Vymoženie práva k vydraženej veci a zodpovednosť dražiteľa

V dobrovoľnej dražbe som vydražila dom, o ktorom som si myslela, že je neobývaný - celkový dojem aj informáciu od dražobnej spoločnosti, že majiteľ je v Čechách - dom bez vody, plynu, elektriny. Bývalý majiteľ - môj dlžník, nebol nikdy prítomný. Ukázalo sa, že dom je predsa obývaný jedným Rómom. Povedal mi, že sa mu nechce odísť. Pracuje a prenájom si môže dovoliť, len nechce. Dala so mu 2 týždne na odsťahovanie, ale myslím, že sa nepohne, nič si zo mňa nerobí. Dom chcem čo najrýchlejšie predať.

Dagmar I., Hradská

Na dobrovoľné dražby sa vzťahuje zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách. Tento zákon upravuje dobrovoľné dražby , kontrolu nad dodržiavaním podmienok organizovania a priebehu dražieb a vznik, trvanie a zánik niektorých právnych vzťahov s tým súvisiacich. Tento zákon zrušil zákon č. 174/1950 Zb. o dražbách mimo exekúcie. Dražba je verejným konaním, účelom ktorého je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby, konaným na základe návrhu navrhovateľa. Dražba sa uskutočňuje na základe písomnej zmluvy o vykonaní dražby. Prílohou zmluvy je aj písomné vyhlásenie navrhovateľa dražby , že predmet dražby je možné dražiť.

Súčinnosť vlastníka draženej nehnuteľnosti

Vlastník predmetu dražby , príp. osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, alebo nájomca sú povinní po predchádzajúcej výzve v čase určenom v tejto výzve umožniť vykonanie ohodnotenia, ako aj obhliadku predmetu dražby . Predpokladám však, že tento úkon nebolo možné vykonať, a preto sa dražobná spoločnosť so stavom teraz už vydraženej nehnuteľnosti náležite neoboznámila. V takom prípade sa ohodnotenie predmetu dražby vykonáva z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii.

Pokiaľ ide o otázku zodpovednosti za ujmu voči vašej osobe, resp. porušenie vášho vlastníckeho práva k domu - treba povedať, že vlastník predmetu dražby , ako aj osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, alebo nájomca sú povinní bez zbytočného odkladu oznámiť dražobníkovi pred konaním dražby samej na jeho žiadosť všetky skutočnosti, ktoré sú im známe o stave predmetu dražby , ako aj o právach a záväzkoch viaznúcich na predmete dražby.

Po vydražení nehnuteľnosti a uhradení dražobnej ceny má dražobník povinnosť na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby , pričom v zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby , dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby . Ak ste zápisnicu podpísali, odsúhlasili ste jestvujúci stav nehnuteľnosti. Predmetná listina vám môže slúžiť ako dôkazný prostriedok pre policajný orgán, príp. súd.

Zodpovednosť navrhovateľa dražby a dražobníka

Navrhovateľ dražby zodpovedá za vady predmetu dražby , ktoré mu boli alebo mali byť pri podaní návrhu na uskutočnenie dražby známe a neupozornil na ne včas dražobníka v zmluve o vykonaní dražby , ako i za správnosť vyhlásenia o tom, že predmet dražby je možné dražiť. Tejto zodpovednosti za škodu sa nemožno zbaviť . Pokiaľ navrhovateľ poskytol dražobnej spoločnosti nepresné, neúplné alebo dokonca zavádzajúce informácie o draženej nehnuteľnosti, mal by byť zodpovedný za vám vzniknutú ujmu - nakoľko nemôžete vydraženú nehnuteľnosť riadne užívať. Osoba povinná vydať predmet dražby - vlastník, resp. oprávnený držiteľ - zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby . Zodpovednosť za vzniknutý stav - kedy sa vo vašom dome protiprávne zdržiava cudzia osoba - padá na pôvodného vlastníka nehnuteľnosti.

Odporúčam vám obrátiť sa na príslušnú dražobnú spoločnosť, ktorú by ste mali požiadať o súčinnosť v súvislosti so zistením totožnosti a miesta pobytu bývalého vlastníka a s riešením veci. Ak dražobná spoločnosť preukáže, že škode nemohla zabrániť ani pri vynaložení úsilia, ktoré možno od nej spravodlivo požadovať že nenesie - že vychádzala pri informáciách o vydraženej nehnuteľnosti z informácií získaných výlučne od bývalého vlastníka, zbaví sa tak zodpovednosti za škodu.

Dražobník zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením zákona o dobrovoľných dražbách. Dražobník zodpovedá i za škodu spôsobenú tretím osobám postupom licitátora.

Veľmi pomalý spôsob riešenia je súdna cesta - podať návrh na vypratanie nehnuteľnosti a riešiť následne vec cez exekútora. To znamená teda nielen čas, ale aj vznik výdavkov. Kratšiu cestu predstavuje polícia - čo tiež nie je najrýchlejšie, nakoľko polícia je viazaná svojimi internými smernicami v súvislosti s vypratávaním nehnuteľností (na tento úkon nie je zákonom splnomocnená). V snahe o riešenie veci zákonnou cestou záverom snáď len odkaz na súkromnú bezpečnostnú službu, či svojpomoc podľa § 6 Občianskeho zákonníka. Zákon býva žiaľ príliš „krátky“ nato, aby dosiahol narušiteľa a zabránil mu pokračovať v protiprávnom konaní.

Svoje otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

 

Späť

Bývanie v podkroví

 Podkrovie je aj dnes pre niektorých vyhľadávaným obytným priestorom. Už od začiatku 90tych rokov sa realizujú prestavby strešných konštrukcií starších mestských, či rodinných domov prostredníctvom nadstavby. A to nielen v mestách ale aj na vidieku Za príčinu možno považovať nielen počiatočnú príťažlivosť podkrovných priestorov, ale aj pokles bytovej výstavby z pred pár rokov. Nadstavby tak riešia problém v centrách väčších a stredných miest, kde je výstavba nových bytových priestorov pridrahá alebo nereálna.Je dôležité uvedomiť si rozdiel medzi..

Vývoj ponukových cien pozemkov za r. 2009, 2010 a 2011

Realitný  portál TRH.sk pre svojich návštevníkov pripravil analýzu ponukových cien pozemkov za m2 pre vybrané lokality z Bratislavského kraja. Analýza je za obdobie rokov 2009, 2010, 2011. Uvedené ceny sú ponukovými cenami za m2, ceny uvedené v tabuľke sú samozrejme očistené o extrémy. Kategória sledovaných pozemkov - stavebné pozemky s IS (buď na pozemku alebo v blízkom dosahu). Podrobnejšie aktuálne štatistiky cien nehnuteľností.Vybrané obce z Bratislavského kraja:Okresy Bratislavy:Vybrané lokality z..

Krb ako symbol domova

 „Po letných mesiacoch je jeseň v plnom prúde a naše mysle nám pri pohľade na sychravé počasie z poza okna viac blúdia v predstavách o posedení pri rodinnom v kresle. K tejto predstave o idylke čato patrí aj sen o veľkom či malom krbe z ktorého sála teplo do celej miestnosti. Nuž predstava je to pekná, ale čo všetko obnáša jej uskotočnenie si povieme v nasledujúcich riadkoch, aby teplo z vášho nového krbu vám prinášalo príjemne strávené chvíle v chladných mesiacoch.“ Stavebný materiál na krby Predtým ako si do svojho domova vyberieme niektorý..

Zaevidovanie spoluvlastníckych práv

V roku 1978 sme si s manželkou na základe stavebného povolenia postavili chatu na pozemku, ktorý patril obci. Keď sme ju chceli predať, pomocou jej súpisného čísla sme zistili, že v katastri nehnuteľností nie je ako jej vlastník nikto evidovaný, aj napriek tomu, že ju od jej postavenia užívame my. Čo musíme urobiť, aby sme ju mohli predať? László Gy., Šaľa Aj napriek skutočnosti, že podľa Vami poskytnutých informácii ste s najväčšou pravdepodobnosťou ako manželia bezpodielovými spoluvlastníkmi stavby Vy, v záujme právnej istoty odporúčam zaevidovať Vaše..

Výber realitného makléra

 Získanie a overenie údajov o sprostredkovateľoviPlatba na sprostredkovanie a kúpuS priateľkou sme v inzercii objavili ponuku realitného makléra, ktorý sprostredkúva byty na predaj. Inzerenta sme kontaktovali a dojednali sme si stretnutie. Boli sme prekvapení, že stretnutie prebehlo nie v kancelárii, ale v malom bare. Dotyčný pán nás poinformoval, následne nám ukázal konkrétny byt. Dohodli sme sa na zálohe na predbežné výdavky v sume 9.500,- Sk, údajne záloha a poplatok za právny servis, a dojednali ďalší postup. Doteraz sa nám nepodarilo s „maklérom“ skontaktovať..

Byty nižšieho štandardu a ubytovacie zariadenia - ich preslnenie, minimálne požiadavky na ich plochu, vybavenie a súčasti

Dnešné pokračovanie týkajúce sa bytov nižšieho štandradu a ubytovacích zariadení sa zameriava na uvedené nehnuteľnosti, vrátane zákonných požiadaviek na ich preslnenie v zmysle vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. Minimálne požiadavky na byty nižšieho štandardu Byt nižšieho štandardu je byt, ktorého obytná plocha nie je nižšia ako 12 m2 na užívateľa a 6 m2 na každú ďalšiu osobu, ktorá s užívateľom..

Hypotekárny úver na nehnuteľnosť I. - financovanie a registrácia

     Jedným z najčastejších spôsobov financovania kúpy nehnuteľnosti je hypotekárny úver. Hypotekárny úver je využívaný na riešenie otázky bývania v prípade, že záujemca o kúpu napr. bytu nedisponuje dostatočnou finančnou hotovosťou. Účelom záložného práva (z lat. hypotheca) je zabezpečiť pohľadávku a jej príslušenstvo. Z toho dôvodu existencia záložného práva je závislá od existencie pohľadávky, ktorú zabezpečuje. V prvom rade predstavuje donútenie dlžníka, aby splnil svoj záväzok a v prípade, že záväzok nie je riadne..

Financovanie nehnutelnosti

Právnické a fyzické osoby, ktoré ku svojej činnosti potrebujú vyhovujúce priestory, majú v dnešnej dobe hneď niekoľko možností ako ich získať. Každá z nich obsahuje výhody, nevýhody a skryté riziká. Spomínanými možnosťami sú kúpa nehnuteľnosti za vlastné prostriedky, kúpa nehnuteľnosti s použitím bankového úveru, kúpa nehnuteľnosti na leasingové splátky alebo iba prenájom nehnuteľnosti na určitú dobu.Kúpa nehnuteľnosti verzus nájomKúpa nehnuteľnosti za vlastné prostriedky je klasická možnosť kalkulovania: “čo si môžem dovoliť za peniaze,..

Kúpte si pozemky v blízkosti ... (TRH Nehnutelnosti)