Zrušenie spoluvlastníctva v kontexte násilného správania podielového spoluvlastníka

Dobrý deň, prosím o Váš právny názor v tejto záležitosti. Spolu so sestrou sme zdedili 2 izbový byt po našom otcovi. Každý vlastníme 1/2 podiel. Sestra v uvedenom byte bývala ešte za života nášho otca a po jeho smrti tam chce ďalej bývať. Ja s tým nesúhlasím a žiadam ju, aby byt opustila. Môže byt užívať a bývať v ňom bez súhlasu mňa ako polovičného spoluvlastníka tejto nehnuteľnosti? Aké sú právne kroky, ak by byt nechcela opustiť? Ďakujem za odpoveď.

Emanuel J., Bratislava

Áno, Vaša sestra môže v predmetnom byte bývať a nepotrebuje za tým účelom Váš súhlas. K opusteniu bytu ju nemôžete nijakým spôsobom nútiť, keďže...

... predmetom vlastníctva vašej sestry a vás je byt, ktorý ste mali nadobudnúť dedením. Predmetnú záležitosť bolo možné vyriešiť ešte počas prebiehajúceho konania o dedičstve, kedy ste mohli sestre navrhnúť odkúpenie jej dedičského podielu, a to formou uzavretia dohody dedičov. V tom štádiu mohol súd schváliť túto dohodu. Nakoľko však ku dohode nedošlo, stali ste sa spolu so sestrou vlastníkom bytu, a to v podiele ½ a ½. Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci. U uvedeného vyplýva, že predmetný byt patrí vám obom a obaja máte k nemu rovnaký rozsah práv a povinností. Z hľadiska práv ide o právo vec slobodne užívať, držať a disponovať s ňou - pričom spoluvlastník je obmedzený, ak ide o možnosť scudzenia bytu - teda jeho prevodu na inú osobu. Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci ste spolu so sestrou oprávnený a povinný spoločne a nerozdielne. Podľa čl. 20 ods. 1Ústavy SR v spojení s čl. 11 Základnej listiny práv a slobôd, každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Dedenie sa zaručuje.“ Ústava SR v čl. 20 ods. 3 ustanovuje: „Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných alebo v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom.“

Zrušenie spoluvlastníctva - písomná dohoda je nevyhnutná

V zmysle ust. § 140 Občianskeho zákonníka, ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, čo neplatí, ak by išlo o zamýšľaný prevod nehnuteľnosti blízkej osobe. V §§ 141 a 142 Občianskeho zákonníka je upravený spôsob vyporiadania spoluvlastníkov ohľadne spoločnej veci, čo znamená, že spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní. V prípade hnuteľných vecí zákon nevyžaduje písomnú formu dohody, avšak táto je obligatórne ustanovená, ak predmetom spoluvlastníctva je nehnuteľnosť. Ak by došlo medzi spoluvlastníkmi ku dohode, že jeden z nich sa stane výlučným vlastníkom veci, každý z nich ako spoluvlastníkov je povinný vydať druhému na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali. Uvedené sa však nevzťahuje na situáciu, kedy sa ruší spoluvlastníctvo, predmetom ktorého je nehnuteľnosť a jestvuje písomná dohoda o zrušení spoluvlastníctva.

Absencia dohody medzi spoluvlastníkmi - nastupuje súd

Z vášho vyjadrenia cítiť negatívne citové zafarbenie k vašej sestre, a preto si dovolím vyjadriť sa o situácii, žeby ku dohode medzi spoluvlastníkmi nedošlo. Ak nedôjde k dohode, prichádza na rad súdna moc. Spoluvlastníctvo môže zrušiť a vyporiadať súd, ktorého miestna príslušnosť sa spravuje miestom, kde sa dotknutá nehnuteľnosť nachádza. Predpokladom uvedeného riešenia je návrh niektorého zo spoluvlastníkov na zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva. Súd pri prejednávaní a rozhodovaní prípadu prihliada na veľkosť podielov ako aj na účelné využitie veci. Môže nastať aj stav, kedy rozdelenie veci nie je možné - napr. vzhľadom na jej stavebno-technické či iné podmienky. Ak by rozdelenie veci nebolo dobre možné, súd prikáže vec za primeranú náhradu jednému spoluvlastníkovi. Pritom súd prihliadne na to, aby sa vec mohla účelne využiť a tiež na násilné správanie podielového spoluvlastníka druhému spoluvlastníkovi.

Násilné správanie podielového spoluvlastníka

V praxi som sa stretol s prípadmi, kedy vzťahy medzi spoluvlastníkmi, i rodinnými príslušníkmi, boli tak napäté, že vyústili do násilného konania niektorého so spoluvlastníkov. V danej súvislosti si dovolím vám, i našim čitateľom, dať do pozornosti ust. § 208 ods. 1 písm. a, b, e) zákona č. 300/2005 Z. z., Trestný zákon v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa trestného činu týrania blízkej alebo zverenej osoby dopustí ten, kto týra blízku osobu alebo osobu, ktorá je v jeho starostlivosti alebo výchove, spôsobujúc jej fyzické utrpenie alebo psychické utrpenie vyhrážaním, vyvolávaním strachu alebo stresu, citovým vydieraním alebo iným správaním, ktoré ohrozuje jej fyzické alebo psychické zdravie alebo obmedzuje jej bezpečnosť, bezdôvodným odopieraním spánku, bývania alebo neodôvodneným obmedzovaním v prístupe k majetku, ktorý má právo užívať.

Ďalším protiprávnym konaním, ku ktorému dochádza, je aj neoprávnený zásah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru. I tu sa jedná o trestný čin, ktorého sa dopustí ten, kto protiprávne obsadí alebo užíva dom alebo byt iného alebo kto oprávnenej osobe v užívaní domu alebo bytu neoprávnene bráni. Trestný zákon v § 218 ods. 1 umožňuje uložiť páchateľovi za uvedené konanie trest odňatia slobody až na dva roky. 

Vážení čitatelia, ak máte obdobné skúsenosti alebo právny problém, k dispozícii je Vám nižšie uvedený kontakt.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

Späť

Problémy pri napojení sa na inžinierske siete

Ak sa rozhodnete nad stavbou vlastného rodinného domu, poviete si, že základom je vybrať si dobrú lokalitu s dispozične riešeným stavebným pozemkom. Po tomto kroku by sa už nič vážne nemalo stať a jedinou starosťou by mala byť len samotná výstavba vášho domu. Lenže človek mieni a život mení. Problémy totiž môžu nastať už pri samotnom pripájaní sa na inžinierske siete. Nemusí ísť pritom o technický problém, ale vyslovene susedský. Aké konkrétne nepríjemné situácie vám môže priniesť realita, si povieme v nasledujúcich riadkoch. Predstavte si,..

Strecha - aký typ si vybrať

Strecha patrí asi medzi najpoužívanejšie slová pre vyjadrenie symbolu domova a rodiny. Dalo by sa povedať, že je akousi pomyselnou korunou každého rodinného domu. Jej funkcia je oveľa dôležitejšia ako by ste si mohli myslieť. Nedodáva domu len vizuálny charakter, ale má veľa základných funkcií pri ochrane vášho príbytku pred dažďom, únikom tepla či hlukom z okolia.Pri stavbe rodinného domu je dôležité myslieť na každý detail. Obzvlášť to platí pri plánovaní a následnej stavbe strechy. Takže ak sa už rozhodnete pre rovnú alebo šikmú strechu, myslite..

Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov 3. časť

 Práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorovPovinnostiPrávaSpoluvlastníctvoRozhodovanie v domeOsobitné ustanovenia o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru v domeCena bytu a nebytového priestoru v dome a cena pozemkuCena bytu a ateliéruCena pozemkuVlastníctvo spoločných častí domu a spoločných zariadení domu a príslušenstva V predchádzajúcich dvoch častiach článku sme sa dozvedeli niečo viac o zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Zaoberali sme sa tým, čo to vlastne z právneho hľadiska byt a nebytový priestor je, ako..

Neplatnosť právneho úkonu v konaní o dedičstve

Sme štyria súrodenci. Naša mama zomrela v roku 2005, kedy prebehlo aj dedičské konanie. Mama ešte za života uzavrela s naším bratom kúpnu zmluvu, ktorou mu predala časť „rodičovského“ domu a časť mu darovala. V zmluve si vyhradila právo doživotného bývania a darovanie podmienila, že ju brat doopatruje a bude sa o ňu starať. Nestalo sa tak, odcestoval na dlhé obdobie do Nemecka a o mamu sa staral náš otec a my. Dokonca brat nezaplatil ani cenu za kúpu domu, ale ako vlastník domu figuruje on. Brat nám zmluvu nechce ukázať, mama nám kúpnu zmluvu tiež odmietala..

Obťažuje vás sused hlasnou hudbou? Bráňte sa!

„ Pokiaľ sa žalobca domáha ako vlastník nehnuteľnosti ochrany proti hluku, je potrebné žalobný návrh formulovať tak, že žalovaný je povinný zdržať sa obťažovania žalobcu hlukom z (v žalobe uvedeného) pozemku žalovaného (prípadne i z inej veci patriacej žalovanému), prenikajúcim na (v žalobe uvedenú) nehnuteľnosť žalobcu. Pokiaľ súd zistí, že dochádza k obťažovaniu nad mieru primeranú pomerom (prípadne, že ide o vážne ohrozenie výkonu jeho práva), žalobe vyhovie; v odôvodnení rozsudku určí mieru obťažovania, ktorá je v danej veci primeraná..

Prevod vlastníctva bytu a poplatková povinnosť

 V roku 2003 sme sa s manželom rozhodli odkúpiť do osobného vlastníctva obecný byt, v ktorom sme ako nájomníci bývali od roku 1974. Odpredaj bytu sa uskutočnil medzi nami a mestskou časťou prostredníctvom správcovskej spoločnosti, ktorá od nás požadovala peňažné úhrady v súvislosti s poplatkami spojenými s vkladom nášho vlastníctva do katastra nehnuteľností, ďalej manipulačný poplatok za vyhotovenie zmluvy a ešte i poplatok za zmluvu o výkone správy, išlo o sumu vo výške cca 7.000 Sk. Neskôr som sa od známej dozvedela, že časť týchto poplatkov sme..

Vývoj cien bytov V Bratislave v roku 2007

Analýza cien bytov v Bratislave sa robila z plnohodnotných 13.410 údajov za obdobie od januára do decembra 2007. Priemerná cena m2 bytu v Sk sa vypočítavala bez výrazných odchýliek narúšajúcich trend. Oddelene sa vypočítavali ceny novostavieb od cien starých bytov, aby sa odhalil ich vplyv na rast cien starých bytov. Graf č.1: Tento graf poukazuje na to, že 34% z celkovej ponuky bytov pripadalo na ponuku novostavieb. Toto malo zákonitý vplyv na vývoj celkovej výslednej ceny, ktorú novostavby ťahali nahor.Graf č.2: Tento graf ukazuje, že najväčší podiel na množstve..

Hypotekárne úvery = pomocná ruka?

 Čo by ste mali vedieť o hypotekárnych úverochCieľová skupina pre bankyPostup pri vybavovaní hypotekárneho úveruTakže ako to prebieha?Podmienky, za akých môžete požiadať o hypoúverS akými poplatkami musíte počítať?Aká môže byť úroková sadzba? Môže ju klient nejakým spôsobom ovplyvniť?Spôsoby ručenia pri výstavbe nového domu   Hypotekárny úver znamená pôžičku na prefinancovanie kúpy alebo výstavby nehnuteľnosti, je to úver, ktorý je zaručený nehnuteľnosťou. V súčasnosti ho na Slovensku poskytuje osem bankových subjektov. Každá..

Ako sa nestať obeťou realitného podvodu

 Ak sa spomenie termín realitný podvod, väčšinou každému napadne nejaký nedávny zločin bytovej mafie , táto otázka je však omnoho komplikovanejšia a jej „mafiánska“ stránka je len jednou časťou zla, aj keď má bezpochyby najviac tragických koncov. Podvody s realitami sa však netýkajú len osamelých starších ľudí a mŕtvol vylovených z rybníkov - oveľa viac je tých „prozaických“ prípadov, okolo ktorých sa robí menej kriku, avšak ich dôsledky sú pre postihnutých takisto ničivé a vo všeobecnosti by mali byť varovaním. Poďme sa teda pozrieť..