Bývanie bez právneho titulu

V decembri 2007 sme sa na základe nájomnej zmluvy s bytovým družstvom stali nájomníkmi bytu. V čase podpísania zmluvy, ale v byte býval neplatič, ktorému bytové družstvo na základe nedoplatkov a dlhov zrušilo nájomnú zmluvu a ponúklo mu náhradné ubytovanie, ktoré odmietol. Existuje o tom aj doklad, ktorý podpísal. Za neplatiča sme museli všetky dlhy vyplatiť a bytové družstvo nám ponúklo, že byt si môžeme neskôr odkúpiť do osobného vlastníctva. Vo februári 2008 sme bytové družstvo požiadali o odkúpenie bytu do vlastníctva, kde nám bytové družstvo v tom istom mesiaci aj vyhovelo. Od decembra 2007 si poctivo platíme nájom a všetky výdavky s tým spojené. Z katastrálneho už máme aj všetky potrebné doklady o vlastníctve bytu, všetky účty sú adresované nám a v byte máme už aj prechodný pobyt. A tu začína náš problém. Neplatič sa odmietol vysťahoval, ba čo viac najal si právnika, ktorý nás písomne núti, aby sme od nájomnej zmluvy s bytovým družstvom odstúpili. Prosím poraďte nám ako ďalej máme postupovať, má na to právo nás k tomu nútiť, nemal by v tejto veci osloviť bytové družstvo? Ako dlho to bude ešte trvať, je možné, že by sme o ten byt mohli prísť, aj napriek tomu, že je to všetko legálnou cestou? Ďakujeme.

Zdena M., Bratislava

Ak ste vlastníkom predmetného bytu, nie ste povinná trpieť v ňom cudziu osobu, ktorá si protizákonne uzurpuje právo zdržiavať sa v ňom. Nikto nemôže iného nútiť, aby proti svojej vôli niečo konal, niečo strpel alebo zdržal sa nejakého konania. Akýkoľvek právny úkon, pri ktorom absentuje sloboda prejavu, slobodná vôľa iného, má za následok svoju neplatnosť. Bývalý nájomca nie je v žiadnom právnom vzťahu k vám alebo k bytovému družstvu - pri uzatvorení zmluvy o prevode vlastníctva k bytu sa jedná výlučne o záležitosť vás ako vlastníkov a bytového družstva ako prevodcu predmetného bytu.

Bytové družstvo postupovalo správne, keď pristúpilo k výpovedi z nájmu bytu. Jedným z výpovedných dôvodov je aj neplatenie dohodnutého nájomného riadne a načas, tj. v zmluvne určených termínoch a sumách. K výpovedi teda možno pristúpiť, ak nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za čas dlhší ako tri mesiace. Občiansky zákonník tak ustanovuje v § 711 ods. 1 písm. d).

Neplatenie nájomného - rozpor s dobrými mravmi

Skutočnosť, že ste museli zaplatiť podlžnosti pôvodného nájomcu vyplýva z toho, že pri prevode bytu do osobného vlastníctva sa vyžaduje aj doklad od správcovskej spoločnosti, resp. v tomto prípade od bytového družstva, že na nájomnom a službách spojených s bývaním (príspevky do fondu opráv a pod.), nie sú žiadne nedoplatky. V každom smere sa však jedná o dlh, za ktorého vznik a vyrovnanie zodpovedá subjekt, ktorý neplatil - bývalý nájomca. Pokiaľ ste uhradili namiesto bývalého nájomcu dlžnú sumu, máte právo žiadať príslušnú náhradu súdnou cestou, teda zažalovať ho na zaplatenie, toho čo ste namiesto bývalého nájomcu plnili.

Bytové družstvo vypovedalo nájomný vzťah z dôvodu neplatenia nájomného. Nakoľko bývalý nájomca pravdepodobne preukázal, že je v hmotnej núdzi, bytové družstvo ako prenajímateľ bolo povinné nájomcovi poskytnúť náhradné ubytovanie. Nájomca, ktorý je povinný vypratať byt, a ktorému sa poskytuje bytová náhrada, je súčasne povinný uzavrieť zmluvu o bytovej náhrade. Nakoľko bývalý nájomca tak neurobil do 30 dní od doručenia písomného vyhlásenia o zabezpečení bytovej náhrady, jeho nárok na bytovú náhradu zanikol.

Súčasne so zánikom nájmu mal byť zrušený i prechodný pobyt bývalého nájomcu. Aj keď by k jeho zrušeniu nedošlo, bývalý nájomca sa v byte zdržiava v byte protiprávne, bez akéhokoľvek právneho titulu. Keďže ste byt kúpili do vlastníctva od bytového družstva ako prevádzateľa, mali ste bytové družstvo požiadať, aby súčasne zabezpečilo vypratanie bývalého nájomcu z bytu. V opačnom prípade sa bytové družstvo mohlo dopustiť porušenia zmluvného záväzku vyplývajúceho zo zmluvy o prevode vlastníctva k bytu - prevádzateľ je povinný zabezpečiť, aby byt bolo možné od okamihu nadobudnutia vlastníckeho práva k bytu byt nerušene užívať, zodpovedá za skutočnosť, že byt sa prevádza bez akéhokoľvek bremena, zaťaženia hoci mimozákonného.

Neoprávnený zásahu do práva k bytu

Bývalého nájomcu môžte dať vypratať, pričom náklady s tým spojené je povinný znášať on vo svojej réžii. Fakt, že dotyčná osoba užíva váš byt neoprávnene, proti vašej vôli a v rozpore so zákonom, môže založiť jeho prípadnú trestnú zodpovednosť, nakoľko sa môže jednať o podozrenie zo spáchania trestného činu obmedzovania domovej slobody. príp. trestného činu § 218 neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru podľa § 218 Trestného zákona. Tohto trestného činu sa môže dopustiť ten, kto protiprávne obsadí alebo užíva dom alebo byt iného alebo kto oprávnenej osobe v užívaní domu alebo bytu neoprávnene bráni. Bolo by namieste, ak by ste vzhľadom na naliehavosť situácie prizvali k aktu vypratania zástupcov policajného zboru, čím by ste mohli predísť prípadným negatívnym dôsledkom zo strany bývalého nájomcu. Právo stojí jednoznačne na vašej strane, bráňte si ho.

Svoje otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

 

Späť

Čo je apartmán a čo byt - reality prakticky

Čo raz viac a viac sa do našej bežnej reči dostávajú cudzie slová, ktorých význam býva často nejednoznačný. Poviete si, je tam toho. Nuž, v niektorých prípadoch by ste snáď mohli mávnuť rukou. Toto mávnutie by sa vám ale vždy nemuselo vyplatiť. Tobôž v oblasti realít, kde sa v posledných rokoch často len tak benevolentne dávajú do ponuky novostavieb hneď vedľa seba ponuky na byty, apartmány. A že v týchto slovách je naozaj veľký rozdiel, tak to si vysvetlíme v nasledujúcich riadkoch.V oblasti realít sa často používajú cudzie pojmy, o ktorých si veľa..

Exekúcia a dražba. Čo tieto pojmy zahŕňajú a ako im predísť

Málokto by oponoval proti tvrdeniu, že slovo exekúcia má výrazne negatívny podtón; všetci akosi dúfame, že sa nás tento pojem nikdy priamo týkať nebude. Realita je však taká, že sa za istej životnej situácie môže dotknúť každého. Poveime si teda o nej bližšie a zároveň si načrtneme niekoľko zásad, ktorých sa je dobré držať, ak chceme toto nepríjemné riešenie zďaleka obísť.  Čo je exekúcia Exekúcia je nútený výkon súdnych a iných rozhodnutí, ktoré vykonáva splnomocnená osoba (exekútor) a predstavuje výrazný zásah do..

Okná Okná

DrevoPlastové okenné rámové vlysyOceľové okenné rámové vlysyHliníkové rámové vlysyKombinovanéPLASTOVÉ OKNÁ - z čoho si vybrať?Výhody plastových okien oproti ostatným rámomKoľko také okno vydrží?Údržba plastových okienPridanie ďalšieho sklaNáhrada jednoduchého zasklenia izolačnými dvojsklamiMontáž plastových okienNalepenie priehľadnej izolačnej fólie priamo na sklo okna Z funkčného hľadiska majú okná dve základné poslania. Ich úlohou je zaistiť prirodzené vetranie miestnosti a jej prirodzené osvetlenie. Presne na takýto účel sa používali od..

Výstavba ihrísk pre deti - ako po novom?

Naša obec disponuje pozemkom, na ktorom by sme chceli obnoviť materskú škôlku, zriadiť detské ihrisko, ktoré by malo byť prístupné pre všetky deti. Ihrisko bude vybudované svojpomocne s pomocou našich obyvateľov, tiež financované zo zbierky. Dostala sa nám informácia, že ihriská musia spĺňať nejaké nové a prísne kritériá, v opačnom prípade by nebolo možné ihrisko pre deti - preliezačky, pieskovisko a pod. sprístupniť deťom. Musí by teda ihrisko vybudované podľa nejakých noriem (napr. kovové), vraj EÚ niečo uzákonila. Ktorý zákon upravuje spôsob výstavby..

Pojem a charakteristika nájomnej zmluvy

Nájomná zmluva predstavuje dvojstranný konsenzuálny právny úkon, na základe ktorého vzniká nájomný vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom. Nájomná zmluva ako právny úkon musí spĺňať všeobecné náležitosti právnych úkonov (§ 34 a nasl. Občianskeho zákonníka). Predmetnou právnou skutočnosťou akou je nájomná zmluva kreuje sa nájomný vzťah medzi zúčastnenými zmluvnými stranami - prenajímateľom a nájomcom - ktoré si upravujú medzi sebou svoje vzájomné práva a povinnosti. Na báze nájomnej zmluvy jedna strana (prenajímateľ) prenecháva druhej..

Neplatnosť právneho úkonu v konaní o dedičstve

Sme štyria súrodenci. Naša mama zomrela v roku 2005, kedy prebehlo aj dedičské konanie. Mama ešte za života uzavrela s naším bratom kúpnu zmluvu, ktorou mu predala časť „rodičovského“ domu a časť mu darovala. V zmluve si vyhradila právo doživotného bývania a darovanie podmienila, že ju brat doopatruje a bude sa o ňu starať. Nestalo sa tak, odcestoval na dlhé obdobie do Nemecka a o mamu sa staral náš otec a my. Dokonca brat nezaplatil ani cenu za kúpu domu, ale ako vlastník domu figuruje on. Brat nám zmluvu nechce ukázať, mama nám kúpnu zmluvu tiež odmietala..

Real estate quoats - Slovak Nehnutelnosti

Výhody a nevýhody stavebného sporenia

 Pri dnešných finančných pomeroch v spoločnosti je v tejto problematike jasné, že nasporiť na byty pre dve alebo tri deti je v priemernej rodine vecou nie ťažkou, ale nemožnou; na druhej strane by však všetci rodičia veľmi radi zabezpečili svojich potomkov najmä po tejto stránke, aby mali pri štarte do samostatného života vlastnú strechu nad hlavou. Keďže však "odkladaním pod vankúš" nemajú šancu tento problém vyriešiť, mnohí siahajú po produkte vyvinutom presne na tento účel - stavebnému sporeniu. Je už takmer samozrejmosťou, že sa takýto..

Hypotéky pre mladých

 Róbert Fico si od avizovania krokov, ktoré pomôžu mladým rodinám s bývaním, vylepšil svoj profil o značné čísla. Realita sa však tak celkom nezakladá na pôvodne médiami hlásaných zvýhodneniach pre mladých ľudí, ktorí majú vážne starosti so svojím bývaním. Hovorím najmä o vládnej „pomoci“ mladým vo forme bonifikácie hypotekárnych úverov. Veľké oči Nečudo, že mnohí z nás mladších zajasali, keď postupne v takmer všetkých denníkoch natrafili na propagandistickú kampaň vládnych strán, kde bolo toto zvýhodnenie opisované ako konečne jeden..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.