Ohováranie a otázka prostitúcie v susedských a nájomných vzťahoch - občianskoprávna a trestnoprávna zodpovednosť

V minulom čísle sme riešili právny problém dvoch študentiek - Jany K. a Zuzany T. - z Nitry, ktoré si spoločne prenajali byt a v dôsledku anonymnej správy (tzv. oznámenie o domovej schôdzi) rozšírenej v dome, kde sa nimi obývaný byt nachádza, boli obvinené z prostitúcie, predaja drog a zbraní v prenajatom byte. V danej príčinnej súvislosti sa značne zhoršil vzťah medzi študentkami - nájomcami a susedmi, ako aj vzťah medzi nájomcami a ich prenajímateľom, v dôsledku čoho im hrozí zo strany prenajímateľa, ktorého meno bolo dané do súvislosti s údajnou načrtnutou protiprávnou činnosťou, výpoveď z nájmu. V dnešnom čísle sa budeme zaoberať možnosťami občianskoprávneho riešenia predmetnej záležitosti ako aj situáciou, ak by sa preukázala dôvodnosť tvrdení anonyma o protiprávnej činnosti nájomcov - a to v trestnoprávnej ako aj občianskoprávnej rovine.

1. Ak sa skutok nestal - je náležité hájiť svoje práva

Ak sa anonymne uvedený čin nezakladá na pravde, záležitosť môžete riešiť už ako bolo mnou načrtnuté v minulom čísle, podaním trestného oznámenia. Vyšetrovateľ však môže dospieť k záveru, že skutok spáchaný anonymom nevykazuje znaky trestného činu ohovárania, ale že sa môže jednať len o priestupok. Vyšetrovateľ v takom prípade vec postúpi miestne príslušnému obvodnému úradu, ktorý ho prejedná ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. Príslušným na prejednanie priestupku je Obvodný úrad v Nitre,  Odbor všeobecnej vnútornej správy - Oddelenie priestupkové . Priestupku proti občianskemu spolunažívaniu sa podľa § 49 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech, alebo úmyselne naruší občianske spolunažívanie nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním. Sankciou v prípade preukázania priestupku je pokuta od 33,- Eur do 99,- Eur.

Ochrana osobnosti - žalobný návrh

Každá fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jej osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby jej bolo dané primerané zadosťučinenie. Ak bola dôstojnosť fyzickej osoby alebo jej vážnosť v spoločnosti v značnej miere znížená, fyzická osoba má tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. Výška náhrady závisí od určenia súdu, ktorý pri posudzovaní veci prihliadne na závažnosť vzniknutej ujmy a na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva na ochranu osobnosti došlo. Na zodpovednosť toho, kto sa dopustil neoprávneného zásahu do práva na ochranu osobnosti, vzťahujú sa ustanovenia Občianskeho zákonníka  o zodpovednosti za škodu.  Nárok na náhradu škody, ktorú ste mohli utrpieť v dôsledku anonymného oznámenia (ak nie je dôvodné), môžete uplatniť žalobným návrhom na príslušnom súde v mieste vášho bydliska.

2. Ak sa skutok stal - protiprávne konanie musí byt preukázané a sankcionované

Prostitúcia je v Trestnom zákone definovaná ako uspokojovanie sexuálnych potrieb iného súložou, iným spôsobom pohlavného styku alebo iným obdobným sexuálnym stykom za odmenu. V súvislosti s prostitúciou ako protiprávnym a spoločensky nežiaducim javom možno brať do úvahy podľa § 367 Trestného zákona kupliarstvo, ktorého sa dopustí ten, kto iného zjedná, pohne, zvedie, využije, získa alebo ponúkne na vykonávanie prostitúcie, alebo kto koristí z prostitúcie vykonávanej iným, alebo umožní jej vykonávanie. Na základe podaného trestného oznámenia orgány činné v trestnom konaní vykonajú vyšetrovanie, či sa skutok stal a ak sa preukáže, že áno, páchatelia budú potrestaní - za kupliarstvo odňatím slobody najmenej na tri roky!

Prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu v zmysle ust. § 711 ods. 1 písm. c) a g) Občianskeho zákonníka, ak nájomca sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, alebo ak nájomca využíva byt bez súhlasu prenajímateľa na iné účely ako na bývanie. Pokiaľ by sa preukázalo, že anonymné oznámenie bolo založené na objektívnej realite, porušili by ste nájomnú zmluvu, keďže:

1. prenajatý byt by ste využívali na iný účel, než na ktorý vám bol prenajatý,
2. narušovali by ste pokojné bývanie v dome,
3. porušili by ste dobré mravy.

Je pochopiteľné, že ak by sa v dome alebo v jeho okolí pohybovali občania obťažujúci ostatných vlastníkov bytov napr. domáhaním sa vpustenia do vchodu domu za svojím „anonymným objektom lásky“ a vaše konanie by malo znaky prostitúcie, ide o nepochybné narušenie pokojného bývania a závažné porušenie dobrých mravov, v neposlednom rade závažné porušenie nájomného pomeru a dôvery medzi nájomcom a prenajímateľom.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

Späť

Krby a kozuby. Spríjemnime si zimu i leto.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že otázka krbov a kozubov nie je v súčasnom ročnom období aktuálna; pravdou však je, že na tieto veci je lepšie myslieť ešte v čase, keď nás treskúca zima nenúti k zbytočne rýchlym a prvoplánovým riešeniam. Ďalším faktom je, že mnohí z nás sú po zime „poučení“, ako sa pripraviť na tú ďalšiu. Poďme sa teda pozrieť na možnosti, ktoré v tejto oblasti máme, a zároveň sa môžeme pristaviť aj pri otázke ohňa v záhrade, ktorý môžeme využiť oveľa skôr. Kozub je nielen skvelým zdrojom tepla, ale i mimoriadne..

Podlahové kúrenie

 O čo je lepšie ako radiátor?Kedy pociťuje človek tepelnú pohodu?Čo so sebou prináša montáž?Takže ako ho namontovať?Finále inštalácieTermoregulátory, snímače teplotyTeplá podlahaA ďalšie výhodyZahrejte aj steny Podlaha z kameňa a dlaždíc má niečo do seba, ale nelahodí našim bosým nohám. Ľahko sa umýva, nemusíte sa báť, že vylejete polievku pri sobotňajšom obede pred televízorom. Ako radi by sme sa ale, niekedy prešli po teplej dlážke v obývačke, alebo večer pozerali vysielanie bez troch párov ponožiek na nohách. Nie je to nič ťažké. Stačí..

TEHLA - najpoužívanejší stavebný materiál

Pálená tehlaPorobetónVápenato-pieskové tehlyBetónové tvárniceSklobetónKamenné tvarovkySadrové tvarovkyŠkodlivosť stavebných materiálovVybrať správny stavebný materiál na stavbu alebo rekonštrukciu domu, bytu či inej stavby, nie je také jednoduché ako by sa na prvý pohľad zdalo. Súčasný trh ponúka veľké množstvo najrôznejšieho stavebného materiálu od klasickej pálenej tehly až po moderné presné tvárnice. Pri ich správnom výbere je potrebné zvážiť niekoľko faktorov. Načo bude tehla použitá, či ide o novostavbu, prestavbu alebo prístavbu, či je..

Zabezpečenie bytu proti strate v hazardných hrách

 Spolu s manželom sme vlastníkmi bytu, ktorý sme kúpili počas trvania manželstva. Môj manžel je nezamestnaný, hrá hazardné hry, nestará sa o rodinu; dozvedela som sa tiež, že si už niekoľkokrát požičal na hru. Bojím sa, že prehrá aj náš byt. Ako sa proti tomu zabezpečiť?Božena R., NitraKeďže uvádzate, že ste nadobudli byt počas trvania manželstva, byt je predmetom vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktoré zaniká rozvodom alebo iným zánikom manželstva. Avšak aj pokiaľ manželia nemajú v úmysle sa rozviesť, Občiansky zákonník umožňuje..

Rozdielnosť vlastníctva pozemku a stavby

Osobitným problémom právneho režimu nehnuteľností je rozdielnosť vlastníctva pozemku a stavby, ktorá je na ňom zriadená. Podľa väčšiny právnych poriadkov západoeurópskych krajín sa právny osud stavby spravuje obligatórne právnym osudom pozemku, ktorého je neoddeliteľnou súčasťou. Právna veda túto zásadu nazýva superficies solo cedit (doslovne „povrch ustupuje spodku“). Ak si teda niekto postaví dom na cudzom pozemku, tak by sa jeho vlastníkom mal stať ten, komu tento pozemok patrí.Už starí Rimania sa riadili týmto pravidlom. V ich podmienkach malo za účel..

Smrť prenajímateľa a preplatky na energiách

Pred rokom sme s priateľkou uzavreli nájomnú zmluvu s mojím strýkom, ktorej predmetom bol nájom bytu v Bratislave. Strýko nedávno zomrel a my naďalej užívame jeho byt. Poštou sme dostali oznam od elektrární a plynární, že máme na byte preplatky. Do situácie sa zaangažovala strýkova manželka, ktorá nikdy nechcela, aby sme v byte bývali a chce nás z bytu vyštvať. Je agresívna, vyhráža sa nám. Môžeme naďalej byt užívať alebo má strýková žena na to právo? Komu máme teraz platiť nájomné? Čo máme podniknúť s preplatkami, môžeme ich vybrať na pošte?..

Vývoj cien bytov V Bratislave v roku 2007

Analýza cien bytov v Bratislave sa robila z plnohodnotných 13.410 údajov za obdobie od januára do decembra 2007. Priemerná cena m2 bytu v Sk sa vypočítavala bez výrazných odchýliek narúšajúcich trend. Oddelene sa vypočítavali ceny novostavieb od cien starých bytov, aby sa odhalil ich vplyv na rast cien starých bytov. Graf č.1: Tento graf poukazuje na to, že 34% z celkovej ponuky bytov pripadalo na ponuku novostavieb. Toto malo zákonitý vplyv na vývoj celkovej výslednej ceny, ktorú novostavby ťahali nahor.Graf č.2: Tento graf ukazuje, že najväčší podiel na množstve..

Nehnutelnosti ...

Ako financovať kúpu bytu v novostavbe

Podmienky určuje developerPoradenstvo v bankeHypotéka v skratke Záujemca o kúpu bytu v novostavbe má na výber niekoľko možností jej financovania. Kým pri kúpe starého bytu vyžadujú majitelia väčšinou peniaze v hotovosti, novostavbu možno zvyčajne financovať - kúpiť prostredníctvom úveru.Najčastejšie využívané možnosti sú stavebné sporenie, hypotekárny úver, prípadne ich kombinácia. Možná je aj ich kombinácia so spotrebným úverom. Výber spôsobu financovania podmieňuje predovšetkým to, aké podmienky pri kúpe bytu určí developerská spoločnosť. Iná..