Zvláštny duch podkrovia

 

Ako vystaviť podkrovie?
Od čoho závisí konečná podoba?
Typy striech
Podlaha v podkroví
Zaizolujte dôkladne
Vykurovanie a teplá voda
Materiály na výstavbu
Hrajte sa so svetlom
Svetlo prenikajúce cez štíty
Hra s tieňom, farbami a drevomKto už v podkroví býval, pozná ten neopísateľný pocit slobody, nekonvenčnosti a tajomna, plný svetla a priestoru. Akoby tam zastal čas a človek tam nepatril ani do neba, ani na zem. Podkrovie vonkoncom nemusí a ani neslúži výhradne na bývanie. Jeho definícia môže byť niekedy odlišná či celkom výnimočná. Niekto si tam suší vypraté šaty, iný zriadi umelecký ateliér a pre niekoho je podkrovie iba obyčajný sklad.

Strecha je veľmi významnou zložkou architektúry domu a akákoľvek zmena jej konštrukcie výrazne ovplyvní celkový architektonický ráz domu. Mali by sme na to pamätať hlavne pri budovaní strešných nadstavieb, alebo pri výstavbe podkrovia na pôvodne plochej streche domu.
 
 

Ako vystaviť podkrovie?
V prvom rade musíte zosúladiť svoje zámery a predstavy o bývaní v podkroví. Rozhodnutie o výstavbe a rekonštrukcii podkrovia na bývanie je zložité a skrýva v sebe viacero nástrah. Špecifikujú sa požiadavky na priestory, ich veľkosť, tvar, vzájomnú väzbu a počet. Musíte mať vytvorenú aspoň matnú predstavu o technickej a finančnej náročnosti projektu a zámer nášho zásahu. A prichádza prieskum.

Prieskum je nutný ako podklad pre projektanta pri spracovaní projektu. Zisťuje sa ním stav nosných konštrukcií objektu, stien a stropov nižšieho podlažia. Ide v podstate o preverenie, či vaša stavba je schopná podkrovie uniesť. Ak sa zistia nejasnosti, prevedie sa sondážny výskum, ktorý určí skladbu konštrukcií s overením ich únosnosti a prípadne návrhom nevyhnutných úprav. Ďalej je potrebné určiť stav drevených konštrukcií krovu Drevo ako organický materiál má vysoký predpoklad znehodnotenia vonkajšími vplyvmi. Vlhkosť zatekajúca cez poruchy strechy alebo vlhkosť prostredia kondenzujúca na vnútornom povrchu strešného plášťa poškodzuje drevnú hmotu rovnako ako biologickí (huby, plesne) a živočíšni (drevokazný hmyz a iné živočíchy) škodcovia. Dôležitým faktorom je technická a remeselná úroveň vyhotovenia existujúceho krovu. Stanovuje sa predovšetkým vizuálne druh a rozsah napadnutia, poškodenia, prípadne deformácia drevenej konštrukcie. Ak je to nevyhnutné spracuje sa aj podrobný prieskum s pomocou príslušných odborníkov. Títo vyhodnotia vzorky odobraté z vašich nosných krovov.

Výstavba, alebo rekonštrukcia podkrovia je stavebná úprava, ktorou sa mení spôsob užívania stavby (jej časti)a preto si vyžaduje stavebné povolenie. Nevyhnutnou súčasťou žiadosti o stavebné povolenie je spracovanie projektu stavby. Projekt stavby vo svojom dispozičnom a konštrukčnom riešení musí spĺňať požiadavky STN a súvisiacich právnych predpisov. Zo STN 73 4301 budovy na bývanie: Podľa článku 7.2.2, svetlá výška obytných miestností musí byť najmenej 2 600 mm. Svetlá výška obytných miestností v podkroví, ktoré sú súčasťou bytu v nižšom podlaží, by mala byť najmenej 2 300 mm. A nakoniec, svetlá výška v novovybudovaných podkrovných priestoroch (nadstavbách) bytových domov musí byť najmenej 2 600 mm v časti päťdesiat percent úžitkovej plochy bytu. V prípadoch rekonštrukcií povalových priestorov na bývanie možno svetlú výšku obytných miestností znížiť na 2 500 mm.

Ojedinelé trámy v podkrovných miestnostiach musia spĺňať podmienku podchodnej výšky 2 100 mm.
V miestach skosenia má byť v bytových domoch najmenšia svetlá výška 1 100 mm, pričom do podlahovej plochy miestnosti sa započítava plocha, nad ktorou je minimálna svetlá výška 1 300 mm, v rodinných domoch sa táto výška tiež odporúča.

Treba pripomenúť, že podkrovný priestor tvorí atypické bývanie v prevádzkovom, konštrukčnom a technickom riešení. Atypickosť prostredia prináša okrem výhod aj zvýšené nároky na zariadenie interiéru nábytkom. Významnou časťou budovania obytných priestorov v podkroví je konštrukčné a technické riešenie. Pri rekonštrukcii už existujúcej krovovej sústavy musia všetky zásahy do nej rešpektovať jej konštrukčné princípy a dimenzie. Návrh zásahov do krovu je najlepšie prenechať statikovi. Projektant poskytne investorovi, teda vám, viac konštrukčných a vzhľadových možností riešenia zateplenia konštrukcie krovu so spoločným menovateľom splnenia parametrov tepelného odporu konštrukcie. Zateplenie s odvetrávanou vzduchovou medzerou, alebo bez nej môže ponechať viditeľné časti nosných prvkov, prípadne ich obalí. V súčasnosti je dostatok kvalitných materiálov zložených do systémov tvorených parotesnou zábranou, izoláciou, poistnou difúznou fóliou s variantnými možnosťami riešenia vnútorného povrchu a krytiny. Pri vnútorných povrchoch sú vhodným riešením suché stavebné systémy (sadrokartóny). Pre výber druhu krytiny je rozhodujúci sklon a tvar strechy, ale aj estetické hľadisko. Do úvahy treba brať aj podmienky výstavby predpísané stavebným úradom, útvarom hlavného architekta a v niektorých prípadoch i pamiatkovým ústavom. Veľkú pozornosť investora si zaslúži aj výber systémov technického zariadenia budov –systém vykurovania, rozvodov vody, rozvodov elektrickej energie a vetrania. Vzhľadom na množstvo faktorov ovplyvňujúcich kvalitu riešenia bývania v podkroví ešte raz odporúčame venovať zvýšenú pozornosť všetkým fázam rozhodovania, prípravy a realizácie. Len tak výsledok –podkrovný byt splní očakávanie investora – pekné bývanie bez technických chýb.
 
 

Od čoho závisí konečná podoba?
Typy striech
Reálna možnosť prestavby podkrovia závisí predovšetkým od troch momentov: od sklonu strechy, jej tvaru a od strešnej konštrukcie. Najvýhodnejšie sú sklony striech od tridsaťpäť do päťdesiatpäť stupňov. Na podkrovné byty je vhodná hlavne sedlová strecha, ktorá núka tým väčšiu úžitkovú plochu, čím je strmšia. Úžitková plocha sa dá zväčšiť i čiastočným nadvihnutím strechy povalovou nadmurovkou. Valbová strecha má štyri šikmé strešné steny, ktoré síce obmedzujú úžitkovú plochu, ale vďaka nim sa dá podkrovie prestavať na útulný priestor. Výhodná je aj manzardová strecha, kde strmý úkos strešnej plochy poskytuje veľa úžitkového priestoru s dostatočnou výškou. Zo strešných konštrukcií je výhodná krokvová strecha. Väznicový krov so stĺpmi v miestnosti môže obmedziť jej využitie. Oporné trámy sa však pri plánovaní technického riešenia dajú šikovne začleniť do interiéru. Opticky ich možno potlačiť tak, že sa natrú na bielo. Pri hambálkovom krove môže vrchový trám, ktorý sa tiahne vo vrchnom strešnom priestore paralelne s podlahou od krokvy ku krokve, slúžiť aj ako galéria. Pri rozdelení podkrovného priestoru rozhoduje jeho predpokladané využitie. Treba si stanoviť, či v podstreší majú byť iba doplnkové miestnosti bytu pod podkrovím, alebo má vzniknúť nová, samostatná bytová jednotka.
 
 

Podlaha v podkroví
Pri väčšine stropných konštrukcií sa s výstavbou podkrovia, teda ďalšou manipuláciou nepočítalo. Preto treba podlahe a zároveň stropu v miestnosti nižšie venovať obrovskú pozornosť. Je samozrejmé, že podkrovie zvýši záťaž stropnej konštrukcie, preto je dobré preskúmať ho hĺbkovo. Môže sa celkom pokojne zistiť, že strop bude nutné posilniť V záujme čo najmenšieho zaťaženia stropu sa odporúča ľahká stavebná konštrukcia. Aby sa do podlahy vnieslo čo najmenej vlhkosti, je vhodné jej suché vyhotovenie napríklad suchým poterom.
 
 

Zaizolujte dôkladne
Izolácii sa vo väčšine prípadov v podkrovných priestoroch nevenuje taký stupeň pozornosti, ako ostatným miestnostiam. Ak tam ale pravdaže chceme bývať, je dobrá izolácia nutnosťou. Tepelne izolovaná strecha oddeľuje vnútorný priestor od vonkajšieho, pričom ich teplota a vlhkosť vzduchu sa napríklad v zime značne odlišujú. Aj pri kúpaní, umývaní, či varení vzniká v týchto priestoroch vlhkosť. Štruktúra strechy musí bez poškodenia odolať týmto zaťaženiam. To sa dosiahne použitím vrstiev stavebných dielov s tepelnou izoláciou vytvorenou napríklad z minerálnej vaty alebo styroporu.
 
 

Vykurovanie a teplá voda
Vykurovanie a získavanie teplej vody pre vystavané podkrovie sa môže zabezpečovať centrálne pre celý dom alebo cez etážové kúrenie. Jestvujú aj vykurovacie zariadenia s prevádzkou nezávislou od vzduchu v miestnosti. Ide o maloobjemové plynové agregáty, ktoré nevyžadujú žiadnu špeciálnu miestnosť, napríklad kotolňu. Odvod spalín a rívod vzduchu potrebného na horenie, zabezpečuje ventilátor zabudovaný v prístroji a špeciálne potrubie, ktoré prechádza obvodovou stenou bytu alebo domu. V malých vykurovacích okruhoch je hospodárnym riešením kombinácia vykurovanie – teplá voda. V súčasnosti sa hojne využíva aj slnečná energia (kolektory), pričom teplú vodu možno získať aj decentralizovane prostredníctvom elektrických ohrievacích zariadení (boilerov a prietokových ohrievačov).
 
 

Materiály na výstavbu
Na oddelenie miestností podkrovia sa odporúčajú steny z ľahkej stavebnej konštrukcie. Konštrukcia drevených alebo kovových profilov je obložená sadrovými (sadrokartónovými) doskami a vyplnená minerálnou vatou, ktorá slúži ako zvuková a tepelná izolácia. Inštalačné steny môžu byť aj kovových profilov, napríklad na výstavbu kúpeľne. Na vnútorné steny sa osvedčil aj pórobetón. Ľahké konštrukcie sa odporúčajú aj preto, aby sa čo najmenej dodatočne zaťažil drevený trámový strop. Na trhu je i dostatok vhodných strešných okien aj ďalších materiálov na vikiere alebo lodžie, strešné terasy, strešné výrezy alebo štítové okná. Podmienkou dostatočného prísunu denného svetla do podkrovia je, aby plocha okien zodpovedala 1/8 až 1/10 plochy základu miestnosti. Pri prestavbe podkrovia treba brať do úvahy i protipožiarnu ochranu. Nejde pritom o výšku nákladov, ako skôr o vec úsudku, plánovania a výberu materiálov.
 
 

Hrajte sa so svetlom
Keď sú už vyriešené otázky statiky objektu, pristupujeme k návrhu podoby podkrovného priestoru. Kvalitu života jeho budúcich obyvateľov okrem iných faktorov podstatne ovplyvnia možnosti prieniku prirodzeného svetla do podkrovia.

Architektonický návrh podkrovia by mal byť riešený v súlade s architektúrou celého domu. Dodatočne vybudované obytné podkrovie by sa pri tom malo jednoznačne podriadiť už hotovému objektu, aby po dostavbe vznikol jednoliaty celok. Ak je dostavba podkrovia vyriešená podľa týchto základných zásad, náhodný návštevník by mal mať dojem, akoby bolo podkrovie súčasťou pôvodnej stavby. Podkrovie by nemalo pôsobiť ako dodatočne pripojený cudzí prvok. Architektúru podkrovia ovplyvňujú predovšetkým spôsoby prirodzeného osvetlenia novovzniknutých priestorov.
 
 

Svetlo prenikajúce cez štíty
Okná v štítoch realizovať len pri sedlových strechách. Pri pultových strechách je uplatnenie takéhoto osvetlenia skôr výnimkou. Výhodou tohto spôsobu je technická jednoduchosť jeho vyhotovenia a skutočnosť, že netreba zasahovať do konštrukcie krovu. Preto sa prakticky nezmení ani pôvodná silueta objektu. Okno v strede štítu možno veľmi dobre skombinovať s francúzskym oknom, čo sú v podstate dvere ovárané dovnútra so zábradlím bez vysunutej konštrukcie balkóna. Ďalšou z možností je zachovať pôvodný štítový múr, do ktorého sa urobí okno s balkónovými dverami a na konzolách sa vysunie balkón, ktorý môžu prekrývať strešné roviny.

Pri vytvorení podkrovných priestorov v dlhšom objekte však prirodzené osvetlenie z dvoch štítových múrov nestačí. Miestnosti v strede dispozície sa musia presvetliť ďalšími oknami. Tie môžeme riešiť buď ako strešné okná, alebo ako vikiere. Sortiment strešných okien je bohatý a poskytuje rôzne možnosti výberu. Na osvetlenie vedľajších priestorov bez možnosti vetrania sa dajú použiť aj sklené škridly, ktoré mávajú zhodný rozmer so zvyčajne používanými pálenými škridlami. Tam, kde podkrovné miestnosti nemôžeme osvetliť oknami v štítoch alebo strešnými oknami, musíme použiť vikiere. Musíme si však uvedomiť, že vikier bude architektonicky najvýraznejším prvkom podkrovnej stavby a výrazne ovplyvní aj celkovú architektúru objektu. Vikier by mal byť realizovaný tak, aby nenarušil celkový vzhľad budovy.

Vikiere môžeme umiestniť tak, aby ich predná stena lícovala s obvodovým múrom. Výhodou takéhoto riešenia je, že čelná stena vikiera je pokračovaním nosného obvodového muriva. Stavia sa väčšinou z tvaroviek alebo z dutých tehál. Takto riešený vikier umožní vytvoriť väčšiu hĺbku miestnosti a môžu v ňom byť aj vyššie okná (obr. 1a). Iný spôsob umiestnenia vikiera vzhľadom na obvodové nosné múry je taký, že čelná stena vikiera je odsadená od obvodového múra hlbšie do objektu (obr. 1b). Ďalšou, i keď u nás nie príliš často používanou možnosťou, je využitie okien v záreze strechy. Podľa spôsobu realizácie a dispozičných podmienok môžeme získať napríklad terasu na posedenie v podkroví, ktorú takmer zakrýva strešná plocha (obr. 2a), alebo môžeme využiť tzv. pásové okná (obr. 2b). Citlivo a kvalitne realizované vikiere môžu zväčšiť obytný priestor a vytvoriť v ňom odpočinkové alebo pracovné kútiky s neopakovateľnou atmosférou.

Nedostatok financií na výstavbu klasických nájomných bytov prinútil stavebníkov siahnuť aj po netradičných spôsoboch získania nových bytov. Pri súčasnom a očakávanom vývoji bytového trhu sa začali využívať aj podkrovia. Podkrovia, v minulosti väčšinou zanedbávané, sa dnes stali cennými priestorovými rezervami. Stavebné úpravy ich dokážu zmeniť na najkrajšie miestnosti domu a stavebník získa cenovo výhodnú obytnú plochu. Výhody podkrovných bytov sú nesporné. Medzi najväčšie patria ekonomické a technické. Keďže podkrovný byt budujeme na už postavenom dome, odpadajú zložité územno – správne konania a výstavby inžinierskych sietí, čo znamená oveľa menšiu finančnú náročnosť riešenia bytového problému. Prirodzene, aj na výstavbu podkrovného bytu treba projekt, stavebné povolenie a nad svojpomocne realizovanou stavbou odborný stavebný dozor. Dokončený byt možno obývať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
 
 

Hra s tieňom, farbami a drevom

 

Podkrovie je správne miesto na tvorbu priestoru podľa vlastného želania, na hry s tieňom a farbami, na vytvorenie prekvapivej atmosféry. K presvedčivému výsledku však možno dôjsť len vtedy, keď sa zohľadní aj skutočnosť, že vzhľadom na šikmé steny musia podkrovné priestory spĺňať špecifické podmienky. I keď sa podkrovia dajú mnohorako využiť, najčastejšie slúžia ako obytné priestory, niekedy ako druhý obytný priestor vyhradený pre rodinu. Vtedy sa najúčinnejšie prejaví útulnosť šikmých striech a možnosť využívať priestor v podstreší úplne alebo väčšej časti nerozdelený. Takto si možno splniť túžbu po priestrannosti, čo sa v nižších podlažiach domu väčšinou nedá. Priestrannosť sa dá dosiahnuť aj pomocou rozdeľovacích priečok v polovičnej výške miestnosti, otvorením miestnosti po celej dĺžke, či pomocou jednotnej podlahovej krytiny. Vysoké podkrovia vo viacgeneračných domoch mnohých veľkomiest sa dajú často využiť ako kompletné podlažie.

Podľa účelu miestností sa však treba vysporiadať s viditeľnými časťami konštrukcie. Pokiaľ majú byť opticky potlačené, odporúča sa biela farba, najmä keď drevo musí byť kvôli protipožiarnej ochrane obložené ohňovzdornými doskami. Žiaden strešný priestor nemôže byť vykrojený tak nepriaznivo, aby sa nedal využiť. Pokiaľ zodpovedajú základné podmienky, výška, osvetlenie a sklon strechy, možno dospieť k pekným a prekvapujúcim riešeniam. Pod šikmými strechami sa aj dobre spí. Pri stvárňovaní týchto priestorov možno zvoliť svoje obľúbené farby. Treba však dbať na pravidlo: tmavšie odtiene dať na spodok a svetlejšie navrch.

Dômyselné využitie dreva ako obkladového materiálu zútulňuje všetky priestory podkrovia. Striedanie svetlých a tmavých driev môže účinne vzbudiť dojem zvýšenia a rozšírenia priestoru. Optické účinky drevených dosiek alebo profilov sa dajú doplniť uplatnením zrkadlových plôch. Nápadité využitie špecifík podkrovia sa prejaví nielen v úžitkových ale aj estetických účinkoch priestoru. Preto nič netreba nechať na náhodu a každú drobnosť treba chápať ako šancu. Aj preto, že zákutie pod strechou skrýva osobitné čaro, ktoré ponúka originálne riešenia nielen pre architektov, stavebné firmy, výrobcov stavebných materiálov, bytových zariadení a doplnkov, ale aj pre budúcich užívateľov podkrovných priestorov, ktoré sa právom dočkali renesancie.Späť

Vývoj ponukových cien bytov na prenájom za r. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012

Realitný portál TRH.sk pre svojich návštevníkov pripravil analýzu ponukových cien bytov na prenájom za m2/mes. pre okresy Bratislavy (BA I, BA II, BA III, BA IV a BA V) ako aj pre vybrané lokality z Bratislavy.Analýza je za obdobie rokov 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012 (polročné údaje).Uvedené ceny sú ponukovými cenami za m2, ceny sú samozrejme očistené o extrémy. Kategória sledovaných bytov zahŕňa staršie byty ako aj novostavby. Podrobnejšie aktuálne štatistiky cien nehnuteľností. Okresy Bratislavy: Vybrané..

Ekologické bývanie – fikcia alebo realita? Je možné stavať úsporne, zdravo a šetrne k životnému prostrediu?

  Ekologické bývanie – fikcia alebo realita? Je možné stavať úsporne, zdravo a šetrne k životnému prostrediu? Pojem ekológia začína byť v posledných rokoch skloňovaný čoraz častejšie; devastovanie prírody človekom už prináša hmatateľné „ovocie“ a pomaly sa to odráža aj na zdraví ľudskej populácie. Tieto otázky sa začínajú skloňovať aj v oblasti bývania. Dom či byt je miestom, kde so svojou rodinou trávime väčšinu svojho života, spíme tam, vyrastajú tam naše deti. Snaha o vytvorenie zdravého prostredia je tu teda pochopiteľná najmä..

Schodisko - spojivo podlaží

 Vonkajší vzhľadMateriály na obkladStavba schodov nie je jednoducháNechajte si poradiťNajčastejšie omylyTrend dobyÚprava povrchuZábradlie Ak máte rodinný dom či dvoj, prípadne viacpodlažný bytový apartmán, pravdepodobne máte doma schodisko. Vertikálne konštrukcie spájajúce jednotlivé poschodia budov – tak znie základná definícia schodov. Primárnou funkciou schodov je prepojiť jednotlivé podlažia medzi sebou a urobiť tak čo najpohodlnejšie a najbezpečnejšie pre ich užívateľa pri jeho zostupe a výstupe.Realizácia je spojená s niekoľkými základnými..

Poplatok za komunálny odpad

Dobrý deň. Som majiteľkou malej chatky neďaleko Banskej Bystrice. Môj manžel zomrel pred ôsmimi rokmi a tak chatku využívam len veľmi zriedkavo, asi 2-3x do roka na pár dní. Patrím k ekologickým chatárom, ktorí produkujú minimum odpadu a ktorí spravidla odvážam z chatovej oblasti späť do mesta. Nevyužívam vlastne odpadové nádoby patriace príslušnej obci, na území ktorej chatka stojí. Napriek tomu musím platiť obci poplatok za odpad. V apríli 2004 som požiadala obec o oslobodenie od poplatkovej povinnosti, avšak do dneška som nedostala žiadnu odpoveď. Naopak,..

Neoprávnená a čierna stavba

Nielen v našom hlavnom meste Bratislave, ale aj na iných miestach Slovenska dochádza k porušovaniu stavebného zákona, k nelegálnym zásahom do vlastníckych práv občanov. Mnohí z vás sa na mňa obrátili s prosbou o riešenie protiprávne postavených, príp. tzv. čiernych stavieb. Vzhľadom na to, že ide o dva samostatné pojmy a teda dve odlišné právne situácie, pokúsim sa vám ich priblížiť a načrtnúť možné riešenia.Neoprávnená stavba, čierna stavba a stavebné povolenie Neoprávnenou stavbou je stavba, ktorá je zriadená na cudzom pozemku bez právneho titulu...

Uznesenia vlastníkov bytov na schôdzi a ukladanie povinností

Správu nášho bytového domu vykonávala pôvodne firma XY Bratislava, pričom od januára 2009 došlo ku zmene správcu. K zmene došlo podľa mňa nezákonne, nakoľko nie všetci sme sa ustanovili na schôdzu a hlasovali za nového správcu, a tiež došlo k neúmernému nárastu poplatkov za jednotlivé poskytované služby - rozdiel činí až 1.500 Sk za mesiac. Rovnako namietam, že ja ako staršia osoba, budem mať 86 rokov, by som mala byť povinná prispieť spolu s ostatnými vlastníkmi bytov v našom dome sumou 13.000 Sk ako tzv. jednorazový príspevok na sadové úpravy a..

Vývoj cien bytov V Bratislave v roku 2007

Analýza cien bytov v Bratislave sa robila z plnohodnotných 13.410 údajov za obdobie od januára do decembra 2007. Priemerná cena m2 bytu v Sk sa vypočítavala bez výrazných odchýliek narúšajúcich trend. Oddelene sa vypočítavali ceny novostavieb od cien starých bytov, aby sa odhalil ich vplyv na rast cien starých bytov. Graf č.1: Tento graf poukazuje na to, že 34% z celkovej ponuky bytov pripadalo na ponuku novostavieb. Toto malo zákonitý vplyv na vývoj celkovej výslednej ceny, ktorú novostavby ťahali nahor.Graf č.2: Tento graf ukazuje, že najväčší podiel na množstve..

Investing in Real Estate in Slovakia - reality - nehnutelnosti - as Slovaks call it

Investing in Real Estate in Slovakia             Apart from the landmarks and notable touristic attractions this country has to offer, in recent years, the Slovakian Real Estate ( TRH Nehnutelnosti ) market has proven to be a profitable investment for potential real estate investors.   Real Estate Pricing ( Reality ) in Slovakia The average price of flats in Slovakia in the year 2018 stands at 1,612 €/m2.   Reasons to Invest in Real Estate (Reality) in Slovakia There are many reasons to invest in Real estate..

Kúpte si pozemky v blízkosti ... (TRH Nehnutelnosti)