Spôsobilosť na právne úkony kontra ich platnosť


Náš otec má 72 rokov. Má značné problémy s chápaním, jeho mentálny zdravotný stav sa v poslednom období rapídne zhoršil. Ja s otcom bývam v byte, ktorý patrí otcovi a súčasne sa o otca dlhé roky starám. Pred niekoľkými mesiacmi začal ku nám chodievať môj mladší brat, ktorý sa pred niekoľkými rokmi odmietol starať o otca a ktorý sa dlhé roky o rodinu ako takú ani nezaujímal. Teraz začal pobádať a manipulovať otca k tomu, aby byt previedol na neho, že sa o neho na oplátku postará. Cítim sa byť ukrivdený, bojím sa o strechu nad hlavou. Prosím vás o radu.

František C., Bratislava

 

Vzhľadom na vami uvedené skutočnosti ide o otázku spôsobilosti na právne úkony, teda o platnosť prípadného právneho úkonu Predpokladajme, aj keď ste nedokázali špecifikovať, či došlo k stanoveniu nejakej konkrétnej diagnózy u vášho otca, že pravdepodobne jeho zdravotný stav mu neumožňuje plne chápať skutočnosti a náležite sa rozhodovať, konať.
 

Otáznou je tak jeho spôsobilosť na právne úkony. Spôsobilosť na právne úkony je spôsobilosť fyzickej osoby nadobúdať, a to vlastnými právnymi úkonmi, práva a povinnosti, a spravidla sa nadobúda dovŕšením plnoletosti - teda dosiahnutím 18 roku života. Zákon samozrejme pozná aj výnimky. Takáto spôsobilosť tak predpokladá určitú vôľovú a rozumovú schopnosť, inak povedané, táto spôsobilosť býva obmedzená napr. v prípade maloletých osôb a v prípade osôb, ktoré pre určitú duševnú poruchu majú spôsobilosť na právne úkony obmedzenú alebo dokonca sú tejto spôsobilosti pozbavené.
 

Pokiaľ ide o maloleté osoby, ich spôsobilosť na právne úkony je limitovaná ich rozumovou a vôľovou vyspelosťou závislej od ich veku. Avšak aj spôsobilosť maloletého na právne úkony môže byť súdom ešte obmedzená.
 

Ak váš otec má vážne zdravotné problémy, napr. nevníma dostatočne a adekvátne realitu, príp. nespoznáva jemu blízke osoby ako uvádzate vo svojom liste, je vhodné obrátiť sa na súd. a odborníka z oblasti medicíny. Podľa § 10 Občianskeho zákonníka, ak fyzická osoba pre duševnú poruchu, ktorá nie je len prechodná, nie je vôbec schopný robiť právne úkony, súd ho pozbaví spôsobilosti na právne úkony. V tomto prípade ide o úplné pobavenie spôsobilosti na právne úkony. Ak ale u fyzickej osoby nejde len o duševnú poruchu prechodného charakteru, príp. táto osoba nadmerne požíva alkoholické nápoje alebo omamné prostriedky či jedy, a kvôli tomu je schopná robiť len niektoré právne úkony, súd obmedzí jej spôsobilosť na právne úkony. Súd tak spôsobilosť buď obmedzí, pričom rozsah pozbavenia uvedie vo svojom rozhodnutí. V závislosti od okolností konkrétneho prípadu osobu môže spôsobilosti pozbaviť úplne.
 

Konanie o spôsobilosti na právne úkony
 

Súdne konanie sa začína návrhom, ktorým sa navrhuje, aby sa rozhodlo o osobnom stave (o rozvode, neplatnosti manželstva alebo o spôsobilosti na právne úkony). Konanie o spôsobilosti na právne úkony patrí medzi špecifické formy konaní, ktoré môže súd začať aj bez návrhu
 

Ako navrhovateľ ste povinný v súdom určenej lehote predložiť lekárske vysvedčenie o duševnom stave vyšetrovaného. Ak by ste túto lehotu nestihli, súd konanie zastaví. Súd ustanoví tomu, o koho spôsobilosť na právne úkony ide, opatrovníka pre konanie. O zdravotnom stave vášho otca súd vypočuje znalca z oblasti medicíny. Znalec môže súdu navrhnúť, aby vyšetrovaný bol po čas najviac troch mesiacov vyšetrovaný v zdravotníckom zariadení, ak je to nevyhnutne potrebné na vyšetrenie jeho zdravotného stavu.
 

Súd v rozhodnutí o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony určí osobe, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť a právne úkony bola obmedzená, opatrovníka a v tomto rozhodnutí uvedie aj rozsah jeho práv a povinností. Súd vydaný rozsudok zruší, ak sa neskôr ukáže, že pre pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony neboli splnené podmienky, alebo pozbavenie/obmedzenie spôsobilosti zmení alebo zruší, ak sa zmenia alebo ak odpadnú dôvody, ktoré k nim viedli.
 

Trovy konania platí štát, ale ak ten, kto podal zjavne bezdôvodný návrh na pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, je povinný nahradiť ujmy, ktoré vyšetrovanému, jeho zástupcovi a štátu konaním vznikli.
              

Ak by váš otec už urobil nejaké právne úkony ohľadne bytu, mohli by ste na súd podať žalobu o určenie neplatnosti právneho úkonu a súčasne návrh na začatie konania o spôsobilosti na právne úkony. Konanie o určenie neplatnosti právneho úkony by tak bolo závislé od výsledku konania o spôsobilosti na právne úkony. Podľa § 38 Občianskeho zákonníka je právny úkon neplatný, pokiaľ ten, kto ho urobil, nemá spôsobilosť na právne úkony. Pokiaľ osoba urobí úkon, pričom koná v duševnej poruche, ktorá ju robí pre konkrétny úkon neschopnou, taký právny úkon je rovnako neplatný. Vaša vec by sa dala posudzovať, ak by váš otec bol v inej zdravotnej kondícii, z pohľadu dobrých mravov, teda aké sú skutočné úmysly vášho brata a pod., žiaľ niet na to dostatok priestoru.


Späť

Kuchyňa - miesto nielen pre gazdiné

Možno si ešte spomínate na kuchyňu vašej starej mamy na dedine, chalupe. Absolútne bez akýchkoľvek spotrebičov, pomocníkov ako chladnička, umývačka riadu, mixér a mikrovlnka, ale s neopakovateľným čarom starorodičovskej pohody. Dávno to všetko odišlo a na podobnú kuchyňu sa môžeme už iba ísť pozrieť do niektorých slovenských obcí, kde neplánovane zastal čas.Snaží sa ale dopracovať k výhode týchto kuchýň, ktorú si všimli už naša staré mamy. A tou bola ich priestrannosť a pritom útulnosť spôsobená teplom zo starej pece a nezabudnuteľnou atmosférou...

Ochrana pred vlhkosťou v nehnuteľnostiach

Mať strechu nad hlavou a nohy v teple a suchu. Často obyčajné želanie mnohých ľudí, ktorí túžia po bežných veciach. Ale mnohokrát väčším problémom pri tomto želaní nebýva ani tak postaranie sa o vlastný príbytok, ale skôr udržanie sucha vo vlastnom príbytku. Zatekajúce a plesnivé steny mátajú totiž nejedného majiteľa rodinného domu či bytu aj v dnešnej dobe. Mnohokrát si preto dávame pri pohľade na takto prikrášlenú stenu otázku: „Kde sa vlastne stala chyba?"S vlhkosťou stien a plesňou sa stretávame pri veľkom množstve nehnuteľností. Bohužiaľ..

Nízkoenergetické domy

Energetická hospodárnosť budovEnergetická certifikáciaNízkoenergetický domInštitút pre energeticky pasívne domyV januári 2006 bol na Slovensku prijatý zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Platnosť nadobúda 1. Januára 2008. Zákon nadväzuje na smernicu Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2002/91/ES zo 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov, ktorá obmedzuje spaľovanie neobnoviteľných prírodných zdrojov a tým chce prispieť k obmedzeniu tvorby oxidu uhličitého. Cieľom smernice je zlepšenie energetickej..

Nájomné vzťahy k nebytovým priestorom

 Zmluva o nájme a jeho trvaniePráva a povinnosti prenajímateľa a nájomcuSkončenie nájmu a jeho zánikVážení čitatelia. Mnohé z vašich otázok, ktoré ste nám adresovali, sa týkali nájomných vzťahov k nebytovým priestorom. Vzhľadom na túto skutočnosť, v snahe vyhovieť podľa možnosti čo najväčšiemu množstvu z vás, je pre vás určený nasledujúci článok. Nájomné vzťahy vznikajúce k nebytovým priestorom upravuje zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov. Tento zákon predstavuje osobitnú právnu úpravu, ktorá nadväzuje a špecifikuje..

Otázka platnosti nájomnej zmluvy dovolenie ako mimoriadny opravný prostriedok

Otázku platnosti nájomnej zmluvy môže súd v konaní o vypratanie nebytových priestorov riešiť ako otázku predbežnú; nedostatok samostatného návrhu na určenie neplatnosti nájomnej zmluvy nie je dôvodom prípustnosti dovolania podľa § 237 písm. e) OSP.(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 30. septembra 2002, sp. zn. 2 Cdo 105/02) Okresný súd v P. vydal dňa 26.03.2001 rozsudok, č. k. 15 C 94/00-29, ktorým žalovanému uložil povinnosť vypratať nebytové priestory nachádzajúce sa na prvom poschodí v Divadle J. Z. v P. Predmetným nebytovým priestorom..

Smrť darcu a jej následky na vkladové konanie

V decembri 2004 som s mojou starou mamou uzatvorila darovaciu zmluvu, na základe ktorej mi darovala jej rodinný dom. Pár dní na to moja stará mama zomrela. Návrh na vklad bol podaný po jej smrti, avšak kataster návrh neprijal a vyzval nás na doplnenie návrhu formou prijatia dodatku k darovacej zmluve - týkalo sa to zriadenia vecného bremena. Návrh som doplnila v lehote, kataster konanie zastavil, čo považujem za nezákonné. Prečo kataster nerešpektuje vôľu jednej zmluvnej strany - mojej nebohej starej mamy a nepostupoval v súlade so zákonom?! Moja právnička podala..

Hypotéky pre mladých

 Róbert Fico si od avizovania krokov, ktoré pomôžu mladým rodinám s bývaním, vylepšil svoj profil o značné čísla. Realita sa však tak celkom nezakladá na pôvodne médiami hlásaných zvýhodneniach pre mladých ľudí, ktorí majú vážne starosti so svojím bývaním. Hovorím najmä o vládnej „pomoci“ mladým vo forme bonifikácie hypotekárnych úverov. Veľké oči Nečudo, že mnohí z nás mladších zajasali, keď postupne v takmer všetkých denníkoch natrafili na propagandistickú kampaň vládnych strán, kde bolo toto zvýhodnenie opisované ako konečne jeden..

Vývoj cien bytov V Bratislave v roku 2007

Analýza cien bytov v Bratislave sa robila z plnohodnotných 13.410 údajov za obdobie od januára do decembra 2007. Priemerná cena m2 bytu v Sk sa vypočítavala bez výrazných odchýliek narúšajúcich trend. Oddelene sa vypočítavali ceny novostavieb od cien starých bytov, aby sa odhalil ich vplyv na rast cien starých bytov. Graf č.1: Tento graf poukazuje na to, že 34% z celkovej ponuky bytov pripadalo na ponuku novostavieb. Toto malo zákonitý vplyv na vývoj celkovej výslednej ceny, ktorú novostavby ťahali nahor.Graf č.2: Tento graf ukazuje, že najväčší podiel na množstve..

Máte drahú hypotéku? Vymeňte ju!

Nie ste spokojní s aktuálnymi podmienkami vašej hypotéky? Nahraďte ju Flexihypotékou od VÚB banky s lepšou úrokovou sadzbou a bez poplatku za poskytnutie. Roman zo Senca dostal vo februári po piatich rokoch splácania hypotéky od svojej starej banky oznámenie o novej úrokovej sadzbe. Úrok bol 5,7% ročne, čo bolo približne toľko ako doteraz. Roman však dnes zarába viac, ako v čase, keď si bral úver, a so sadzbou tak nebol spokojný. „Navštívil som preto pobočku VÚB banky a oni ponúkli mi o percento lepší úrok. Nad..