Medzimanželské a porozvodové vzťahy k nehnuteľnostiam

Rada by som vás poprosila o radu pri riešení nášho problému. Naši rodičia v roku 1978 darovaním získali po otcovej matke staršiu nehnuteľnosť v pomere 3/4 otec a 1/4 mama. Na pozemku tejto nehnuteľnosti postavili rodičia v roku 1972 nový dom, ktorý je obývateľný, otec bol zavretý, medzi tým sa čas starého domu zrútila, keď otca prepustili naďalej, obýval tento dom, s tým že sa s mamou rozviedol, ale sa majetkovo nevyporiadali. Otec sa znovu oženil a v roku 2000 prepísal dom na druhú manželku, mama svoj podie 1/4 darovala nám. Nedávno otec umrel a my sme sa to dozvedeli, len nám nie je jasné, že ktorý dom otec daroval druhej manželke, keď v liste vlastníctva sa nikde nový dom nespomína a stále sa jedná v liste vlastníctva len o darovaciu zmluvu z roku 1978 po otcovej matke, dokonca sme si so štátneho archívu žiadali nájsť kolaudáciu, ale ta sa nenašla vôbec, vypadá to tak, akoby ten nový dom vôbec nebol nikde zapísaný, našlo sa len stavebné povolenie. čo by sme mali v takom to prípade robiť? Ďakujem.

Ľubina B., Kočajda

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, jeho modifikácia a zánik

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je tvorené všetkým, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov.

Slovenský právny poriadok pozná možnosť úpravy bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a to vo forme dohody medzi manželmi, ktorou sa BSM zúži - napr. v prípade, ak jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť, pričom návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich. Ďalej môže ísť o rozšírenie zákonom určeného rozsahu BSM a napokon, manželia sa môžu dohodnúť, že vyhradia vznik BSM ku dňu zániku manželstva.

Zánikom manželstva zaniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Ako sami uvádzate, po rozvode manželstva vašich rodičov nedošlo medzi nimi k vyporiadaniu BSM, avšak absentuje informácia, kedy k rozvodu došlo. Ide o dôležitý časový údaj, nakoľko podľa § 149 ods. 3 a 4 Občianskeho zákonníka, ak sa vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd. To sa uskutočňuje podľa zásad obsiahnutých v § 150 Občianskeho zákonníka. Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

Podielové spoluvlastníctvo vs. predkupné právo, evidencia nehnuteľnosti

Nejasne sa vyjadrujete o jednotlivých nehnuteľnostiach - o starom dome a o novom dome. Starý dom nebol predmetom BSM vašich rodičov, nakoľko ho nadobudli darovaním, a tak každý z nich mal právo darovať alebo iným spôsobom scudziť jemu prislúchajúci podiel na predmetnej nehnuteľnosti. Pokiaľ ide o nový dom, ktorý podľa vás mal byť postavený vašimi rodičmi, predpokladám, že tento sa už nachádzal v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Váš otec v roku 2000 mohol prepísať svoj spoluvlastnícky podie v pomere ¾ zo starého domu, a to s predchádzajúcou ponukou predaja svojho podielu vašej matke. Ak by táto nevyužila tzv. predkupné právo, následne mohlo dôjsť k prevodu podielu vášho otca k starému domu na jeho novú manželku. Vychádzajúc z predpokladu, že tzv. nový dom tvoril predmet bezpodielového spoluvlastníctva vašich rodičov ako aj z faktu, že k vyporiadaniu ich BSM nedošlo, a od zániku BSM uplynuli zákonom predpokladané tri roky, každému z vašich rodičov by prislúchal podiel v ½ na novom dome. Aj v prípade tzv. nového domu tak platí, že ak by váš otec chcel scudziť (predať, darovať a pod.) jemu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel na novom dome, opätovne by bol zo zákona povinný ponúknuť ho na predaj najprv vašej matke. Až po odmietnutí tejto ponuky zo strany vašej matky by bolo možné scudziť spoluvlastnícky podiel vášho otca na jeho novú manželku.

Stavba je stavebná konštrukcia, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením so zemou sa rozumie napr. spojenie pevným základom. K otázke, že nový dom nie je zapísaný v katastri nehnuteľností je nevyhnutné obrátiť sa s písomnou žiadosťou na príslušnú správu katastra, katastrálny úrad alebo obec, ktorá je stavebným úradom, a to s dokumentáciou k novému domu, ktoré máte k dispozícii a požiadať o prešetrenie a vykonanie jeho zápisu do katastra, o zápis vlastníckych vzťahov k nemu. Súčasťou dokumentácie by mal byť aj geometrický plán, ktorý je technickým podkladom právnych úkonov, verejných listín a iných listín slúžiaci aj ako podklad na vklad a záznam práv k nehnuteľnostiam. Geometrický plán môže vyhotoviť správa katastra, alebo iná právnická osoba/fyzická osoba, ak má živnosť alebo znalec z odboru geodézie a kartografie, ak bol ustanovený za znalca v súdnom konaní.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

Späť

Novinky v prenájme nehnuteľností

Prenájom nehnuteľností je pre mnohých vlastníkov bytov či rodinných domov celkom slušným vedľajším príjmom do rodinného rozpočtu. Nie je žiadnym tajomstvom, že Slováci sú v tomto ohľadne celkom podnikavým národom. A keďže tam, kde sa dajú zarobiť celkom slušné peniaze, ide akosi ruka v ruke aj časté neplnenie si daňovej povinnosti. Aj kvôli tomuto nešváru pripravilo Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (DR SR) novinky, ktoré by mali platiť od budúceho roka 2010. Daňová povinnosť Daňová povinnosť je slovné spojenie, pri ktorom spozornie snáď..

Bazény

Kam s bazénom?MateriálVodotesnosťOsvetlenieCelosezónne ošetrovanie bazénovAj vy riešite otázku, či je výhodnejšie chodiť dva krát týždenne na plaváreň, alebo jednorázovo investovať do stavby bazénu priamo na vašom pozemku? Bazény prestávajú byť považované na Slovensku za výsadu bohatej vrstvy a stále viac ľudí uvažuje o jeho výstavbe. Na čo všetko treba myslieť pri realizácii takéhoto projektu?Kam s bazénom?      Umiestnenie je asi tá najzákladnejšia časť. Bazén nesmieme postaviť na mieste, kde by nejakým spôsobom ovplyvňoval chod domácnosti..

Výhody a nevýhody zatepľovania

  Zatepľovanie je vymoženosť, ktorej zmysel je definovaný ako výrazná úspora na kúrení so zachovaním tepelného efektu; je preto atraktívne prakticky pre kohokoľvek. Má však, ako všetky ostatné zmeny, svoje pre a proti - stavebné firmy ju horlivo propagujú a lekári zasa varovne dvíhajú prst poukazujúc na riziko vzniku alergií, ktoré jej nesprávna realizácia údajne so sebou prináša. Jednoznačnú pravdu tu ťažko zistiť, rizikám však treba pripísať najväčšiu vážnosť a podľa toho si aj voliť. Poďme sa teda bližšie pozrieť na to, čo všetko..

Zaevidovanie spoluvlastníckych práv

V roku 1978 sme si s manželkou na základe stavebného povolenia postavili chatu na pozemku, ktorý patril obci. Keď sme ju chceli predať, pomocou jej súpisného čísla sme zistili, že v katastri nehnuteľností nie je ako jej vlastník nikto evidovaný, aj napriek tomu, že ju od jej postavenia užívame my. Čo musíme urobiť, aby sme ju mohli predať? László Gy., Šaľa Aj napriek skutočnosti, že podľa Vami poskytnutých informácii ste s najväčšou pravdepodobnosťou ako manželia bezpodielovými spoluvlastníkmi stavby Vy, v záujme právnej istoty odporúčam zaevidovať Vaše..

Zákon o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom - postupný koniec regulovaného nájmu?

Vláda slovenskej republiky vydala dňa 6.apríla 2011 uznesenie, ktorým schválila návrh zákona o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Počas letných prázdnin predmetný zákon vyšiel dňa 5. augusta 2011 v Zbierke zákonov, čiastka 84/2011 v podobe zákona č. 260/2011 Z. z. Predmetom tejto právnej úpravy sú právne vzťahy pri ukončení niektorých nájomných vzťahov k bytom a podmienky poskytnutia bytovej..

Domáce násilie a otázka bývania

Dobrý deň. Chcela by som vás poprosiť o radu. S druhom žijeme spolu takmer 10 rokov. Pred siedmymi rokmi sme si kúpili byt. Na liste vlastníctva a na všetkých zmluvách figuruje iba moje meno. Máme spoločné dieťa. Môj druh si našiel inú priateľku, žije však stále s nami v jednej domácnosti (niekedy nie), do ktorej finančne prispieva, ale občas sa prejaví aj jeho násilná povaha. Nedokážem s ním už ďalej žiť. Mám právo vymeniť zámok na byte s tým, že ho upozorním na termín, dokedy si má vysťahovať veci z bytu? Aké kroky musím podniknúť, aby som pristúpením..

Súčasná podoba finančných úverov

„Hypotéka, slovo ktoré sa v poslednom období hrnie na nás snáď zo všetkých strán. Na celom svete sa stala synonymom finančnej krízy. My si ju však budeme v tomto článku všímať ako produkt, pomocou ktorého si môžeme zabezpečiť svoj sen o bývaní. Z tohto dôvodu sme oslovili niekoľko finančných inštitúcií na Slovenskom finančnom trhu, aby mám pomocou modelových príkladov ponúkli svoje produkty.“Čo by ste mali vedieť o úveroch na bývanieNa začiatku by sme si mali povedať, na čo vlastne hypotekárny úver slúži. Tento druh služby pre klienta znamená..

Najlepšie investície do nehnutelnosti ...

Real estate quoats - Slovak Nehnutelnosti