Predbežné opatrenie a jeho vplyv na nájomné vzťahy

„Podmienky preto, aby boli predbežným opatrením upravené pomery tak, že sa účastníkovi zakáže disponovať s nehnuteľnosťou, môžu byť splnené i vtedy, ak je nehnuteľnosť zaťažená záložným právom zriadeným v prospech tretej osoby. Keďže predbežné opatrenie nemá spätné účinky, nemá vplyv na existenciu nájomných vzťahov, ktoré vznikli pred vydaním predbežného opatrenia a nemôže zasiahnuť ani do práv tretích osôb. ”

(Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 27. 04. 2002, sp. zn. 4 Obo 21/2001)

Krajský súd vydal dňa 19.12.2000 uznesenie, ktorým zakázal žalovanému - obchodná spoločnosť AXR, spol. s.r.o. (žalovaný) - nakladať s nehnuteľnosťami, ktoré žalovaný získal na základe zmluvy o vložení nepeňažného vkladu do spoločnosti, a to najmä ich založiť, previesť vlastnícke právo na tretiu osobu, zaťažiť vecným bremenom, alebo predmetné nehnuteľnosti prenajať. Krajský súd svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca súčasne s návrhom na vydanie predbežného opatrenia podal žalobu vo veci samej. Žalobca touto žalobou žiadal vysloviť absolútnu neplatnosť zmluvy o vložení nepeňažného vkladu do spoločnosti AXR, spol. s r.o., ktorú uzatvorila obchodná spoločnosť ZZT, a.s. a AXR, spol. s r.o. ako aj neplatnosť spoločenskej zmluvy žalovanej spoločnosti. Dôvodom pre údajnú neplatnosť zmluvy o vložení nepeňažného vkladu mal byť žalobcom uvádzaný rozpor s dobrými mravmi v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka. Žalobca žiadal prostredníctvom predbežného opatrenia zakázať žalovanému nakladať s nehnuteľnosťami, ktoré spoločnosť BBT, a.s. (úpadca, obchodná spoločnosť, na ktorej majetok bol vyhlásený v danom čase konkurz) vložila ako nepeňažný vklad do žalovanej spoločnosti, v dôsledku ktorého mal úpadca získať v spoločnosti nerovnoprávne postavenie. Súd prvého stupňa dospel k záveru, že listiny predložené žalobcom na účel konania o predbežnom opatrení osvedčujú nárok žalobcu. Keďže tiež existovala reálna obava, že po prevedení nehnuteľností, ktoré úpadca vložil do spoločnosti ako nepeňažný vklad, by v prípade priaznivého rozhodnutia vo veci samej vznikol nenávratný alebo len ťažko napraviteľný stav, návrhu o vydanie predbežného opatrenia vyhovel.

Proti rozhodnutiu krajského súdu, ktorým bolo nariadené predbežné opatrenie, žalovaný podal odvolanie, v ktorom uviedol, že nemôže nakladať s nehnuteľnosťami, ktorých sa dotýka predbežné opatrenie, nakoľko na nich viazne záložné právo v prospech tretej osoby, BANKA, a.s., bez súhlasu ktorej ako záložného veriteľa ich nemôže scudziť, ani zaťažiť. Žalovaný v dôsledku uvedenej skutočnosti - existencia záložného práva na predmetných nehnuteľnostiach - považoval nariadenie predbežného opatrenia v prospech žalobcu za nedôvodné a nadbytočné. Žalovaný sa domnieval, že vyslovením zákazu prenajímať nehnuteľnosti bol neprimerane obmedzený vo svojich právach.

Nakoľko vo veci v prvom stupni konal a rozhodoval krajský súd, ako odvolací súd bol príslušný rozhodovať o odvolaní žalovaného Najvyšší súd Slovenskej republiky, ktorý prejednal vec bez nariadenia pojednávania. Dospel k záveru, že odvolanie nie je opodstatnené, pričom svoje rozhodnutie odôvodnil právnou povahou záložného práva a predbežného opatrenia. Záložné právo je vecnoprávnym prostriedkom zabezpečenia pohľadávok a ich príslušenstva. Z vecnoprávneho charakteru záložného práva vyplýva, že zabezpečovací záväzok sa viaže na záloh, avšak záložca nie je obmedzený v dispozícii. Záložné právo nebráni žalovanému predmetné nehnuteľnosti scudziť, prenajať alebo zaťažiť, teda vytvoriť situáciu, ktorej vzniku má predbežné opatrenie zabrániť. Nenariadením predbežného opatrenia by mohlo dôjsť k závažnej situácii, kedy by žalovaný mohol scudziť nehnuteľnosti a žalobca by v prípade kladného rozhodnutia vo veci samej bol ukrátený. Jeho nárok by nebolo možné v prípade úspechu vo veci uspokojiť.

Je dôležité zdôrazniť, že záložné právo nie je zriadené v prospech žalobcu, ale v prospech tretej osoby (BANKA). Nariadenie predbežného opatrenia nie je vzhľadom na voľnú dispozíciu nehnuteľnosťami zo strany žalovaného pri existencii záložného práva v prospech tretej osoby nadbytočné. Ak žalobca žiadal zakázať žalovanému nehnuteľnosti predať, založiť ich, či zaťažiť vecným bremenom, mal tým na zreteli efektívnu úpravu pomerov účastníkov do rozhodnutia vo veci samej.

Predbežné opatrenie smeruje do budúcnosti, zakazuje tak žalovanému konanie do budúcnosti, nepôsobí spätne. Pôsobí až od svojej účinnosti tak, aby žalovaný konal spôsobom vymedzeným v predbežnom opatrení. Predbežné opatrenie pri absencii spätných účinkov nemá vplyv na existenciu nájomných vzťahov, ktoré vznikli pred vydaním predbežného opatrenia. Vydané predbežné opatrenie preto do práv tretích osôb nemôže zasiahnuť.

Odvolací súd sa stotožnil s názorom súdu prvého stupňa, že predbežným opatrením treba zabrániť vzniku nenávratného alebo len ťažko napraviteľného stavu, v prípade kladného rozhodnutia vo veci samej, pričom rozsah predbežného opatrenia je primeraný právu, na základe ktorého boli dočasne upravené pomery účastníkov.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

Späť

Na krásu záhradného jazierka musíte myslieť už v zime Na krásu záhradného jazierka musíte myslieť už v zime

Umelo vybudované záhradné jazierko v blízkosti domu na záhrade môže byť pre vás  skvelým miestom na odpočinok nielen v horúcom letnom dni. Aj teraz počas jesene si ešte môžete pri tejto nádhernej malej vodnej ploche užiť veľa radosti a pokoja. Už o pár dní tu ale máme zimu a chlad, pred ktorými treba ochrániť nielen naše príbytky, ale aj tento vysnívaný kúsok raja. Ak to podceníte, potešenie s privítania jari nemusí byť tak príjemné. Ktoré kroky treba pre splnenie tohto cieľa podniknúť? Vyčistite dno Aby ste sa mohli tešiť na jar z krásneho..

Ochránia nás bleskozvody?

 Ako vzniká blesk?BleskozvodDnešné moderné bleskozvodyVnútorná ochranaUrob si sámSúčasti bleskozvoduZachytávačZvodUzemnenie Oblohu, ktorú križujú blesky videl už asi každý z nás. Na Slovensku to v letných mesiacoch nie je žiadny výnimočný zjav. Obloha dostane čierny ráz, spustí sa prudký dážď a všetko živé okamžite zalezie do svojich príbytkov, podaktorí príslušníci staršej generácie dokonca zapália do okien sviečky a povyťahujú zo zástrčiek všetky možné elektrospotrebiče. Je to naozaj nutné?  Ako vzniká blesk?Iskry pri česaní vlasov..

Ako využiť úložný priestor Ako využiť úložný priestor

Výber nábytku Ak sa rozhodnete pre jednu alebo druhú možnosť, musíte toto rozhodnutie brať ako stav na niekoľko rokov. Do úvahy by ste mali brať aj fakt, či svoje úložné priestory riešite v byte, v ktorom chcete stráviť zvyšok svojho života, alebo ho beriete ako „prestupnú stanicu“ pokiaľ sa vám nerozrastie rodina. Ak by ste totiž uvažovali, že v budúcnosti chcete svoj štartovací byt predať, tak by vám mohli skôr vyhovovať sektorové skrine, ktorých sa možete kedykoľvek zbaviť a pri sťahovaní do nového bytu vám nebude ľúto vyhodených peňazí za..

Rozdelenie nehnuteľností po rozvode

 Pred mesiacom som na súde podal návrh na rozvod manželstva. Počas neho sme dostali od svokry byt a postavili sme si rodinný dom. Zaujíma ma, akým spôsobom máme zabezpečiť rozdelenie týchto dvoch nehnuteľností, keď sme sa dohodli, že rodinný dom zostane mne, byt manželke a ja jej ešte doplatím určitú sumu. Jozef Výbrus, Sviná Vážený pán Výbrus, keďže platné právne predpisy oprávňujú manželov rozdeliť si veci, práva a iné..

Smrť darcu a jej následky na vkladové konanie

V decembri 2004 som s mojou starou mamou uzatvorila darovaciu zmluvu, na základe ktorej mi darovala jej rodinný dom. Pár dní na to moja stará mama zomrela. Návrh na vklad bol podaný po jej smrti, avšak kataster návrh neprijal a vyzval nás na doplnenie návrhu formou prijatia dodatku k darovacej zmluve - týkalo sa to zriadenia vecného bremena. Návrh som doplnila v lehote, kataster konanie zastavil, čo považujem za nezákonné. Prečo kataster nerešpektuje vôľu jednej zmluvnej strany - mojej nebohej starej mamy a nepostupoval v súlade so zákonom?! Moja právnička podala..

Podnájom bytu (časti bytu) nielen v judikatúre súdov

Právnym základom podnájmu je podnájomná zmluva, ktorej forma nie je predpísaná,. Vychádzajúc z ust. § 865 a 686 Občianskeho zákonníka, ktoré upravujú otázku nájmu bytu, je nepochybné, že podnájomná zmluva k bytu môže byť uzavretá aj inak než písomne, teda ústne alebo konkludentne. Táto by mala obsahovať okrem iného podmienky skončenia podnájmu a to najmä možnosť dať výpoveď zo strany prenajímateľa. Pre vznik podnájomného vzťahu je potrebná zmluva, teda konsenzus medzi nájomcom a treťou osobou - teda podnájomníkom, a najmä - pre kreáciu podnájomného..

Výhody a nevýhody stavebného sporenia

 Pri dnešných finančných pomeroch v spoločnosti je v tejto problematike jasné, že nasporiť na byty pre dve alebo tri deti je v priemernej rodine vecou nie ťažkou, ale nemožnou; na druhej strane by však všetci rodičia veľmi radi zabezpečili svojich potomkov najmä po tejto stránke, aby mali pri štarte do samostatného života vlastnú strechu nad hlavou. Keďže však "odkladaním pod vankúš" nemajú šancu tento problém vyriešiť, mnohí siahajú po produkte vyvinutom presne na tento účel - stavebnému sporeniu. Je už takmer samozrejmosťou, že sa takýto..

Najlepšie investície do nehnutelnosti ...

Nehnuteľnosti sa viažu ...


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.