Smrť prenajímateľa a preplatky na energiách

Pred rokom sme s priateľkou uzavreli nájomnú zmluvu s mojím strýkom, ktorej predmetom bol nájom bytu v Bratislave. Strýko nedávno zomrel a my naďalej užívame jeho byt. Poštou sme dostali oznam od elektrární a plynární, že máme na byte preplatky. Do situácie sa zaangažovala strýkova manželka, ktorá nikdy nechcela, aby sme v byte bývali a chce nás z bytu vyštvať. Je agresívna, vyhráža sa nám. Môžeme naďalej byt užívať alebo má strýková žena na to právo? Komu máme teraz platiť nájomné? Čo máme podniknúť s preplatkami, môžeme ich vybrať na pošte?

Ing. Ernest. P., Bratislava

Nájomná zmluva je dvojstranný právny úkon, v rámci ktorého sa zmluvné strany dohodli na svojich právach a povinnostiach ku konkrétnemu predmetu nájmu - v danom prípade bytu. Zmluvu ako takú môžu uzavrieť fyzické alebo právnické osoby, teda reálne existujúce subjekty. V prípade fyzických osôb spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti (spôsobilosť na právne úkony) vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou a tá sa nadobúda dovŕšením osemnásteho roku. Fyzická osoba by nemala byť na svojej zmluvnej voľnosti obmedzená alebo dokonca pozbavená. I právnické osoby majú spôsobilosť mať práva a povinnosti, avšak táto spôsobilosť je podmienená ich vznikom - právnické osoby vznikajú dňom, ku ktorému sú zapísané do obchodného alebo do iného zákonom určeného registra.

Smrťou fyzickej osoby zaniká jej spôsobilosť mať práva a brať na seba povinnosti. V rámci dedičského práva platí zásada, že dedičstvo sa nadobúda poručiteľovou smrťou. Uvedená zásada má za následok, že právne úkony urobené dedičmi po smrti poručiteľa (ako napr. dedičská dohoda), sa považujú za právne úkony urobené v okamihu smrti poručiteľa, pôsobia ex tunc - spätne. To isté platí aj o občianskoprávnych vzťahoch založených dohodou medzi pozostalým manželom (tu: strýkova manželka) a dedičmi.

 Zánik nájomného vzťahu

Keďže váš strýko zomrel, prestal byť právnym subjektom a nemôže byť ďalej viazaný nájomnou zmluvou. Tým súčasne zaniká i nájomná zmluva. Prvou otázkou v súvislosti s bytom môže byť, či byt bol vo výlučnom vlastníctve vášho strýka alebo v BSM s jeho manželkou. Táto otázka sa však týka konania o dedičstve a určenia podielov spôsobilých dedičov v rámci vyporiadania majetku po poručiteľovi. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov ako vecné právo smrťou poručiteľa zaniká. O tom, čo z BSM po poručiteľovi a jeho pozostalej manželke patrí do dedičstva, rozhodne súd uznesením.

Smrť fyzickej osoby má za následok, že isté práva - v závislosti od ich povahy – buď prechádzajú na iné osoby bez ohľadu na to, či ide o dedičov alebo nie, a to na základe osobitného zákonného ustanovenia, teda nie dedením. Sem patrí napr. právo z nájmu bytu, kedy podľa § 706 a 707 OZ prechádza právo pôvodného nájomcu na jeho deti, vnukov, rodičov, súrodencov, zaťa a nevestu, ktorí s ním žili v deň jeho smrti v spoločnej domácnosti a nemajú vlastný byt.

 Z judikatúry

Prenajímateľ zomrel - v byte by ste sa podľa zákona zdržiavali neoprávnene, keďže nájom zaniká aj napr. dedením. Tým je súčasne zodpovedaná aj otázka platenia nájomného. Pokiaľ ide o preplatky na energiách - tie predstavujú pohľadávky poručiteľa, ktoré súd prejedná v rámci konania o dedičstve. Obdobie medzi smrťou vášho strýka a právoplatnosťou uznesenia súdu o vyporiadaní dedičstva má osobitný právny režim. V danej súvislosti upriamujem vašu pozornosť na judikatúru - konkrétne na rozsudok Mestského súdu v Prahe, spis. zn. 11 Co 48/72, R 42/1974:

“V období medzi nadobudnutím dedičstva (§ 460 Občianskeho zákonníka, OZ) a potvrdením nadobudnutia dedičstva (§ 482 a § 483 OZ) sú z právnych úkonov týkajúcich sa vecí (majetkových práv) z dedičstva povinní i oprávnení voči iným osobám všetci dedičia poručiteľa, ktorí dedičstvo dosiaľ neodmietli, spoločne a nerozdielne. Ich dedičský podiel pritom vyjadruje mieru, akou sa dedičia navzájom podieľajú na právach a povinnostiach týkajúcich sa vecí (majetkových práv) z dedičstva.“

 Zabezpečenie dedičstva

Súd vykonáva najnutnejšie zabezpečenie vecí po poručiteľovi, ak to vyžaduje všeobecný záujem alebo dôležitý záujem účastníkov. Súd prejednávajúci dedičstvo aj bez návrhu vykoná neodkladné opatrenia, najmä zabezpečí dedičstvo, zverí veci osobnej potreby manželovi poručiteľa alebo inému členovi domácnosti, postará sa o predaj vecí, ktoré nemožno uschovať bez nebezpečenstva škody alebo nepomerných nákladov, prípadne ustanoví správcu dedičstva alebo jeho časti (ďalej len "správca"). Ak predmetný byt nebol súčasťou BSM vášho strýka a jeho manželky (vašej tety), alebo vaša teta nebola ustanovená za správcu dedičstva, môže požiadať súd o podniknutie príslušných krokov smerujúcich k vyprataniu bytu a jeho zabezpečeniu až do právoplatného skončenia konania o dedičstve.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

 

Späť

Kuchyňa na pravú mieru

Hovorí sa, že láska prechádza cez žalúdok. V prípade dobrej rodinnej atmosféry to platí dvojnásobne. Nuž nato, aby tieto slová boli pravdou, nepotrebujeme len dobrého kuchára, ale hlavne dobrý priestor kde sa chutné jedlo pripravuje. Veď nie nadarmo niektorí odborníci tvrdia, že kuchyňa je v ideálnom prípade centrom života rodiny. V nasledujúcich riadkoch si preto povieme niečo o tom, ako by mala dobrá kuchyňa vyzerať a aké sú hlavné trendy v tejto oblasti. Trocha histórie Kuchyňa, ako jedna z najdôležitejších miestností našich príbytkov prešla značným..

Rôzne cesty tepla do našich domovov

 Máte pocit, že aj napriek dostatku tepla u vás doma tomu niečo chýba? Chceli by ste za vykurovanie viac ušetriť, pozerať sa do praskajúceho ohňa, prípadne sa večer prejsť po teplej dlážkebosými nohami? Možno práve nasledujúce riadky vám poradia, ako na to.KlimatizáciaPravdepodobne nikoho pre nikoho nebude novinkou, že existuje systém, ktorý v lete chladí a v zime vzduch v miestnosti otepľuje. Nazýva sa klimatizácia a jej ďalšou výhodou je, že po celý rok šetrí vaše peniažky. V lete, najmä ak vonkajšia teplota prekročí 30°C, je aktuálna požiadavka zníženia..

Ako ušetriť prostredníctvom stavebného sporenia

Stavebné sporenie patrí dnes medzi najbežnešie formy sporenia ako si finančne zhmotniť svoje predstavy o vlastnom bývaní. Tak ako v každom segmente trhu, aj možnosti stavebného sporenia prinášajú novinky, ktoré sa prispôsobujú aktuálnym potrebám svojich spotrebiteľov. Hlavne pri súčasných možnostiach stavebného sporenia platí ono známe: „Kto šetrí má za tri.“ Aj preto prináša Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. nové alternatívy ako urobiť svoje bývanie úspornejším.Ekologické šetrenieOd 1. januára 2008 platí novela zákona o stavebnom sporení, ktorá..

Neplatnosť závetu a účastníci konania o dedičstve

Takmer jeden rok som býval so svojou manželkou a dieťaťom v dome u môjho kamaráta, ktorý bol vlastníkom domu z ½. Kamarát, inak rozvedený a aspoň pokiaľ viem i bezdetný, pred dvoma mesiacmi žiaľ zomrel. Po jeho smrti som sa dozvedel, že po sebe zanechal závet, podľa ktorého mi odkázal svoj podiel na dome. Kontaktoval som jeho vzdialenú rodinu, ktorá však odmietla prispieť na pohreb, ten som teda uhradil ja. Pohreb platiť nie, ale zato sa ozvala nejaká kamarátová teta z Nemecka, že vraj ona je jeho príbuzná a teda by vraj mala dediť. Kto je účastníkom dedičského..

Dedenie a prechod nájmu družstevného bytu

“Členstvo v stavebnom bytovom družstve a právo užívať byt môže prejsť smrťou užívateľa družstevného bytu, ktorý nebol v spoločnom užívaní manželov (§ 172 ods. 2 O.z.), len na jedného dediča poručiteľa, ktorému pripadol členský podiel, alebo na dvoch dedičov, ak sú manželmi” (§ 172 ods. 2 OZ.) “V konaní o dedičstve je v takom prípade rozhodnutím podľa ustanovenia § 39 Not.por. riešené, kto z dedičov nadobúda členský podiel poručiteľa v stavebnom bytovom družstve, prípadne ako sa dedičia vyporiadajú ohľadne náhrady zostatkovej hodnoty..

Domáce násilie a otázka bývania

Dobrý deň. Chcela by som vás poprosiť o radu. S druhom žijeme spolu takmer 10 rokov. Pred siedmymi rokmi sme si kúpili byt. Na liste vlastníctva a na všetkých zmluvách figuruje iba moje meno. Máme spoločné dieťa. Môj druh si našiel inú priateľku, žije však stále s nami v jednej domácnosti (niekedy nie), do ktorej finančne prispieva, ale občas sa prejaví aj jeho násilná povaha. Nedokážem s ním už ďalej žiť. Mám právo vymeniť zámok na byte s tým, že ho upozorním na termín, dokedy si má vysťahovať veci z bytu? Aké kroky musím podniknúť, aby som pristúpením..

Vlastníte nehnuteľnosť? Nezabudnite na poistenie.

Ako sa stanovuje poistná suma?Kedy je poistenie povinné?Poistenie obytných budovPoistenie domácnostiRozhovor s riaditeľom úseku neživotného poistenia Ing. Martinom GergelymPrečo by si majitelia bytov a domov mali nechať poistiť svoj majetok?Aké druhy poistenia odporúčate klientom, čo sa týka nehnuteľností?Existujú nehnuteľnosti, ktoré jednoducho poistiť nemožno - nevzťahuje sa na nich žiaden druh poistenia?Aký je rozdiel medzi jednotlivými druhmi poistenia, čo sa týka nehnuteľností?Ako má postupovať klient, ktorý si chce nechať poistiť domácnosť alebo nehnuteľnosť?Každý..

Ako financovať kúpu bytu v novostavbe

Podmienky určuje developerPoradenstvo v bankeHypotéka v skratke Záujemca o kúpu bytu v novostavbe má na výber niekoľko možností jej financovania. Kým pri kúpe starého bytu vyžadujú majitelia väčšinou peniaze v hotovosti, novostavbu možno zvyčajne financovať - kúpiť prostredníctvom úveru.Najčastejšie využívané možnosti sú stavebné sporenie, hypotekárny úver, prípadne ich kombinácia. Možná je aj ich kombinácia so spotrebným úverom. Výber spôsobu financovania podmieňuje predovšetkým to, aké podmienky pri kúpe bytu určí developerská spoločnosť. Iná..

Hypotekárne úvery = pomocná ruka?

 Čo by ste mali vedieť o hypotekárnych úverochCieľová skupina pre bankyPostup pri vybavovaní hypotekárneho úveruTakže ako to prebieha?Podmienky, za akých môžete požiadať o hypoúverS akými poplatkami musíte počítať?Aká môže byť úroková sadzba? Môže ju klient nejakým spôsobom ovplyvniť?Spôsoby ručenia pri výstavbe nového domu   Hypotekárny úver znamená pôžičku na prefinancovanie kúpy alebo výstavby nehnuteľnosti, je to úver, ktorý je zaručený nehnuteľnosťou. V súčasnosti ho na Slovensku poskytuje osem bankových subjektov. Každá..