Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

 
Som jedným z dvoch spoluvlastníkov záhrady v Senci. Keďže v poslednom čase medzi nami vznikajú čoraz častejšie problémy ohľadom jej užívania, chcel by som sa jej zbaviť. Svoju polovicu som už viackrát ponúkol druhému spoluvlastníkovi, ale na moju ponuku nereagoval a už dlhší čas na ňu neviem nájsť kupujúceho. So spoluvlastníkom sa vzhľadom na naše zlé osobné vzťahy nedá vôbec komunikovať. Ako mám ďalej postupovať?


Jozef Bednár, Bratislava
Vážený pán Bednár, spôsob vyriešenia Vášho problému je určený ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Ak nemáte záujem byť naďalej spoluvlastníkom záhrady, vychádzajúc z princípu uvedeného zákona, podľa ktorého Vás nikto nemôže donútiť, aby ste naďalej zotrvávali v spoluvlastníckom vzťahu, máte právo na jeho zrušenie. Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva je pritom možné dosiahnuť buď dohodou spoluvlastníkov, alebo v prípade, že nie sú schopní dohodnúť sa, rozhodnutím súdu. Predpokladom domáhania sa súdneho zrušenia Vášho spoluvlastníctva je teda skutočnosť, že ste sa napriek svojej snahe nedokázali s druhým spoluvlastníkom dohodnúť na zániku spoluvlastníctva.


V prípade, že druhý spoluvlastník nereaguje na Vaše ponuky, rozhodol sa nevyužiť svoje zákonné predkupné právo a Váš podiel kúpiť nechce. Môžete však navrhnúť aj iné spôsoby zrušenia spoluvlastníctva, napríklad reálne rozdelenie záhrady na dva pozemky alebo predaj celej záhrady s tým, že získanú sumu si následne zodpovedajúco rozdelíte. V prípade, že druhý spoluvlastník Vaše písomné návrhy na vyporiadanie spoluvlastníctva ignoruje, ste oprávnený požiadať súd, aby Vaše spoluvlastníctvo zrušil a rozhodol súčasne o spôsobe Vášho vzájomného vyporiadania.


V konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva je však spôsob, akým budú vyriešené Vaše vzájomné vzťahy, pevne stanovený. Na rozdiel od väčšieho množstva možností zrušenia spoluvlastníctva dohodou umožňuje Občiansky zákonník súdu rozhodnúť v tomto prípade v zásade len jedným z troch spôsobov. V prvom rade bude súd v konaní zisťovať, či je možné záhradu reálne rozdeliť na dva samostatné pozemky. Ak je to možné, hoci aj za cenu obmedzenia vlastníckeho práva niektorého z vlastníkov nových parciel, súd tak urobí, pričom môže zriadiť vecné bremeno k niektorému z nových pozemkov spočívajúce napríklad v práve prechodu cez cudzí pozemok alebo v práve používania spoločnej studne.


Ak sa však záhrada z nejakého vážneho dôvodu nedá rozdeliť, súd určí, že vlastníkom záhrady sa stane jeden z vás. Ten však bude povinný zaplatiť za novonadobudnutý podiel druhému spoluvlastníkovi primeranú cenu, ktorej výška sa určí na základe platných cenových predpisov. V tomto prípade však súd v prvom rade zistí, či niektorý z vás je ochotný stať sa vlastníkom celej záhrady. Ak by ste ju ani jeden nechceli, a to či už z toho dôvodu, že nie ste ochotní zaplatiť určenú sumu, alebo zásadne nemáte o ňu záujem, zostane súdu posledná možnosť, ktorou je nariadenie jej predaja na dražbe. Takto nadobudnutú sumu si následne rozdelíte. Je však nevyhnutné spomenúť, že pri rozhodovaní musí súd vždy prihliadnuť na to, ktorý zo spoluvlastníkov a ako spoločnú vec - záhradu zhodnotil. Táto okolnosť má totiž na vaše vzájomné vyporiadanie podstatný vplyv.


Napokon je dôležité uviesť, že vo výnimočných prípadoch môže súd odmietnuť zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. V tomto prípade bude súd subjektívne hodnotiť okolnosti daného prípadu a keď dospeje k záveru, že zrušenie spoluvlastníctva by bolo v rozpore s dobrými mravmi, Váš návrh zamietne.


Vzhľadom na skutočnosť, že riešenie Vašej situácie vyžaduje zváženie viacerých okolností, ktoré majú vplyv na Váš ďalší postup, odporúčam, aby ste sa obrátili na právnika zaoberajúveho sa uvedenou problematikou. Iste tým predídete mnohým problémom a s nimi súvisiacou stratou času a peňazí.


Späť

Môžu esenciálne oleje zvyšovať kvalitu bývania - nehnutelnosti?

Súvisia nehnutelnosti a aromatické esenciálne oleje? Na prvý pohľad sa zdá, že tieto dva pojmy nemajú nič spoločné, no keď si predstavíte, že byt, dom, či chata, ale aj kancelársky priestor, garáž a pivnica sú miesta, kde sa pohybujú ľudia a trávia v nich prevažnú časť svojho života. Zároveň reality predstavujú významnú časť majetku ich vlastníkov a veľmi dobre uchovávajú svoju hodnotu. Toto všetko sú dôvody uvedomiť si, pri čom všetkom nám môžu napomáhať éterické oleje, tieto vzácne dary prírody, ak poznáme..

Vklad do katastra nehnutelnosti. Návrh na vklad nehnuteľnosti, priebeh procesu a ktoré dokumenty sú k nemu potrebné

Katastrálne konanie završuje proces prevodu vlastníckeho práva z prevádzajúceho na nadobúdateľa a je dôležitou časťou tohto procesu spolu s uzavretím samotnej scudzovacej zmluvy. Tento článok dá v tejto súvislosti podrobnú odpoveď na nasledovné otázky:   - Prečo je po uzavretí zmluvy potrebné ešte podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnutelnosti po kúpe nehnuteľnosti? - Čo musí obsahovať návrh na vklad a kam ho podať? - Aké prílohy musia byť k návrhu na vklad priložené? (skúsenosti z katastra nehnutelnosti..

Prístupová cesta k nehnutelnosti - predchádzanie problémom ohľadom nehnuteľnosti

Kúpa pozemku je úkon, ktorý si vyžaduje pozornosť a obozretnosť oboch zainteresovaných strán; je pomerne ľahké dopustiť sa chýb, ktoré sa spätne nedajú napraviť a ak prehliadneme isté skutočnosti, je možné nielen to, že vzniknú okolnosti, ktoré výrazne znížia cenu predmetného pozemku, ale i to, že vznikne patová situácia, výsledkom ktorej bude jeho nevyužiteľnosť, ktorá vyústi do následnej nepredajnosti. Bratislava ale aj iné mestá sú toho príkladom. Opäť teda platí, že je nutné zodpovedne preveriť nielen každý detail kúpnopredajnej zmluvy,..

Kuchyňa na pravú mieru

Hovorí sa, že láska prechádza cez žalúdok. V prípade dobrej rodinnej atmosféry to platí dvojnásobne. Nuž nato, aby tieto slová boli pravdou, nepotrebujeme len dobrého kuchára, ale hlavne dobrý priestor kde sa chutné jedlo pripravuje. Veď nie nadarmo niektorí odborníci tvrdia, že kuchyňa je v ideálnom prípade centrom života rodiny. V nasledujúcich riadkoch si preto povieme niečo o tom, ako by mala dobrá kuchyňa vyzerať a aké sú hlavné trendy v tejto oblasti. Trocha histórie Kuchyňa, ako jedna z najdôležitejších miestností našich príbytkov prešla značným..

Ako predísť podvodu pri podpise zmluvy o kúpe nehnutelnosti - prevencia rizika podvodu na nehnuteľnosti

V rámci každodenného života si mnohí z nás ani neuvedomujú, koľko zmlúv uzavrú za jediný deň. Stačí pritom ísť na nákup, odviesť sa hromadným dopravným prostriedkom, či taxíkom a pod. Popri všetkých týchto činnostiach boli uzavreté zmluvy, avšak bez osobitnej písomnej formy. Písomná forma je nevyhnutná najmä pre tie zmluvy, ktoré si vyžadujú z pohľadu zmluvných strán vyššiu mieru právnej istoty. Navyše aj priamo zákon pre niektoré zmluvy vyžaduje povinne písomnú formu, pričom typickým príkladom môžu byť zmluvy o prevode..

Občianska a trestná zodpovednosť za protiprávne obmedzovanie práv užívať nehnuteľnosť

„Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva. Dedenie sa zaručuje. Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných a v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom. Výkon vlastníckych práv nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.“ (Ústava Slovenskej republiky, článok 20 ods. 1 a 3)  V roku 1993 som uzavrela manželstvo..

Vznik nároku na províziu za sprostredkovanie predaja nehnutelnosti

Kedy vzniká realitnej kancelárii ako sprostredkovateľovi nárok na províziu za predaj nehnutelnosti? Podstata sprostredkovateľskej zmluvy spočíva v tom, že sprostredkovateľ obstará pre záujemcu uzavretie určitej zmluvy za odplatu. Pokiaľ ide konkrétne o sprostredkovanie predaja nehnutelnosti, zmluva, ktorej uzavretie sprostredkovateľ pre záujemcu obstaráva, je kúpnou zmluvou o prevode nehnutelnosti. Zákonné znenie podľa Občianskeho zákonníkaV zmysle ustanovenia § 774 Občianskeho zákonníka platí, že odmena (v praxi skôr označovaná..

Komunikácia medzi správcom a vlastníkmi bytov - otázka efektivity

„Minulý rok došlo v našom dome ku zmene správy, ktorú pôvodne vykonávalo spoločenstvo vlastníkov. Toto spoločenstvo však stále je registrované ako existujúce. To je pomimo, avšak podstatným problémom je komunikácia so správcovskou spoločnosťou, ktorá spravuje náš dom. V dome, ktorý má dva vchody – predný a zadný - sú vytrhané mnohé svetelné spínače, svetlo možno zapnúť len na niektorých z dvoch poschodí, príp. na prízemí, čo značne komplikuje najmä v tomto zimnom období pohyb po schodoch v dome, navyše mnoho z obyvateľov je vo vyššom veku,..

Prečo si vybrať open space kancelárie: nová teória activity-based workplace

Otvorené priestory kancelárií, ktoré minimalizujú možnosti vytvoriť si súkromné priestory, odstraňujú steny a dvere, sa v histórii prvýkrát uplatnili niekde v 50.-tych rokoch minulého storočia. Existoval na to dobrý dôvod: odborníci a vrcholoví manažéri predpokladali, že otvorené kancelárske pôdorysy majú tendenciu podporovať spoluprácu medzi zamestnancami, pretože nedostatok fyzických bariér podporuje zvýšenú interakciu. Svetové spoločnosti ako Google či Facebook plne podporujú teóriu open space. Idea sa stala hlavnou filozofiou..

Ceny nehnuteľností

Dom na predaj

Vývoj cien bytov V Bratislave v roku 2007

Analýza cien bytov v Bratislave sa robila z plnohodnotných 13.410 údajov za obdobie od januára do decembra 2007. Priemerná cena m2 bytu v Sk sa vypočítavala bez výrazných odchýliek narúšajúcich trend. Oddelene sa vypočítavali ceny novostavieb od cien starých bytov, aby sa odhalil ich vplyv na rast cien starých bytov. Graf č.1: Tento graf poukazuje na to, že 34% z celkovej ponuky bytov pripadalo na ponuku novostavieb. Toto malo zákonitý vplyv na vývoj celkovej výslednej ceny, ktorú novostavby ťahali nahor.Graf č.2: Tento graf ukazuje, že najväčší podiel na množstve..