Prístup na nehnuteľnosti v rámci výkonu exekúcie

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť či je exekútor oprávnený vstúpiť na pozemok (rodinný dom), ktorý už 3 roky nie je v našom vlastníctve ale figuruje tam ešte trvalý pobyt, nakoľko sa nemám kam prehlásiť. Exekútor chce z tohto domu vziať všetok nehnuteľný majetok. Terajší majiteľ je povinný ho vpustiť do domu? Ďakujem Vám vopred za radu.

Karin T., Prešov

Vstup exekútora na nehnuteľnosť pri súpise hnuteľných vecí

Súdny exekútor je oprávnený, pri výkone exekučnej činnosti, vstupovať na pozemky, do bytov, či iných priestorov, avšak za podmienok uvedených v zákone č. 233/1995 Z. z., Exekučný poriadok (ďalej len „EP“). Hlavným predpokladom pre vstup exekútora na nehnuteľnosť je ten, že nehnuteľnosť buď patrí povinnému - osobe, ktorá je dlhuje určitú sumu a s jej plnením je v omeškaní - alebo že sú v rámci nehnuteľnosti uložené veci patriace povinnému, ktoré môže byť pri výkone exekúcie postihnuté za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného. Súdny exekútor je oprávnený vstupovať na nehnuteľnosti, a to ako pri výkone exekúcie predajom hnuteľných vecí tak i pri výkone exekúcie predajom nehnuteľností.

Toto oprávnenie exekútora vyplýva z ustanovení § 119 a § 138 EP. Podľa § 119 ods. 1 EP, ak to vyžaduje účel exekúcie, exekútor je oprávnený urobiť osobnú prehliadku povinného a prehliadku bytu a iných priestorov, kde má povinný svoj majetok. Na ten účel je oprávnený vymôcť si do bytu povinného alebo do iných priestorov, kde má povinný svoj majetok, prístup. K danému úkonu exekútor priberá na veci nezúčastnenú osobu, spravidla príslušníka policajného zboru alebo zástupcu obce - starostu, poslanca miestneho zastupiteľstva a pod. V súvislosti s osobnou prehliadkou treba zdôrazniť, že ju musí vykonať vždy osoba rovnakého pohlavia. Oprávnený môže priamo v návrhu na vykonanie exekúcie určiť veci, ktoré sa majú predať alebo uviesť, kde sú také veci uložené. Exekúciou nemožno postihnúť veci, ktorých predaj je podľa osobitných predpisov zakázaný alebo ktoré podľa osobitných predpisov exekúcii nepodliehajú.

Prehliadku bytu či iných miestností uskutočňuje exekútor bez predchádzajúceho upovedomenia povinného o termíne prehliadky, teda ak povinný nie je prítomný v čase prehliadky, možno ju vykonať aj v jeho neprítomnosti. Právo vstupu napr. do bytu patrí exekútorovi, jeho zamestnancom, ním určenej zúčastnenej osobe, príslušníkom PZ SR ako aj oprávnenému. Exekútorovi však nevyplýva povinnosť oznamovať oprávnenému termín konania prehliadky, preto je namieste, aby oprávnený sám písomne požiadal o umožnenie jeho účasti na tomto úkone.

Vstup exekútora na nehnuteľnosť v súvislosti s predajom nehnuteľnosti

Ďalšou situáciou, kedy exekútor môže vstúpiť na nehnuteľnosť povinného alebo tretej osoby, je vykonanie obhliadky nehnuteľnosti, ktorá má byť predaná v rámci výkonu exekúcie v dražbe - účelom vstupu exekútora je zabezpečenie ocenenia nehnuteľnosti, teda vyhotovenie znaleckého posudku ohľadne ceny nehnuteľnosti. Exekúciu predajom nehnuteľnosti možno vykonať len vtedy, ak oprávnený s exekúciou predajom nehnuteľnosti povinného súhlasí a ak je preukázané, že nehnuteľnosť je vo vlastníctve povinného. Exekúcia predajom nehnuteľnosti sa vykoná dražbou, ktorú vykoná exekútor. Exekútor po vydaní exekučného príkazu na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti exekútor zaobstará znalecký posudok na cenu nehnuteľnosti, pričom exekútor na žiadosť znalca je povinný poskytnúť mu súčinnosť potrebnú na vypracovanie posudku. Exekútor v daných súvislostiach má povinnosť upovedomiť oprávneného, povinného, spoluvlastníkov nehnuteľnosti, ako aj osoby, pre ktoré viaznu na nehnuteľnosti iné závady, a obvodný úrad, v ktorého obvode sa nehnuteľnosť nachádza čase a mieste oceňovania nehnuteľnosti.

Z § 138 EP vyplýva povinnosť povinného umožniť exekútorovi alebo jeho zamestnancovi a znalcovi prístup na oceňovanú nehnuteľnosť. Exekútor je oprávnený za účelom vypracovania znaleckého posudku vymôcť si na oceňovanú nehnuteľnosť prístup. Z uvedeného vyplýva, že akékoľvek bránenie exekútorovi alebo jeho zamestnancovi v prístupe na dotknutú nehnuteľnosť znamená porušenie zákona - Exekučného poriadku - a zakladá aj možnú trestnoprávnu dohru, nakoľko exekútor pôsobí pri výkone svojej činnosti ako verejný činiteľ a bránenie mu v prístupe na nehnuteľnosť v závislosti od okolností prípadu môže byť klasifikované ako trestný čin útoku verejného činiteľa podľa § 323 a nasl. Trestného zákona zákon č. 300/2005 Z. z.).

Exekútor o priebehu obhliadky nehnuteľnosti spisuje zápisnicu, v ktorej uvádza najmä zúčastnené osoby, ďalej či povinný dobrovoľne nehnuteľnosť sprístupnil, príp. či došlo k vynúteniu prístupu, akým spôsobom a uvedie celý priebeh obhliadky.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

 

Späť

Zimné obdobie a stavba rodinného domu

Teplé a slnečné dni sú už definitívne za nami. Nuž z pohľadu meteorológie sa nič prevratné nedeje, ale z pohľadu výstavby nehnuteľností príchod chladných dní znamená veľa. Jednoducho povedané, stavbárska sezóna sa pomaly, ale isto končí. A tak mnoho ľudí, ktorí sa pustili do stavby vlastného rodinného domu preto rieši v týchto dňoch jednoduchú, ale závažnú dilemu. Ktoré práce dokončiť na svojej stavbe ešte pred zimou, a ktoré naopak odložiť až na teplejšie jarné dni? Ak je vašim snom stavba vlastného rodinného domu a rozhodli ste sa aj tento..

Kuchyňa - miesto nielen pre gazdiné

Možno si ešte spomínate na kuchyňu vašej starej mamy na dedine, chalupe. Absolútne bez akýchkoľvek spotrebičov, pomocníkov ako chladnička, umývačka riadu, mixér a mikrovlnka, ale s neopakovateľným čarom starorodičovskej pohody. Dávno to všetko odišlo a na podobnú kuchyňu sa môžeme už iba ísť pozrieť do niektorých slovenských obcí, kde neplánovane zastal čas.Snaží sa ale dopracovať k výhode týchto kuchýň, ktorú si všimli už naša staré mamy. A tou bola ich priestrannosť a pritom útulnosť spôsobená teplom zo starej pece a nezabudnuteľnou atmosférou...

Zelené a modré budovy - bytové a nerezidenčné

Nízkoenergetický dom je pojmom, ktorý sa v súčasnosti skloňuje čoraz častejšie; myšlienka zdravého a úsporného bývania sa už stala takmer samozrejmosťou. Osobitnou kapitolou je však pojem zelený dom - význam tohto slova má podobný, ale predsa iný rozmer ako len vlastnosti úspornej budovy. Energetická efektivita samozrejme zostáva, avšak projekt zeleného domu ponúka svojim obyvateľom aj mnoho iných vlastností, ktoré nielen "potešia", ale sú i priateľské k životnému prostrediu. Modré budovy idú ešte o čosi ďalej; predstavíme si oba tieto pojmy a..

Komunikácia medzi správcom a vlastníkmi bytov - otázka efektivity

„Minulý rok došlo v našom dome ku zmene správy, ktorú pôvodne vykonávalo spoločenstvo vlastníkov. Toto spoločenstvo však stále je registrované ako existujúce. To je pomimo, avšak podstatným problémom je komunikácia so správcovskou spoločnosťou, ktorá spravuje náš dom. V dome, ktorý má dva vchody – predný a zadný - sú vytrhané mnohé svetelné spínače, svetlo možno zapnúť len na niektorých z dvoch poschodí, príp. na prízemí, čo značne komplikuje najmä v tomto zimnom období pohyb po schodoch v dome, navyše mnoho z obyvateľov je vo vyššom veku,..

Predbežné opatrenie a jeho vplyv na nájomné vzťahy

„Podmienky preto, aby boli predbežným opatrením upravené pomery tak, že sa účastníkovi zakáže disponovať s nehnuteľnosťou, môžu byť splnené i vtedy, ak je nehnuteľnosť zaťažená záložným právom zriadeným v prospech tretej osoby. Keďže predbežné opatrenie nemá spätné účinky, nemá vplyv na existenciu nájomných vzťahov, ktoré vznikli pred vydaním predbežného opatrenia a nemôže zasiahnuť ani do práv tretích osôb. ”(Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 27. 04. 2002, sp. zn. 4 Obo 21/2001)Krajský súd vydal dňa 19.12.2000 uznesenie, ktorým zakázal..

Novela právnej úpravy vlastníctva bytov a nebytových priestorov II

Vážení čitatelia. V predchádzajúcom čísle Kompletného trhu nehnuteľností sme sa venovali novele právnej úpravy vlastníctva bytov a nebytových priestorov upravenej zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá bola prijatá a vyšla v Zbierke zákonov ako zákon č. 70/2010 Z. z. Okrem eliminácie nejednoznačnosti a nezrovnalostí týkajúcich sa úloh správcu bytového domu, vzťahov medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov a správcom, príp. orgánmi spoločenstva vlastníkov bytov ako aj úpravy zakladania spoločenstiev..

Financovanie prác na bytovke domu

Keď sa obnova financuje prostredníctvom bankyNajlacnejšie požičiava štátMožnosti financovania obnovy bytových domovŠtátny fond rozvoja bývaniaŠtátna dotáciaAko dostať dotáciu ministerstvaStavebné sporiteľneKomerčné bankyPodmienky, za akých banky požičiavajú na obnovu bytovČo je pri poskytovaní úveru bankou dôležitéÚvery na obnovu bytového domu poskytujú komerčné banky aj stavebné sporiteľne, najvýhodnejšie však na tento účel požičiava štát.Keď sa obnova financuje prostredníctvom banky Na obnovu bytového domu si možno požičať aj od..

Výhody a nevýhody stavebného sporenia

 Pri dnešných finančných pomeroch v spoločnosti je v tejto problematike jasné, že nasporiť na byty pre dve alebo tri deti je v priemernej rodine vecou nie ťažkou, ale nemožnou; na druhej strane by však všetci rodičia veľmi radi zabezpečili svojich potomkov najmä po tejto stránke, aby mali pri štarte do samostatného života vlastnú strechu nad hlavou. Keďže však "odkladaním pod vankúš" nemajú šancu tento problém vyriešiť, mnohí siahajú po produkte vyvinutom presne na tento účel - stavebnému sporeniu. Je už takmer samozrejmosťou, že sa takýto..

Máte drahú hypotéku? Vymeňte ju!

Nie ste spokojní s aktuálnymi podmienkami vašej hypotéky? Nahraďte ju Flexihypotékou od VÚB banky s lepšou úrokovou sadzbou a bez poplatku za poskytnutie. Roman zo Senca dostal vo februári po piatich rokoch splácania hypotéky od svojej starej banky oznámenie o novej úrokovej sadzbe. Úrok bol 5,7% ročne, čo bolo približne toľko ako doteraz. Roman však dnes zarába viac, ako v čase, keď si bral úver, a so sadzbou tak nebol spokojný. „Navštívil som preto pobočku VÚB banky a oni ponúkli mi o percento lepší úrok. Nad..