Predbežné opatrenie a jeho vplyv na nájomné vzťahy

„Podmienky preto, aby boli predbežným opatrením upravené pomery tak, že sa účastníkovi zakáže disponovať s nehnuteľnosťou, môžu byť splnené i vtedy, ak je nehnuteľnosť zaťažená záložným právom zriadeným v prospech tretej osoby. Keďže predbežné opatrenie nemá spätné účinky, nemá vplyv na existenciu nájomných vzťahov, ktoré vznikli pred vydaním predbežného opatrenia a nemôže zasiahnuť ani do práv tretích osôb. ”

(Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 27. 04. 2002, sp. zn. 4 Obo 21/2001)

Krajský súd vydal dňa 19.12.2000 uznesenie, ktorým zakázal žalovanému - obchodná spoločnosť AXR, spol. s.r.o. (žalovaný) - nakladať s nehnuteľnosťami, ktoré žalovaný získal na základe zmluvy o vložení nepeňažného vkladu do spoločnosti, a to najmä ich založiť, previesť vlastnícke právo na tretiu osobu, zaťažiť vecným bremenom, alebo predmetné nehnuteľnosti prenajať. Krajský súd svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca súčasne s návrhom na vydanie predbežného opatrenia podal žalobu vo veci samej. Žalobca touto žalobou žiadal vysloviť absolútnu neplatnosť zmluvy o vložení nepeňažného vkladu do spoločnosti AXR, spol. s r.o., ktorú uzatvorila obchodná spoločnosť ZZT, a.s. a AXR, spol. s r.o. ako aj neplatnosť spoločenskej zmluvy žalovanej spoločnosti. Dôvodom pre údajnú neplatnosť zmluvy o vložení nepeňažného vkladu mal byť žalobcom uvádzaný rozpor s dobrými mravmi v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka. Žalobca žiadal prostredníctvom predbežného opatrenia zakázať žalovanému nakladať s nehnuteľnosťami, ktoré spoločnosť BBT, a.s. (úpadca, obchodná spoločnosť, na ktorej majetok bol vyhlásený v danom čase konkurz) vložila ako nepeňažný vklad do žalovanej spoločnosti, v dôsledku ktorého mal úpadca získať v spoločnosti nerovnoprávne postavenie. Súd prvého stupňa dospel k záveru, že listiny predložené žalobcom na účel konania o predbežnom opatrení osvedčujú nárok žalobcu. Keďže tiež existovala reálna obava, že po prevedení nehnuteľností, ktoré úpadca vložil do spoločnosti ako nepeňažný vklad, by v prípade priaznivého rozhodnutia vo veci samej vznikol nenávratný alebo len ťažko napraviteľný stav, návrhu o vydanie predbežného opatrenia vyhovel.

Proti rozhodnutiu krajského súdu, ktorým bolo nariadené predbežné opatrenie, žalovaný podal odvolanie, v ktorom uviedol, že nemôže nakladať s nehnuteľnosťami, ktorých sa dotýka predbežné opatrenie, nakoľko na nich viazne záložné právo v prospech tretej osoby, BANKA, a.s., bez súhlasu ktorej ako záložného veriteľa ich nemôže scudziť, ani zaťažiť. Žalovaný v dôsledku uvedenej skutočnosti - existencia záložného práva na predmetných nehnuteľnostiach - považoval nariadenie predbežného opatrenia v prospech žalobcu za nedôvodné a nadbytočné. Žalovaný sa domnieval, že vyslovením zákazu prenajímať nehnuteľnosti bol neprimerane obmedzený vo svojich právach.

Nakoľko vo veci v prvom stupni konal a rozhodoval krajský súd, ako odvolací súd bol príslušný rozhodovať o odvolaní žalovaného Najvyšší súd Slovenskej republiky, ktorý prejednal vec bez nariadenia pojednávania. Dospel k záveru, že odvolanie nie je opodstatnené, pričom svoje rozhodnutie odôvodnil právnou povahou záložného práva a predbežného opatrenia. Záložné právo je vecnoprávnym prostriedkom zabezpečenia pohľadávok a ich príslušenstva. Z vecnoprávneho charakteru záložného práva vyplýva, že zabezpečovací záväzok sa viaže na záloh, avšak záložca nie je obmedzený v dispozícii. Záložné právo nebráni žalovanému predmetné nehnuteľnosti scudziť, prenajať alebo zaťažiť, teda vytvoriť situáciu, ktorej vzniku má predbežné opatrenie zabrániť. Nenariadením predbežného opatrenia by mohlo dôjsť k závažnej situácii, kedy by žalovaný mohol scudziť nehnuteľnosti a žalobca by v prípade kladného rozhodnutia vo veci samej bol ukrátený. Jeho nárok by nebolo možné v prípade úspechu vo veci uspokojiť.

Je dôležité zdôrazniť, že záložné právo nie je zriadené v prospech žalobcu, ale v prospech tretej osoby (BANKA). Nariadenie predbežného opatrenia nie je vzhľadom na voľnú dispozíciu nehnuteľnosťami zo strany žalovaného pri existencii záložného práva v prospech tretej osoby nadbytočné. Ak žalobca žiadal zakázať žalovanému nehnuteľnosti predať, založiť ich, či zaťažiť vecným bremenom, mal tým na zreteli efektívnu úpravu pomerov účastníkov do rozhodnutia vo veci samej.

Predbežné opatrenie smeruje do budúcnosti, zakazuje tak žalovanému konanie do budúcnosti, nepôsobí spätne. Pôsobí až od svojej účinnosti tak, aby žalovaný konal spôsobom vymedzeným v predbežnom opatrení. Predbežné opatrenie pri absencii spätných účinkov nemá vplyv na existenciu nájomných vzťahov, ktoré vznikli pred vydaním predbežného opatrenia. Vydané predbežné opatrenie preto do práv tretích osôb nemôže zasiahnuť.

Odvolací súd sa stotožnil s názorom súdu prvého stupňa, že predbežným opatrením treba zabrániť vzniku nenávratného alebo len ťažko napraviteľného stavu, v prípade kladného rozhodnutia vo veci samej, pričom rozsah predbežného opatrenia je primeraný právu, na základe ktorého boli dočasne upravené pomery účastníkov.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

Späť

Výtvarné umenie ako okrasa nehnuteľnosti

Pri sťahovaní sa do nového domova si ľudia dávajú záležať na mnohých detailoch. Záleží im na tom, aby sa ich byt alebo dom stal útočiskom. Miestom, ktoré budú milovať a starať sa oň. Jedným z najväčších pomocníkov pri vytváraní žiadanej atmosféry nehnuteľnosti je výtvarné umenie. Dokáže zázraky.Aké druhy výtvarného umenia sú vhodné do Vášho interiéru?Hoci poznáme mnoho odvetví výtvarného umenia, nie každé je vhodné umiestniť do Vášho obytného priestoru. Viete si predstaviť blokovať stred Vašej obývačky veľkou plastickou..

Klamlivá reklama o novostavbách?

Nie je to tak dávno čo médiami prešla správa, ako niektoré reklamy zavádzajú pri prezentácii bytových novostavieb v Bratislave. Bilbordy s vizualizáciami novostavieb ich prezentujú ako to najkrajšie miesto na zemi, kde by potencionálny zákazník mal určite investovať svoje peniaze, pričom reálny stav novostavby je celkom iný. Nuž bežný človek by si povedal, že na verejnosť znova len prenikli fakty, ako zákazník ťahá znova za kratší koniec a ako ho chce predajca len oblafnúť. Ide však pri prezentácii vizualizácií o skutočné zavádzanie?Čo novostavba, to najkrajšie..

Reality - Stavebné povolenie

Pri riešení vlastného domova dá niekto prednosť kúpe domu na kľúč, niekto výhodnej kúpe a následnej rekonštrukcii a niekto radšej kúpi pozemok a ide stavať. Všetky tieto možnosti majú svoje výhody aj nevýhody a tú poslednú si väčšinou volia ľudia, ktorí chcú mať každý detail svojho nového domova podľa svojich predstáv. Ak sa však rozhodneme pre výstavbu nového domu, nevyhneme sa istým „procedúram“. Jednou z nich je aj stavebné povolenie.   Kam treba ísť žiadať o stavebné povolenie S touto žiadosťou..

Klimatizácia vo výškových budovách

V dnešnej dobe už nie je klimatizácia žiadnym luxusom, práve naopak, stala sa neoddeliteľnou výbavou našich domov, bytov, či pracovísk. Počas horúcich letných dní, prináša osvieženie, prevetrá miestnosť a dlhodobo udržiava chladnejšie prostredie. V zime naopak dokáže udržať stabilnú teplotu vzduchu v miestnosti. Len málokto si však uvedomuje, že klimatizácia pomaly pôsobí aj na náš organizmus, čo nemusí byť vždy len prospešné. Senzibilnejší ľudia, môžu citlivo reagovať najmä na veľké teplotné rozdiely, ktoré sa môžu objaviť počas letných horúčav...

Ako predísť podvodu pri podpise zmluvy o kúpe nehnutelnosti - prevencia rizika podvodu na nehnuteľnosti

V rámci každodenného života si mnohí z nás ani neuvedomujú, koľko zmlúv uzavrú za jediný deň. Stačí pritom ísť na nákup, odviesť sa hromadným dopravným prostriedkom, či taxíkom a pod. Popri všetkých týchto činnostiach boli uzavreté zmluvy, avšak bez osobitnej písomnej formy. Písomná forma je nevyhnutná najmä pre tie zmluvy, ktoré si vyžadujú z pohľadu zmluvných strán vyššiu mieru právnej istoty. Navyše aj priamo zákon pre niektoré zmluvy vyžaduje povinne písomnú formu, pričom typickým príkladom môžu byť zmluvy o prevode..

Občianska a trestná zodpovednosť za protiprávne obmedzovanie práv užívať nehnuteľnosť

„Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva. Dedenie sa zaručuje. Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných a v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom. Výkon vlastníckych práv nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.“ (Ústava Slovenskej republiky, článok 20 ods. 1 a 3)  V roku 1993 som uzavrela manželstvo..

Vznik nároku na províziu za sprostredkovanie predaja nehnutelnosti

Kedy vzniká realitnej kancelárii ako sprostredkovateľovi nárok na províziu za predaj nehnutelnosti? Podstata sprostredkovateľskej zmluvy spočíva v tom, že sprostredkovateľ obstará pre záujemcu uzavretie určitej zmluvy za odplatu. Pokiaľ ide konkrétne o sprostredkovanie predaja nehnutelnosti, zmluva, ktorej uzavretie sprostredkovateľ pre záujemcu obstaráva, je kúpnou zmluvou o prevode nehnutelnosti. Zákonné znenie podľa Občianskeho zákonníkaV zmysle ustanovenia § 774 Občianskeho zákonníka platí, že odmena (v praxi skôr označovaná..

Nájomné vzťahy k nebytovým priestorom

 Zmluva o nájme a jeho trvaniePráva a povinnosti prenajímateľa a nájomcuSkončenie nájmu a jeho zánikVážení čitatelia. Mnohé z vašich otázok, ktoré ste nám adresovali, sa týkali nájomných vzťahov k nebytovým priestorom. Vzhľadom na túto skutočnosť, v snahe vyhovieť podľa možnosti čo najväčšiemu množstvu z vás, je pre vás určený nasledujúci článok. Nájomné vzťahy vznikajúce k nebytovým priestorom upravuje zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov. Tento zákon predstavuje osobitnú právnu úpravu, ktorá nadväzuje a špecifikuje..

Prečo si vybrať open space kancelárie: nová teória activity-based workplace

V posledných rokoch sa nie len väčšie úspešné firmy ale aj takzvaní podnikatelia na voľnej nohe usilujú o navodenie produktívnej atmosféry pri práci. Open space kancelárie sú pre pracujúcich ľudí v mnohom veľkým prínosom a to či už máte firmu s množstvom zamestnancov, alebo ste podnikateľ, ktorému sa nedarí zachovať motiváciu na gauči vo vlastnom byte. Otvorené priestory kancelárií, ktoré minimalizujú možnosti vytvoriť si súkromné priestory, odstraňujú steny a dvere, sa v histórii prvýkrát uplatnili niekde v 50.-tych..

Ceny nehnuteľností

Dom na predaj

Výhody a nevýhody stavebného sporenia

 Pri dnešných finančných pomeroch v spoločnosti je v tejto problematike jasné, že nasporiť na byty pre dve alebo tri deti je v priemernej rodine vecou nie ťažkou, ale nemožnou; na druhej strane by však všetci rodičia veľmi radi zabezpečili svojich potomkov najmä po tejto stránke, aby mali pri štarte do samostatného života vlastnú strechu nad hlavou. Keďže však "odkladaním pod vankúš" nemajú šancu tento problém vyriešiť, mnohí siahajú po produkte vyvinutom presne na tento účel - stavebnému sporeniu. Je už takmer samozrejmosťou, že sa takýto..