Medzimanželské a porozvodové vzťahy k nehnuteľnostiam

Rada by som vás poprosila o radu pri riešení nášho problému. Naši rodičia v roku 1978 darovaním získali po otcovej matke staršiu nehnuteľnosť v pomere 3/4 otec a 1/4 mama. Na pozemku tejto nehnuteľnosti postavili rodičia v roku 1972 nový dom, ktorý je obývateľný, otec bol zavretý, medzi tým sa čas starého domu zrútila, keď otca prepustili naďalej, obýval tento dom, s tým že sa s mamou rozviedol, ale sa majetkovo nevyporiadali. Otec sa znovu oženil a v roku 2000 prepísal dom na druhú manželku, mama svoj podie 1/4 darovala nám. Nedávno otec umrel a my sme sa to dozvedeli, len nám nie je jasné, že ktorý dom otec daroval druhej manželke, keď v liste vlastníctva sa nikde nový dom nespomína a stále sa jedná v liste vlastníctva len o darovaciu zmluvu z roku 1978 po otcovej matke, dokonca sme si so štátneho archívu žiadali nájsť kolaudáciu, ale ta sa nenašla vôbec, vypadá to tak, akoby ten nový dom vôbec nebol nikde zapísaný, našlo sa len stavebné povolenie. čo by sme mali v takom to prípade robiť? Ďakujem.

Ľubina B., Kočajda

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, jeho modifikácia a zánik

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je tvorené všetkým, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov.

Slovenský právny poriadok pozná možnosť úpravy bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a to vo forme dohody medzi manželmi, ktorou sa BSM zúži - napr. v prípade, ak jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť, pričom návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich. Ďalej môže ísť o rozšírenie zákonom určeného rozsahu BSM a napokon, manželia sa môžu dohodnúť, že vyhradia vznik BSM ku dňu zániku manželstva.

Zánikom manželstva zaniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Ako sami uvádzate, po rozvode manželstva vašich rodičov nedošlo medzi nimi k vyporiadaniu BSM, avšak absentuje informácia, kedy k rozvodu došlo. Ide o dôležitý časový údaj, nakoľko podľa § 149 ods. 3 a 4 Občianskeho zákonníka, ak sa vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd. To sa uskutočňuje podľa zásad obsiahnutých v § 150 Občianskeho zákonníka. Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

Podielové spoluvlastníctvo vs. predkupné právo, evidencia nehnuteľnosti

Nejasne sa vyjadrujete o jednotlivých nehnuteľnostiach - o starom dome a o novom dome. Starý dom nebol predmetom BSM vašich rodičov, nakoľko ho nadobudli darovaním, a tak každý z nich mal právo darovať alebo iným spôsobom scudziť jemu prislúchajúci podiel na predmetnej nehnuteľnosti. Pokiaľ ide o nový dom, ktorý podľa vás mal byť postavený vašimi rodičmi, predpokladám, že tento sa už nachádzal v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Váš otec v roku 2000 mohol prepísať svoj spoluvlastnícky podie v pomere ¾ zo starého domu, a to s predchádzajúcou ponukou predaja svojho podielu vašej matke. Ak by táto nevyužila tzv. predkupné právo, následne mohlo dôjsť k prevodu podielu vášho otca k starému domu na jeho novú manželku. Vychádzajúc z predpokladu, že tzv. nový dom tvoril predmet bezpodielového spoluvlastníctva vašich rodičov ako aj z faktu, že k vyporiadaniu ich BSM nedošlo, a od zániku BSM uplynuli zákonom predpokladané tri roky, každému z vašich rodičov by prislúchal podiel v ½ na novom dome. Aj v prípade tzv. nového domu tak platí, že ak by váš otec chcel scudziť (predať, darovať a pod.) jemu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel na novom dome, opätovne by bol zo zákona povinný ponúknuť ho na predaj najprv vašej matke. Až po odmietnutí tejto ponuky zo strany vašej matky by bolo možné scudziť spoluvlastnícky podiel vášho otca na jeho novú manželku.

Stavba je stavebná konštrukcia, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením so zemou sa rozumie napr. spojenie pevným základom. K otázke, že nový dom nie je zapísaný v katastri nehnuteľností je nevyhnutné obrátiť sa s písomnou žiadosťou na príslušnú správu katastra, katastrálny úrad alebo obec, ktorá je stavebným úradom, a to s dokumentáciou k novému domu, ktoré máte k dispozícii a požiadať o prešetrenie a vykonanie jeho zápisu do katastra, o zápis vlastníckych vzťahov k nemu. Súčasťou dokumentácie by mal byť aj geometrický plán, ktorý je technickým podkladom právnych úkonov, verejných listín a iných listín slúžiaci aj ako podklad na vklad a záznam práv k nehnuteľnostiam. Geometrický plán môže vyhotoviť správa katastra, alebo iná právnická osoba/fyzická osoba, ak má živnosť alebo znalec z odboru geodézie a kartografie, ak bol ustanovený za znalca v súdnom konaní.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

Späť

Nájomné byty v súčasnosti

Nájomné byty na Slovensku sú čímsi, čo nezapĺňa hlavné témy týkajúce sa realitných debát. V nich totiž predsa len panuje v našich končinách vplyv snáď už končiacej krízy a jej dopadov na ceny nehnuteľnosti. Pričom táto téma by si na Slovensku zaslúžila oveľa viac pozornosti ako má v súčasnosti. Nájomné byty sú totiž trendom, ktorý by mohol oživiť realitný segment a sprístupnil by bývanie, ktoré síce nie je „vo vlastnom“, ale určite by pomohlo mnohým nájsť si prístupnejšiu strechu nad hlavou.Ako sme už spomenuli hneď na začiatku, téma..

Stavebné uzávery v mestách

Stavebná úzávera ako správne konanieStavebné uzávery a kúpa pozemkuPrípad SlatinkaStavebné uzávery v hlavnom mestePrípad Karlova VesSúčasť strategického vývoja mesta či obce alebo len hra mestských poslancov? Aj takéto otázky sa môžu niekomu vynoriť pri pojme stavebná uzávera. V každom prípade, ide o závažný krok v histórii rozvoja každého mesta a obce, ktorý si vyžaduje dokonalé naplánovanie a preskúmanie celej situácie. A čo je vlastne stavebná uzávera? Rozhodnutie stavebného úradu, že sa na nejakom konkrétnom území nesmie robiť určitý druh činnosti...

Ako vyriešiť otázku garáže

Je prirodzené, že pre každého majiteľa auta je starostlivosť o jeho miláčika vysokou prioritou; nejde pritom len o praktickú stránku veci, teda zabezpečiť pre seba a pre rodinu odvoz do práce či do školy, ale je tu aj istá forma "osobného vzťahu". Tento fakt je, pravdaže, individuálny, avšak málokto sa ponad kúpu nového tátoša prenesie bez toho, aby sa pristihol pri intenzívnom uvažovaní o tom, aký vplyv naň bude mať napríklad zlé počasie či ako ho čo najlepšie zabezpečiť, aby v krátkom čase nezmenilo majiteľa.   Riešením týchto praktických..

Úprava predkupného práva pri prevode nehnuteľností

Pojem „predkupné právo“Jedným z oprávnení vlastníka veci a teda aj nehnuteľnosti je právo nakladať s vecou. Vlastník môže s vecou disponovať - napr. vec užívať alebo aj previesť na iného. V prípade, ak vec vlastnia viaceré osoby, hovoríme o vzniku podielového spoluvlastníctva, v prípade manželov ide o bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.Kým dispozičné oprávnenie nakladať so spoločnou nehnuteľnosťou prislúcha všetkým spoluvlastníkom spoločne, právo disponovať so svojím podielom na nehnuteľnosti prislúcha každému spoluvlastníkovi samostatne.Ak..

Nedotknuteľnosť obydlia

Právo na ochranu obydlia a exekúciaNedotknuteľnosť obydliaZa akých podmienok je súdny exekútor oprávnený vstúpiť do cudzieho obydlia? Bolo mi povedané, že obydlie občana je nedotknuteľné, chránené zákonom. Môže exekútor, príp. niekto iný odňať pri výkone exekúcie povinnému byt a má povinný nejaký nárok na náhradné ubytovanie, či byt? Ďakujem vám za odpoveď a pomoc. Zora S., Bratislava  Právo na ochranu obydlia a exekúcia Garanciu práva na súkromie na európskej úrovni zabezpečuje najmä Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej..

Energetická hospodárnosť budov - nové povinnosti vlastníkov budov

V mnohých vyspelých krajinách sveta je moderným trendom znižovanie nákladov na výrobu a spotrebu energie, účelom čoho je okrem iného aj dodržanie tzv. „environmental friendly“ prístupu k životnému prostrediu, a teda zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja. Právo EÚ a vnútroštátna právna úpravaEurópska únia v danej súvislosti prijala dňa 16. decembra 2002 smernicu 91/2002/ES, ktorá nadobudlo účinnosť 04.01.2003. Členské štáty EÚ boli zaviazané predmetnú smernicu implementovať do svojich právnych poriadkov, pričom Slovenská republika tak vykonala..

Nehnutelnosti ...

Máte drahú hypotéku? Vymeňte ju!

Nie ste spokojní s aktuálnymi podmienkami vašej hypotéky? Nahraďte ju Flexihypotékou od VÚB banky s lepšou úrokovou sadzbou a bez poplatku za poskytnutie. Roman zo Senca dostal vo februári po piatich rokoch splácania hypotéky od svojej starej banky oznámenie o novej úrokovej sadzbe. Úrok bol 5,7% ročne, čo bolo približne toľko ako doteraz. Roman však dnes zarába viac, ako v čase, keď si bral úver, a so sadzbou tak nebol spokojný. „Navštívil som preto pobočku VÚB banky a oni ponúkli mi o percento lepší úrok. Nad..

Nehnuteľnosti sa viažu ...