Poplatok za komunálny odpad

Dobrý deň. Som majiteľkou malej chatky neďaleko Banskej Bystrice. Môj manžel zomrel pred ôsmimi rokmi a tak chatku využívam len veľmi zriedkavo, asi 2-3x do roka na pár dní. Patrím k ekologickým chatárom, ktorí produkujú minimum odpadu a ktorí spravidla odvážam z chatovej oblasti späť do mesta. Nevyužívam vlastne odpadové nádoby patriace príslušnej obci, na území ktorej chatka stojí. Napriek tomu musím platiť obci poplatok za odpad. V apríli 2004 som požiadala obec o oslobodenie od poplatkovej povinnosti, avšak do dneška som nedostala žiadnu odpoveď. Naopak, obec na mňa začala tento rok daňovú exekúciu a hrozí mi postihnutím majetku. Som 76-ročná invalidná dôchodkyňa, cítim sa byť ukrivdená. Ďakujem vám za vašu právnu radu.

Marta S., Banská Bystrica

     Vážená pani, poplatok za odpad je jedným z možných príjmov územnej samosprávy. Poplatkovú povinnosť v súvislosti s odpadom upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý nadobudol účinnosť 01.11.2004 (ďalej len „zákon o MDP“). Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady odpad je jedným z možných príjmov územnej samosprávy. Správcom poplatku je obec, na území ktorej komunálny odpad vznikol.

Kto je poplatník ?


 

     Poplatková povinnosť sa vzťahuje na každého, kto má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo kto je na území obce oprávnený užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou. Ďalej je to záhrada, vinica, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha. Poplatková povinnosť za odpad sa ďalej vzťahuje na právnické osoby, ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie, ako aj na podnikateľov, ktorí sú oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
Predmetný zákon upravuje poplatkovú povinnosť za odpad aj negatívnym vymedzením, teda uvedením subjektov, na ktoré sa poplatková povinnosť nevzťahuje. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom (vlastníkom nehnuteľnosti, ktorú svoju nehnuteľnosť napr. prenajíma a pod.), ak na jeho základe užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom, je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti, užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník, alebo v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce, prípadne mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.
Zákon o MDP ustanovuje pre poplatníkov určité povinnosti, medzi inými aj ohlasovaciu povinnosť. Poplatník je podľa § 80 povinný obci, ktorá je správcom dane, ohlásiť údaje ako sú napr. svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, ďalej údaje rozhodujúce pre určenie poplatku, ďalej je povinný predložiť obci doklady odôvodňujúce zníženie alebo odpustenie poplatku. Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.

Všeobecne záväzné nariadenie obce, riešenie


 

     Keďže ste požiadali obec o oslobodenie od poplatku za odpad, obec ako správca dane bola podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov povinná sa s vašou žiadosťou vyporiadať v rámci daňového konania. Daňovým konaním je konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach a povinnostiach daňových subjektov. Obec ako správca dane (poplatku) je povinná v daňovom konaní postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a dbať na zachovávanie práv a právom chránených záujmov daňových subjektov a ostatných osôb zúčastnených v daňovom konaní.
Zákon o MDP splnomocňuje obec k vydaniu všeobecne záväzného nariadenia, ktoré by špecifikovalo podmienky výberu miestnych daní a poplatkov, ustanovilo prípady, kedy možno poplatok znížiť aj pod najnižšiu zákonnú sadzbu alebo ho odpustiť, alebo by ustanovilo prípady, kedy možno žiadať zníženie alebo odpustenie poplatku a spôsob a lehotu na uplatnenie zníženia alebo odpustenia, ako aj ďalšie nevyhnutné náležitosti vyberania poplatku. Môže ísť napr. o stav invalidity poplatníka, dosiahnutie určitého veku ako aj iné skutočnosti, s ktorými všeobecne záväzné nariadenie obce spája oslobodenie alebo odpustenie poplatkovej povinnosti.
Obec sa v danej veci dopustila nezákonného postupu, keďže vo veci vašej žiadosť o odpustenie poplatkovej povinnosti nekonala. Je nevyhnutné obrátiť sa na obec a požadovať, aby sa s vašou žiadosť vyporiadala. Medzitým by mala byť daňová exekúcia prerušená. Daňovú exekúciu možno vzhľadom na vzniknutý stav považovať za neprípustnú. Pokiaľ vám v súvislosti s nezákonným postupom obce vznikla škoda, môžete sa na súde domáhať jej náhrady z dôvodu nesprávneho úradného postupu podľa zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom. Tento zákon bol účinný do 01.07.2004, teda v čase, kedy ste žiadosť o oslobodenie od poplatkovej povinnosti obci podali. Bude rozumné obrátiť sa na právnika, ktorý vám v danej veci odborne pomôže.

Späť

Keď sneh nie je len radosť ale aj starosť

Čistenie chodníkov v slovenských mestáchSankcie za nedodržiavanie povinnostíÚrazy na zľadovatených chodníkochPrvé snehové vločky prinášajú so sebou nielen radosť z nastávajúcej zimy, ale mnoho krát aj starosti s odstraňovaním veľkého množstva snehovej prikrývky. Tá vie najmä na cestách a chodníkoch pre chodcov narobiť najväčšiu šarapatu. Svedčia o tom aj zvýšené výjazdy záchranárov k starším ľuďom a väčšie množstvo fraktúr v chirurgických ambulanciách počas zimných mesiacov. Predchádzať sa dá tomu dôslednou zimnou údržbou nielen miestnych..

Komín a jeho praktické využite

 „Ak sa aj v dnešných časoch prejdete podvečer po malebnej dedinke, chatovej oblasti, či vo štvrti rodinných domov v ktoromkoľvek meste v chladných mesiacoch, ako jedna z mála vecí ktorá vám udrie do nosa bude určite jemný zápach po hnedom uhlí, ktoré sa stále vo veľkej miere používa ako základné palivo pri zabezpečení si tepla v rodinnom dome. Preto aj v dnešnej dobe patrí k základnej výbave rodinného domu pri zabezpečení si spoľahlivého vykurovania dobrý a hlavne fungujúci komín.“ Ak by sme mali porovnať rodinný dom či rekreačnú chatu k..

Realitná kancelária – áno či nie?

Bytoví podvodníciV čom vám pomôže realitná kanceláriaNa čo si dať pozor pri výbere realitnej kancelárieTakže ako postupovať?Ako sa pohybujú ceny bytov a rodinných domov? Čo ich ovplyvňuje?Zhrnutie výhod využitia služieb realitnej kancelárieMožno práve teraz stojíte pred dôležitou transakciou s vašou nehnuteľnosťou a zvažujete, či zveriť alebo nie určité kompetencie realitnej kancelárii. Nie je to jednoduché rozhodnutie, pretože ak sledujete realitný trh, sem tam sa vyskytnú aj podvodníci. A možno máte predstavu, že to budú zbytočne vynaložené peniaze,..

Protiprávne konanie s realitami zakladá (nielen) bezdôvodné obohatenie

Exkluzivita zmluvy musí byť dodržaná Zmluvný vzťah s realitnou kanceláriou bol uzavretý s rozväzovacou doložkou, podľa ktorej pokiaľ táto realitná kancelária do určitého termínu neobstará predaj vášho pozemku, zmluva zaniká a vy nie ste viac viazaní jej ustanoveniami. Predpokladám, že pre prípad porušenia v zmluve dojednanej exkluzivity bola dojedaná zmluvná sankcia. Pokiaľ by ste pristúpili na ponuku vami uvádzaného občana, porušili by ste zmluvu uzavretú s realitnou kanceláriou. Skutočnosť, že vás vyhľadal údajný klient realitnej kancelárie a..

Náhrada škody spôsobenej stavebnou činnosťou

Na našej bytovke nadstavuje stavebná firma (s.r.o.), s ktorou vlastníci bytov uzavreli zmluvu o výstavbe, podkrovné byty. V podkrovnej časti sa nachádza 5 bytov doterajších vlastníkov vrátane môjho a jeden byt, ktorý ak dobre viem, patrí mestu. Stavebník sa v zmluve zaviazal uzatvoriť pred začatím stavebných prác zmluvu o poistení stavby. Poistenie sa má vzťahovať na vznik škôd pri výstavbe. Po odstránení strechy došlo začiatkom septembra k rozsiahlemu zatečeniu dažďovej vody do bytov, okrem toho popraskali aj steny. Stavebník tvrdí, že sme mu neposkytli súčinnosť..

Timesharing - atypická forma nájmu nehnuteľností

Iste sa už mnohí z vás, vážení čitatelia, stretli s novinkou na našom trhu, a to s dovolenkovými pobytmi, ktoré si záujemcovia tak povediac predplatili aj na obdobie niekoľkých rokov. Ide o timesharing, o právny inštitút pôvodne pochádzajúci spoza Atlantického oceánu, ktorého základy u nás sú dané najmä právom Európskej únie. Timesharing v práve EÚ a SRPrávnym rámcom pre oblasť nájmu práva na tzv. sezónne, alebo, aby sme sa vyjadrovali v súlade so znením právnych textov, práva užívať budovu alebo jej časť v časovo vymedzených úsekoch, je..

Poistenie nehnuteľnosti – nie luxus, ale nevyhnutnosť

Domov je pre každého človeka miestom, ktoré preň predstavuje nielen súkromie a pohodlie, ale najmä bezpečie. To je dôvod, prečo si doň inštalujeme napríklad alarmy - snažíme sa ho urobiť čo najbezpečnejším miestom pre seba a svoju rodinu. Zároveň však tak, ako všetky tieto náležitosti chránia nás, tiež chceme, aby bol nejakým spôsobom chránený aj náš domov; akiste zaváži aj fakt, že sme do jeho budovania vložili nemalú námahu, čas aj finančné prostriedky. Aby teda nehrozila situácia, ktorá by nás o náš domov nejakým spôsobom pripravila bez možnosti..

Daň z nehnuteľností

Čo je to daň z nehnuteľností?Vyrubenie daneKto je to daňovník?Predmet daneVýška sadzby daneNovinkyProblematika dane z nehnuteľností je upravená v zákone č.582/2004 Z. z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len "zákon"). V podstate sa teda už tri roky zachováva v pôvodnom stave. Každý rok sa ale dejú jemné úpravy.Čo je to daň z nehnuteľností?  Zákon rozlišuje 3 druhy dane z nehnuteľností:daň z pozemkov,daň zo stavieb,a daň z bytov (kam patria pre účely dane i nebytové priestory v bytovom..

Vývoj cien nehnuteľností na Slovensku od roku 2005 do roku 2010

V slovenských pomeroch sa zvykne dosť často používať fráza ktorá tvrdí, že: „Z grafov sa ešte nikto nenajedol“. Nuž možno je na tom čosi pravdy, ale autor tohto výroku asi nepochopil ich zmysel. Grafy majú v prvom rade informovať o určitom vývoji, či trende v tom či onom segmente. Zároveň by mali upozorniť na určité anomálie, či nezdravý vývoj ktorý sa mohol prejaviť v sledovanom období.Aj z tohto dôvodu sme sa v redakcii Kompletného TRH-u Nehnuteľností rozhodli priniesť základný trend vývoja cien nehnuteľností na Slovensku. Často krát sa v dnešnej..