Zaevidovanie spoluvlastníckych práv

V roku 1978 sme si s manželkou na základe stavebného povolenia postavili chatu na pozemku, ktorý patril obci. Keď sme ju chceli predať, pomocou jej súpisného čísla sme zistili, že v katastri nehnuteľností nie je ako jej vlastník nikto evidovaný, aj napriek tomu, že ju od jej postavenia užívame my. Čo musíme urobiť, aby sme ju mohli predať?

László Gy., Šaľa
Aj napriek skutočnosti, že podľa Vami poskytnutých informácii ste s najväčšou pravdepodobnosťou ako manželia bezpodielovými spoluvlastníkmi stavby Vy, v záujme právnej istoty odporúčam zaevidovať Vaše spoluvlastnícke práva v katastri nehnuteľností, a tým si zabezpečiť ich ochranu. Je to však aj nevyhnutný predpoklad možnosti ďalšieho disponovania chatou, a teda aj jej predaja.


Keďže vo Vašom prípade ide len o zaevidovanie už existujúcich spoluvlastníckych práv do katastra nehnuteľností, príslušná správa katastra ich zapíše formou záznamu. Podmienkou zápisu je podanie návrhu na vykonanie záznamu, ktorý musí mať písomnú formu a podľa zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov (katastrálny zákon) musí obsahovať meno a miesto trvalého pobytu navrhovateľov, teda Vás a Vašej manželky. V návrhu musí byť ďalej označená správa katastra, ktorej je určený, pričom na vykonanie záznamu je príslušná tá správa katastra, v ktorej územnom obvode sa chata nachádza.


Nevyhnutným predpokladom úspešnosti zápisu Vašich práv do katastra je aj predloženie listiny, ktorou svoje práva hodnoverne preukážete. Keďže chata má pridelené súpisné číslo, ktoré prideľuje obec vo forme listiny o pridelení súpisného čísla, v tomto prípade bude takýmto dokumentom práve uvedená listina. Keďže pri rozhodovaní o pridelení súpisného čísla sa obec riadi spravidla kolaudačným rozhodnutím, jej obsah bude vychádzať práve z údajov v ňom uvedených. Za predpokladu, že ako manželia ste boli účastníkmi kolaudačného konania obidvaja, kolaudačné rozhodnutie by malo byť vydané taktiež na obidvoch manželov, a rovnako na obidvoch manželov by mala znieť aj listina o pridelení súpisného čísla. Táto skutočnosť je totiž rozhodujúca na určenie účastníkov práv k nehnuteľnosti, a keďže správa katastra bude vychádzať z jej obsahu, do listu vlastníctva zapíše ako vlastníka len toho, kto je podľa tejto listiny oprávnenou osobou. Mohla by totiž nastať situácia, že aj napriek tomu, že ste chatu postavili zo spoločných prostriedkov počas trvania manželstva, je ako účastník v kolaudačnom rozhodnutí a následne aj v listine o pridelení súpisného čísla uvedený len jeden z Vás, a teda iba ten bude následne zaevidovaný v katastri ako vlastník. Keďže uvedené situácie nie sú v praxi zďaleka výnimočné, odporúčam dobre si všimnúť predmetné údaje v spomínaných rozhodnutiach.


Ak správa katastra po preskúmaní predloženej listiny zistí, že táto spĺňa všetky zákonom požadované náležitosti, a keď sa bude riadiť katastrálnym zákonom, zapíše požadované skutočnosti do listu vlastníctva v lehote 60 dní od doručenia spomínanej listiny. V opačnom prípade Vám ju vráti s tým, aby ste v určenej lehote zabezpečili jej opravu alebo doplnenie.


Po zapísaní Vašich spoluvlastníckych práv do listu vlastníctva môžete pristúpiť k predaju chaty.

V každom prípade však odporúčam, aby ste sa z dôvodu nevyhnutnosti podrobného oboznámenia sa s Vaším prípadom obrátili na právnika zaoberajúceho sa problematikou nehnuteľností. Iste tým predídete mnohým problémom a s nimi súvisiacou zbytočnou stratou času a peňazí.


Späť

Vývoj ponukových cien pozemkov za r. 2009, 2010 a 2011

Realitný  portál TRH.sk pre svojich návštevníkov pripravil analýzu ponukových cien pozemkov za m2 pre vybrané lokality z Bratislavského kraja. Analýza je za obdobie rokov 2009, 2010, 2011. Uvedené ceny sú ponukovými cenami za m2, ceny uvedené v tabuľke sú samozrejme očistené o extrémy. Kategória sledovaných pozemkov - stavebné pozemky s IS (buď na pozemku alebo v blízkom dosahu). Podrobnejšie aktuálne štatistiky cien nehnuteľností.Vybrané obce z Bratislavského kraja:Okresy Bratislavy:Vybrané lokality z..

Rekreačné bývanie

Blíži sa leto a s ním aj čas našich dovoleniek; na rozhraní mája a júna začínajú riešiť otázku oddychu aj tí, ktorí si na to počas jari nenašli dostatok času. Možnosťou je klasická dovolenka, kde sa o všetko postará cestovná kancelária; ak však roky chodíte na to isté obľúbené miesto, bolo by neekonomické platiť v zime i v lete za ubytovanie v hoteli. Pre takýchto dovolenkárov je lepšou alternatívou investovať do apartmánu, chalupy či chaty. Poďme si teda povedať viac o týchto možnostiach, ktoré nám organizáciu dovoleniek podstatne uľahčia. Chalupa Tento spôsob..

MONOCHROMATIZMUS V BYTOVOM DIZAJNE

Mnoho ľudí si myslí, že na oživenie a zútulnenie ich domova treba využívať len farby, no i jednofarebná miestnosť môže s našimi radami vyzerať ako z katalógu.V prvom rade je potrebné vysvetliť si, ako monochromatizmus funguje v praxi. Pokiaľ si zvolíme používať v našom príbytku čisté línie a neupútavať prešpekulovanou farebnosťou, treba zamerať  pozornosť predovšetkým na materiály, ktoré v doma využijeme. Monochromatizmus je špecifický práve svojou hrou s rôznymi materiálmi. Pri správnom výbere..

Novela právnej úpravy vlastníctva bytov a nebytových priestorov II

Vážení čitatelia. V predchádzajúcom čísle Kompletného trhu nehnuteľností sme sa venovali novele právnej úpravy vlastníctva bytov a nebytových priestorov upravenej zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá bola prijatá a vyšla v Zbierke zákonov ako zákon č. 70/2010 Z. z. Okrem eliminácie nejednoznačnosti a nezrovnalostí týkajúcich sa úloh správcu bytového domu, vzťahov medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov a správcom, príp. orgánmi spoločenstva vlastníkov bytov ako aj úpravy zakladania spoločenstiev..

Spotrebiteľské zmluvy a otázka zabezpečovacieho prevodu práva k nehnuteľnosti

Novelizácia Občianskeho zákonníka účinná od 1. januára 2008 vykonaná na základe zákona č. 568/2007 Z. z., ktorý zmenil a doplnil okrem iných zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a zákon SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „novela Občianskeho zákonníka" alebo len „novela") sa dotkla aj obsahu právnej úpravy spotrebiteľských zmlúv, medzi ktoré patria aj zmluvy o poskytnutí peňažných prostriedkov a v ktorých..

Smrť darcu a jej následky na vkladové konanie

V decembri 2004 som s mojou starou mamou uzatvorila darovaciu zmluvu, na základe ktorej mi darovala jej rodinný dom. Pár dní na to moja stará mama zomrela. Návrh na vklad bol podaný po jej smrti, avšak kataster návrh neprijal a vyzval nás na doplnenie návrhu formou prijatia dodatku k darovacej zmluve - týkalo sa to zriadenia vecného bremena. Návrh som doplnila v lehote, kataster konanie zastavil, čo považujem za nezákonné. Prečo kataster nerešpektuje vôľu jednej zmluvnej strany - mojej nebohej starej mamy a nepostupoval v súlade so zákonom?! Moja právnička podala..

Stavebné sporenie a Euro

V prípade zavedenia Eura na Slovensku sa už toho popísalo veľa. Poslednou témou týchto dní, je napríklad duálne zobrazovanie cien v obchodoch. My vám však ponúkame informácie, ktoré sú pri zavedení tejto meny taktiež dôležité. Veľa spoluobčanov si na svoje bývanie sporí prostredníctvom stavebného sporenia. Ako to bude v prípade zavedenia Eura a jeho vplyvu na stavebné sporenie, sa dozviete v nasledujúcich riadkoch ktoré vám pomôžu sa lepšie zorientovať v tejto problematike.Kto a ako si sporíPribližne tretina občanov Slovenskej republiky má uzatvorenú zmluvu..

Lízing nehnuteľností

Čo to vlastne je?ZačiatkyOdlišnosti od ostatných lízingových foriemAko to funguje v praxi.Výhoda pre firmyPrečo sa oplatí lízing nehnuteľnostíČo nám ponúkajú lízingové spoločnosti?Produkty slovenských lízingových spoločnostíFinančný a operatívny lízingZhrnutie Skutočnosťou už aj na Slovensku je, že lízingové spoločnosti zarábajú peniaze na nehnuteľnostiach. Postup je absolútne totožný s lízingom napríklad áut. Zákazník nemá, alebo z rozličných dôvodov nechce poskytnúť celú sumu za kupovaný produkt a tak ho spoločnosť kúpi za neho a postupne..

Dom na predaj