Smrť prenajímateľa a preplatky na energiách

Pred rokom sme s priateľkou uzavreli nájomnú zmluvu s mojím strýkom, ktorej predmetom bol nájom bytu v Bratislave. Strýko nedávno zomrel a my naďalej užívame jeho byt. Poštou sme dostali oznam od elektrární a plynární, že máme na byte preplatky. Do situácie sa zaangažovala strýkova manželka, ktorá nikdy nechcela, aby sme v byte bývali a chce nás z bytu vyštvať. Je agresívna, vyhráža sa nám. Môžeme naďalej byt užívať alebo má strýková žena na to právo? Komu máme teraz platiť nájomné? Čo máme podniknúť s preplatkami, môžeme ich vybrať na pošte?

Ing. Ernest. P., Bratislava

Nájomná zmluva je dvojstranný právny úkon, v rámci ktorého sa zmluvné strany dohodli na svojich právach a povinnostiach ku konkrétnemu predmetu nájmu - v danom prípade bytu. Zmluvu ako takú môžu uzavrieť fyzické alebo právnické osoby, teda reálne existujúce subjekty. V prípade fyzických osôb spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti (spôsobilosť na právne úkony) vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou a tá sa nadobúda dovŕšením osemnásteho roku. Fyzická osoba by nemala byť na svojej zmluvnej voľnosti obmedzená alebo dokonca pozbavená. I právnické osoby majú spôsobilosť mať práva a povinnosti, avšak táto spôsobilosť je podmienená ich vznikom - právnické osoby vznikajú dňom, ku ktorému sú zapísané do obchodného alebo do iného zákonom určeného registra.

Smrťou fyzickej osoby zaniká jej spôsobilosť mať práva a brať na seba povinnosti. V rámci dedičského práva platí zásada, že dedičstvo sa nadobúda poručiteľovou smrťou. Uvedená zásada má za následok, že právne úkony urobené dedičmi po smrti poručiteľa (ako napr. dedičská dohoda), sa považujú za právne úkony urobené v okamihu smrti poručiteľa, pôsobia ex tunc - spätne. To isté platí aj o občianskoprávnych vzťahoch založených dohodou medzi pozostalým manželom (tu: strýkova manželka) a dedičmi.

 Zánik nájomného vzťahu

Keďže váš strýko zomrel, prestal byť právnym subjektom a nemôže byť ďalej viazaný nájomnou zmluvou. Tým súčasne zaniká i nájomná zmluva. Prvou otázkou v súvislosti s bytom môže byť, či byt bol vo výlučnom vlastníctve vášho strýka alebo v BSM s jeho manželkou. Táto otázka sa však týka konania o dedičstve a určenia podielov spôsobilých dedičov v rámci vyporiadania majetku po poručiteľovi. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov ako vecné právo smrťou poručiteľa zaniká. O tom, čo z BSM po poručiteľovi a jeho pozostalej manželke patrí do dedičstva, rozhodne súd uznesením.

Smrť fyzickej osoby má za následok, že isté práva - v závislosti od ich povahy – buď prechádzajú na iné osoby bez ohľadu na to, či ide o dedičov alebo nie, a to na základe osobitného zákonného ustanovenia, teda nie dedením. Sem patrí napr. právo z nájmu bytu, kedy podľa § 706 a 707 OZ prechádza právo pôvodného nájomcu na jeho deti, vnukov, rodičov, súrodencov, zaťa a nevestu, ktorí s ním žili v deň jeho smrti v spoločnej domácnosti a nemajú vlastný byt.

 Z judikatúry

Prenajímateľ zomrel - v byte by ste sa podľa zákona zdržiavali neoprávnene, keďže nájom zaniká aj napr. dedením. Tým je súčasne zodpovedaná aj otázka platenia nájomného. Pokiaľ ide o preplatky na energiách - tie predstavujú pohľadávky poručiteľa, ktoré súd prejedná v rámci konania o dedičstve. Obdobie medzi smrťou vášho strýka a právoplatnosťou uznesenia súdu o vyporiadaní dedičstva má osobitný právny režim. V danej súvislosti upriamujem vašu pozornosť na judikatúru - konkrétne na rozsudok Mestského súdu v Prahe, spis. zn. 11 Co 48/72, R 42/1974:

“V období medzi nadobudnutím dedičstva (§ 460 Občianskeho zákonníka, OZ) a potvrdením nadobudnutia dedičstva (§ 482 a § 483 OZ) sú z právnych úkonov týkajúcich sa vecí (majetkových práv) z dedičstva povinní i oprávnení voči iným osobám všetci dedičia poručiteľa, ktorí dedičstvo dosiaľ neodmietli, spoločne a nerozdielne. Ich dedičský podiel pritom vyjadruje mieru, akou sa dedičia navzájom podieľajú na právach a povinnostiach týkajúcich sa vecí (majetkových práv) z dedičstva.“

 Zabezpečenie dedičstva

Súd vykonáva najnutnejšie zabezpečenie vecí po poručiteľovi, ak to vyžaduje všeobecný záujem alebo dôležitý záujem účastníkov. Súd prejednávajúci dedičstvo aj bez návrhu vykoná neodkladné opatrenia, najmä zabezpečí dedičstvo, zverí veci osobnej potreby manželovi poručiteľa alebo inému členovi domácnosti, postará sa o predaj vecí, ktoré nemožno uschovať bez nebezpečenstva škody alebo nepomerných nákladov, prípadne ustanoví správcu dedičstva alebo jeho časti (ďalej len "správca"). Ak predmetný byt nebol súčasťou BSM vášho strýka a jeho manželky (vašej tety), alebo vaša teta nebola ustanovená za správcu dedičstva, môže požiadať súd o podniknutie príslušných krokov smerujúcich k vyprataniu bytu a jeho zabezpečeniu až do právoplatného skončenia konania o dedičstve.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

 

Späť

Rekonštrukcia rodinných domov vs novostavby

Stačí kozmetická úprava?Nechajme si poradiťA tak niečo k novostavbeAko postupovať podľa práva?Budete potrebovať právne overené dokumentyTak kedy sa konečne môžete pustiť do práce?Súčasná bytová situácia sa zdá neúnosná a tak sa mnoho ľudí začína radiť, či si zaobstará starší, dostupnejší dom a postupne mu dá novú tvár, alebo si splní všetky svoje sny, zadĺži sa na dlhé roky a pôjde cestou novostavby. Čo je lepšie? Ako všade, aj tu narazíme na dve strany mince, aj tu záleží na mnohých faktoroch. Každá stavba je jedinečná, naše predstavy a..

Používané stavebné materiály

 Vybrať si svoj byt či rodinný dom, ktorý by zohľadňoval všetky naše požiadavky býva často veľmi ťažkou úlohou. Pri kúpe nehnuteľnosti myslíme na celý rad faktorov ako sú cena, lokalita, či ide o staršiu stavbu alebo novostavbu, ale málo kedy sa zamyslíme nad úlohou materiálu z ktorého bol ten náš vyhliadnutý byt či rodinný dom postavený. Má preto zmysel sa nad takto postavenou otázkou pozastaviť? Verte že určite áno. Keď sa v päťdesiatych rokoch na Slovensku pomaly začala rozbiehať výstavba pre širšie skupiny obyvateľstva, môžeme podľa..

Balkón a lodžia

 Od začiatkuZasklite si lodžiuSklo zaskleniaRôzne využitieMateriály na vonkajšie použitie a nábytokZväčšite si lodžiuNajkrajšie sú farebnéEstetikaS príchodom leta sa už viacerí z nás tešia na pokojne strávený deň pri opaľovaní na vlastnej oáze pokoja, na terase či balkóne. Cez zimu boli dvere do tohto priestoru prevažne zatvorené, preto sa už iste tešíte ako vpustíte do svojho príbytku slnečné teplo a najmä čerstvý vzduch. Dokonca aj v centre väčšieho mesta je terasa akýmsi upokojujúcim prvkom. Najmä ak z nej máte dobrý výhľad.Balkóny a lodžie..

Zákon o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom - postupný koniec regulovaného nájmu?

Vláda slovenskej republiky vydala dňa 6.apríla 2011 uznesenie, ktorým schválila návrh zákona o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Počas letných prázdnin predmetný zákon vyšiel dňa 5. augusta 2011 v Zbierke zákonov, čiastka 84/2011 v podobe zákona č. 260/2011 Z. z. Predmetom tejto právnej úpravy sú právne vzťahy pri ukončení niektorých nájomných vzťahov k bytom a podmienky poskytnutia bytovej..

Spôsobilosť na právne úkony kontra ich platnosť

Náš otec má 72 rokov. Má značné problémy s chápaním, jeho mentálny zdravotný stav sa v poslednom období rapídne zhoršil. Ja s otcom bývam v byte, ktorý patrí otcovi a súčasne sa o otca dlhé roky starám. Pred niekoľkými mesiacmi začal ku nám chodievať môj mladší brat, ktorý sa pred niekoľkými rokmi odmietol starať o otca a ktorý sa dlhé roky o rodinu ako takú ani nezaujímal. Teraz začal pobádať a manipulovať otca k tomu, aby byt previedol na neho, že sa o neho na oplátku postará. Cítim sa byť ukrivdený, bojím sa o strechu nad hlavou. Prosím vás o..

Kúpa bytu a náležitosti kúpnej zmluvy

Mgr. Ján Lasák Kúpa bytu a náležitosti kúpnej zmluvy „Nedodržanie zákonom ustanovenej formy právneho úkonu spôsobuje jeho absolútnu neplatnosť. Absolútna neplatnosť právneho úkonu nastáva priamo zo zákona (ex lege) a pôsobí od začiatku (ex tunc) voči každému. Právne úkony postihnuté absolútnou neplatnosťou nemajú za následok vznik, zmenu ani zánik práv a povinností. Súd musí na túto neplatnosť prihliadať a musí z nej vyvodzovať dôsledky aj bez návrhu z úradnej povinnosti (ex officio).“ (Rozsudok Krajského súdu v Košiciach z 18.03.1999, sp...

Súčasná podoba finančných úverov

„Hypotéka, slovo ktoré sa v poslednom období hrnie na nás snáď zo všetkých strán. Na celom svete sa stala synonymom finančnej krízy. My si ju však budeme v tomto článku všímať ako produkt, pomocou ktorého si môžeme zabezpečiť svoj sen o bývaní. Z tohto dôvodu sme oslovili niekoľko finančných inštitúcií na Slovenskom finančnom trhu, aby mám pomocou modelových príkladov ponúkli svoje produkty.“Čo by ste mali vedieť o úveroch na bývanieNa začiatku by sme si mali povedať, na čo vlastne hypotekárny úver slúži. Tento druh služby pre klienta znamená..

Ako sa nestať obeťou realitného podvodu

 Ak sa spomenie termín realitný podvod, väčšinou každému napadne nejaký nedávny zločin bytovej mafie , táto otázka je však omnoho komplikovanejšia a jej „mafiánska“ stránka je len jednou časťou zla, aj keď má bezpochyby najviac tragických koncov. Podvody s realitami sa však netýkajú len osamelých starších ľudí a mŕtvol vylovených z rybníkov - oveľa viac je tých „prozaických“ prípadov, okolo ktorých sa robí menej kriku, avšak ich dôsledky sú pre postihnutých takisto ničivé a vo všeobecnosti by mali byť varovaním. Poďme sa teda pozrieť..

Bývať v novom sa dá aj bez hypotéky (a založenia nehnuteľnosti)

Záujem Slovákov zlepšovať svoje bývanie je akcelerovaný predovšetkým dostupnosťou úverov, aj rastúcou ponukou nových projektov. Nie každý si však hypotéku môže dovoliť alebo sa ľudia jednoducho boja zadĺžiť na dekády, resp. založiť nehnuteľnosť, v ktorej bývajú. Zlepšovanie kvality bývania je však jednou zo základných ľudských potrieb. Stále málo využívanou možnosťou sú systémové rekonštrukcie existujúceho domu či bytu. Štatistiky potvrdzujú, že byt alebo dom, ktorý má spĺňať potreby svojho užívateľa, by mal prejsť po 15 rokoch modernizačnou..