Exekúcia vyprataním nehnuteľnosti

V poslednom čísle Kompletného trhu nehnuteľností sme sa zaoberali otázkou nedotknuteľnosti obydlia, domovej slobody. Ako bolo už uvedené, nedotknuteľnosť obydlia nie je absolútna a jedným zo zákonom prípustných obmedzení tejto nedotknuteľnosti je napr. inštitút vypratania nehnuteľnosti. Mnohé médiá v súčasnosti prinášajú správy o tzv. deložovaní neplatičov, vyprataní bytov dlžníkov, ktorí neboli schopní zaplatiť svoje pôžičky včas a pod. V každom smere ide o závažný zásah ovplyvňujúci život občana.

 

Exekúciu vykonáva exekútor, ktorý je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí. V súvislosti s výkonom exekučnej činnosti má exekútor postavenie verejného činiteľa. Vykonávanie exekučnej činnosti je teda výkonom verejnej moci.

Priebeh exekúcie a exekučný príkaz
Predpokladom vykonania exekúcie vyprataním nehnuteľnosti, ktorý je jedným zo spôsobov uspokojenia práva na nepeňažné plnenie, je existencia právoplatného a vykonateľného exekučného titulu. Ide o súdne rozhodnutie, ktorým sa povinnému ukladá povinnosť vypratať nehnuteľnosť alebo jej časť a vydať ju oprávnenej osobe. Súdnemu rozhodnutiu predchádza podanie tzv. reivindikačnej žaloby, ktorou sa vlastník bytu alebo iná oprávnená osoba domáha vydania bytu.

Exekútor poverený vykonaním exekúcie je povinný upovedomiť oprávneného a povinného o začatí exekúcie vyprataním nehnuteľnosti. Exekútor po tom, ako uplynie lehota na vznesenie námietok proti exekúcii alebo po doručení rozhodnutia súdu o námietkach, ktorým sa námietky zamietli, vydá exekučný príkaz na vypratanie nehnuteľnosti a súčasne určí termín vypratania. Exekučný príkaz by mal byť doručený pred termínom vypratania.
Exekučný príkaz musí byť doručený oprávnenému, povinnému a obci, na území ktorej sa nachádza nehnuteľnosť, ktorá má byť vyprataná. Povinnému sa exekučný príkaz doručuje do vlastných rúk. Po doručení exekučného príkazu exekútor u urobí opatrenie, aby sa z vypratávaného objektu odstránili veci patriace povinnému a príslušníkom jeho rodiny, tiež veci, ktoré patria niekomu inému, ale sú so súhlasom povinného umiestnené vo vypratávanom objekte. Exekútor ďalej urobí opatrenie, aby bol z vyprataného objektu vysťahovaný povinný a všetci, ktorí sa tam zdržujú na základe práva povinného.
Exekútor k vyprataniu nehnuteľnosti priberie vhodnú osobu, podľa možnosti zástupcu obce, v prítomnosti ktorej sa vypratanie nehnuteľnosti vykoná odstránením vecí a vysťahovaním osôb z vypratávanej nehnuteľnosti. Právo vstupu do bytu okrem exekútora majú aj jeho zamestnanci, príslušníci Policajného zboru poskytujúci exekútorovi ochranu, a samozrejme aj oprávnený. Pokiaľ si to vyžadujú okolnosti výkonu exekúcie, exekútor môže pribrať i ďalšie osoby (napr. osoby technicky spôsobilé odstrániť zámku či inú prekážku vstupu do bytu).


Námietky proti bytovej náhrade, zánik nároku na jej poskytnutie
Pri vyprataní nehnuteľnosti - bytu môžu vzniknúť nasledovné situácie: vypratanie sa uskutoční bez poskytnutia náhradného bytu, ubytovania alebo sa vypratanie môže uskutočniť len po zabezpečení náhradného bytu. Ak exekučný titul ukladá, aby povinný vypratal byt, za ktorý treba zabezpečiť byt náhradný, exekútor vykoná exekúciu až vtedy, keď oprávnený preukáže, že pre povinného je zabezpečená taká bytová náhrada, aká je určená v rozhodnutí, ktoré je podkladom na exekúciu. Spoloční nájomcovia majú právo len na jednu bytovú náhradu. Nájomca, ktorý má byt vypratať, je povinný uzavrieť zmluvu o bytovej náhrade do 30 dní od doručenia písomného vyhlásenia oprávneného o zabezpečení bytovej náhrady. Nárok povinného na bytovú náhradu však zanikne, ak nájomnú zmluvu bezdôvodne neuzavrie.
Podľa rozsudku Najvyššieho súdu SR, sp. zn. M Cdo 263/02, byt s jednou obytnou miestnosťou môže spĺňať podmienky náhradného ubytovania ako aj náhradného bytu. Rozdiel medzi nimi spočíva v kvalite bývania v prospech náhradného bytu. Náhradný byt musí svojou veľkosťou a vybavením zabezpečí ľudsky dôstojné bývanie nájomcu a členov jeho domácnosti; túto kvalitu náhradné ubytovanie nemusí mať a právo bývania nájomcu môže byť výrazne obmedzované ďalšími nájomcami.
Zabezpečenie bytovej náhrady oprávnený môže preukázať rôzne (napr. predložením návrhu nájomnej zmluvy, predložením písomného vyhlásenia osoby, ktorá poskytne bytovú náhradu o tom, že uzavrie zmluvu o nájme alebo podnájme s povinným a pod.). K tomu aby exekútor mohol vykonal exekúciu, je nutné, aby z tohto preukazu oprávneného bola jasne zrejmá identita ním zabezpečovanej bytovej náhrady s náhradou určenou v rozhodnutí, na základe ktorého sa exekúcia navrhuje. Túto otázku pred vykonaním exekúcie skúma exekútor alebo súd na základe včasnej námietky povinného proti bytovej náhrade.
Oprávnený a povinný môžu vzniesť u exekútora námietky proti bytovej náhrade do troch dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie. Námietky musia byť odôvodnené a na dodatočne uvedené dôvody sa neprihliadne. O námietkach rozhoduje okresný súd, ktorý poveril exekútora vykonaním exekúcie, a to najneskôr do 60 dní od ich doručenia. Miestne príslušným súdom je všeobecný súd povinného. Ak povinný nemá všeobecný súd v Slovenskej republike, príslušný je súd, v ktorého obvode má povinný majetok; ak je niekoľko príslušných súdov, rozhoduje súd, ktorému bola žiadosť doručená ako prvému. Rozhodnutie o námietkach sa doručí oprávnenému, povinnému a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia exekútorovi poverenému vykonaním exekúcie. Proti rozhodnutiu, ktorým sa vyhovelo námietkam, je prípustné odvolanie.


Svoje otázky adresujte na: advokaat@centrum.sk

 

 

Späť

Ochrana súkromného vlastníctva

 Možno aj vy ste postrehli problémy, ktoré majú niektorí veľkofarmári, ale aj menší poľnohospodári s rozkrádaním ich majetku. V správach sa niekoľko ráz objavilo, ako zlodeji obrali farmy prakticky o úrodu a vlastníci, ktorí platia riadne dane za pozemok, za seba, za svoje príjmy, celý rok sa o pôdu starajú, musia dávať pozor, aby pri ich vyháňaní zo svojho pozemku zlodejom nejakým spôsobom neublížili, pretože hneď sa voči ním strhne vlna odporu. Štát, ktorý by sa mal postarať o to, aby sa nemusel každý o svoj majetok báť, namiesto toho obviní vlastníka..

Zelené a modré budovy - bytové a nerezidenčné

Nízkoenergetický dom je pojmom, ktorý sa v súčasnosti skloňuje čoraz častejšie; myšlienka zdravého a úsporného bývania sa už stala takmer samozrejmosťou. Osobitnou kapitolou je však pojem zelený dom - význam tohto slova má podobný, ale predsa iný rozmer ako len vlastnosti úspornej budovy. Energetická efektivita samozrejme zostáva, avšak projekt zeleného domu ponúka svojim obyvateľom aj mnoho iných vlastností, ktoré nielen "potešia", ale sú i priateľské k životnému prostrediu. Modré budovy idú ešte o čosi ďalej; predstavíme si oba tieto pojmy a..

Bývanie v podkroví

 Podkrovie je aj dnes pre niektorých vyhľadávaným obytným priestorom. Už od začiatku 90tych rokov sa realizujú prestavby strešných konštrukcií starších mestských, či rodinných domov prostredníctvom nadstavby. A to nielen v mestách ale aj na vidieku Za príčinu možno považovať nielen počiatočnú príťažlivosť podkrovných priestorov, ale aj pokles bytovej výstavby z pred pár rokov. Nadstavby tak riešia problém v centrách väčších a stredných miest, kde je výstavba nových bytových priestorov pridrahá alebo nereálna.Je dôležité uvedomiť si rozdiel medzi..

Rodinné spory o byt - bývanie bez právneho dôvodu

 Moji rodičia žijú spolu s mojou staršou sestrou a jej dieťaťom v jednom byte, ktorého vlastníkmi sú rodičia. Keďže nájomné a ostatné poplatky sú pre nich privysoké, rozhodli sa byt vymeniť za iný, kde by boli poplatky nižšie. Moja sestra je tam však prihlásená na trvalý pobyt, avšak neprispieva na domácnosť a vznikli nedoplatky. Sú moji rodičia povinný sestre a jej dieťaťu poskytnúť náhradné ubytovanie? Ďakujem za odpoveď.Izabela R., Prešov Predmetný byt sa nepochybne nachádza v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, teda vašich rodičov. Predpokladám,..

Bývanie bez právneho titulu

V decembri 2007 sme sa na základe nájomnej zmluvy s bytovým družstvom stali nájomníkmi bytu. V čase podpísania zmluvy, ale v byte býval neplatič, ktorému bytové družstvo na základe nedoplatkov a dlhov zrušilo nájomnú zmluvu a ponúklo mu náhradné ubytovanie, ktoré odmietol. Existuje o tom aj doklad, ktorý podpísal. Za neplatiča sme museli všetky dlhy vyplatiť a bytové družstvo nám ponúklo, že byt si môžeme neskôr odkúpiť do osobného vlastníctva. Vo februári 2008 sme bytové družstvo požiadali o odkúpenie bytu do vlastníctva, kde nám bytové družstvo v..

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností

Bývame v bloku, ktorý predstavuje vyše 200 bytov. Čiastočné odkúpenie bytov prebehlo už pred viac ako 6-timi rokmi avšak odpredaj pozemku na ktorom blok leží začal až teraz. Spoločnosť, ktorá organizuje prevod pozemkov od každého bytu okrem sumy za časť pozemku naviac vyžaduje 2.000,- Sk za zápis do registra - niektoré sú už odkúpené, avšak niektoré nie. Len pre odkúpený byt spoločnosť žiada ešte 1.390,- Sk ako úhradu za náklady vybavovania prevodu. Máme pocit, že spoločnosť sa na náš úkor obohacuje v snahe dosiahnuť svoj zisk. Aké sú náležitosti..

Úrokové sadzby pri hypotekárnom úvere

O možnosti ako si zadovážiť bývanie pomocou hypotekárneho úveru (HÚ), sa toho popísalo už veľa. Pri jeho vybavovaní zaujíma klientov tej či onej banky  jedna zo základných veličín výška úrokovej sadzby. Podľa nastavenia jej výšky, môžete na svojom (HÚ) riadne ušetriť, ale pri troche neuváženosti a letmom prebehnutí čísel v letáku propagujúcom hypotekárny produkt aj svoje bývanie riadne preplatiť. Tak či onak, úroková sadzba tvorí základ splácania vášho dlhu, takže jej optimálne nastavenie je pre vás ako klientov obzvlášť dôležité.Tvorba..

Nehnutelnosti ...

Nehnuteľnosti sa viažu ...