Predbežné opatrenie a jeho vplyv na nájomné vzťahy

„Podmienky preto, aby boli predbežným opatrením upravené pomery tak, že sa účastníkovi zakáže disponovať s nehnuteľnosťou, môžu byť splnené i vtedy, ak je nehnuteľnosť zaťažená záložným právom zriadeným v prospech tretej osoby. Keďže predbežné opatrenie nemá spätné účinky, nemá vplyv na existenciu nájomných vzťahov, ktoré vznikli pred vydaním predbežného opatrenia a nemôže zasiahnuť ani do práv tretích osôb. ”

(Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 27. 04. 2002, sp. zn. 4 Obo 21/2001)

Krajský súd vydal dňa 19.12.2000 uznesenie, ktorým zakázal žalovanému - obchodná spoločnosť AXR, spol. s.r.o. (žalovaný) - nakladať s nehnuteľnosťami, ktoré žalovaný získal na základe zmluvy o vložení nepeňažného vkladu do spoločnosti, a to najmä ich založiť, previesť vlastnícke právo na tretiu osobu, zaťažiť vecným bremenom, alebo predmetné nehnuteľnosti prenajať. Krajský súd svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca súčasne s návrhom na vydanie predbežného opatrenia podal žalobu vo veci samej. Žalobca touto žalobou žiadal vysloviť absolútnu neplatnosť zmluvy o vložení nepeňažného vkladu do spoločnosti AXR, spol. s r.o., ktorú uzatvorila obchodná spoločnosť ZZT, a.s. a AXR, spol. s r.o. ako aj neplatnosť spoločenskej zmluvy žalovanej spoločnosti. Dôvodom pre údajnú neplatnosť zmluvy o vložení nepeňažného vkladu mal byť žalobcom uvádzaný rozpor s dobrými mravmi v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka. Žalobca žiadal prostredníctvom predbežného opatrenia zakázať žalovanému nakladať s nehnuteľnosťami, ktoré spoločnosť BBT, a.s. (úpadca, obchodná spoločnosť, na ktorej majetok bol vyhlásený v danom čase konkurz) vložila ako nepeňažný vklad do žalovanej spoločnosti, v dôsledku ktorého mal úpadca získať v spoločnosti nerovnoprávne postavenie. Súd prvého stupňa dospel k záveru, že listiny predložené žalobcom na účel konania o predbežnom opatrení osvedčujú nárok žalobcu. Keďže tiež existovala reálna obava, že po prevedení nehnuteľností, ktoré úpadca vložil do spoločnosti ako nepeňažný vklad, by v prípade priaznivého rozhodnutia vo veci samej vznikol nenávratný alebo len ťažko napraviteľný stav, návrhu o vydanie predbežného opatrenia vyhovel.

Proti rozhodnutiu krajského súdu, ktorým bolo nariadené predbežné opatrenie, žalovaný podal odvolanie, v ktorom uviedol, že nemôže nakladať s nehnuteľnosťami, ktorých sa dotýka predbežné opatrenie, nakoľko na nich viazne záložné právo v prospech tretej osoby, BANKA, a.s., bez súhlasu ktorej ako záložného veriteľa ich nemôže scudziť, ani zaťažiť. Žalovaný v dôsledku uvedenej skutočnosti - existencia záložného práva na predmetných nehnuteľnostiach - považoval nariadenie predbežného opatrenia v prospech žalobcu za nedôvodné a nadbytočné. Žalovaný sa domnieval, že vyslovením zákazu prenajímať nehnuteľnosti bol neprimerane obmedzený vo svojich právach.

Nakoľko vo veci v prvom stupni konal a rozhodoval krajský súd, ako odvolací súd bol príslušný rozhodovať o odvolaní žalovaného Najvyšší súd Slovenskej republiky, ktorý prejednal vec bez nariadenia pojednávania. Dospel k záveru, že odvolanie nie je opodstatnené, pričom svoje rozhodnutie odôvodnil právnou povahou záložného práva a predbežného opatrenia. Záložné právo je vecnoprávnym prostriedkom zabezpečenia pohľadávok a ich príslušenstva. Z vecnoprávneho charakteru záložného práva vyplýva, že zabezpečovací záväzok sa viaže na záloh, avšak záložca nie je obmedzený v dispozícii. Záložné právo nebráni žalovanému predmetné nehnuteľnosti scudziť, prenajať alebo zaťažiť, teda vytvoriť situáciu, ktorej vzniku má predbežné opatrenie zabrániť. Nenariadením predbežného opatrenia by mohlo dôjsť k závažnej situácii, kedy by žalovaný mohol scudziť nehnuteľnosti a žalobca by v prípade kladného rozhodnutia vo veci samej bol ukrátený. Jeho nárok by nebolo možné v prípade úspechu vo veci uspokojiť.

Je dôležité zdôrazniť, že záložné právo nie je zriadené v prospech žalobcu, ale v prospech tretej osoby (BANKA). Nariadenie predbežného opatrenia nie je vzhľadom na voľnú dispozíciu nehnuteľnosťami zo strany žalovaného pri existencii záložného práva v prospech tretej osoby nadbytočné. Ak žalobca žiadal zakázať žalovanému nehnuteľnosti predať, založiť ich, či zaťažiť vecným bremenom, mal tým na zreteli efektívnu úpravu pomerov účastníkov do rozhodnutia vo veci samej.

Predbežné opatrenie smeruje do budúcnosti, zakazuje tak žalovanému konanie do budúcnosti, nepôsobí spätne. Pôsobí až od svojej účinnosti tak, aby žalovaný konal spôsobom vymedzeným v predbežnom opatrení. Predbežné opatrenie pri absencii spätných účinkov nemá vplyv na existenciu nájomných vzťahov, ktoré vznikli pred vydaním predbežného opatrenia. Vydané predbežné opatrenie preto do práv tretích osôb nemôže zasiahnuť.

Odvolací súd sa stotožnil s názorom súdu prvého stupňa, že predbežným opatrením treba zabrániť vzniku nenávratného alebo len ťažko napraviteľného stavu, v prípade kladného rozhodnutia vo veci samej, pričom rozsah predbežného opatrenia je primeraný právu, na základe ktorého boli dočasne upravené pomery účastníkov.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

Späť

Zvláštny duch podkrovia

 Ako vystaviť podkrovie?Od čoho závisí konečná podoba?Typy striechPodlaha v podkrovíZaizolujte dôkladneVykurovanie a teplá vodaMateriály na výstavbuHrajte sa so svetlomSvetlo prenikajúce cez štítyHra s tieňom, farbami a drevom Kto už v podkroví býval, pozná ten neopísateľný pocit slobody, nekonvenčnosti a tajomna, plný svetla a priestoru. Akoby tam zastal čas a človek tam nepatril ani do neba, ani na zem. Podkrovie vonkoncom nemusí a ani neslúži výhradne na bývanie. Jeho definícia môže byť niekedy odlišná či celkom výnimočná. Niekto si tam suší vypraté..

Znalecké ohodnotenie nehnuteľností

 „Koľko ľudí, toľko chutí,“ hovorí známe slovenské príslovie. O jeho pravdivosti sa mohli presvedčiť aj tí, ktorí sa v praxi stretli s znaleckým ohodnocovaním nehnuteľností. Práve u rčenie hodnoty pozemkov či nehnuteľností sa v mnohých rodinách stalo jablkom sváru. Dedičské či rozvodové konania a s tým spojená deľba majetku, sa tak môžu stať nepríjemnosťou pre viacerých rodinných príslušníkov. Je pravdou, že iný pohľad má na objekt predávajúci, ktorý chce v prvom rade zarobiť a dostať za svoj majetok čo najväčší obnos peňazí. No na..

Ochránia nás bleskozvody?

 Ako vzniká blesk?BleskozvodDnešné moderné bleskozvodyVnútorná ochranaUrob si sámSúčasti bleskozvoduZachytávačZvodUzemnenie Oblohu, ktorú križujú blesky videl už asi každý z nás. Na Slovensku to v letných mesiacoch nie je žiadny výnimočný zjav. Obloha dostane čierny ráz, spustí sa prudký dážď a všetko živé okamžite zalezie do svojich príbytkov, podaktorí príslušníci staršej generácie dokonca zapália do okien sviečky a povyťahujú zo zástrčiek všetky možné elektrospotrebiče. Je to naozaj nutné?  Ako vzniká blesk?Iskry pri česaní vlasov..

Smrť prenajímateľa a preplatky na energiách

Pred rokom sme s priateľkou uzavreli nájomnú zmluvu s mojím strýkom, ktorej predmetom bol nájom bytu v Bratislave. Strýko nedávno zomrel a my naďalej užívame jeho byt. Poštou sme dostali oznam od elektrární a plynární, že máme na byte preplatky. Do situácie sa zaangažovala strýkova manželka, ktorá nikdy nechcela, aby sme v byte bývali a chce nás z bytu vyštvať. Je agresívna, vyhráža sa nám. Môžeme naďalej byt užívať alebo má strýková žena na to právo? Komu máme teraz platiť nájomné? Čo máme podniknúť s preplatkami, môžeme ich vybrať na pošte?..

Byty nižšieho štandardu a ubytovacie zariadenia - ich preslnenie, minimálne požiadavky na ich plochu, vybavenie a súčasti

Dnešné pokračovanie týkajúce sa bytov nižšieho štandradu a ubytovacích zariadení sa zameriava na uvedené nehnuteľnosti, vrátane zákonných požiadaviek na ich preslnenie v zmysle vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. Minimálne požiadavky na byty nižšieho štandardu Byt nižšieho štandardu je byt, ktorého obytná plocha nie je nižšia ako 12 m2 na užívateľa a 6 m2 na každú ďalšiu osobu, ktorá s užívateľom..

Predaj domu v exekúcii - nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu

 Pred tromi rokmi som začal podnikať ako živnostník, no nedarilo sa mi. Z mojej činnosti mi zostali len dlhy, a čo čert nechcel, došla mi exekúcia. Keďže som nemal iný majetok, exekútor založil náš rodinný dom. Dom vlastnia dovedna štyri osoby, ja v jednej štvrtine. V rámci domu ešte má prenajaté priestory jedna firma, s ktorou máme nájomnú zmluvu. Obávam sa, že prídeme o dom ako aj o príjem za prenájom. Dá sa predísť predaju domu, môže nás žalovať firma, ktorej prenajímame priestor?Cyprián H., HlohovecPredpoklady na predaj nehnuteľnostiV prvom rade by..

Vlastníte nehnuteľnosť? Nezabudnite na poistenie.

Ako sa stanovuje poistná suma?Kedy je poistenie povinné?Poistenie obytných budovPoistenie domácnostiRozhovor s riaditeľom úseku neživotného poistenia Ing. Martinom GergelymPrečo by si majitelia bytov a domov mali nechať poistiť svoj majetok?Aké druhy poistenia odporúčate klientom, čo sa týka nehnuteľností?Existujú nehnuteľnosti, ktoré jednoducho poistiť nemožno - nevzťahuje sa na nich žiaden druh poistenia?Aký je rozdiel medzi jednotlivými druhmi poistenia, čo sa týka nehnuteľností?Ako má postupovať klient, ktorý si chce nechať poistiť domácnosť alebo nehnuteľnosť?Každý..

Poistenie domácnosti a zodpovednost

Pýtali ste sa niekedy sami seba, prečo by ste si mali vybavovať niečo ako poistenie domácnosti, alebo poistenie zodpovednosti keď už aj tak platíte za poistenie nehnuteľnosti a nechcete utrácať ďalších pár eur za mesiac, ktoré by ste si mohli ušetriť na krásny nový gauč, alebo na nový koberec ktorý ste videli v obchode? Treba si ozrejmiť predovšetkým, čo všetko zahŕňa poistenie nehnuteľnosti. Predstavte si, že Váš domov by niekto vzal, otočil ho strechou dolu, a začal by s ním triasť. Vaše veci, nábytok, oblečenie, knihy.... začali..

Ako sa nestať obeťou realitného podvodu

 Ak sa spomenie termín realitný podvod, väčšinou každému napadne nejaký nedávny zločin bytovej mafie , táto otázka je však omnoho komplikovanejšia a jej „mafiánska“ stránka je len jednou časťou zla, aj keď má bezpochyby najviac tragických koncov. Podvody s realitami sa však netýkajú len osamelých starších ľudí a mŕtvol vylovených z rybníkov - oveľa viac je tých „prozaických“ prípadov, okolo ktorých sa robí menej kriku, avšak ich dôsledky sú pre postihnutých takisto ničivé a vo všeobecnosti by mali byť varovaním. Poďme sa teda pozrieť..