problému venuje dostatočnú pozornosť, čoho dôsledkom je nielen naše dlhodobé fyzické, ale aj psychické vyčerpanie. Aby ste tým zbytočne vy ani vaše okolie dlhodobo netrpeli, prezradíme vám, ako si z tohto priestoru urobiť najlepšie miesto v dome. Začnite pekne..

Ako vybrať plotovú bránu? Toto musíte dobre zvážiť Ako vybrať plotovú bránu? Toto musíte dobre zvážiť

Brána je neodmysliteľnou súčasťou každého plotu. Najmä v prípade rodinného domu patrí k dôležitým dizajnovým prvkom v exteriéri. Pri výbere plotovej brány však nie je dôležitý iba jej vzhľad, ale aj celková funkčnosť. Preto sme pripravili zoznam dôležitých bodov, ktoré je nutné zvážiť pri výbere novej plotovej brány.   Na úvod si povedzme, aké typy brán vlastne poznáme. ●       Jednokrídlová brána - vďaka jej technickým parametrom nepotrebuje veľa priestoru na odsúvanie do boku. Pomerne rýchlo sa otvára..

Wellness vo vlastnom dome

 „Takmer vo všetkých médiách sa čoraz častejšie stretávame so slovom wellness ako synonymom oddychu a relaxácie. Ide zväčša o infomácie týkajúce sa oddychu a rekreovania sa v kúpeľoch či iných relaxačných zariadeniach. Ponuky na tieto pobyty sa na nás hrnú takmer zo všetkých strán. Nájdu sa však medzi nami aj takí, ktorí tieto ponuky ignorujú z jednoduchého dôvodu, ktorý môžme vyjadriť v jednej vete:“Keď už wellnes, tak doma vo vlastných priestoroch.“ Podľa slovníka môžeme slovo wellness definovať ako kvalitu, alebo stav bytia v podmienkach..

Spoločná kúpa bytu

 Žijeme spolu ako druh a družka už niekoľko rokov a máme v úmysle kúpiť si spoločne byt. Ako naformulovať kúpnu zmluvu? Čo sa stane s bytom, keď uzavrieme manželstvo? Pavol K. a Mária M., BratislavaPokiaľ nie ste manželmi, môžete nadobudnúť byt len do podielového spoluvlastníctva. V takom prípade je potrebné uzatvoriť kúpnu zmluvu, ktorá musí obsahovať náležitosti uvedené v zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov s tým, že obaja budete uvedení na strane kupujúcich. V kúpnej zmluve by mali byť určené vaše spoluvlastnícke podiely na nadobúdanom..

Prístup súdneho znalca do obydlia občana - áno či nie?

 Dobrý deň, v novembri 2008 som sa stala nájomníčkou družstevného bytu. Po roku bývania v ňom som dostala zásielku zo súdu, že byt musím sprístupniť znalcovi z odboru stavebníctva, ktorý má vypracovať znalecký posudok na stavebné práce, ktoré tam uskutočnil predchádzajúci nájomník. Ten tam býval do roku 2005 s manželkou, ktorá vtedy od neho definitívne odišla a rozviedli ich v januári 2007. Preto sa chcem opýtať, kto je vlastne v práve - to mám akože do svojho bytu pustiť znalca, ktorý si už môj byt nafotí!? Veď moje súkromie bude narušené...

Sporné nároky - náhrada nákladov vynaložených na cudziu nehnuteľnosť

Vážení čitatelia, mnohé z vašich písomných a elektronických otázok adresovaných do rubriky “Právnik radí” sa týkajú nárokov na náhradu nákladov vynaložených na nehnuteľnosť, ktorú mali vo svojej oprávnenej držbe nájomcovia, ktorí počas svojho užívania nehnuteľnosti túto zhodnotili stavebnými úpravami alebo inými úpravami interiérov. Pri ukončení nájomného vzťahu vznikajú problémy s tým, či ten, kto prenajatú nehnuteľnosť zhodnotil, má voči prenajímateľov nárok na náhradu vynaložených nákladov, od ktorého okamihu tento nárok vzniká..

Real estate quoats - Slovak Nehnutelnosti

Ako bezpečne platiť pri kúpe nehnutelnosti a aké riziká hrozia pri platení hotovosťou za nehnuteľnosti?

Kúpa nehnutelnosti predstavuje z pohľadu bežného človeka pomerne zásadný krok. Ceny nehnuteľností sa totiž pohybujú v desiatkach, niekedy až stovkách tisícoch eur, a preto je na mieste zachovať čo najvyššiu možnú mieru opatrnosti s úhradou kúpnej ceny. Pre zachovanie spomenutej opatrnosti je pritom nevyhnutné poznať aspoň základné princípy prevodu nehnuteľnosti.   Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Kúpa nehnuteľnosti sa realizuje na základe kúpnej zmluvy, avšak samotný podpis kúpnej zmluvy ešte neznamená nadobudnutie..

Dom na predaj


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.