Komín a jeho praktické využite

 „Ak sa aj v dnešných časoch prejdete podvečer po malebnej dedinke, chatovej oblasti, či vo štvrti rodinných domov v ktoromkoľvek meste v chladných mesiacoch, ako jedna z mála vecí ktorá vám udrie do nosa bude určite jemný zápach po hnedom uhlí, ktoré sa stále vo veľkej miere používa ako základné palivo pri zabezpečení si tepla v rodinnom dome. Preto aj v dnešnej dobe patrí k základnej výbave rodinného domu pri zabezpečení si spoľahlivého vykurovania dobrý a hlavne fungujúci komín.“

Ak by sme mali porovnať rodinný dom či rekreačnú chatu k dobre fungujúcemu ľudskému telu, tak v takomto prípade by sme komín a jeho užitočnosť mohli prirovnať k dobre fungujúcim pľúcam človeka. Môže sa nám zdať, že kotle na drevo a uhlie už pomaly neexistujú, že vymizli z našich domácností, ale nie je to celkom tak. Kotly spaľujúce drevo a uhlie sú síce na ústupe, ale nezanikli a pravdepodobne sa tak nikdy nestane. Ešte stále totiž u nás možno nájsť neplynofikované domácnosti, dokonca celé obce. A nie je to tak iba pre objektívne príčiny. Niekde chýbajú financie, to je nepopierateľné, ale pre mnoho ľudí je takýto spôsob vykurovania jednoducho výhodnejší po všetkých stránkach a má v sebe určitú dávku nostalgického čara.

Čo robí komím komínom

Komín je vlastne konštrukcia, ktorá odvádza plynné splodiny do voľného priestoru. Skladá sa z jedného alebo viacerých komínových prieduchov, komínového plášťa s príslušnými vyberacími a vymetacími otvormi a sopúchov, ktoré slúžia na zaústenie vykurovacích telies. Komín môže byť jednovrstvový alebo viacvrstvový s komínovou vložkou. Základnou funkciou komína je predovšetkým ťah v komínovom prieduchu. Kapacita prieduchu závisí predovšetkým od rozdielnej hmotnosti vonkajšieho vzduchu, odvádzaných splodín, rýchlosti vetra a účinnej výšky komínového prieduchu. Komín je teda tvorený z viacerých častí. Ide predovšetkým o komínový plášť, komínový príduch, sopúch, vyberací otvor, vymetací alebo kontrolný otvor, komínovú hlavu a komínový nadstavec. Ten je súčasťou komínovej sústavy vtedy, ak komínová hlava má malú výšku.

Komínový plášť je časť komína s nosnou, ochrannou, estetickou a tiež ohraničujúcou funkciou a musí byť z nehorľavého materiálu. Jeho základnou vlastnosťou musí byť totiž odolnosť voči účinkom splodín a v časti nad strechou a v podkrovnom priestore musí byť tiež odolný proti mrazu. Komínový plášť musí byť tesný a súčasne zamedzovať unikaniu splodín. Pri dlhodobom kúrení nesmie byť podľa odporúčaní vonkajšia povrchová teplota väčšia než 52 oC.

Komínové prieduchy sú dutinou v konštrukcii dymovodu komína a komínovej vložky. Určené sú na odvádzanie spodín do voľného ovzdušia. Komíny sa predovšetkým navrhujú s priebežnými prieduchmi. K inému riešeniu sa pristupuje iba v prípade, že z dispozičných alebo statických dôvodov je nemožné navrhnúť komín s priebežnými prieduchmi. Prierezy komínových prieduchov sa volia podľa typu pripojeného spotrebiča a jeho výkonu. Najmenší dovolený svetlý rozmer prieduchu komína s prirodzeným ťahom je 100 mm pre plynné, 110 mm pre kvapalné a 120 mm pre tuhé palivá. Pre kruhový prieduch je predpísaný minimálny svetlý priemer 140 mm. Komínové prieduchy možno vychyľovať iba v nevyhnutných prípadoch, a to na jednu stranu a v tej istej rovine. Ich najväčší odklon od kolmice môže byť 30o. Povrchy komínových prieduchov sú hladké a rovné. Pomer neúčinnej výšky k účinnej výške prieduchu má byť L 1 =1/10 * L, kde L je účinná výška komínového prieduchu a L 1 – neúčinná výška komínového prieduchu. L musí byť najmenej 5 m pri komínoch napojených k spotrebičom na tuhé a kvapalné palivá a 4 m pri komínoch na plynné palivá.

Sopúch je otvor v komínovom plášti a slúži na prepojenie dymovodu a prieduchu komína. Komínové sopúchy, ktorými sa pripájajú spotrebiče ku komínovým prieduchom, majú byť priame a čo najkratšie. Vyberacie otvory slúžia na vyberanie sadzí a popolčeka. Najmenšie rozmery vyberacieho otvoru úzkych a stredných prieduchov musia byť 120 × 250 mm.

Krycia hlava a komínový nadstavec sú určené na ochranu konštrukcie pred poveternostnými vplyvmi a pôsobením splodín. Komínové teleso musí byť kryté krycou doskou. Najmenšia výška komína nad strechou je predpísaná normou a jej potrebnú výšku môžeme dosiahnuť aj pomocou nadstavca.

Typy komínov a ich stavba

Komíny sa delia predovšetkým podľa kritérií ktoré majú spĺňať. Ide predovšetkým o vzťah k zvislím a nosným konštrukciám budovy. Tieto konštrukcie môžu byť vstavané, pristavané, či samostatne stojace. Komíny podľa spôsobu stavby zasa rozdeľujeme na murované z tehál a tvárnic. Ďalej komíny rozdeľujeme na monolitické a montované. V neposlednom rade sa komíny rozdeľujú aj podľa počtu prieduchov, ktoré obsahuje celá komínová sústava. Najdôležitejšou funkciou komína je jeho účel a tým je vypúšťanie splodín ktoré vznikajú pri spaľovaný paliva.

V tomto prípade je najdôležitejším rozdielom to, či staviame komín na odvádzanie splodín z tuhých, kvapalných alebo plynných palív. Dôležité sú aj typy spotrebičov, ktoré sa budú v rodinnom domu či rekreačnej chate používať a teplota splodín na výstupe zo spotrebičov. Pri vlastnej stavbe komína je dôležité rozhodnúť sa, či zvolíme jednoduchší postup výstavby komínového systému s použitím kompatibilných stavebných dielcov, alebo postavíme individuálny komín. Taktiež je dôležité myslieť aj na to, že komín je dlhodobá investícia, pretože by mal slúžiť najmenej dvadsať až tridsať rokov. Zákazník preto právom očakáva vysokú kvalitu a splnenie náročných technických požiadaviek. Treba si zvážiť, či zvoliť univerzálnu komínovú konštrukciu, aby sme mohli podľa momentálnej situácie na trhu meniť palivo. Výsledkom preto musí byť dokonalá súhra medzi horákom, resp. ohniskom, kotlom a komínom. Len táto súhra nám zaručí hospodárne využitie paliva. Zle navrhnutá spalinová cesta môže viesť k veľkým komplikáciám, dokonca až k ohrozeniu života, preto je vždy nutné dbať na pokyny výrobcu a dodržiavať montážne predpisy.

Komín je zvislá stavebná konštrukcia a ako sme už spomenuli skladá sa z viacerých častí. Konštrukcia je ukončená hlavou. Prieduchy podľa prierezu môžu byť kruhové, štvorcové a obdĺžnikové. Vyberací otvor slúži na vyberanie sadzí z najspodnejších častí prieduchu. Vymetacím otvorom sa prieduch vymetá. Komínová hlava aerodynamického tvaru má byť vyrobená z nehorľavého materiálu, odporúčaná je napríklad nehrdzavejúca oceľ. Poznáme jedno a viacvrstvové komíny.

Štandardný trojvrstvový komín pozostáva z vnútornej, strednej a vonkajšej vrstvy. Vnútornú vrstvu tvorí komínová vložka, ktorá je odolná proti chemickým a mechanickým účinkom. Stredná vrstva má najmä tepelnoizolačnú funkciu. Vonkajšiu vrstvu nazývame i obvodový plášť, ktorý prvé dve vrstvy chráni, zvyšuje tepelnoizolačnú schopnosť komína a tiež plní jeho statickú funkciu. Pri stavbe komína uprednostníme také materiály, ktoré nie sú citlivé na vlhkosť, napríklad plast, ušľachtilú oceľ, antikoro, keramiku, sklo a podobne. Vyvarujme sa azbestocementovým rúram, ktoré sú nebezpečné a zdraviu škodlivé, preto je ich používanie zakázané. Na tepelnú izoláciu komína sú vhodné materiály, ktoré sú odolné proti požiarom (napríklad minerálna vlna). Odborníci odporúčajú aj moderné doplnkové materiály, ako sú škárovacie hmoty, silikóny a špeciálne murovacie malty, ktoré dosahujú vysokú tepelnú odolnosť a sú vodotesné.

Všeobecným znakom kvality komínového systému je odolnosť materiálu proti prudkým zmenám teplôt, kondenzačným kyselinám a korózii. Ak budete dbať aj na kvalitu výstavby a montáže, v celkovom výsledku získate technickú bezporuchovosť a odolnosť komína proti poveternostným vplyvom, ako sú víchrice, dažďové smršte, snehové kalamity, mráz a ostré slnečné žiarenie, ktorým je komín vystavený.

Projektovanie stavby komína

Návrh komínovej sústavy realizuje odborník, ktorý zodpovedá za celú projektovú dokumentáciu odsúhlasenú posudkom revízneho technika. Plán zostavuje na základe prepočtu a musí vyhovovať práve platným normám a vyhláškam. Vykurovací kotol, palivo a komín považujte za súčasť jednej sústavy, a preto ich návrh spoločne zadajte jednému špecialistovi, ktorý je povinný dôsledne dodržiavať štátom určené pravidlá a zásady. Napríklad pri projektovaní komínového telesa sa musí dodržiavať minimálne vyústenie nad šikmou a plochou strechou, ktoré je stanovené podľa vyhlášky č. 575, ktorá mení a dopĺňa vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov.

Kontrola komínových systémov

Cieľom predpísaných kontrol komínov je zaistiť ochranu a bezpečnosť ľudí, technickú bezporuchovosť a odolnosť celej komínovej konštrukcie. Rovnako dôležitým pravidlám podliehajú nasledujúce kontroly, merania a odborné preskúšavania komínov. Prvá revízia, potrebná pri kolaudácii stavby, je platná jeden rok a obnovuje sa periodicky, jedenkrát ročne. Jej súčasťou je okrem iného aj takzvaná dymová skúška (skúška tesnosti komína). Po vložkovaní a puzdrovaní komína treba požiadať osobu s odbornou spôsobilosťou na vystavenie atestu, bez ktorého plynár nemôže schváliť zapojenie akéhokoľvek plynového spotrebiča do komína. Či je potrebné vykurovacie teleso vyregulovať a nadstaviť, zistíme až vtedy, ak sa nechajú u kominárskeho majstra zmerať spaliny. Na základe množstva oxidu uhoľnatého sa dá skonštatovať či prebieha dokonalé spaľovanie. Ak by po kontrole bolo skonštatované, že spaľovanie nie je dobre nastavené, servisný technik ho následne správne nastaví.

Takéto jednoduché meranie vám zabezpečí úsporu paliva, a teda i financií. Pri väčšine rodinných domov (s vykurovaním do 50 kW) platí, že kontrola a čistenie komína majú byť realizované pri tuhom a kvapalnom palive každé štyri mesiace a pri plyne jedenkrát ročne, ak je komín vyvložkovaný. Komínový systém ako celok významne ovplyvňuje ekonomiku vykurovania. Ak má byť efektívny, dodržiavajte niekoľko zásadných pravidiel. Návrh a riešenie komínového systému realizujte na základe odborného prepočtu. Dbajte, aby bol komín plynotesný a odolný proti spalinám. Úsporu paliva zabezpečíte vtedy, ak je systém schopný rýchlo dosiahnuť a udržiavať požadovanú prevádzkovú teplotu. Aj vďaka týmto zásadám dosiahnete hospodárny spôsob vykurovania a zároveň si zabezpečíte optimálnu tepelnúpohodu vo vašej domácnosti.

Najčastejšie poruchy komínov

Najčastejšie poruchy komínov vznikajú pôsobením poveternostných vplyvov (dážď, vietor, mráz, slnko) a spalín. Príčinou porúch však môžu byť aj stabilita komínového telesa, základov, pohybov budovy a podobne Pôsobeniu poveternostých vplyvov je najviac vystavené nadstrešné komínové teleso, ktorého najčastejšou poruchou je rozpad konštrukcie, prípadne až stavebnej hmoty, spôsobený hĺbkovou koróziu materiálu. Rozrušené murivo komína ohrozuje nielen bezpečnosť strechy a prevádzky pod ňou, ale môže byť aj príčinou požiaru. Vtedy je jediným možným riešením rozobratie poškodeného muriva a vymurovanie novej nadstrešnej časti komína. Zvetrávaním dochádza aj ku korózii oplechovania komínového priestupu strechou, alebo k rozpadu iného riešenia utesnenia priestupu (napr. prekrytia vyloženými tehlami, škridlami v nábehu strechy a pod.), ktoré sa v minulosti síce hojne používali, ale dnes sú u nás zachované skôr výnimočne. V každom prípade to spôsobuje zatekanie okolo komínového telesa, čo môže poškodiť nielen samotný komín, ale aj priľahlé konštrukcie vo viacerých podlažiach budovy. Negatívny vplyv spalín, často znásobený nevhodným užívaním a údržbou komína, sa môže prejaviť nielen na zakončení komínového telesa, ale aj v jeho priebehu (napríklad dechtovými škvrnami na omietke).

Aj keď je už komín v stave, o ktorom by sa dalo povedať že je to stav keď už nie je možné komín „spojazdniť“, je lepšie ho neodstraňovať. Jeho stavba by sa v takých to prípadoch dala využiť napríklad pri starších rodinných domoch ako systém na odvetranie priestorov alebo zavlhnutých konštrukcií, prípadne na ochladenie miestností v teplejších mesiacoch.

Každý komín je vlastne originál, ktorý má svoje špecifiká. Pri jeho stavbe, prevádzke či samotnej údržbe by sme nemali zabúdať na odborné rady stavbárov, technikov, či samotných kominárov. Ak sa budete pridŕžať týchto rád, tak komín vám môže byť vo vašom rodinnom dome či rekreačnej chate dobrým sluhom najmä cez chladnejšie mesiace.

 Viac informácií sa dozviete

v relácii REALITY


Späť

Ako navrhovať zmenu vo svojej nehnuteľnosti

 Časom každá nehnuteľnosť stratí na svojom pôvabe a vyžaduje si rekonštrukciu a zmeny, ktoré sa odvíjajú od konkrétnych požiadaviek obyvateľov. Umakartové jadro v panelákovom byte, či pôvodné okná na dvadsať ročnom rodinnom dome potrebujú po niekoľkých rokoch rekonštrukciu, ak nie aj celkovú výmenu. V mnohých prípadoch je však motívom rekonštrukcie nielen skvalitnenie obytných priestorov, ale aj snaha uplatniť si vlastné pokusy o originalitu či tvorivosť.Čas na prestavbuObyvatelia panelákových domov vedia, že po čase sú v byte určité stavebné úpravy..

Nízkoenergetické domy

Energetická hospodárnosť budovEnergetická certifikáciaNízkoenergetický domInštitút pre energeticky pasívne domyV januári 2006 bol na Slovensku prijatý zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Platnosť nadobúda 1. Januára 2008. Zákon nadväzuje na smernicu Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2002/91/ES zo 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov, ktorá obmedzuje spaľovanie neobnoviteľných prírodných zdrojov a tým chce prispieť k obmedzeniu tvorby oxidu uhličitého. Cieľom smernice je zlepšenie energetickej..

Trendy spálňa 2022: Čo by v nej nemalo chýbať? Trendy spálňa 2022: Čo by v nej nemalo chýbať?

Dominanta celej domácnosti či srdce domova – aj takto by sa dala nazvať spálňa, ktorá patrí k hlavným miestnostiam v dome. Ak chcete, aby aj tá vaša vyzerala dobre a jednotlivé prvky v nej vytvárali príjemnú atmosféru, musíte si ju vedieť správne zariadiť. Inšpirujte sa najnovšími trendmi na rok 2022 a vytvorte si váš vysnívaný priestor na oddych.Atmosféru nastolíte posteľouNajvýraznejším kúskom celej spálne je posteľ. Každý si ju všimne hneď, ako do miestnosti vojde. Práve to je dôvod, prečo nesmie byť fádna. Využite jej dominantné postavenie a masívnosť..

K právnej úprave nájmu nebytových priestorov a zánik nájmu

Ustanovenia zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov sú vo vzťahu k všeobecným ustanoveniam § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka špeciálne. Na vzťahy vyplývajúce zo zmluvy o nájme a podnájme nebytových priestorov možno všeobecnú úpravu použiť len v prípade, ak ich neupravuje osobitný zákon. (rozsudok Najvyššieho súdu SR č. k. Cdo 3/1997) Skutkový stav prípadu Prenajímateľ a nájomca v roku 1992 uzavreli zmluvu o nájme nebytových priestorov na dobu piatich rokov s tým, že si dojednali vzájomné..

Právo manželov k družstevnému bytu - kto z koho?

V máji 1990 som uzavrela manželstvo. Krátko na to moji rodičia požiadali bytové družstvo o prepis ich členského podielu na moju osobu, rodičia mi teda byt darovali. Bola uzavretá dohoda o prevode členských práv, v rámci ktorej však bol uvedený aj môj muž, s ktorým sa v súčasnosti súdim o byt. Aj v samotnej dohode o odovzdaní a prevzatí bytu z decembra 1990 som uvedená ako osoba, ktorej bol byt pridelený len ja. Od roku 2005 spolu s mužom nežijeme v domácnosti. Byt bol medzičasom od družstva odkúpený do osobného vlastníctva na základe mnou podanej žiadosti..

Kúpna zmluva a jej náležitosti

Spolu s manželom máme záujem o kúpu pozemku od môjho starého otca. Pozemkom budeme súčasne ručiť banke, od ktorej máme sľúbený hypoúver. Nepoznám však presný obsah kúpnej zmluvy. Známy mi povedali, že si musíme zaplatiť znalca. Kto musí platiť daň, poplatky za vklad? Môže kataster odmietnuť náš návrh? Ďakujeme vám za vašu pomoc. Ivana a Peter Z., okres Nitra     Právnu úpravu kúpnej zmluvy obsahuje Občiansky zákonník §§ 588 a nasl. a v §§ 409 a nasl. Obchodného zákonníka. V prípade, ak jednou zo zmluvných strán je fyzická osoba, vychádza..

Poistenie nehnuteľnosti – nie luxus, ale nevyhnutnosť

Domov je pre každého človeka miestom, ktoré preň predstavuje nielen súkromie a pohodlie, ale najmä bezpečie. To je dôvod, prečo si doň inštalujeme napríklad alarmy - snažíme sa ho urobiť čo najbezpečnejším miestom pre seba a svoju rodinu. Zároveň však tak, ako všetky tieto náležitosti chránia nás, tiež chceme, aby bol nejakým spôsobom chránený aj náš domov; akiste zaváži aj fakt, že sme do jeho budovania vložili nemalú námahu, čas aj finančné prostriedky. Aby teda nehrozila situácia, ktorá by nás o náš domov nejakým spôsobom pripravila bez možnosti..

Bývať v novom sa dá aj bez hypotéky (a založenia nehnuteľnosti)

Záujem Slovákov zlepšovať svoje bývanie je akcelerovaný predovšetkým dostupnosťou úverov, aj rastúcou ponukou nových projektov. Nie každý si však hypotéku môže dovoliť alebo sa ľudia jednoducho boja zadĺžiť na dekády, resp. založiť nehnuteľnosť, v ktorej bývajú. Zlepšovanie kvality bývania je však jednou zo základných ľudských potrieb. Stále málo využívanou možnosťou sú systémové rekonštrukcie existujúceho domu či bytu. Štatistiky potvrdzujú, že byt alebo dom, ktorý má spĺňať potreby svojho užívateľa, by mal prejsť po 15 rokoch modernizačnou..

Máte drahú hypotéku? Vymeňte ju!

Nie ste spokojní s aktuálnymi podmienkami vašej hypotéky? Nahraďte ju Flexihypotékou od VÚB banky s lepšou úrokovou sadzbou a bez poplatku za poskytnutie. Roman zo Senca dostal vo februári po piatich rokoch splácania hypotéky od svojej starej banky oznámenie o novej úrokovej sadzbe. Úrok bol 5,7% ročne, čo bolo približne toľko ako doteraz. Roman však dnes zarába viac, ako v čase, keď si bral úver, a so sadzbou tak nebol spokojný. „Navštívil som preto pobočku VÚB banky a oni ponúkli mi o percento lepší úrok. Nad..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.