Zabezpečenie bytu proti strate v hazardných hrách

 
Spolu s manželom sme vlastníkmi bytu, ktorý sme kúpili počas trvania manželstva. Môj manžel je nezamestnaný, hrá hazardné hry, nestará sa o rodinu; dozvedela som sa tiež, že si už niekoľkokrát požičal na hru. Bojím sa, že prehrá aj náš byt. Ako sa proti tomu zabezpečiť?

Božena R., Nitra


Keďže uvádzate, že ste nadobudli byt počas trvania manželstva, byt je predmetom vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktoré zaniká rozvodom alebo iným zánikom manželstva. Avšak aj pokiaľ manželia nemajú v úmysle sa rozviesť, Občiansky zákonník umožňuje za istých okolností zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Na Váš prípad sa vzťahuje ustanovenie Občianskeho zákonníka, podľa ktorého zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva. Hoci zákon presne nedefinuje závažné dôvody, ktoré môžu viesť k zrušeniu bezpodielového spoluvlastníctva, súdna prax ako príklady takýchto dôvodov uvádza nehospodárne nakladanie so spoločným majetkom zo strany jedného z manželov, ničenie alebo iné ohrozovanie spoločného majetku, skutočnosť, že jeden z manželov sa na nadobúdaní a zveľaďovaní spoločného majetku vôbec nepodieľa a pod. Pokiaľ váš manžel hrá hazardné hry v takom rozsahu, že ohrozuje spoločný majetok a nepodieľa sa na starostlivosti o rodinu, je možné, že prinajmenšom niektoré dôvody, ktoré by mohli viesť k zrušeniu vášho bezpodielového spoluvlastníctva sú naplnené. Uvedené dôvody bude samozrejme nevyhnutné súdu preukázať svedeckými výpoveďami, znaleckými posudkami prípadne inými dôkaznými prostriedkami. Rozhodnutie súdu sa bude týkať celého majetku, ktorý patrí do Vášho bezpodielového spoluvlastníctva. Nemožno podať súdu návrh, ktorým by ste sa domáhali zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov len v časti týkajúcej sa bytu.

Nakoľko v rozsudku zrušujúcom Vaše bezpodielové spoluvlastníctvo manželov sa súd nebude zaoberať jeho vyporiadaním, po zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov bude nevyhnutné pristúpiť k jeho vyporiadaniu. Manželia môžu uzavrieť dohodu o vyporiadaní ich bezpodielového spoluvlastníctva - v prípade, že sa týka nehnuteľností (vrátane bytov), dohoda musí byť písomná. Pokiaľ sa s manželom na vyporiadaní nedohodnete, môžete podať ďalší návrh na súd, v ktorom navrhnete vyporiadanie. Súd bude pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva vychádzať z toho, že podiely manželov na spoločnom majetku sú rovnaké. Každý z manželov však bude oprávnený požadovať náhradu za to, čo zo svojho majetku (teda toho, ktorý nepatril do bezpodielového spoluvlastníctva manželov) vynaložil na spoločný majetok a naopak, bude povinný uhradiť to, čo sa z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vynaložilo na jeho osobný majetok. Súd tiež prihliadne na podiel každého manžela na starostlivosti o rodinu, na potreby maloletých detí a na zásluhy na nadobudnutí a zveľaďovaní spoločných vecí.

Pokiaľ by ste s manželom do troch rokov dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva neuzatvorili alebo pokiaľ by ste do troch rokov nepodali návrh na jeho vyporiadanie súdnou cestou, vaše bezpodielové spoluvlastníctvo bude vyporiadané uplynutím tejto trojročnej lehoty. V takom prípade platí, že hnuteľné veci, ktoré niektorý z manželov užíva výlučne pre svoju osobnú potrebu ako vlastník sa stávajú jeho výlučným vlastníctvom. Spoločne užívané veci, nehnuteľnosti (vrátane bytov) ako aj ostatné majetkové práva sa stávajú spoluvlastníctvom oboch manželov, pričom obaja majú rovnaké podiely. V tomto prípade však už veci nie sú predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ale predmetom ich podielového spoluvlastníctva, ktorého právny režim je odlišný od právneho režimu bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Aj podielové spoluvlastníctvo však možno zrušiť dohodou spoluvlastníkov a za istých okolností aj súdnou cestou.

V prípade vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva dohodou je dohoda účinná až vkladom do katastra nehnuteľností. V prípade vyporiadania súdom je vyporiadanie účinné dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu a v prípade vyporiadania uplynutím trojročnej lehoty uplynutím uvedenej lehoty. V oboch posledných prípadoch je však tiež potrebné podať návrh na záznam do katastra nehnuteľností.

Vzhľadom na skutočnosť, že podrobná analýza Vášho prípadu by vyžadovala viac priestoru a zváženie viacerých okolností, odporúčam Vám, aby ste sa s Vašim prípadom obrátili na právnika špecializujúceho sa na právne vzťahy k bytom.Späť

Zanedbať otázku bezpečnosti sa neoplatí

Dom alebo byt predstavuje pre väčšinu bežných ľudí investíciu buď celoživotných úspor, alebo ich veľkej väčšiny. Bezpečnosť je teda z tohto pohľadu otázkou, zanedbanie ktorej by nebolo ani rozumné, ani pochopiteľné; intenzívne sa jej venujeme nielen pri stavbe a zariaďovaní svojej nehnuteľnosti, ale i pri každom odchode na dovolenku či na dlhšiu návštevu. Nájsť svoje obydlie „vybielené“ nepredstavuje vôbec príjemný návrat a zvlášť pre túto situáciu platí, že je omnoho lepšie zmieriť sa zo začiatku s vyššou investíciou, ktorú kvalitné zabezpečenie..

Wellness vo vlastnom dome

 „Takmer vo všetkých médiách sa čoraz častejšie stretávame so slovom wellness ako synonymom oddychu a relaxácie. Ide zväčša o infomácie týkajúce sa oddychu a rekreovania sa v kúpeľoch či iných relaxačných zariadeniach. Ponuky na tieto pobyty sa na nás hrnú takmer zo všetkých strán. Nájdu sa však medzi nami aj takí, ktorí tieto ponuky ignorujú z jednoduchého dôvodu, ktorý môžme vyjadriť v jednej vete:“Keď už wellnes, tak doma vo vlastných priestoroch.“ Podľa slovníka môžeme slovo wellness definovať ako kvalitu, alebo stav bytia v podmienkach..

Zateplenie nehnuteľnosti

Väčšina rodinných domov či bytov v panelovej zástavbe potrebuje na Slovensku prejsť dôkladnou rekonštrukciou. Asi tou najznámejšou cestou v súčasnosti je klasické zatepľovanie, ktoré po vizuálnej stránke mení naše sídliská na rôznofarebné sústavy kociek. Ak ste majiteľom rodinného domu, tak pri správnom zateplení máte postarané o príjemné bývanie nielen v zime, ale aj v lete, keď zateplenie bráni prehrievaniu izieb a v dome je príjemne aj bez drahej klimatizácie. Ak by sme si akýkoľvek typ nehnuteľnosti..

Zastúpenie fyzických osôb pri spravovaní ich nehnuteľného majetku

Pri právnych úkonoch súvisiacich s nehnuteľnosťami je možné dať sa zastúpiť inou fyzickou osobou, príp. právnickou osobou. Občiansky zákonník v danej súvislosti diferencuje medzi zákonným zastúpením a zastúpením na základe tzv. dohody o plnomocenstve. Zákonné zastúpenie Zákonné zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia štátneho orgánu. Typickým príkladom zákonného zastúpenia je zastúpenie maloletého dieťaťa. Kto je jeho zákonným zástupcom, ustanovuje zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine. Uvedené zastúpenie maloletého..

Výmena a zámena bytov

Dobrý deň. V apríli 2005 som nadobudol kúpou v dražbe 2-izbový prízemný byt. Suseda mojich známych, ktorá býva v 3-izbovom byte, by sa rada presťahovala do bytu menšieho a prízemného, keďže nevládze chodiť na 4. poschodie. Môj byt by jej plne vyhovoval, ale natrafili sme na problém ako to papierovo zrealizovať. Pri predaji nehnuteľnosti by som musel asi zaplatiť 19% daň z predaja, čo je pre mňa samozrejme dosť nevyhovujúce. Bolo by možné byty vzájomne odpredať za symbolickú 1,-Sk, príp. darovať a takto znížiť výdavky na daň? Prosím, poraďte nám. Ďakujem.Andrej..

Predaj domu v exekúcii - nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu

 Pred tromi rokmi som začal podnikať ako živnostník, no nedarilo sa mi. Z mojej činnosti mi zostali len dlhy, a čo čert nechcel, došla mi exekúcia. Keďže som nemal iný majetok, exekútor založil náš rodinný dom. Dom vlastnia dovedna štyri osoby, ja v jednej štvrtine. V rámci domu ešte má prenajaté priestory jedna firma, s ktorou máme nájomnú zmluvu. Obávam sa, že prídeme o dom ako aj o príjem za prenájom. Dá sa predísť predaju domu, môže nás žalovať firma, ktorej prenajímame priestor?Cyprián H., HlohovecPredpoklady na predaj nehnuteľnostiV prvom rade by..

Bývať v novom sa dá aj bez hypotéky (a založenia nehnuteľnosti)

Záujem Slovákov zlepšovať svoje bývanie je akcelerovaný predovšetkým dostupnosťou úverov, aj rastúcou ponukou nových projektov. Nie každý si však hypotéku môže dovoliť alebo sa ľudia jednoducho boja zadĺžiť na dekády, resp. založiť nehnuteľnosť, v ktorej bývajú. Zlepšovanie kvality bývania je však jednou zo základných ľudských potrieb. Stále málo využívanou možnosťou sú systémové rekonštrukcie existujúceho domu či bytu. Štatistiky potvrdzujú, že byt alebo dom, ktorý má spĺňať potreby svojho užívateľa, by mal prejsť po 15 rokoch modernizačnou..

Ako financovať kúpu bytu v novostavbe

Podmienky určuje developerPoradenstvo v bankeHypotéka v skratke Záujemca o kúpu bytu v novostavbe má na výber niekoľko možností jej financovania. Kým pri kúpe starého bytu vyžadujú majitelia väčšinou peniaze v hotovosti, novostavbu možno zvyčajne financovať - kúpiť prostredníctvom úveru.Najčastejšie využívané možnosti sú stavebné sporenie, hypotekárny úver, prípadne ich kombinácia. Možná je aj ich kombinácia so spotrebným úverom. Výber spôsobu financovania podmieňuje predovšetkým to, aké podmienky pri kúpe bytu určí developerská spoločnosť. Iná..

Prečo si vybrať open space kancelárie: nová teória activity-based workplace

V posledných rokoch sa nie len väčšie úspešné firmy ale aj takzvaní podnikatelia na voľnej nohe usilujú o navodenie produktívnej atmosféry pri práci. Open space kancelárie sú pre pracujúcich ľudí v mnohom veľkým prínosom a to či už máte firmu s množstvom zamestnancov, alebo ste podnikateľ, ktorému sa nedarí zachovať motiváciu na gauči vo vlastnom byte. Otvorené priestory kancelárií, ktoré minimalizujú možnosti vytvoriť si súkromné priestory, odstraňujú steny a dvere, sa v histórii prvýkrát uplatnili niekde v 50.-tych..