Zrušenie spoluvlastníctva v kontexte násilného správania podielového spoluvlastníka

Dobrý deň, prosím o Váš právny názor v tejto záležitosti. Spolu so sestrou sme zdedili 2 izbový byt po našom otcovi. Každý vlastníme 1/2 podiel. Sestra v uvedenom byte bývala ešte za života nášho otca a po jeho smrti tam chce ďalej bývať. Ja s tým nesúhlasím a žiadam ju, aby byt opustila. Môže byt užívať a bývať v ňom bez súhlasu mňa ako polovičného spoluvlastníka tejto nehnuteľnosti? Aké sú právne kroky, ak by byt nechcela opustiť? Ďakujem za odpoveď.

Emanuel J., Bratislava

Áno, Vaša sestra môže v predmetnom byte bývať a nepotrebuje za tým účelom Váš súhlas. K opusteniu bytu ju nemôžete nijakým spôsobom nútiť, keďže...

... predmetom vlastníctva vašej sestry a vás je byt, ktorý ste mali nadobudnúť dedením. Predmetnú záležitosť bolo možné vyriešiť ešte počas prebiehajúceho konania o dedičstve, kedy ste mohli sestre navrhnúť odkúpenie jej dedičského podielu, a to formou uzavretia dohody dedičov. V tom štádiu mohol súd schváliť túto dohodu. Nakoľko však ku dohode nedošlo, stali ste sa spolu so sestrou vlastníkom bytu, a to v podiele ½ a ½. Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci. U uvedeného vyplýva, že predmetný byt patrí vám obom a obaja máte k nemu rovnaký rozsah práv a povinností. Z hľadiska práv ide o právo vec slobodne užívať, držať a disponovať s ňou - pričom spoluvlastník je obmedzený, ak ide o možnosť scudzenia bytu - teda jeho prevodu na inú osobu. Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci ste spolu so sestrou oprávnený a povinný spoločne a nerozdielne. Podľa čl. 20 ods. 1Ústavy SR v spojení s čl. 11 Základnej listiny práv a slobôd, každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Dedenie sa zaručuje.“ Ústava SR v čl. 20 ods. 3 ustanovuje: „Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných alebo v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom.“

Zrušenie spoluvlastníctva - písomná dohoda je nevyhnutná

V zmysle ust. § 140 Občianskeho zákonníka, ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, čo neplatí, ak by išlo o zamýšľaný prevod nehnuteľnosti blízkej osobe. V §§ 141 a 142 Občianskeho zákonníka je upravený spôsob vyporiadania spoluvlastníkov ohľadne spoločnej veci, čo znamená, že spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní. V prípade hnuteľných vecí zákon nevyžaduje písomnú formu dohody, avšak táto je obligatórne ustanovená, ak predmetom spoluvlastníctva je nehnuteľnosť. Ak by došlo medzi spoluvlastníkmi ku dohode, že jeden z nich sa stane výlučným vlastníkom veci, každý z nich ako spoluvlastníkov je povinný vydať druhému na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali. Uvedené sa však nevzťahuje na situáciu, kedy sa ruší spoluvlastníctvo, predmetom ktorého je nehnuteľnosť a jestvuje písomná dohoda o zrušení spoluvlastníctva.

Absencia dohody medzi spoluvlastníkmi - nastupuje súd

Z vášho vyjadrenia cítiť negatívne citové zafarbenie k vašej sestre, a preto si dovolím vyjadriť sa o situácii, žeby ku dohode medzi spoluvlastníkmi nedošlo. Ak nedôjde k dohode, prichádza na rad súdna moc. Spoluvlastníctvo môže zrušiť a vyporiadať súd, ktorého miestna príslušnosť sa spravuje miestom, kde sa dotknutá nehnuteľnosť nachádza. Predpokladom uvedeného riešenia je návrh niektorého zo spoluvlastníkov na zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva. Súd pri prejednávaní a rozhodovaní prípadu prihliada na veľkosť podielov ako aj na účelné využitie veci. Môže nastať aj stav, kedy rozdelenie veci nie je možné - napr. vzhľadom na jej stavebno-technické či iné podmienky. Ak by rozdelenie veci nebolo dobre možné, súd prikáže vec za primeranú náhradu jednému spoluvlastníkovi. Pritom súd prihliadne na to, aby sa vec mohla účelne využiť a tiež na násilné správanie podielového spoluvlastníka druhému spoluvlastníkovi.

Násilné správanie podielového spoluvlastníka

V praxi som sa stretol s prípadmi, kedy vzťahy medzi spoluvlastníkmi, i rodinnými príslušníkmi, boli tak napäté, že vyústili do násilného konania niektorého so spoluvlastníkov. V danej súvislosti si dovolím vám, i našim čitateľom, dať do pozornosti ust. § 208 ods. 1 písm. a, b, e) zákona č. 300/2005 Z. z., Trestný zákon v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa trestného činu týrania blízkej alebo zverenej osoby dopustí ten, kto týra blízku osobu alebo osobu, ktorá je v jeho starostlivosti alebo výchove, spôsobujúc jej fyzické utrpenie alebo psychické utrpenie vyhrážaním, vyvolávaním strachu alebo stresu, citovým vydieraním alebo iným správaním, ktoré ohrozuje jej fyzické alebo psychické zdravie alebo obmedzuje jej bezpečnosť, bezdôvodným odopieraním spánku, bývania alebo neodôvodneným obmedzovaním v prístupe k majetku, ktorý má právo užívať.

Ďalším protiprávnym konaním, ku ktorému dochádza, je aj neoprávnený zásah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru. I tu sa jedná o trestný čin, ktorého sa dopustí ten, kto protiprávne obsadí alebo užíva dom alebo byt iného alebo kto oprávnenej osobe v užívaní domu alebo bytu neoprávnene bráni. Trestný zákon v § 218 ods. 1 umožňuje uložiť páchateľovi za uvedené konanie trest odňatia slobody až na dva roky. 

Vážení čitatelia, ak máte obdobné skúsenosti alebo právny problém, k dispozícii je Vám nižšie uvedený kontakt.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

Späť

Situácia na trhu so stavebnými pozemkami

V súčasnosti ale aj  nedávnej minulosti sa už veľa hovorilo a písalo o tom, ako finančná kríza zahýbala realitným trhom v oblasti predaja a kúpy bytov či rodinných domov. No predtým, ako sa postaví nová budova pre bývanie či prácu, je dobré si zaobstarať dobrý a kvalitný pozemok. Zmapovanie situácie na trhu s pozemkami a následné vykreslenie možností na čo všetko by sme si mali dať pozor pri ich kúpe je rovnako dôležité, ako neskoršia stavba nehnuteľnosti na tom ktorom pozemku.Všeobecná sitácia na trhu s pozemkamiHneď na úvod by sa dalo povedať, že..

Dostane sa záplava montovaných domov aj k nám?

Montované domyDrevené domy a zrubyPrečo práve drevený dom?Nízkoenergetické rodinné domyČo je to „nízkoenergetický dom?Pasívny domAko takýto dom postaviť?Zopár rád, ak ste sa rozhodli stavať ekologickú stavbuDÁ SA DAŤ DO RÁMČEKAPohľad do budúcnostiTak, ako všetko, aj rodinný dom má svoju dlhú a pestrú históriu. Sídlo bývania rodiny prešlo od jaskynných skalných obydlí cez chatrče z dreva a koží, slamené stavby a hlinené a kamenné stavby až po súčasné tehlové, pórobetónové či montované domy. Je logické, že tento vývoj bol a je závislý na..

Vykupovanie pozemkov developermi

Ste vlastníkom ornej pôdy a plánujete na nej začať výstavbu? V tom prípade, by ste mali zmenu ornej pôdy na stavebný pozemok stihnúť od konca júna. Koncom minulého mesiaca bola schválená novela zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Účinnosť nadobúda 1. júla 2008. To znamená, že ak si po tomto dátume budete chcieť urobiť zmenu poľnohospodárskej pôdy na stavebný pozemok, zaplatíte za to podľa toho, v ktorej oblasti sa vaša pôda nachádza a do ktorej z deviatich skupín spadá. Ako na zmenu pôdy dnesSúčasná legislatíva v oblasti premeny..

Letné dovolenky v kontexte dočasného užívania ubytovacieho zariadenia a dlhodobého rekreačného produktu - pozor na timesharing

Vážení čitatelia. Letná sezóna a dovolenky sú v plnom prúde a iste mnohí z vás smerujú do svojho vytúženého letoviska k moru. Treba brať zreteľ nielen na nástrahy, akými iste sú páliace slnko, dehydratácia alebo drobné krádeže v letoviskách a okolí, avšak aj na tzv. jedinečné a výhodné ponuky nákupov ubytovania v luxusných hotelových zariadeniach. Áno, nasledujúci článok sa týka tzv. timesharingu a žiaľ, s tým spojenými častými nekalými obchodnými praktikami semi-timesharingových spoločností. V prípade, že budete na dovolenke pozývaní..

Založenie spoločenstva vlastníkov

Pán Lasák. Dovoľujeme si vás touto cestou požiadať o poskytnutie informácie k založeniu bytového spoločenstva. Náš bytový dom je spravovaný správcom na základe zmluvy, ktorú sme s ním uzatvorili po odkúpení bytov do osobného vlastníctva v roku 1999. Zanikne správcovstvo vznikom spoločenstva automaticky alebo je nutná výpoveď vlastníkov bytov a nebytových priestorov? Ak je nutná výpoveď, čo všetko musí táto obsahovať? Za vlastníkov bytov ..

Prístup súdneho znalca do obydlia občana - áno či nie?

 Dobrý deň, v novembri 2008 som sa stala nájomníčkou družstevného bytu. Po roku bývania v ňom som dostala zásielku zo súdu, že byt musím sprístupniť znalcovi z odboru stavebníctva, ktorý má vypracovať znalecký posudok na stavebné práce, ktoré tam uskutočnil predchádzajúci nájomník. Ten tam býval do roku 2005 s manželkou, ktorá vtedy od neho definitívne odišla a rozviedli ich v januári 2007. Preto sa chcem opýtať, kto je vlastne v práve - to mám akože do svojho bytu pustiť znalca, ktorý si už môj byt nafotí!? Veď moje súkromie bude narušené...

Real estate quoats - Slovak Nehnutelnosti

Kúpa nehnutelnosti zaťaženej vecným bremenom alebo záložným právom na nehnuteľnosti?

Pred samotnou kúpou zaťaženej nehnutelnosti je vhodné, aby si kupujúci v prvom rade jasne ozrejmil, či skutočne chce nadobudnúť nehnuteľnosť s ťarchou alebo nezaťaženú nehnuteľnosť. Jeho postup závisí od toho, či nehnuteľnosť je nadobúdaná priamo konaním kupujúceho alebo cez sprostredkovateľa - realitnú kanceláriu. Kupujúci by si mal vyžiadať relevantné a najmä aktuálne doklady ohľadne predmetnej nehnuteľnosti, napr. originál  listu vlastníctva. Na liste vlastníctva, ktorý môže získať od predávajúceho, od realitnej kancelárie..

Úrokové sadzby pri hypotekárnom úvere

O možnosti ako si zadovážiť bývanie pomocou hypotekárneho úveru (HÚ), sa toho popísalo už veľa. Pri jeho vybavovaní zaujíma klientov tej či onej banky  jedna zo základných veličín výška úrokovej sadzby. Podľa nastavenia jej výšky, môžete na svojom (HÚ) riadne ušetriť, ale pri troche neuváženosti a letmom prebehnutí čísel v letáku propagujúcom hypotekárny produkt aj svoje bývanie riadne preplatiť. Tak či onak, úroková sadzba tvorí základ splácania vášho dlhu, takže jej optimálne nastavenie je pre vás ako klientov obzvlášť dôležité.Tvorba..