Nájomná zmluva I.


Rada by som dala do prenájmu môj byt, lebo sa chystám odcestovať do cudziny na brigádu. V byte býva so mnou moja sestra, neviem či je možné prenajať napr. len jednu - dve izby. Aké sú moje práva, povinnosti v súvislosti s nájmom, musí byť zmluva písomná alebo stačí ústna dohoda? Ďakujem za odpoveď.

Inge T., Považská Bystrica
Nájomná zmluva je dvoj a viacstranný právny vzťah, v rámci ktorého prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne užíval alebo z nej bral aj úžitky, pričom prenajímateľ je povinný prenechať prenajatú vec nájomcovi v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie. Zákon rozlišuje medzi dohodnutým - teda priamo v nájomnej zmluve stanoveným spôsobom užívania predmetu nájmu - a obvyklým užívaním. Nájomca je povinný predmet nájmu udržiavať v stave spôsobilom užívania na svoje náklady.

Hlavnými pojmovými znakmi nájomnej zmluvy je písomná forma a odplatnosť, ide teda o odplatný záväzkovo-právny vzťah. Na to, aby nájomný vzťah - aby vznikli práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu - zákon obligatórne vyžaduje písomnú formu, ktorej nedodržanie má za následok absolútnu neplatnosť právneho úkonu. Písomná forma je viac ako opodstatnená okrem iného hlavne svojím predmetom, ktorým je nehnuteľnosť.

Nájomca má právo vec (predmet nájmu) užívať spôsobom určeným v zmluve. Ak sa nedohodlo inak, tak primerane povahe a určeniu veci. Naopak, nájomca je povinný vec užívať iba v prípade, že sa tak dohodlo alebo že neužívaním by sa vec znehodnotila viac než jej užívaním. Medzi oprávnenia nájomcu patrí aj právo dať prenajatú vec do podnájmu, ak zmluva neurčuje inak. V prípade, že by nájomca dal vec do podnájmu v rozpore so zmluvou (spravidla bez súhlasu prenajímateľa), prenajímateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
Vykonávanie stavebných a iných zmien

Zmeny na veci je nájomca oprávnený vykonávať len so súhlasom prenajímateľa, avšak hradu nákladov s tým spojených môže nájomca požadovať len v prípade, že sa na to prenajímateľ zaviazal. Nájomca je tiež oprávnený požadovať úhradu nákladov až po ukončení nájmu po odpočítaní znehodnotenia zmien, ku ktorému v medziobdobí došlo v dôsledku užívania veci, ak zmluva neurčuje niečo iné. Treťou možnosťou finančného spolupodieľania sa prenajímateľa na zmenách predmetu nájmu je, že ak prenajímateľ dal súhlas so zmenou, ale nezaviazal sa na úhradu nákladov, môže nájomca požadovať po skončení nájmu protihodnotu toho, o čo sa zvýšila hodnota veci.

Ak nájomca vykoná zmeny na veci bez súhlasu prenajímateľa, je povinný po skončení nájmu uviesť vec na svoje náklady do pôvodného stavu. Ak v dôsledku vykonávaných zmien hrozí na veci prenajímateľovi značná škoda, je prenajímateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.


Vykonávanie opráv

Pokiaľ vznikne v rámci predmetu nájmu potreba vykonania opráv, nájomca je povinný túto potrebu oznámiť prenajímateľovi, a to bez zbytočného odkladu. Pri porušení tejto povinnosti nájomca zodpovedá za škodu tým spôsobenú a nemá nároky, ktoré by mu prislúchali pre nemožnosť alebo obmedzenú možnosť užívať vec pre vady veci, ktoré sa včas prenajímateľovi neoznámili.

Samozrejme, že aj pri vykonaní opráv môžu nájomcovi vzniknúť náklady. Ak sa tak stalo pri oprave, na ktorú je povinný prenajímateľ, nájomca má nárok na náhradu týchto nákladov, ak sa oprava vykonala so súhlasom prenajímateľa alebo ak prenajímateľ bez zbytočného odkladu opravu neobstaral, hoci sa mu oznámila jej potreba. V opačnom prípade nájomca môže požadovať len to, o čo sa prenajímateľ obohatil.

Medzi povinnosti nájomcu patrí aj povinnosť starať sa o to, aby na predmete nájmu nevznikla škoda. V tejto súvislosti si zmluvné strany môžu v nájomnej zmluve dojednať, že nájomca je povinný dať predmet nájmu poistiť. Ak o tejto povinnosti nájomná zmluva nepojednáva, nájomca túto povinnosť nemá.


Nájomné a jeho výška

Hlavnou a najzaujímavejšou záležitosťou je samozrejme cena nájmu. Nájomca je povinný prenajímateľovi platiť nájomné dohodnuté v zmluve. Ak nájomné nie je v zmluve výslovne určené, nájomca je povinný platiť nájomné obvyklé v čase uzavretia zmluvy s prihliadnutím na hodnotu prenajatej veci a spôsob jej užívania. Výšku nájomného ovplyvňujú rôzne činitele, ako napr. lokalita, vek nehnuteľnosti, úroveň bývania, dostupnosť k občianskej a inej vybavenosti a pod. ak by nebola výška nájomného v zmluve určená, nemalo by to vplyv na platnosť zmluvy. Ak však údaj o nájomnom v zmluve figuruje, jeho výška nemôže byť menená jednostranným aktom. Termín splatnosti závisí od dohody zmluvných strán.

Občiansky zákonník definuje aj situáciu, kedy nájomca nie je povinný platiť nájomné. Nájomcovi táto povinnosť nevzniká, pokiaľ pre vady veci, ktoré nespôsobil, nemohol prenajatú vec užívať dohodnutým spôsobom alebo ak sa spôsob užívania nedohodol primerane povahe a určeniu veci.


Pokračovanie nabudúce.

Späť

Stavebné uzávery v mestách

Stavebná úzávera ako správne konanieStavebné uzávery a kúpa pozemkuPrípad SlatinkaStavebné uzávery v hlavnom mestePrípad Karlova VesSúčasť strategického vývoja mesta či obce alebo len hra mestských poslancov? Aj takéto otázky sa môžu niekomu vynoriť pri pojme stavebná uzávera. V každom prípade, ide o závažný krok v histórii rozvoja každého mesta a obce, ktorý si vyžaduje dokonalé naplánovanie a preskúmanie celej situácie. A čo je vlastne stavebná uzávera? Rozhodnutie stavebného úradu, že sa na nejakom konkrétnom území nesmie robiť určitý druh činnosti...

Výber a starostlivosť o okná

Okno nie je len prostriedkom zosvetlenia a vetrania priestorov. Je zároveň estetickým, funkčným a nevyhnutným doplnením bytu a musia naň byť kladené vysoké technické požiadavky. Oproti minulosti nebol v tomto segmente príliš veľký výber. Dnes už si však môžme vyberať z viacerých druhov a materiálov. Pri ich výbere sa tak do popredia dostáva ich tepelná či akustická izolácia. Jednoducho kvalita okna musí byť vždy na prvom mieste. Drevené okná Vzhľadom na dlhodobú tradíciu používania a dostupnosti je drevo najlepšie poznaným materiálom na výrobu okien...

Ako by mala vyzerať detská izba

Koniec leta využíva veľa rodín na rekonštruovanie svojich príbytkov v rámci vyčerpania dovoleniek. Medzi takto často upravované izby patrí hlavne detská izba. Niekto to robí z dôvodu očakávania milého prírastku do rodiny, či už svoje odrastené ratolesti pripravuje na ďalší školský rok. O tom, ako by takáto miestnosť mala vyzerať, kam je najlepšie umiestniť posteľ a ostatný nábytok alebo ako správne osvetliť miestnosť sa dočítate nižšie. Ak sa dieťa narodí Po narodení dieťaťa preberajú rodičia úplne iné funkcie ako doposiaľ. Dostávajú..

Ďalšia činnosť spoločenstva, jeho orgány a zánik

FINANČNÉ HOSPODÁRENIE SPOLOČENSTVAUZATVÁRANIE ZMLÚV A OBMEDZENIE PODNIKANIAORGÁNY SPOLOČENSTVAZRUŠENIE A ZÁNIK SPOLOČENSTVA V minulom čísle sme sa pozastavili pri spoločenstve vlastníkov bytov, ktoré je jedným z dvoch druhov spravovania bytových domov. Nakoľko činnosť spoločenstva je dosť obsiahla, v dnešnom článku budeme pokračovať v bližšej špecifikácii činností, ktoré prislúchajú spoločenstvu ako právnickej osobe. FINANČNÉ HOSPODÁRENIE SPOLOČENSTVASpoločenstvo je oprávnené samozrejme vykonávať tie činnosti, ktoré sú vymedzené v zákone č...

Zabezpečenie bytu proti strate v hazardných hrách

 Spolu s manželom sme vlastníkmi bytu, ktorý sme kúpili počas trvania manželstva. Môj manžel je nezamestnaný, hrá hazardné hry, nestará sa o rodinu; dozvedela som sa tiež, že si už niekoľkokrát požičal na hru. Bojím sa, že prehrá aj náš byt. Ako sa proti tomu zabezpečiť?Božena R., NitraKeďže uvádzate, že ste nadobudli byt počas trvania manželstva, byt je predmetom vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktoré zaniká rozvodom alebo iným zánikom manželstva. Avšak aj pokiaľ manželia nemajú v úmysle sa rozviesť, Občiansky zákonník umožňuje..

Nájom a podnájom nebytových priestorov ako odplatný vzťah a výpoveď z nájmu

Právna úprava nebytového nájmu   Občiansky zákonník zaraďuje nájom a podnájom nebytových priestorov medzi osobitné  prípady nájmu (§  720 Občianskeho zákonníka, ďalej v texte ako „OZ“), jeho vlastná úprava je však obsiahnutá v osobitnom zákone, na ktorý odkazuje ustanovenie § 720 OZ. Ide o zákon č. 116/1990 Zb. Medzi Občianskym zákonníkom a zákonom č. 116/1990 Zb. je vzťah lex specialis k lex generalis, čo znamená, že ustanovenia zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení..

Súčasná podoba finančných úverov

„Hypotéka, slovo ktoré sa v poslednom období hrnie na nás snáď zo všetkých strán. Na celom svete sa stala synonymom finančnej krízy. My si ju však budeme v tomto článku všímať ako produkt, pomocou ktorého si môžeme zabezpečiť svoj sen o bývaní. Z tohto dôvodu sme oslovili niekoľko finančných inštitúcií na Slovenskom finančnom trhu, aby mám pomocou modelových príkladov ponúkli svoje produkty.“Čo by ste mali vedieť o úveroch na bývanieNa začiatku by sme si mali povedať, na čo vlastne hypotekárny úver slúži. Tento druh služby pre klienta znamená..

Vývoj cien bytov v Bratislave v roku 2008

Skoro každého, ktorý či už má byt alebo si ho ešte len plánuje obstarať, zaujíma vývoj cien bytov a hlavne prognóza do budúcnosti. Prvé sa dá ukázať na základe zozbieraných údajov, druhé sa dá v súčasnosti len veľmi obtiažne predpovedať.Pozrime sa teda, čo sa na trhu s bratislavskými bytmi dialo od januára 2008 po čiastočnom cca mesačnom (vianočnom) útlme, ktorý nastal po zatiaľ najväčšom realitnom boome na Slovensku v jeseni 2007, kedy boli ceny za meter štvorcový starých bytov v hlavnom meste drahšie ako ceny za meter štvorcový v novostavbách.Realitný..

Najlepšie investície do nehnutelnosti ...