Zabezpečenie bytu proti strate v hazardných hrách

 
Spolu s manželom sme vlastníkmi bytu, ktorý sme kúpili počas trvania manželstva. Môj manžel je nezamestnaný, hrá hazardné hry, nestará sa o rodinu; dozvedela som sa tiež, že si už niekoľkokrát požičal na hru. Bojím sa, že prehrá aj náš byt. Ako sa proti tomu zabezpečiť?

Božena R., Nitra


Keďže uvádzate, že ste nadobudli byt počas trvania manželstva, byt je predmetom vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktoré zaniká rozvodom alebo iným zánikom manželstva. Avšak aj pokiaľ manželia nemajú v úmysle sa rozviesť, Občiansky zákonník umožňuje za istých okolností zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Na Váš prípad sa vzťahuje ustanovenie Občianskeho zákonníka, podľa ktorého zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva. Hoci zákon presne nedefinuje závažné dôvody, ktoré môžu viesť k zrušeniu bezpodielového spoluvlastníctva, súdna prax ako príklady takýchto dôvodov uvádza nehospodárne nakladanie so spoločným majetkom zo strany jedného z manželov, ničenie alebo iné ohrozovanie spoločného majetku, skutočnosť, že jeden z manželov sa na nadobúdaní a zveľaďovaní spoločného majetku vôbec nepodieľa a pod. Pokiaľ váš manžel hrá hazardné hry v takom rozsahu, že ohrozuje spoločný majetok a nepodieľa sa na starostlivosti o rodinu, je možné, že prinajmenšom niektoré dôvody, ktoré by mohli viesť k zrušeniu vášho bezpodielového spoluvlastníctva sú naplnené. Uvedené dôvody bude samozrejme nevyhnutné súdu preukázať svedeckými výpoveďami, znaleckými posudkami prípadne inými dôkaznými prostriedkami. Rozhodnutie súdu sa bude týkať celého majetku, ktorý patrí do Vášho bezpodielového spoluvlastníctva. Nemožno podať súdu návrh, ktorým by ste sa domáhali zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov len v časti týkajúcej sa bytu.

Nakoľko v rozsudku zrušujúcom Vaše bezpodielové spoluvlastníctvo manželov sa súd nebude zaoberať jeho vyporiadaním, po zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov bude nevyhnutné pristúpiť k jeho vyporiadaniu. Manželia môžu uzavrieť dohodu o vyporiadaní ich bezpodielového spoluvlastníctva - v prípade, že sa týka nehnuteľností (vrátane bytov), dohoda musí byť písomná. Pokiaľ sa s manželom na vyporiadaní nedohodnete, môžete podať ďalší návrh na súd, v ktorom navrhnete vyporiadanie. Súd bude pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva vychádzať z toho, že podiely manželov na spoločnom majetku sú rovnaké. Každý z manželov však bude oprávnený požadovať náhradu za to, čo zo svojho majetku (teda toho, ktorý nepatril do bezpodielového spoluvlastníctva manželov) vynaložil na spoločný majetok a naopak, bude povinný uhradiť to, čo sa z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vynaložilo na jeho osobný majetok. Súd tiež prihliadne na podiel každého manžela na starostlivosti o rodinu, na potreby maloletých detí a na zásluhy na nadobudnutí a zveľaďovaní spoločných vecí.

Pokiaľ by ste s manželom do troch rokov dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva neuzatvorili alebo pokiaľ by ste do troch rokov nepodali návrh na jeho vyporiadanie súdnou cestou, vaše bezpodielové spoluvlastníctvo bude vyporiadané uplynutím tejto trojročnej lehoty. V takom prípade platí, že hnuteľné veci, ktoré niektorý z manželov užíva výlučne pre svoju osobnú potrebu ako vlastník sa stávajú jeho výlučným vlastníctvom. Spoločne užívané veci, nehnuteľnosti (vrátane bytov) ako aj ostatné majetkové práva sa stávajú spoluvlastníctvom oboch manželov, pričom obaja majú rovnaké podiely. V tomto prípade však už veci nie sú predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ale predmetom ich podielového spoluvlastníctva, ktorého právny režim je odlišný od právneho režimu bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Aj podielové spoluvlastníctvo však možno zrušiť dohodou spoluvlastníkov a za istých okolností aj súdnou cestou.

V prípade vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva dohodou je dohoda účinná až vkladom do katastra nehnuteľností. V prípade vyporiadania súdom je vyporiadanie účinné dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu a v prípade vyporiadania uplynutím trojročnej lehoty uplynutím uvedenej lehoty. V oboch posledných prípadoch je však tiež potrebné podať návrh na záznam do katastra nehnuteľností.

Vzhľadom na skutočnosť, že podrobná analýza Vášho prípadu by vyžadovala viac priestoru a zváženie viacerých okolností, odporúčam Vám, aby ste sa s Vašim prípadom obrátili na právnika špecializujúceho sa na právne vzťahy k bytom.Späť

Daňová povinnosť pri prenajímaní nehnuteľností

Povinnosť registrácieVýnimky oznamovacej povinnostiRegistrácia na daňovom úradeBytová politikaPráva a povinnostiPovinnosti voči stavebnému bytovému družstvu     Prenajímanie nehnuteľností každého druhu sa môže za určitých podmienok stať výhodným biznisom. Najmä ak ide o ľudí, ktorý prenajímajú už nadobudnutú nehnuteľnosť, a nie sú zaťažení splácaním hypotéky alebo iných dlhov. V poslednej dobe sa objavil trend rýchleho nákupu nehnuteľnosti a jej  následného prenajímaniu a to najmä v prípade bytov.      Takýto spôsob môže byť pre niektorých..

Ručenie nehnuteľnosťou. Bežné riešenie alebo koledovanie si o problém?

V živote sa ocitáme v rôznych situáciách a stáva sa, že potrebujeme viac, ako máme momentálne našetrené. Pre ľudí, ktorí majú pravidelný príjem, nie je problém vybaviť si pôžičku štandardnou cestou; ak však táto okolnosť absentuje, môže sa stať, že potencionálny klient bude  vyhodnotený ako rizikový. V takomto prípade mu veľa možností nezostáva; buď mu niekto pomôže ako tzv. solidárny dlžník, alebo bude musieť, za predpokladu, že je to uňho reálne, ručiť nehnuteľnosťou. Ručenie nehnuteľnosťou je relatívne istý spôsob, ako si zabezpečiť..

Nízkoenergetické domy

Energetická hospodárnosť budovEnergetická certifikáciaNízkoenergetický domInštitút pre energeticky pasívne domyV januári 2006 bol na Slovensku prijatý zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Platnosť nadobúda 1. Januára 2008. Zákon nadväzuje na smernicu Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2002/91/ES zo 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov, ktorá obmedzuje spaľovanie neobnoviteľných prírodných zdrojov a tým chce prispieť k obmedzeniu tvorby oxidu uhličitého. Cieľom smernice je zlepšenie energetickej..

Rodinný spor o dedičstvo - kto dedí a kto nie

Rád by som sa spýtal na možnosť riešenia ohľadne spôsobu vysporiadania nehnuteľného majetku po mojom staršom bratovi, ktorý pred nedávnom zomrel. Jedná sa o rodinný dom s pozemkom. Malý podiel pozemku nadobudol môj starší brat dedením od našej tety ešte predtým, ako sa oženil. Manželstvo bolo bezdetné a v úradných listinách je brat vedený ako jediný majiteľ. Vysporiadanie medzi mnou a mojou sestrou je možné len predajom nehnuteľnosti, na čom sme sa aj dohodli. V prípade, ak by túto nehnuteľnosť dedila aj vdovy po bratovi, predaj nehnuteľnosti by sa skomplikoval..

Nóvum v písomnom hlasovaní vlastníkov bytov- zjednodušenie účasti na správe bytového domu

Správca nášho domu nelegálne prevádzkuje kotolňu, ktorá patrí vlastníkom bytov a nebytových priestorov. Nemôže preukázať splnenie podmienok na podnikanie v tepelnej energetike podľa ustanovenia § 5 ods. 7 písm. a) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. V mesiaci marci bola zrealizovaná zástupkyňou vlastníkov bytov, ktorá háji skôr záujmy správcu a nie je ochotná akceptovať vlastníkov bytov, akási podpisová akcia, kedy táto pani „chodila po bytoch“ a dávala podpisovať súhlas, resp. nesúhlas s istými otázkami, ktoré sa týkali správy..

Vznik nároku na províziu za sprostredkovanie predaja nehnutelnosti

Kedy vzniká realitnej kancelárii ako sprostredkovateľovi nárok na províziu za predaj nehnutelnosti? Podstata sprostredkovateľskej zmluvy spočíva v tom, že sprostredkovateľ obstará pre záujemcu uzavretie určitej zmluvy za odplatu. Pokiaľ ide konkrétne o sprostredkovanie predaja nehnutelnosti, zmluva, ktorej uzavretie sprostredkovateľ pre záujemcu obstaráva, je kúpnou zmluvou o prevode nehnutelnosti. Zákonné znenie podľa Občianskeho zákonníkaV zmysle ustanovenia § 774 Občianskeho zákonníka platí, že odmena (v praxi skôr označovaná..

Stavebné sporenie a Euro

V prípade zavedenia Eura na Slovensku sa už toho popísalo veľa. Poslednou témou týchto dní, je napríklad duálne zobrazovanie cien v obchodoch. My vám však ponúkame informácie, ktoré sú pri zavedení tejto meny taktiež dôležité. Veľa spoluobčanov si na svoje bývanie sporí prostredníctvom stavebného sporenia. Ako to bude v prípade zavedenia Eura a jeho vplyvu na stavebné sporenie, sa dozviete v nasledujúcich riadkoch ktoré vám pomôžu sa lepšie zorientovať v tejto problematike.Kto a ako si sporíPribližne tretina občanov Slovenskej republiky má uzatvorenú zmluvu..

Hypotekárny úver na nehnuteľnosť I. - financovanie a registrácia

     Jedným z najčastejších spôsobov financovania kúpy nehnuteľnosti je hypotekárny úver. Hypotekárny úver je využívaný na riešenie otázky bývania v prípade, že záujemca o kúpu napr. bytu nedisponuje dostatočnou finančnou hotovosťou. Účelom záložného práva (z lat. hypotheca) je zabezpečiť pohľadávku a jej príslušenstvo. Z toho dôvodu existencia záložného práva je závislá od existencie pohľadávky, ktorú zabezpečuje. V prvom rade predstavuje donútenie dlžníka, aby splnil svoj záväzok a v prípade, že záväzok nie je riadne..

Ako ušetriť pri kúpe nehnuteľnosti na úrokoch z pôžičky

Mnoho ľudí vie ako hypotéka funguje, ale pre prípadnú menšinu si zhrnieme základné informácie, ktoré by mohli byť pre každého zaujímavé a obohacujúce. Keď sa rozhodneme zainvestovať a kúpiť si konečne vlastné bývanie.... dom alebo byt, často a teda väčšinou nemáme dostatok financií na to, kúpiť si nehnuteľnosť za vlastné úspory. (Ak teda nesporíme už dvadsať rokov...) V takých chvíľach sa ponúka hypotéka. Tá ale uhrádza iba určité percento hodnoty domácnosti. V dnešných dňoch to je okolo osemdesiatich percent..