Neoprávnená a čierna stavba

Nielen v našom hlavnom meste Bratislave, ale aj na iných miestach Slovenska dochádza k porušovaniu stavebného zákona, k nelegálnym zásahom do vlastníckych práv občanov. Mnohí z vás sa na mňa obrátili s prosbou o riešenie protiprávne postavených, príp. tzv. čiernych stavieb. Vzhľadom na to, že ide o dva samostatné pojmy a teda dve odlišné právne situácie, pokúsim sa vám ich priblížiť a načrtnúť možné riešenia.

Neoprávnená stavba, čierna stavba a stavebné povolenie

 

Neoprávnenou stavbou je stavba, ktorá je zriadená na cudzom pozemku bez právneho titulu. O neoprávnenú stavbu teda ide v prípade, ak je stavebník nie je vlastníkom pozemku, na ktorom sa stavba realizuje, vlastník pozemku o stavbe nevie, resp. neudelil stavebníkovi súhlas na jeho činnosť. Nehnuteľnosťami sú pozemky a stavby pevne spojené so zemou pevným základom. Z uvedeného vyplýva, že za nepovolenú stavbu nemožno považovať napr. zriadenie dočasnej stavby - prenosný stánok, záhradný altánok alebo plechovú garáž a pod. 

Čierna stavba je vžitý názov pre nepovolenú stavbu - postavenú bez stavebného povolenia alebo v rozpore so stavebným povolením. Podľa § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), predpokladom realizácie stavby, na ktorej uskutočnenie nepostačuje ohlásenie, je podanie žiadosti o stavebné povolenie. V žiadosti, ktorej súčasťou musia byť doklady s predpísanou dokumentáciou vypracovanou oprávnenou osobou, treba uviesť účel a spôsob užívania stavby, miesto stavby a predpokladaný čas jej skončenia a pri stavbe na určitú dobu aj dobu užívania stavby. Podstatou podmienkou pre vydanie stavebného povolenia je preukázanie, že stavebník je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo (rozumejte iné právo ako je užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, na základe dohody o budúcej kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu, právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou, právo vyplývajúce z iných právnych predpisov), ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu. Stavebník túto povinnosť však nemá, ak ju už splnil v územnom konaní a po právoplatnosti územného rozhodnutia nedošlo k zmene. Dôvody vzniku neoprávnených alebo čiernych stavieb, sú rôzne a týkajú sa viacerých strán - stavebníkov i úradov. V každom smere si treba uvedomiť, že štátne orgány môžu/mali by konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

V prípade, že niekto predloží falošné doklady o vlastníctve nehnuteľnosti, takéto konanie môže zakladať trestnoprávnu zodpovednosť daného subjektu. Toto protiprávne konanie je tak postihnuteľné ako v trestnom konaní, tak v občianskom súdnom konaní, pokiaľ ním bola spôsobená preukázateľná škoda. Z hľadiska trestného práva môže ísť napr. o trestný čin podvodu, v občianskoprávnom poňatí o bezdôvodné obohatenie.

Existujú minimálne tri riešenia

 

Ten, kto zriadi stavbu na cudzom pozemku, stáva sa jej vlastníkom. Vyplýva to zo zásady uvedenej v § 120 Občianskeho zákonníka, podľa ktorej stavby, vodné toky a podzemné toky nie sú súčasťou pozemku. Preto v praxi vznikajú situácie, kedy vlastník pozemku a vlastník stavby na ňom postavenej môžu byť rôzne osoby. V minulosti sa uplatňovala stará rímskoprávna zásada „superficies solo cedit“ - vrch ustupuje spodku. Znamenalo to, že stavba pevne spojená so zemou patrila vlastníkovi pozemku ako jeho súčasť.

Občan, na ktorého pozemku je zriadená neoprávnená stavba, môže sa domáhať ochrany svojho vlastníctva na súde. Súd pritom:

  •  A) nariadi odstrániť neoprávnenú stavbu na náklady stavebníka, ak stavebník bol nedobromyseľný, porušil svoje povinnosti hrubým spôsobom a vlastník pozemku neprejavil o stavbu záujem alebo ak vlastník má v úmysle použiť svoj pozemok na iný účel, alebo na inú stavbu.
  • B) za náhradu prikáže neoprávnenú stavbu do vlastníctva vlastníkovi pozemku. To platí len v prípade, že vlastník pozemku prejavil o stavbu záujem, a odstránenie stavby - vzhľadom na jej rozsah a okolnosti -nie je účelné a nie sú podmienky pre ponechanie stavby vo vlastníctve stavebníka. Pokiaľ ide o samotnú náhradu, súd priberie znalca a aj na základe znaleckého posudku s prihliadnutím na cenové predpisy určí jej výšku.
  • C) môže vzťahy medzi stavebníkom a vlastníkom pozemku usporiadať aj inak - a to, ak nie je možné odstránenie stavby ani jej prikázanie do vlastníctva vlastníka pozemku. V tomto prípade súd bude prihliadať aj na to, či stavebník bol dobromyseľný, či ponechanie stavby vo vlastníctve stavebníka je v súlade s dobrými mravmi. Riešením je aj zriadenie vecného bremena - a to v najnevyhnutnejšej miere, tak aby toto čo najmenej obmedzovalo vlastníka pozemku.

Späť

Prístupová cesta k nehnutelnosti - predchádzanie problémom ohľadom nehnuteľnosti

Kúpa pozemku je úkon, ktorý si vyžaduje pozornosť a obozretnosť oboch zainteresovaných strán; je pomerne ľahké dopustiť sa chýb, ktoré sa spätne nedajú napraviť a ak prehliadneme isté skutočnosti, je možné nielen to, že vzniknú okolnosti, ktoré výrazne znížia cenu predmetného pozemku, ale i to, že vznikne patová situácia, výsledkom ktorej bude jeho nevyužiteľnosť, ktorá vyústi do následnej nepredajnosti. Bratislava ale aj iné mestá sú toho príkladom. Opäť teda platí, že je nutné zodpovedne preveriť nielen každý detail kúpnopredajnej zmluvy,..

Nájomné byty v súčasnosti

Nájomné byty na Slovensku sú čímsi, čo nezapĺňa hlavné témy týkajúce sa realitných debát. V nich totiž predsa len panuje v našich končinách vplyv snáď už končiacej krízy a jej dopadov na ceny nehnuteľnosti. Pričom táto téma by si na Slovensku zaslúžila oveľa viac pozornosti ako má v súčasnosti. Nájomné byty sú totiž trendom, ktorý by mohol oživiť realitný segment a sprístupnil by bývanie, ktoré síce nie je „vo vlastnom“, ale určite by pomohlo mnohým nájsť si prístupnejšiu strechu nad hlavou.Ako sme už spomenuli hneď na začiatku, téma..

Vývoj ponukových cien pozemkov za r. 2009, 2010 a 2011

Realitný  portál TRH.sk pre svojich návštevníkov pripravil analýzu ponukových cien pozemkov za m2 pre vybrané lokality z Bratislavského kraja. Analýza je za obdobie rokov 2009, 2010, 2011. Uvedené ceny sú ponukovými cenami za m2, ceny uvedené v tabuľke sú samozrejme očistené o extrémy. Kategória sledovaných pozemkov - stavebné pozemky s IS (buď na pozemku alebo v blízkom dosahu). Podrobnejšie aktuálne štatistiky cien nehnuteľností.Vybrané obce z Bratislavského kraja:Okresy Bratislavy:Vybrané lokality z..

Otázka platnosti nájomnej zmluvy dovolenie ako mimoriadny opravný prostriedok

Otázku platnosti nájomnej zmluvy môže súd v konaní o vypratanie nebytových priestorov riešiť ako otázku predbežnú; nedostatok samostatného návrhu na určenie neplatnosti nájomnej zmluvy nie je dôvodom prípustnosti dovolania podľa § 237 písm. e) OSP.(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 30. septembra 2002, sp. zn. 2 Cdo 105/02) Okresný súd v P. vydal dňa 26.03.2001 rozsudok, č. k. 15 C 94/00-29, ktorým žalovanému uložil povinnosť vypratať nebytové priestory nachádzajúce sa na prvom poschodí v Divadle J. Z. v P. Predmetným nebytovým priestorom..

Nóvum v písomnom hlasovaní vlastníkov bytov- zjednodušenie účasti na správe bytového domu

Správca nášho domu nelegálne prevádzkuje kotolňu, ktorá patrí vlastníkom bytov a nebytových priestorov. Nemôže preukázať splnenie podmienok na podnikanie v tepelnej energetike podľa ustanovenia § 5 ods. 7 písm. a) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. V mesiaci marci bola zrealizovaná zástupkyňou vlastníkov bytov, ktorá háji skôr záujmy správcu a nie je ochotná akceptovať vlastníkov bytov, akási podpisová akcia, kedy táto pani „chodila po bytoch“ a dávala podpisovať súhlas, resp. nesúhlas s istými otázkami,..

Obťažuje vás sused hlasnou hudbou? Bráňte sa!

„ Pokiaľ sa žalobca domáha ako vlastník nehnuteľnosti ochrany proti hluku, je potrebné žalobný návrh formulovať tak, že žalovaný je povinný zdržať sa obťažovania žalobcu hlukom z (v žalobe uvedeného) pozemku žalovaného (prípadne i z inej veci patriacej žalovanému), prenikajúcim na (v žalobe uvedenú) nehnuteľnosť žalobcu. Pokiaľ súd zistí, že dochádza k obťažovaniu nad mieru primeranú pomerom (prípadne, že ide o vážne ohrozenie výkonu jeho práva), žalobe vyhovie; v odôvodnení rozsudku určí mieru obťažovania, ktorá je v danej veci primeraná..

Ako financovať kúpu bytu v novostavbe

Podmienky určuje developerPoradenstvo v bankeHypotéka v skratke Záujemca o kúpu bytu v novostavbe má na výber niekoľko možností jej financovania. Kým pri kúpe starého bytu vyžadujú majitelia väčšinou peniaze v hotovosti, novostavbu možno zvyčajne financovať - kúpiť prostredníctvom úveru.Najčastejšie využívané možnosti sú stavebné sporenie, hypotekárny úver, prípadne ich kombinácia. Možná je aj ich kombinácia so spotrebným úverom. Výber spôsobu financovania podmieňuje predovšetkým to, aké podmienky pri kúpe bytu určí developerská spoločnosť. Iná..

Ceny nehnuteľností

Poistenie domácnosti a zodpovednost

Pýtali ste sa niekedy sami seba, prečo by ste si mali vybavovať niečo ako poistenie domácnosti, alebo poistenie zodpovednosti keď už aj tak platíte za poistenie nehnuteľnosti a nechcete utrácať ďalších pár eur za mesiac, ktoré by ste si mohli ušetriť na krásny nový gauč, alebo na nový koberec ktorý ste videli v obchode? Treba si ozrejmiť predovšetkým, čo všetko zahŕňa poistenie nehnuteľnosti. Predstavte si, že Váš domov by niekto vzal, otočil ho strechou dolu, a začal by s ním triasť. Vaše veci, nábytok, oblečenie, knihy.... začali..