Vymoženie práva k vydraženej veci a zodpovednosť dražiteľa

V dobrovoľnej dražbe som vydražila dom, o ktorom som si myslela, že je neobývaný - celkový dojem aj informáciu od dražobnej spoločnosti, že majiteľ je v Čechách - dom bez vody, plynu, elektriny. Bývalý majiteľ - môj dlžník, nebol nikdy prítomný. Ukázalo sa, že dom je predsa obývaný jedným Rómom. Povedal mi, že sa mu nechce odísť. Pracuje a prenájom si môže dovoliť, len nechce. Dala so mu 2 týždne na odsťahovanie, ale myslím, že sa nepohne, nič si zo mňa nerobí. Dom chcem čo najrýchlejšie predať.

Dagmar I., Hradská

Na dobrovoľné dražby sa vzťahuje zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách. Tento zákon upravuje dobrovoľné dražby , kontrolu nad dodržiavaním podmienok organizovania a priebehu dražieb a vznik, trvanie a zánik niektorých právnych vzťahov s tým súvisiacich. Tento zákon zrušil zákon č. 174/1950 Zb. o dražbách mimo exekúcie. Dražba je verejným konaním, účelom ktorého je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby, konaným na základe návrhu navrhovateľa. Dražba sa uskutočňuje na základe písomnej zmluvy o vykonaní dražby. Prílohou zmluvy je aj písomné vyhlásenie navrhovateľa dražby , že predmet dražby je možné dražiť.

Súčinnosť vlastníka draženej nehnuteľnosti

Vlastník predmetu dražby , príp. osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, alebo nájomca sú povinní po predchádzajúcej výzve v čase určenom v tejto výzve umožniť vykonanie ohodnotenia, ako aj obhliadku predmetu dražby . Predpokladám však, že tento úkon nebolo možné vykonať, a preto sa dražobná spoločnosť so stavom teraz už vydraženej nehnuteľnosti náležite neoboznámila. V takom prípade sa ohodnotenie predmetu dražby vykonáva z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii.

Pokiaľ ide o otázku zodpovednosti za ujmu voči vašej osobe, resp. porušenie vášho vlastníckeho práva k domu - treba povedať, že vlastník predmetu dražby , ako aj osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, alebo nájomca sú povinní bez zbytočného odkladu oznámiť dražobníkovi pred konaním dražby samej na jeho žiadosť všetky skutočnosti, ktoré sú im známe o stave predmetu dražby , ako aj o právach a záväzkoch viaznúcich na predmete dražby.

Po vydražení nehnuteľnosti a uhradení dražobnej ceny má dražobník povinnosť na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby , pričom v zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby , dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby . Ak ste zápisnicu podpísali, odsúhlasili ste jestvujúci stav nehnuteľnosti. Predmetná listina vám môže slúžiť ako dôkazný prostriedok pre policajný orgán, príp. súd.

Zodpovednosť navrhovateľa dražby a dražobníka

Navrhovateľ dražby zodpovedá za vady predmetu dražby , ktoré mu boli alebo mali byť pri podaní návrhu na uskutočnenie dražby známe a neupozornil na ne včas dražobníka v zmluve o vykonaní dražby , ako i za správnosť vyhlásenia o tom, že predmet dražby je možné dražiť. Tejto zodpovednosti za škodu sa nemožno zbaviť . Pokiaľ navrhovateľ poskytol dražobnej spoločnosti nepresné, neúplné alebo dokonca zavádzajúce informácie o draženej nehnuteľnosti, mal by byť zodpovedný za vám vzniknutú ujmu - nakoľko nemôžete vydraženú nehnuteľnosť riadne užívať. Osoba povinná vydať predmet dražby - vlastník, resp. oprávnený držiteľ - zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby . Zodpovednosť za vzniknutý stav - kedy sa vo vašom dome protiprávne zdržiava cudzia osoba - padá na pôvodného vlastníka nehnuteľnosti.

Odporúčam vám obrátiť sa na príslušnú dražobnú spoločnosť, ktorú by ste mali požiadať o súčinnosť v súvislosti so zistením totožnosti a miesta pobytu bývalého vlastníka a s riešením veci. Ak dražobná spoločnosť preukáže, že škode nemohla zabrániť ani pri vynaložení úsilia, ktoré možno od nej spravodlivo požadovať že nenesie - že vychádzala pri informáciách o vydraženej nehnuteľnosti z informácií získaných výlučne od bývalého vlastníka, zbaví sa tak zodpovednosti za škodu.

Dražobník zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením zákona o dobrovoľných dražbách. Dražobník zodpovedá i za škodu spôsobenú tretím osobám postupom licitátora.

Veľmi pomalý spôsob riešenia je súdna cesta - podať návrh na vypratanie nehnuteľnosti a riešiť následne vec cez exekútora. To znamená teda nielen čas, ale aj vznik výdavkov. Kratšiu cestu predstavuje polícia - čo tiež nie je najrýchlejšie, nakoľko polícia je viazaná svojimi internými smernicami v súvislosti s vypratávaním nehnuteľností (na tento úkon nie je zákonom splnomocnená). V snahe o riešenie veci zákonnou cestou záverom snáď len odkaz na súkromnú bezpečnostnú službu, či svojpomoc podľa § 6 Občianskeho zákonníka. Zákon býva žiaľ príliš „krátky“ nato, aby dosiahol narušiteľa a zabránil mu pokračovať v protiprávnom konaní.

Svoje otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

 

Späť

Znalecký posudok nehnuteľností

Znalecký posudok na nehnuteľnosť je možné v stručnej definícii popísať ako určenie hodnoty konkrétneho domu, bytu, podnikateľského objektu či pozemku; je nielen užitočný pre majiteľa ako informačný údaj, ale najmä potrebný pre rôzne právne úkony, ktoré súvisia s kúpou, predajom, úverom, ručením a podobne. Väčšina z nás sa už zrejme so znaleckým posudkom ako takým stretla a ak nie, určite sa to v budúcnosti stane. Poďme sa teda pozrieť na to, ako sa vyhotovuje, na koho sa obrátiť a čomu sa vyhnúť, aby sme peniaze..

Výtvarné umenie ako okrasa nehnuteľnosti

Pri sťahovaní sa do nového domova si ľudia dávajú záležať na mnohých detailoch. Záleží im na tom, aby sa ich byt alebo dom stal útočiskom. Miestom, ktoré budú milovať a starať sa oň. Jedným z najväčších pomocníkov pri vytváraní žiadanej atmosféry nehnuteľnosti je výtvarné umenie. Dokáže zázraky.Aké druhy výtvarného umenia sú vhodné do Vášho interiéru?Hoci poznáme mnoho odvetví výtvarného umenia, nie každé je vhodné umiestniť do Vášho obytného priestoru. Viete si predstaviť blokovať stred Vašej obývačky veľkou plastickou..

Klamlivá reklama o novostavbách?

Nie je to tak dávno čo médiami prešla správa, ako niektoré reklamy zavádzajú pri prezentácii bytových novostavieb v Bratislave. Bilbordy s vizualizáciami novostavieb ich prezentujú ako to najkrajšie miesto na zemi, kde by potencionálny zákazník mal určite investovať svoje peniaze, pričom reálny stav novostavby je celkom iný. Nuž bežný človek by si povedal, že na verejnosť znova len prenikli fakty, ako zákazník ťahá znova za kratší koniec a ako ho chce predajca len oblafnúť. Ide však pri prezentácii vizualizácií o skutočné zavádzanie?Čo novostavba, to najkrajšie..

Reality - Stavebné povolenie

Pri riešení vlastného domova dá niekto prednosť kúpe domu na kľúč, niekto výhodnej kúpe a následnej rekonštrukcii a niekto radšej kúpi pozemok a ide stavať. Všetky tieto možnosti majú svoje výhody aj nevýhody a tú poslednú si väčšinou volia ľudia, ktorí chcú mať každý detail svojho nového domova podľa svojich predstáv. Ak sa však rozhodneme pre výstavbu nového domu, nevyhneme sa istým „procedúram“. Jednou z nich je aj stavebné povolenie.   Kam treba ísť žiadať o stavebné povolenie S touto žiadosťou..

Ochrana súkromného vlastníctva

 Možno aj vy ste postrehli problémy, ktoré majú niektorí veľkofarmári, ale aj menší poľnohospodári s rozkrádaním ich majetku. V správach sa niekoľko ráz objavilo, ako zlodeji obrali farmy prakticky o úrodu a vlastníci, ktorí platia riadne dane za pozemok, za seba, za svoje príjmy, celý rok sa o pôdu starajú, musia dávať pozor, aby pri ich vyháňaní zo svojho pozemku zlodejom nejakým spôsobom neublížili, pretože hneď sa voči ním strhne vlna odporu. Štát, ktorý by sa mal postarať o to, aby sa nemusel každý o svoj majetok báť, namiesto toho obviní vlastníka z neprimeraného obranného zásahu. O tom, ako si chrániť vlastný majetok pred zlodejmi a vlamačmi, čo si môžete dovoliť voči prípadnýmzlodejom, aby ste neskončili ako obvinený, kto nesie zodpovednosť za poškodenie vášhopaneláku, vchodových dverí, za túlavé mačky a psy..

Ako predísť podvodu pri podpise zmluvy o kúpe nehnutelnosti - prevencia rizika podvodu na nehnuteľnosti

V rámci každodenného života si mnohí z nás ani neuvedomujú, koľko zmlúv uzavrú za jediný deň. Stačí pritom ísť na nákup, odviesť sa hromadným dopravným prostriedkom, či taxíkom a pod. Popri všetkých týchto činnostiach boli uzavreté zmluvy, avšak bez osobitnej písomnej formy. Písomná forma je nevyhnutná najmä pre tie zmluvy, ktoré si vyžadujú z pohľadu zmluvných strán vyššiu mieru právnej istoty. Navyše aj priamo zákon pre niektoré zmluvy vyžaduje povinne písomnú formu, pričom typickým príkladom môžu byť zmluvy o prevode..

Občianska a trestná zodpovednosť za protiprávne obmedzovanie práv užívať nehnuteľnosť

„Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva. Dedenie sa zaručuje. Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných a v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom. Výkon vlastníckych práv nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.“ (Ústava Slovenskej republiky, článok 20 ods. 1 a 3)  V roku 1993 som uzavrela manželstvo..

Vznik nároku na províziu za sprostredkovanie predaja nehnutelnosti

Kedy vzniká realitnej kancelárii ako sprostredkovateľovi nárok na províziu za predaj nehnutelnosti? Podstata sprostredkovateľskej zmluvy spočíva v tom, že sprostredkovateľ obstará pre záujemcu uzavretie určitej zmluvy za odplatu. Pokiaľ ide konkrétne o sprostredkovanie predaja nehnutelnosti, zmluva, ktorej uzavretie sprostredkovateľ pre záujemcu obstaráva, je kúpnou zmluvou o prevode nehnutelnosti. Zákonné znenie podľa Občianskeho zákonníkaV zmysle ustanovenia § 774 Občianskeho zákonníka platí, že odmena (v praxi skôr označovaná..

Publikácia Nehnuteľnosti

kompletný sprievodca svetom nehnuteľností - na predaj za 27€ s poštovným. Účelom tejto publikácie je poskytnúť čitateľovi kompletný zdroj informácii potrebných pre rozhodovanie pri výbere, kúpe, predaji prenájme nehnuteľnosti, v takom rozsahu, aby bol odborne spôsobilým partnerom a účastníkom transakcie s nehnuteľnosťami. Doporučené využitie je pre všetkých účastníkov trhu s nehnuteľnosťami aj predávajúcich, pri nesprostredkovanom, alebo sprostredkovanom obchodovaní s nehnuteľnosťami, pre záujemcov o výkon realitnej činnosti, pre študentov..

Domáce násilie a otázka bývania

Dobrý deň. Chcela by som vás poprosiť o radu. S druhom žijeme spolu takmer 10 rokov. Pred siedmymi rokmi sme si kúpili byt. Na liste vlastníctva a na všetkých zmluvách figuruje iba moje meno. Máme spoločné dieťa. Môj druh si našiel inú priateľku, žije však stále s nami v jednej domácnosti (niekedy nie), do ktorej finančne prispieva, ale občas sa prejaví aj jeho násilná povaha. Nedokážem s ním už ďalej žiť. Mám právo vymeniť zámok na byte s tým, že ho upozorním na termín, dokedy si má vysťahovať veci z bytu? Aké kroky musím podniknúť, aby som pristúpením k tomuto kroku nezasiahla do jeho práv? Druh má na adrese bytu nahlásený trvalý pobyt. Ďakujem veľmi pekne. Denisa B., Brezno Vaša vec sa dotýka mnohých aspektov - ako vlastníctva, otázky bývania, užívacích práv, tak procesnej či dokonca trestnoprávnej roviny. Predmetnej..

Kúpa nehnutelnosti zaťaženej vecným bremenom alebo záložným právom na nehnuteľnosti?

Pred samotnou kúpou zaťaženej nehnutelnosti je vhodné, aby si kupujúci v prvom rade jasne ozrejmil, či skutočne chce nadobudnúť nehnuteľnosť s ťarchou alebo nezaťaženú nehnuteľnosť. Jeho postup závisí od toho, či nehnuteľnosť je nadobúdaná priamo konaním kupujúceho alebo cez sprostredkovateľa - realitnú kanceláriu. Kupujúci by si mal vyžiadať relevantné a najmä aktuálne doklady ohľadne predmetnej nehnuteľnosti, napr. originál  listu vlastníctva. Na liste vlastníctva, ktorý môže získať od predávajúceho, od realitnej kancelárie..

Prečo si vybrať open space kancelárie: nová teória activity-based workplace

V posledných rokoch sa nie len väčšie úspešné firmy ale aj takzvaní podnikatelia na voľnej nohe usilujú o navodenie produktívnej atmosféry pri práci. Open space kancelárie sú pre pracujúcich ľudí v mnohom veľkým prínosom a to či už máte firmu s množstvom zamestnancov, alebo ste podnikateľ, ktorému sa nedarí zachovať motiváciu na gauči vo vlastnom byte. Otvorené priestory kancelárií, ktoré minimalizujú možnosti vytvoriť si súkromné priestory, odstraňujú steny a dvere, sa v histórii prvýkrát uplatnili niekde v 50.-tych..

Ceny nehnuteľností

Dom na predaj

Stavebné sporenie

Stavebné sporeniePrincíp a priebehVýhodyDôležité pojmyStavebné sporenie je dnes jedným z najefektívnejších nástrojov financovania bytovej výstavby nielen vo vyspelých západoeurópskych ekonomikách ale aj u nás. Prvým oficiálnym dňom, počas ktorého začala Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., vykonávať svoju činnosť, bol 16. november 1992. Prvá stavebná sporiteľňa a. s., bola prvou špecializovanou bankou tohto druhu v strednej a východnej Európe. Založili ju tri renomované európske bankové domy: Slovenská štátna sporiteľňa, š.p.ú. (v súčasnosti Slovenská sporiteľňa, a.s.), nemecká Bausparkasse Schwäbisch Hall AG a rakúska Raiffeisen Bausparkassen Managementservice und Beteiligungsges.m.b.H. Prostredníctvom týchto spoločností sa na Slovensko dostalo stavebné sporenie, ktoré sa tu zakrátko udomácnilo.Stavebné sporenie      Stavebné..