Vymoženie práva k vydraženej veci a zodpovednosť dražiteľa

V dobrovoľnej dražbe som vydražila dom, o ktorom som si myslela, že je neobývaný - celkový dojem aj informáciu od dražobnej spoločnosti, že majiteľ je v Čechách - dom bez vody, plynu, elektriny. Bývalý majiteľ - môj dlžník, nebol nikdy prítomný. Ukázalo sa, že dom je predsa obývaný jedným Rómom. Povedal mi, že sa mu nechce odísť. Pracuje a prenájom si môže dovoliť, len nechce. Dala so mu 2 týždne na odsťahovanie, ale myslím, že sa nepohne, nič si zo mňa nerobí. Dom chcem čo najrýchlejšie predať.

Dagmar I., Hradská

Na dobrovoľné dražby sa vzťahuje zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách. Tento zákon upravuje dobrovoľné dražby , kontrolu nad dodržiavaním podmienok organizovania a priebehu dražieb a vznik, trvanie a zánik niektorých právnych vzťahov s tým súvisiacich. Tento zákon zrušil zákon č. 174/1950 Zb. o dražbách mimo exekúcie. Dražba je verejným konaním, účelom ktorého je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby, konaným na základe návrhu navrhovateľa. Dražba sa uskutočňuje na základe písomnej zmluvy o vykonaní dražby. Prílohou zmluvy je aj písomné vyhlásenie navrhovateľa dražby , že predmet dražby je možné dražiť.

Súčinnosť vlastníka draženej nehnuteľnosti

Vlastník predmetu dražby , príp. osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, alebo nájomca sú povinní po predchádzajúcej výzve v čase určenom v tejto výzve umožniť vykonanie ohodnotenia, ako aj obhliadku predmetu dražby . Predpokladám však, že tento úkon nebolo možné vykonať, a preto sa dražobná spoločnosť so stavom teraz už vydraženej nehnuteľnosti náležite neoboznámila. V takom prípade sa ohodnotenie predmetu dražby vykonáva z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii.

Pokiaľ ide o otázku zodpovednosti za ujmu voči vašej osobe, resp. porušenie vášho vlastníckeho práva k domu - treba povedať, že vlastník predmetu dražby , ako aj osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, alebo nájomca sú povinní bez zbytočného odkladu oznámiť dražobníkovi pred konaním dražby samej na jeho žiadosť všetky skutočnosti, ktoré sú im známe o stave predmetu dražby , ako aj o právach a záväzkoch viaznúcich na predmete dražby.

Po vydražení nehnuteľnosti a uhradení dražobnej ceny má dražobník povinnosť na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby , pričom v zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby , dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby . Ak ste zápisnicu podpísali, odsúhlasili ste jestvujúci stav nehnuteľnosti. Predmetná listina vám môže slúžiť ako dôkazný prostriedok pre policajný orgán, príp. súd.

Zodpovednosť navrhovateľa dražby a dražobníka

Navrhovateľ dražby zodpovedá za vady predmetu dražby , ktoré mu boli alebo mali byť pri podaní návrhu na uskutočnenie dražby známe a neupozornil na ne včas dražobníka v zmluve o vykonaní dražby , ako i za správnosť vyhlásenia o tom, že predmet dražby je možné dražiť. Tejto zodpovednosti za škodu sa nemožno zbaviť . Pokiaľ navrhovateľ poskytol dražobnej spoločnosti nepresné, neúplné alebo dokonca zavádzajúce informácie o draženej nehnuteľnosti, mal by byť zodpovedný za vám vzniknutú ujmu - nakoľko nemôžete vydraženú nehnuteľnosť riadne užívať. Osoba povinná vydať predmet dražby - vlastník, resp. oprávnený držiteľ - zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby . Zodpovednosť za vzniknutý stav - kedy sa vo vašom dome protiprávne zdržiava cudzia osoba - padá na pôvodného vlastníka nehnuteľnosti.

Odporúčam vám obrátiť sa na príslušnú dražobnú spoločnosť, ktorú by ste mali požiadať o súčinnosť v súvislosti so zistením totožnosti a miesta pobytu bývalého vlastníka a s riešením veci. Ak dražobná spoločnosť preukáže, že škode nemohla zabrániť ani pri vynaložení úsilia, ktoré možno od nej spravodlivo požadovať že nenesie - že vychádzala pri informáciách o vydraženej nehnuteľnosti z informácií získaných výlučne od bývalého vlastníka, zbaví sa tak zodpovednosti za škodu.

Dražobník zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením zákona o dobrovoľných dražbách. Dražobník zodpovedá i za škodu spôsobenú tretím osobám postupom licitátora.

Veľmi pomalý spôsob riešenia je súdna cesta - podať návrh na vypratanie nehnuteľnosti a riešiť následne vec cez exekútora. To znamená teda nielen čas, ale aj vznik výdavkov. Kratšiu cestu predstavuje polícia - čo tiež nie je najrýchlejšie, nakoľko polícia je viazaná svojimi internými smernicami v súvislosti s vypratávaním nehnuteľností (na tento úkon nie je zákonom splnomocnená). V snahe o riešenie veci zákonnou cestou záverom snáď len odkaz na súkromnú bezpečnostnú službu, či svojpomoc podľa § 6 Občianskeho zákonníka. Zákon býva žiaľ príliš „krátky“ nato, aby dosiahol narušiteľa a zabránil mu pokračovať v protiprávnom konaní.

Svoje otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

 

Späť

Zateplenie nehnuteľnosti

Väčšina rodinných domov či bytov v panelovej zástavbe potrebuje na Slovensku prejsť dôkladnou rekonštrukciou. Asi tou najznámejšou cestou v súčasnosti je klasické zatepľovanie, ktoré po vizuálnej stránke mení naše sídliská na rôznofarebné sústavy kociek. Ak ste majiteľom rodinného domu, tak pri správnom zateplení máte postarané o príjemné bývanie nielen v zime, ale aj v lete, keď zateplenie bráni prehrievaniu izieb a v dome je príjemne aj bez drahej klimatizácie. Ak by sme si akýkoľvek typ nehnuteľnosti..

Exkluzívna zmluva - exkluzivita

 Ak chcete predávaťAk kupujeteExkluzivita - čo to vlastne je?Výhody exkluzívnej zmluvyDôležitá je dôveraPrečo je pre realitné kancelárie podpísanie exkluzivity výhrou?Čo obsahuje exkluzívna zmluva?Zhrnieme si to Aj vy potrebujete predať či kúpiť nehnuteľnosť a rozhodli ste sa zveriť svoj osud do rúk realitnej kancelárie? Za predpokladu, že ste si vybrali naozaj spoľahlivú a serióznu agentúru ste urobili to najlepšie, čo ste mohli. Ako a čo robiť pri obchodných transakciách prostredníctvom realitnej kancelárie vám poradíme v nasledujúcich riadkoch. Ak..

Živnostník a hypotekárny úver

Úvery z bankových inštitúcií sú v dnešnej dobe jednou z najčastejších a najobľúbenejších foriem ako si prefinancovať vlastné bývanie. Stále stúpajúce ceny nehnuteľností majú za následok, že len málokto si môže nové bývanie financovať z vlastných zdrojov. Zo širokého spektra bankových služieb si už dnes  na Slovensku vyberie takmer každý. Spotrebné, bezúčelové, hypotekárne – výber úverov je skutočne široký, stačí si len správne vybrať. Nad akým úverom však môžu rozmýšľať živnostníci, na čo ho môžu použiť a čo je k jeho vybaveniu..

Spoluvlastnícky podiel ako predmet záložného práva a postihnutie spoluvlastníckeho podielu exekúciou

Podľa vami uvedených skutočností má dotknutý spoluvlastník viacero podlžností, a to počnúc od dlhu voči hypotekárnej banke až po vami bližšie nešpecifikovaný počet veriteľov, ktorí si svoje pohľadávky voči spoluvlastníkovi uplatnili v exekučnom konaní. Pokiaľ ide o záložné právo hypotekárnej banky na jemu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel, záložné právo tu vzniklo priamo zo zmluvy o hypotekárnom úvere. Súčasťou takej zmluvy je samozrejme klauzula o zriadení záložného práva na nehnuteľnosť preukázateľne patriacu osobe, ktorej sa hypotekárny..

Neplatnosť právneho úkonu v konaní o dedičstve

Sme štyria súrodenci. Naša mama zomrela v roku 2005, kedy prebehlo aj dedičské konanie. Mama ešte za života uzavrela s naším bratom kúpnu zmluvu, ktorou mu predala časť „rodičovského“ domu a časť mu darovala. V zmluve si vyhradila právo doživotného bývania a darovanie podmienila, že ju brat doopatruje a bude sa o ňu starať. Nestalo sa tak, odcestoval na dlhé obdobie do Nemecka a o mamu sa staral náš otec a my. Dokonca brat nezaplatil ani cenu za kúpu domu, ale ako vlastník domu figuruje on. Brat nám zmluvu nechce ukázať, mama nám kúpnu zmluvu tiež odmietala..

Kúpna zmluva a jej náležitosti

Spolu s manželom máme záujem o kúpu pozemku od môjho starého otca. Pozemkom budeme súčasne ručiť banke, od ktorej máme sľúbený hypoúver. Nepoznám však presný obsah kúpnej zmluvy. Známy mi povedali, že si musíme zaplatiť znalca. Kto musí platiť daň, poplatky za vklad? Môže kataster odmietnuť náš návrh? Ďakujeme vám za vašu pomoc. Ivana a Peter Z., okres Nitra     Právnu úpravu kúpnej zmluvy obsahuje Občiansky zákonník §§ 588 a nasl. a v §§ 409 a nasl. Obchodného zákonníka. V prípade, ak jednou zo zmluvných strán je fyzická osoba, vychádza..

Vývoj cien bytov V Bratislave v roku 2007

Analýza cien bytov v Bratislave sa robila z plnohodnotných 13.410 údajov za obdobie od januára do decembra 2007. Priemerná cena m2 bytu v Sk sa vypočítavala bez výrazných odchýliek narúšajúcich trend. Oddelene sa vypočítavali ceny novostavieb od cien starých bytov, aby sa odhalil ich vplyv na rast cien starých bytov. Graf č.1: Tento graf poukazuje na to, že 34% z celkovej ponuky bytov pripadalo na ponuku novostavieb. Toto malo zákonitý vplyv na vývoj celkovej výslednej ceny, ktorú novostavby ťahali nahor.Graf č.2: Tento graf ukazuje, že najväčší podiel na množstve..

Výhody a nevýhody stavebného sporenia

 Pri dnešných finančných pomeroch v spoločnosti je v tejto problematike jasné, že nasporiť na byty pre dve alebo tri deti je v priemernej rodine vecou nie ťažkou, ale nemožnou; na druhej strane by však všetci rodičia veľmi radi zabezpečili svojich potomkov najmä po tejto stránke, aby mali pri štarte do samostatného života vlastnú strechu nad hlavou. Keďže však "odkladaním pod vankúš" nemajú šancu tento problém vyriešiť, mnohí siahajú po produkte vyvinutom presne na tento účel - stavebnému sporeniu. Je už takmer samozrejmosťou, že sa takýto..

Vlastníte nehnuteľnosť? Nezabudnite na poistenie.

Ako sa stanovuje poistná suma?Kedy je poistenie povinné?Poistenie obytných budovPoistenie domácnostiRozhovor s riaditeľom úseku neživotného poistenia Ing. Martinom GergelymPrečo by si majitelia bytov a domov mali nechať poistiť svoj majetok?Aké druhy poistenia odporúčate klientom, čo sa týka nehnuteľností?Existujú nehnuteľnosti, ktoré jednoducho poistiť nemožno - nevzťahuje sa na nich žiaden druh poistenia?Aký je rozdiel medzi jednotlivými druhmi poistenia, čo sa týka nehnuteľností?Ako má postupovať klient, ktorý si chce nechať poistiť domácnosť alebo nehnuteľnosť?Každý..