Ohováranie v nájomných a susedských vzťahoch

Dovoľujem si na vás obrátiť sa s prosbou o radu. Sme dve mladé pracujúce a podnikajúce študentky. V polovici minulého roka sme si našli ubytovanie v Nitre, jedná sa o byt v osobnom vlastníctve. S prenajímateľom sme mali dobré vzťahy, avšak pred dvomi týždňami sa stala nepríjemná vec - obyvateľom domu, kde bývame, boli do schránok vhodené pozvánky na domovú schôdzu s uvedením termínu - o deň, na ktorej sa malo riešiť údajné poskytovanie erotických služieb v byte prenajímateľa, s uvedením jeho mena, a s ktorým máme nájomnú zmluvu, ako aj údajný predaj zbraní a drog v byte, ktorý obývame my dve. Značne nás to poškodilo, prenajímateľ sa cíti dotknutý a vzťahy v dome so susedmi ako aj s našim prenajímateľom sú napäté a chce nás urýchlene vykázať z nájmu. My sme sa ale ničoho nedopustili a boli sme krivo očiernené. Nájsť si vhodné bývanie pre študenta je ťažké, ako máme riešiť vzniknutú situáciu? Ďakujeme. Jana K. a Zuzana T., Nitra

Forma a náležitosti oznámenia o domovej schôdzi
Ďakujem vám za zaslanie naskenovaného „oznámenia“ o domovej schôdzi. K náležitému obsahu a forme oznámenia uvádzam, že podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, schôdzu vlastníkov bytov zvoláva buď rada spoločenstva vlastníkov bytov, alebo zástupca vlastníkov pred správcovskou spoločnosťou. Podľa § 11a zákona štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome má právo zvolať schôdzu vlastníkov alebo zhromaždenie, ak na ich žiadosť nezvolal schôdzu vlastníkov alebo zhromaždenie správca alebo rada do 15 dní od doručenia žiadosti. Oznámenie o schôdzi vlastníkov alebo o zhromaždení spolu s programom musí byť v písomnej forme doručené každému vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome minimálne päť dní pred dňom konania schôdze vlastníkov alebo zhromaždenia. Dodávam, že oznámenie by malo byť datované a podpísané, nie anonymné, ako je tomu vo vašom  prípade.

Výpoveď z nájmu - musí byť odôvodnená
Chápem, že konanie anonyma vám spôsobilo ťažkosti a vám hrozí, že prídete o obydlie. Prenajímateľ bytu, v ktorom bývate a s ktorým máte uzavretú nájomnú zmluvu, môže dať výpoveď, ktorá musí byť písomná. Nájom bytu sa skončí uplynutím výpovednej lehoty - tri mesiace - a táto lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi (teda vám) doručená výpoveď. Vzhľadom na vami načrtnutú situáciu nevidím však dôvod pre vypovedanie z nájmu. Prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu v zmysle ust. § 711 ods. 1 písm. c) a g) Občianskeho zákonníka, ak nájomca sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, alebo ak nájomca využíva byt bez súhlasu prenajímateľa na iné účely ako na bývanie. Pokiaľ sa nepreukázala dôvodnosť informácie uvedenej v oznámení o schôdzi, jedná sa len o zavádzajúce tvrdenie neznámej osoby, ktoré však svojím obsahom je spôsobilé poškodiť vás v očiach susedov a spôsobiť vám ujmu - okrem iného v podobe hroziacej výpovede z nájmu. Prenajímateľ i vy si však uvedomte, že nič z uvedeného nie je preukázané, a niet dôvodu na obavy susedov. Ak má niekto pochybnosti, môže sa obrátiť na orgány činné v trestnom konaní, ktoré vec môžu prešetriť. I vy ako osoby poškodené predpokladajme klamlivým a krivým tvrdením môžete podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, nakoľko oznámenie o schôdzi je anonymné, a napokon k trestnému oznámeniu sa môže pripojiť spolu s vami prenajímateľ. Veď i jeho meno bolo v oznámení spochybnené a spojené s údajnou trestnou činnosťou tam opísanou. V danej veci možno vysloviť podozrenie zo spáchania trestného činu ohovárania.

Ohováranie
Ohováranie je trestný čin, ktorého skutkovú podstatu upravuje zákon č. 300/2005 Z. z., Trestný zákon v znení neskorších predpisov v § 373. Tohto trestného činu sa dopustí ten, kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu.

Trestná sadzba trestu odňatia slobody sa pohybuje do dvoch rokov. Ak páchateľ spácha trestný čin ohovárania a spôsobí ním značnú škodu, alebo sa ho dopustí z osobitného motívu, verejne alebo v podnikaní závažnejším spôsobom konania, páchateľa možno potrestať trestom odňatia slobody až na jeden rok až päť rokov. Ak by v dôsledku ohovárania dotknutý občan stratil zamestnanie, utrpel by úpadok podniku alebo rozvod manželstva, sadzba trestu odňatia slobody predstavuje tri až osem rokov. Vychádzajme ale z toho, že informácie uvedené v oznámení o domovej schôdzi sa nezakladajú na pravde a v tom prípade možno vysloviť aj podozrenie zo spáchania trestného činu  krivého obvinenia. Prípadné trestné oznámenie o podozrení z ohovárania alebo krivého obvinenia bude smerovať voči zatiaľ neznámemu páchateľovi. Akiste možno dedukovať, že môže ísť o niekoho z domu, v ktorom bývate. V prípade potreby ma kontaktujte ohľadne pomoci a vypracovania trestného oznámenia.
V budúcom čísle sa budeme zaoberať možnosťami občianskoprávneho riešenia predmetnej záležitosti ako aj situáciou, ak by sa preukázala dôvodnosť tvrdení anonyma o údajnej trestnej činnosti nájomcu.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

Späť

Prenájom bytu sa stále oplatí

Kde je trh najrozvinutejšíPrenajať alebo nie?Ceny za prenájomČo zvyšuje cenu za prenájomZa koľko sa prenajímajú bytyPrenájom nehnuteľností z právneho hľadiskaČo musí obsahovať nájomná zmluva Ceny za prenájom nehnuteľností klesajú alebo stúpajú v závislosti od lokality a typu nehnuteľnosti. Pred vstupom Slovenska do Európskej únie v máji minulého roka ľudia vo všeobecnosti očakávali, že zarobia viac peňazí na predaji a prenájme nehnuteľností ako dovtedy. Majitelia nehnuteľností sa však netešia vysokým ziskom z predaja a prenájmu ani po tomto dátume.Konštatovať..

Zelené a nízkoenergetické domy

Čo je zelený dom?Ako a kde stavať?Výstavba domuKde sme ušetriliSolárne domyPasívny solárny domAktívny solárny domIné ekologické materiály Nárast cien za energie, vyčerpateľnosť prírodných zdrojov či alarmujúci stav Zeme. Tieto a mnoho ďalších problémov núti spoločnosť hľadať nové technológie a ekologickejší materiál. S pojmom zelené a nízkoenergetické domy sa už stretol asi každý z vás, určite o nich aj niečo viete, ale bývať by ste v nich zatiaľ nechceli. Napriek nepopierateľným výhodám totiž ešte stále čelia tieto domy veľkej rade odmietavých..

Bazény

Možno si poviete, že písať v čase krízy o bazénoch, či iných luxusných veciach nemá zmysel a zaoberať by sme sa mali len serióznymi témami. Nuž nebuďme na seba až takí prísni, lebo cez leto vás určite bude viac zaujímať to, ako svojim deťom vyplníte voľný čas. Určite veľa času s nimi strávite pri bazéne. Tak si radšej roztvorte slnečník a prečítajte si zopár rád, ako si dobre zadovážiť vlastný bazén, ako sa nervovať čítaním o zlom stave tej či onej ekonomiky.Ak bývate v rodinnom dome a ešte k tomu na dedine, skúste si dobre popremýšľať..

Sporné nároky - náhrada nákladov vynaložených na cudziu nehnuteľnosť

Vážení čitatelia, mnohé z vašich písomných a elektronických otázok adresovaných do rubriky “Právnik radí” sa týkajú nárokov na náhradu nákladov vynaložených na nehnuteľnosť, ktorú mali vo svojej oprávnenej držbe nájomcovia, ktorí počas svojho užívania nehnuteľnosti túto zhodnotili stavebnými úpravami alebo inými úpravami interiérov. Pri ukončení nájomného vzťahu vznikajú problémy s tým, či ten, kto prenajatú nehnuteľnosť zhodnotil, má voči prenajímateľov nárok na náhradu vynaložených nákladov, od ktorého okamihu tento nárok vzniká..

Prevod vlastníctva bytu a poplatková povinnosť

 V roku 2003 sme sa s manželom rozhodli odkúpiť do osobného vlastníctva obecný byt, v ktorom sme ako nájomníci bývali od roku 1974. Odpredaj bytu sa uskutočnil medzi nami a mestskou časťou prostredníctvom správcovskej spoločnosti, ktorá od nás požadovala peňažné úhrady v súvislosti s poplatkami spojenými s vkladom nášho vlastníctva do katastra nehnuteľností, ďalej manipulačný poplatok za vyhotovenie zmluvy a ešte i poplatok za zmluvu o výkone správy, išlo o sumu vo výške cca 7.000 Sk. Neskôr som sa od známej dozvedela, že časť týchto poplatkov sme..

Výber realitného makléra

 Získanie a overenie údajov o sprostredkovateľoviPlatba na sprostredkovanie a kúpuS priateľkou sme v inzercii objavili ponuku realitného makléra, ktorý sprostredkúva byty na predaj. Inzerenta sme kontaktovali a dojednali sme si stretnutie. Boli sme prekvapení, že stretnutie prebehlo nie v kancelárii, ale v malom bare. Dotyčný pán nás poinformoval, následne nám ukázal konkrétny byt. Dohodli sme sa na zálohe na predbežné výdavky v sume 9.500,- Sk, údajne záloha a poplatok za právny servis, a dojednali ďalší postup. Doteraz sa nám nepodarilo s „maklérom“ skontaktovať..

Kúpa nehnutelnosti zaťaženej vecným bremenom alebo záložným právom na nehnuteľnosti?

Pred samotnou kúpou zaťaženej nehnutelnosti je vhodné, aby si kupujúci v prvom rade jasne ozrejmil, či skutočne chce nadobudnúť nehnuteľnosť s ťarchou alebo nezaťaženú nehnuteľnosť. Jeho postup závisí od toho, či nehnuteľnosť je nadobúdaná priamo konaním kupujúceho alebo cez sprostredkovateľa - realitnú kanceláriu. Kupujúci by si mal vyžiadať relevantné a najmä aktuálne doklady ohľadne predmetnej nehnuteľnosti, napr. originál  listu vlastníctva. Na liste vlastníctva, ktorý môže získať od predávajúceho, od realitnej kancelárie..

Byty na prenájom - ceny v Bratislave za rok 2005

V súčasnosti je veľa ľudí, ktorí sa rozhodli kúpiť si byt za účelom jeho prenájmu. Kto však chce prenajímať byt, kupovaný na úver, musí si veľmi dobre zrátať, nakoľko môže nájomné pokryť splátky úveru.Treba si uvedomiť, že pravidelné mesačné splátky sa dajú investovať aj do iných produktov ako sú nehnuteľnosti, pričom napríklad pri finančných produktoch nedochádza k postupnému opotrebovávaniu, a tým k obmedzovaniu vplyvu inflácie na zvyšovanie ceny (výšky nájomného). Pri prenájme nehnuteľností treba rátať aj s určitou rezervou - keď sa..

Máte drahú hypotéku? Vymeňte ju!

Nie ste spokojní s aktuálnymi podmienkami vašej hypotéky? Nahraďte ju Flexihypotékou od VÚB banky s lepšou úrokovou sadzbou a bez poplatku za poskytnutie. Roman zo Senca dostal vo februári po piatich rokoch splácania hypotéky od svojej starej banky oznámenie o novej úrokovej sadzbe. Úrok bol 5,7% ročne, čo bolo približne toľko ako doteraz. Roman však dnes zarába viac, ako v čase, keď si bral úver, a so sadzbou tak nebol spokojný. „Navštívil som preto pobočku VÚB banky a oni ponúkli mi o percento lepší úrok. Nad..