Nájomné vzťahy k nebytovým priestorom

 

Vážení čitatelia. Mnohé z vašich otázok, ktoré ste nám adresovali, sa týkali nájomných vzťahov k nebytovým priestorom. Vzhľadom na túto skutočnosť, v snahe vyhovieť podľa možnosti čo najväčšiemu množstvu z vás, je pre vás určený nasledujúci článok. Nájomné vzťahy vznikajúce k nebytovým priestorom upravuje zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov. Tento zákon predstavuje osobitnú právnu úpravu, ktorá nadväzuje a špecifikuje príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka o nájme.

Nebytovým priestorom sa podľa tohto zákona rozumejú nebytové priestory, ktorými sú miestnosti alebo súbory miestností, ktoré podľa rozhodnutia stavebného úradu sú určené na iné účely ako na bývanie ako aj byty, pri ktorých bol udelený súhlas na ich užívanie na nebytové účely. Negatívne vymedzenie tohto pojmu zahŕňa príslušenstvo bytu a spoločné priestory domu, ktoré tak nie sú považované za nebytové priestory. Na nakladanie s nebytovými priestormi sú oprávnení ich vlastníci, prípadne tí, ktorí vykonávajú právo hospodárenia.

 

Zmluva o nájme a jeho trvanie
Prenajímateľ môže nebytový priestor prenechať na užívanie inému (nájomcovi) zmluvou o nájme. Prenajímateľom môže byť tak fyzická ako aj právnická osoba. Nájomná zmluva musí byť uzavretá v písomnej forme a musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti. Pokiaľ nájomná zmluva nespĺňa tieto náležitosti, následkom toho je jej neplatnosť. Okrem písomnej formy musí nájomná zmluva obsahovať predmet nájmu, účel nájmu, výšku a splatnosť nájomného. Ak výška nájomného alebo úhrada za podnájom nie je upravená všeobecne záväzným právnym predpisom, určí sa dohodou. V prípade, že nájomca môže nebytový priestor užívať len obmedzene, pretože prenajímateľ si neplní svoje povinnosti zo zmluvy alebo povinnosti ustanovené týmto zákonom, nájomca má nárok na pomernú zľavu z nájomného. Ďalej v zmluve treba uviesť spôsob platenia nájomného a čas, na ktorý sa zmluva uzatvára (ak nejde o nájom na neurčitý čas). Nebytové priestory sa prenajímajú na účely, na ktoré sú stavebne určené.

V osobitných prípadoch je nájom nebytových priestorov časovo limitovaný. Ide najmä o nebytové priestory, s ktorými hospodári bytová organizácia založená obcou. Nájomnú zmluvu tu možno uzavrieť najdlhšie na dva roky. Samozrejme, že osobitný zákon môže ustanoviť, že táto doba je i dlhšia. Napr. podľa § 15 zákona č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby, vydražiteľ má právo na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru, v ktorom je prevádzková jednotka umiestnená. Právo na užívanie má vydražiteľ voči vlastníkovi, alebo voči tomu, kto má právo hospodárenia s nehnuteľnosťou, a to po dobu piatich rokov.

Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu
Prenajímateľ má povinnosť odovzdať nebytový priestor nájomcovi v stave spôsobilom na dohovorené alebo obvyklé užívanie, v tomto stave ho na svoje náklady udržiavať a zabezpečovať riadne plnenie služieb, ktorých poskytovanie je s užívaním nebytového priestoru spojené.

Nájomca je oprávnený užívať nebytový priestor v rozsahu dohodnutom v zmluve, pričom na predmet nájmu je však povinný uhrádzať náklady spojené s obvyklým udržiavaním. Tak ako je to upravené v Občianskom zákonníku, nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi potrebu opráv, ktoré má prenajímateľ urobiť. Súčasne je povinný umožniť ich vykonanie ako aj vykonanie iných nevyhnutných opráv. V opačnom prípade nájomca zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikla.
Nájomca nebytového priestoru je oprávnený prenechať ho alebo jeho časť na určitý čas do podnájmu len so súhlasom prenajímateľa. Osoba, ktorej bol nebytový priestor daný do podnájmu, má tie isté práva a povinnosti ako nájomca.

 

Skončenie nájmu a jeho zánik

 


Nájom, ktorý bol dojednaný na určitý čas, skončí sa uplynutím času, na ktorý bol dojednaný.
Prenajímateľ môže písomne vypovedať zmluvu uzavretú na určitý čas pred uplynutím času, napr. ak nájomca užíva nebytový priestor v rozpore so zmluvou, ak nájomca o viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomného alebo za služby, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom, ak nájomca alebo osoby, ktoré s ním užívajú nebytový priestor, napriek písomnému upozorneniu hrubo porušujú pokoj alebo poriadok, alebo ak nájomca prenechá nebytový priestor alebo jeho časť do podnájmu bez súhlasu prenajímateľa.

Rovnaké právo ako prenajímateľ má aj nájomca, ktorý môže písomne vypovedať zmluvu uzavretú na určitý čas pred uplynutím dojednaného času, ak stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktorú si nebytový priestor najal, ak sa nebytový priestor stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilý na dohovorené užívanie
alebo ak prenajímateľ hrubo porušuje svoje povinnosti (odovzdať predmet nájmu, udržiavať ho v stave spôsobilom na dojednané užívanie a pod).

Ak sa nájom uzavrie na neurčitý čas, sú prenajímateľ i nájomca oprávnení vypovedať zmluvu písomne bez udania dôvodu, ak nie je dohodnuté inak. Pri výpovedi z nájmu sa uplatňuje trojmesačná lehota, ktorá sa počíta od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Uvedená lehota môže byť zmluvnými stranami dohodnutá aj v inom trvaní. Ak nebolo dohodnuté inak (okrem výpovedných dôvodov), nájom zaniká zánikom predmetu nájmu, smrťou nájomcu, pokiaľ dedičia po poručiteľovi, ktorý bol nájomcom, do 30 dní od jeho smrti neoznámia prenajímateľovi, že pokračujú v nájme a zánikom právnickej osoby, ktorá je nájomcom.

 

Späť

Bazény

Kam s bazénom?MateriálVodotesnosťOsvetlenieCelosezónne ošetrovanie bazénovAj vy riešite otázku, či je výhodnejšie chodiť dva krát týždenne na plaváreň, alebo jednorázovo investovať do stavby bazénu priamo na vašom pozemku? Bazény prestávajú byť považované na Slovensku za výsadu bohatej vrstvy a stále viac ľudí uvažuje o jeho výstavbe. Na čo všetko treba myslieť pri realizácii takéhoto projektu?Kam s bazénom?      Umiestnenie je asi tá najzákladnejšia časť. Bazén nesmieme postaviť na mieste, kde by nejakým spôsobom ovplyvňoval chod domácnosti..

Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov 3. časť

 Práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorovPovinnostiPrávaSpoluvlastníctvoRozhodovanie v domeOsobitné ustanovenia o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru v domeCena bytu a nebytového priestoru v dome a cena pozemkuCena bytu a ateliéruCena pozemkuVlastníctvo spoločných častí domu a spoločných zariadení domu a príslušenstva V predchádzajúcich dvoch častiach článku sme sa dozvedeli niečo viac o zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Zaoberali sme sa tým, čo to vlastne z právneho hľadiska byt a nebytový priestor je, ako..

Bývanie - relax - biznis

Spoločnosť Nadlan, a.s. člen skupiny Vara Group, prichádza na slovenský trh s novým polyfunkčným projektom, v ktorom spája možnosti bývania, práce a relaxácie. Z tohto spojenia vyplýva aj jeho názov, 3nity. Symbolika je znázornená aj v samotnom projekte, ktorý sa v podobe troch veží týči do výšky sto metrov.Polyfunkčný komplex 3nity je moderný, luxusný bytový dom v centre mesta, obklopený zeleňou, disponujúci aj vlastnými zelenými plochami v objekte. Investor, skúsená spoločnosť s medzinárodnými výsledkami i referenciami, pri výbere lokality Mlynské Nivy..

Prevod vlastníctva bytu a poplatková povinnosť

 V roku 2003 sme sa s manželom rozhodli odkúpiť do osobného vlastníctva obecný byt, v ktorom sme ako nájomníci bývali od roku 1974. Odpredaj bytu sa uskutočnil medzi nami a mestskou časťou prostredníctvom správcovskej spoločnosti, ktorá od nás požadovala peňažné úhrady v súvislosti s poplatkami spojenými s vkladom nášho vlastníctva do katastra nehnuteľností, ďalej manipulačný poplatok za vyhotovenie zmluvy a ešte i poplatok za zmluvu o výkone správy, išlo o sumu vo výške cca 7.000 Sk. Neskôr som sa od známej dozvedela, že časť týchto poplatkov sme..

Neplatnosť právneho úkonu v konaní o dedičstve

Sme štyria súrodenci. Naša mama zomrela v roku 2005, kedy prebehlo aj dedičské konanie. Mama ešte za života uzavrela s naším bratom kúpnu zmluvu, ktorou mu predala časť „rodičovského“ domu a časť mu darovala. V zmluve si vyhradila právo doživotného bývania a darovanie podmienila, že ju brat doopatruje a bude sa o ňu starať. Nestalo sa tak, odcestoval na dlhé obdobie do Nemecka a o mamu sa staral náš otec a my. Dokonca brat nezaplatil ani cenu za kúpu domu, ale ako vlastník domu figuruje on. Brat nám zmluvu nechce ukázať, mama nám kúpnu zmluvu tiež odmietala..

K právnej úprave nájmu nebytových priestorov a zánik nájmu

Ustanovenia zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov sú vo vzťahu k všeobecným ustanoveniam § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka špeciálne. Na vzťahy vyplývajúce zo zmluvy o nájme a podnájme nebytových priestorov možno všeobecnú úpravu použiť len v prípade, ak ich neupravuje osobitný zákon. (rozsudok Najvyššieho súdu SR č. k. Cdo 3/1997) Skutkový stav prípadu Prenajímateľ a nájomca v roku 1992 uzavreli zmluvu o nájme nebytových priestorov na dobu piatich rokov s tým, že si dojednali vzájomné..

Investing in Real Estate in Slovakia - reality - nehnutelnosti - as Slovaks call it

Investing in Real Estate in Slovakia             Apart from the landmarks and notable touristic attractions this country has to offer, in recent years, the Slovakian Real Estate ( TRH Nehnutelnosti ) market has proven to be a profitable investment for potential real estate investors.   Real Estate Pricing ( Reality ) in Slovakia The average price of flats in Slovakia in the year 2018 stands at 1,612 €/m2.   Reasons to Invest in Real Estate (Reality) in Slovakia There are many reasons to invest in Real estate..

Prečo si vybrať open space kancelárie: nová teória activity-based workplace

V posledných rokoch sa nie len väčšie úspešné firmy ale aj takzvaní podnikatelia na voľnej nohe usilujú o navodenie produktívnej atmosféry pri práci. Open space kancelárie sú pre pracujúcich ľudí v mnohom veľkým prínosom a to či už máte firmu s množstvom zamestnancov, alebo ste podnikateľ, ktorému sa nedarí zachovať motiváciu na gauči vo vlastnom byte. Otvorené priestory kancelárií, ktoré minimalizujú možnosti vytvoriť si súkromné priestory, odstraňujú steny a dvere, sa v histórii prvýkrát uplatnili niekde v 50.-tych..

Kúpte si pozemok, pretože ... (TRH Nehnutelnosti)