Budúca zmluva na kúpu pozemku


Realitná kancelária sa na nás obrátila s ponukou na uzatvorenie budúcej zmluvy na kúpu pozemku. Je bezpečné takúto zmluvu podpisovať? Čo to je vlastne za zmluvu?

Jozef Ž., Stupava

 
Realitná kancelária sa na Vás obrátila s požiadavkou na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve (označovaná niekedy ako predbežná zmluva). Obsahom takejto zmluvy je záväzok oboch alebo len jednej zo strán uzatvoriť do dohodnutej doby určitú zmluvu. Podstatné náležitosti takejto zmluvy musia byť uvedené už zmluve o budúcej zmluve. Pokiaľ ide o podstatné náležitosti samotnej kúpnej zmluvy, môžu byť súčasťou textu zmluvy o budúcej zmluve, alebo môžu tvoriť jej prílohu. Podstatnou náležitosťou kúpnej zmluvy je označenie nehnuteľnosti (údaje uvedené na liste vlastníctva) a kúpna cena - pokiaľ by strany tieto podstatné náležitosti v zmluve o budúcej zmluve neuviedli, zmluva by bola neplatná. V záujme právnej istoty strán je však žiadúce, aby sa už pri uzatváraní zmluvy o budúcej zmluve dohodli na obsahu kúpnej zmluvy čo najpodrobnejšie, teda aby sa dohodli aj na takých ustanoveniach, ktoré síce nie sú podstatnými náležitosťami, ale ktoré sú zvyčajne obsahom kúpnej zmluvy (napr. zodpovednosť za vady, spôsob platenia kúpnej ceny).
V prípade kúpnej zmluvy týkajúcej sa prevodu vlastníckeho práva bytov či nebytových priestorov je potrebné uviesť aj náležitosti vyžadované zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. V prípade, že by medzi stranami vznikla pochybnosť o obsahu kúpnej zmluvy, musel by tento spor riešiť súd.
 
Podpísaním zmluvy o budúcej zmluve teda ešte nedochádza k prevodu vlastníckeho práva, takúto zmluvu nie je možné predložiť na vklad do katastra nehnuteľností. Na uskutočnene prevodu musia obe strany uzatvoriť ešte samotnú kúpnu zmluvu týkajúcu sa prevodu nehnuteľnosti (nazývaná niekedy aj hlavná zmluva). Pokiaľ by strana zaviazaná uzatvoriť zmluvu odmietla splniť svoj záväzok, druhá strana sa môže domáhať na súde vydania rozsudku, ktorý "nahradí podpis" strany, ktorá odmietla zmluvu podpísať (tohoto práva sa možno na súde domáhať do jedného roka). V záujme právnej istoty strán je žiadúce dohodnúť podrobnejšie mechanizmus uzatvárania hlavnej zmluvy (napríklad ktorá strana predkladá návrh na uzatvorenie zmluvy).

Hoci je predávajúci zaviazaný zmluvou o budúcej zmluve nehnuteľnosť predať druhej strane zmluvy o budúcej zmluve, ak podpíše zmluvu, ktorou prevedie vlastnícke právo k nehnuteľnosti na inú osobe, kataster nehnuteľností neodmietne takýto prevod vlastníctva zapísať. Strana zmluvy o budúcej zmluve sa môže proti takémuto predávajúcemu domáhať náhrady škody (alebo zmluvnej pokuty, pokiaľ bola stranami v zmluve o budúcej zmluve dohodnutá).

Záväzok strán podpísať zmluvu špecifikovanú v zmluve o budúcej zmluve zanikne zo zákona, pokiaľ sa okolnosti, z ktorých účastníci pri vzniku záväzku vychádzali, do tej miery zmenili, že nemožno spravodlivo požadovať, aby sa zmluva uzavrela. Toto sa bude zrejme vzťahovať na prípad, kedy by v čase medzi uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve a kúpnej zmluvy došlo k takým závažným zmenám (znehodnoteniu) týkajúcich sa nehnuteľnosti, že kupujúci by už nemohol mať záujem nehnuteľnosť kúpiť. Dôvodom zániku záväzku uzatvoriť kúpnu zmluvu teda nie je napríklad zmena ceny nehnuteľnosti či neschopnosť kupujúceho nehnuteľnosť efektívne využiť.

Na záver treba dodať, že Občiansky zákonník umožňuje stranám tiež dohodnúť sa na uzatvorení takej zmluvy, v ktorej sa strany dohodnú, že obsah zmluvy bude ešte doplnený. V texte takejto zmluvy musia však dať (už to nie je zmluva o budúcej zmluve) nepochybne najavo, že zmluva má platiť, aj keby k dohode o zvyšku obsahu zmluvy nedošlo. Ak by sa teda strany nedohodli na chýbajúcom obsahu zmluvy, určil by ho na návrh ktorejkoľvek zo strán súd.

Vzhľadom na skutočnosť, že podrobná analýza Vášho prípadu by vyžadovala viac priestoru a zváženie viacerých okolností, odporúčam Vám, aby ste sa s Vaším prípadom obrátili na právnika špecializujúceho sa na nehnuteľnosti.

 

Späť

Ceny dobre nacenených novostavieb už dole veľmi nepôjdu

    Realitná analytička Veronika Komorníková tvrdí, že cenové dno zachytí len málokto: Po poklese cien starších panelových domov, zleteli v Bratislave aj ceny niektorých novostavieb. Viete odhadnúť o koľko padnú ceny a kedy to naplno prepukne? VK: Treba podotknúť, že síce „zleteli“ ceny novostavieb, ale nie všetkých. Doslovne „luxusných a nadštandardných“, ktoré boli vysoko nad cenami iných novostavieb a to nielen v desiatkach, ale dokonca v stovkách percent. Tieto novostavby síce majú garantovaný vysoký štandard prevedenia, s ich predajom..

Nízkoenergetické domy

Energetická hospodárnosť budovEnergetická certifikáciaNízkoenergetický domInštitút pre energeticky pasívne domyV januári 2006 bol na Slovensku prijatý zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Platnosť nadobúda 1. Januára 2008. Zákon nadväzuje na smernicu Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2002/91/ES zo 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov, ktorá obmedzuje spaľovanie neobnoviteľných prírodných zdrojov a tým chce prispieť k obmedzeniu tvorby oxidu uhličitého. Cieľom smernice je zlepšenie energetickej..

Fotovoltika, ekologická výroba energie

Obnoviteľné zdroje energie sa ako pojem stali pomaly každodennou súčasťou života. Čítame o nich v novinách, počúvame o nich v rozhlase, či vidíme v televízii, ale akosi stále si nevieme konkrétnejšie predstaviť ako tieto zdroje využívať v bežnom živote. Nuž základom toho všetkého je možno aj smutný fakt, že ekologické zmýšľanie Slovákov sa končí maximálne pri separovanom odpade. V prípade ďalších možností, ako je napr. ekologická výroba energie, by asi väčšina len mávla rukou a povedala, že na takéto veci nemá čas.Nezáujem o informovanosť..

Podnájom bytu (časti bytu) nielen v judikatúre súdov

Právnym základom podnájmu je podnájomná zmluva, ktorej forma nie je predpísaná,. Vychádzajúc z ust. § 865 a 686 Občianskeho zákonníka, ktoré upravujú otázku nájmu bytu, je nepochybné, že podnájomná zmluva k bytu môže byť uzavretá aj inak než písomne, teda ústne alebo konkludentne. Táto by mala obsahovať okrem iného podmienky skončenia podnájmu a to najmä možnosť dať výpoveď zo strany prenajímateľa. Pre vznik podnájomného vzťahu je potrebná zmluva, teda konsenzus medzi nájomcom a treťou osobou - teda podnájomníkom, a najmä - pre kreáciu podnájomného..

Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

 Som jedným z dvoch spoluvlastníkov záhrady v Senci. Keďže v poslednom čase medzi nami vznikajú čoraz častejšie problémy ohľadom jej užívania, chcel by som sa jej zbaviť. Svoju polovicu som už viackrát ponúkol druhému spoluvlastníkovi, ale na moju ponuku nereagoval a už dlhší čas na ňu neviem nájsť kupujúceho. So spoluvlastníkom sa vzhľadom na naše zlé osobné vzťahy nedá vôbec komunikovať. Ako mám ďalej postupovať? Jozef Bednár, Bratislava Vážený pán Bednár, spôsob vyriešenia Vášho problému je určený ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Ak..

Rozdielnosť vlastníctva pozemku a stavby

Osobitným problémom právneho režimu nehnuteľností je rozdielnosť vlastníctva pozemku a stavby, ktorá je na ňom zriadená. Podľa väčšiny právnych poriadkov západoeurópskych krajín sa právny osud stavby spravuje obligatórne právnym osudom pozemku, ktorého je neoddeliteľnou súčasťou. Právna veda túto zásadu nazýva superficies solo cedit (doslovne „povrch ustupuje spodku“). Ak si teda niekto postaví dom na cudzom pozemku, tak by sa jeho vlastníkom mal stať ten, komu tento pozemok patrí.Už starí Rimania sa riadili týmto pravidlom. V ich podmienkach malo za účel..

Dom na predaj

Lízing nehnuteľností

Čo to vlastne je?ZačiatkyOdlišnosti od ostatných lízingových foriemAko to funguje v praxi.Výhoda pre firmyPrečo sa oplatí lízing nehnuteľnostíČo nám ponúkajú lízingové spoločnosti?Produkty slovenských lízingových spoločnostíFinančný a operatívny lízingZhrnutie Skutočnosťou už aj na Slovensku je, že lízingové spoločnosti zarábajú peniaze na nehnuteľnostiach. Postup je absolútne totožný s lízingom napríklad áut. Zákazník nemá, alebo z rozličných dôvodov nechce poskytnúť celú sumu za kupovaný produkt a tak ho spoločnosť kúpi za neho a postupne..

Stavebné sporenie

Stavebné sporeniePrincíp a priebehVýhodyDôležité pojmyStavebné sporenie je dnes jedným z najefektívnejších nástrojov financovania bytovej výstavby nielen vo vyspelých západoeurópskych ekonomikách ale aj u nás. Prvým oficiálnym dňom, počas ktorého začala Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., vykonávať svoju činnosť, bol 16. november 1992. Prvá stavebná sporiteľňa a. s., bola prvou špecializovanou bankou tohto druhu v strednej a východnej Európe. Založili ju tri renomované európske bankové domy: Slovenská štátna sporiteľňa, š.p.ú. (v súčasnosti Slovenská..