Poplatok za komunálny odpad

Dobrý deň. Som majiteľkou malej chatky neďaleko Banskej Bystrice. Môj manžel zomrel pred ôsmimi rokmi a tak chatku využívam len veľmi zriedkavo, asi 2-3x do roka na pár dní. Patrím k ekologickým chatárom, ktorí produkujú minimum odpadu a ktorí spravidla odvážam z chatovej oblasti späť do mesta. Nevyužívam vlastne odpadové nádoby patriace príslušnej obci, na území ktorej chatka stojí. Napriek tomu musím platiť obci poplatok za odpad. V apríli 2004 som požiadala obec o oslobodenie od poplatkovej povinnosti, avšak do dneška som nedostala žiadnu odpoveď. Naopak, obec na mňa začala tento rok daňovú exekúciu a hrozí mi postihnutím majetku. Som 76-ročná invalidná dôchodkyňa, cítim sa byť ukrivdená. Ďakujem vám za vašu právnu radu.

Marta S., Banská Bystrica

     Vážená pani, poplatok za odpad je jedným z možných príjmov územnej samosprávy. Poplatkovú povinnosť v súvislosti s odpadom upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý nadobudol účinnosť 01.11.2004 (ďalej len „zákon o MDP“). Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady odpad je jedným z možných príjmov územnej samosprávy. Správcom poplatku je obec, na území ktorej komunálny odpad vznikol.

Kto je poplatník ?


 

     Poplatková povinnosť sa vzťahuje na každého, kto má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo kto je na území obce oprávnený užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou. Ďalej je to záhrada, vinica, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha. Poplatková povinnosť za odpad sa ďalej vzťahuje na právnické osoby, ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie, ako aj na podnikateľov, ktorí sú oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
Predmetný zákon upravuje poplatkovú povinnosť za odpad aj negatívnym vymedzením, teda uvedením subjektov, na ktoré sa poplatková povinnosť nevzťahuje. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom (vlastníkom nehnuteľnosti, ktorú svoju nehnuteľnosť napr. prenajíma a pod.), ak na jeho základe užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom, je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti, užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník, alebo v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce, prípadne mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.
Zákon o MDP ustanovuje pre poplatníkov určité povinnosti, medzi inými aj ohlasovaciu povinnosť. Poplatník je podľa § 80 povinný obci, ktorá je správcom dane, ohlásiť údaje ako sú napr. svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, ďalej údaje rozhodujúce pre určenie poplatku, ďalej je povinný predložiť obci doklady odôvodňujúce zníženie alebo odpustenie poplatku. Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.

Všeobecne záväzné nariadenie obce, riešenie


 

     Keďže ste požiadali obec o oslobodenie od poplatku za odpad, obec ako správca dane bola podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov povinná sa s vašou žiadosťou vyporiadať v rámci daňového konania. Daňovým konaním je konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach a povinnostiach daňových subjektov. Obec ako správca dane (poplatku) je povinná v daňovom konaní postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a dbať na zachovávanie práv a právom chránených záujmov daňových subjektov a ostatných osôb zúčastnených v daňovom konaní.
Zákon o MDP splnomocňuje obec k vydaniu všeobecne záväzného nariadenia, ktoré by špecifikovalo podmienky výberu miestnych daní a poplatkov, ustanovilo prípady, kedy možno poplatok znížiť aj pod najnižšiu zákonnú sadzbu alebo ho odpustiť, alebo by ustanovilo prípady, kedy možno žiadať zníženie alebo odpustenie poplatku a spôsob a lehotu na uplatnenie zníženia alebo odpustenia, ako aj ďalšie nevyhnutné náležitosti vyberania poplatku. Môže ísť napr. o stav invalidity poplatníka, dosiahnutie určitého veku ako aj iné skutočnosti, s ktorými všeobecne záväzné nariadenie obce spája oslobodenie alebo odpustenie poplatkovej povinnosti.
Obec sa v danej veci dopustila nezákonného postupu, keďže vo veci vašej žiadosť o odpustenie poplatkovej povinnosti nekonala. Je nevyhnutné obrátiť sa na obec a požadovať, aby sa s vašou žiadosť vyporiadala. Medzitým by mala byť daňová exekúcia prerušená. Daňovú exekúciu možno vzhľadom na vzniknutý stav považovať za neprípustnú. Pokiaľ vám v súvislosti s nezákonným postupom obce vznikla škoda, môžete sa na súde domáhať jej náhrady z dôvodu nesprávneho úradného postupu podľa zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom. Tento zákon bol účinný do 01.07.2004, teda v čase, kedy ste žiadosť o oslobodenie od poplatkovej povinnosti obci podali. Bude rozumné obrátiť sa na právnika, ktorý vám v danej veci odborne pomôže.

Späť

Bazény

Možno si poviete, že písať v čase krízy o bazénoch, či iných luxusných veciach nemá zmysel a zaoberať by sme sa mali len serióznymi témami. Nuž nebuďme na seba až takí prísni, lebo cez leto vás určite bude viac zaujímať to, ako svojim deťom vyplníte voľný čas. Určite veľa času s nimi strávite pri bazéne. Tak si radšej roztvorte slnečník a prečítajte si zopár rád, ako si dobre zadovážiť vlastný bazén, ako sa nervovať čítaním o zlom stave tej či onej ekonomiky.Ak bývate v rodinnom dome a ešte k tomu na dedine, skúste si dobre popremýšľať..

Úloha bleskozvodov na budovách

Po mesiacoch plných chladu, nám počasie namiesto snehu a mrazu prináša pre naše nehnuteľnosti ďalšie nástrahy v podobe prvých jarných dažďov a búrok. Na ochranu pred búrkou si spomenieme zväčša až vtedy, keď v našej blízkosti udrie blesk a jeho sila zatrasie doslova celou zemou. Tou najväčšou ochranou pred nimi sú bleskozvody. Sú však ako ochrana našich príbytkov pre možnou katastrofou dostačujúce? Čo je to vlastne blesk Blesky sú prirodzenou súčasťou búrok. Ich vznik podmieňuje vyrovnávanie atmosférického tlaku prehriateho vzduchu v nižších teplotách..

Tipy, ako vniesť do detskej izby štýl, pohodlie i poriadok Tipy, ako vniesť do detskej izby štýl, pohodlie i poriadok

Ani vám sa nedarí zariadiť deťom ich oázu pokoja tak, ako to vidíte v obľúbených katalógoch o bývaní? Tento problém rieši obrovské množstvo rodičov. Avšak, pre maximálnu spokojnosť najmenších nemusíte mať nadanie ani vysokoškolský titul architekta. V mnohých prípadoch je to len o pocitoch a detailoch, na ktoré treba pri zariaďovaní interiéru detskej izby myslieť. A my vám o tom všetko dôležité v našom článku povieme. Prezradíme vám, ako rozumne vyberať a rozmiestňovať nábytok a ako správne použiť osvetlenie, aby miestnosť pôsobila štýlovo..

Premlčanie a preklúzia - môže ísť o byty alebo iné reality či nehnutelnosti?

PremlčaniePreklúzia “Vaše právo je premlčané, nemôžete sa ho dovolávať na súde“. - a podobné vyjadrenia možno počuť z úst vašich faktických alebo potenciálnych zmluvných strán, či iných subjektov. Nastáva čas vytriezvenia a pohľad do očí reality. Premlčanie a preklúzia sú veľmi významné právne inštitúty, ktoré dlžník môže využiť pri svojej obrane, v prípade, ak veriteľ uplatní svoj nárok. V praxi však dochádza k zamieňaniu ich významu. Čo však pre vás znamená, že vaše právo sa premlčalo, či dokonca je prekludované?..

Obťažuje vás sused hlasnou hudbou? Bráňte sa!

„ Pokiaľ sa žalobca domáha ako vlastník nehnuteľnosti ochrany proti hluku, je potrebné žalobný návrh formulovať tak, že žalovaný je povinný zdržať sa obťažovania žalobcu hlukom z (v žalobe uvedeného) pozemku žalovaného (prípadne i z inej veci patriacej žalovanému), prenikajúcim na (v žalobe uvedenú) nehnuteľnosť žalobcu. Pokiaľ súd zistí, že dochádza k obťažovaniu nad mieru primeranú pomerom (prípadne, že ide o vážne ohrozenie výkonu jeho práva), žalobe vyhovie; v odôvodnení rozsudku určí mieru obťažovania, ktorá je v danej veci primeraná..

Občianske spolužitie - susedské vzťahy v praxi

Chcela by som sa spýtať na otázku spolunažívania vlastníkov bytov. Bývam na prvom poschodí a podo mnou prenajíma vlastníčka byt, v ktorom sú dvaja fajčiari, tí sa však rozhodli fajčiť v priestoroch WC čím sa rozširuje dymový smrad do môjho bytu/nakoľko dym stúpa hore a nie sú ochotní zapnúť ani ventilátor. Mám napáchnutú kúpeľňu, WC aj chodbu nakoľko sa tento dym ďalej nepohybuje a vetranie týchto priestorov je problematické a možné jedine tým, že otvorím vchodové dvere. Je možné niečo podniknúť v tejto veci napr. cez zákon o ochrane nefajčiarov?..

Hypotéky pre mladých

 Róbert Fico si od avizovania krokov, ktoré pomôžu mladým rodinám s bývaním, vylepšil svoj profil o značné čísla. Realita sa však tak celkom nezakladá na pôvodne médiami hlásaných zvýhodneniach pre mladých ľudí, ktorí majú vážne starosti so svojím bývaním. Hovorím najmä o vládnej „pomoci“ mladým vo forme bonifikácie hypotekárnych úverov. Veľké oči Nečudo, že mnohí z nás mladších zajasali, keď postupne v takmer všetkých denníkoch natrafili na propagandistickú kampaň vládnych strán, kde bolo toto zvýhodnenie opisované ako konečne jeden..

Hypotekárne úvery = pomocná ruka?

 Čo by ste mali vedieť o hypotekárnych úverochCieľová skupina pre bankyPostup pri vybavovaní hypotekárneho úveruTakže ako to prebieha?Podmienky, za akých môžete požiadať o hypoúverS akými poplatkami musíte počítať?Aká môže byť úroková sadzba? Môže ju klient nejakým spôsobom ovplyvniť?Spôsoby ručenia pri výstavbe nového domu   Hypotekárny úver znamená pôžičku na prefinancovanie kúpy alebo výstavby nehnuteľnosti, je to úver, ktorý je zaručený nehnuteľnosťou. V súčasnosti ho na Slovensku poskytuje osem bankových subjektov. Každá..

Prečo a ako si správne poistiť nehnuteľnosť

Stalo sa Vám už, že ste počuli o niekom kto prišiel o svoj dom alebo byt? Nečakané nehody ako prasknuté potrubie, požiar alebo spadnutý strom na strechu sa môžu pripliesť do života každému. Každý z Nás si svoju nehnuteľnosť necháva poistiť z rôznych dôvodov. Najčastejšími pocitmi, ktoré nami hýbu sú strach, chtíč po pocite istoty a bezpečia, alebo pre niektorých dokonca prestíž. Sú ale tieto pocity hodné toho, aby sme pravidelne platili sumu, za ktorú snáď nikdy nebudeme musieť vyžadovať protislužbu? ÁNO. Každému..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.