Narúšanie pokojného bývania ako predpoklad pre zánik nájmu bytu

Rada by som sa informovala, či nás bytové družstvo môže kvôli dcére vysťahovať z bytu? Nemáme kam íst bývať a dá sa tomu vyhnúť, ak bytové družstvo zruší dcére trvalý pobyt a ona odíde preč? Vlastníkom bytu  je bytové družstvo a ja a manžel ako spoloční členovia družstva sme nájomníkmi. Máme dospelú dcéru, ktorá má totožný trvalý pobyt ako my a v čase našej neprítomnosti (manžel je dlhodobo mimo bytu a ja kvôli práci) býva dcéra v byte a susedia sa sťažujú, zatiaľ len ústne, na bytovom družstve, že za dcérou chodia všelijaké "živly" a robia zle v celom činžiaku a že údajne bola privolaná, a nie raz, aj hliadka polície, ale nebolo nič, lebo sa nič nedeje, dcéra tvrdí opak. Tak by som chcela vedieť, či má právo bytové družstvo nás vysťahovať a ako vlastne predísť vysťahovaniu, resp. či stačí dcére zrušiť trvalý pobyt, alebo čo vlastne v tomto prípade robiť, či sa môžeme nejako brániť, alebo teda odísť dobrovoľne a nájsť si iné bývanie. Fakt neviem, čo by bolo najlepšie. A pritom musím podotknúť, že nám susedia nič do očí nepovedia. Ďakujem.

Zuzana Sch., Bardejov

 

Právna úprava nájmu družstevného bytu - Občiansky zákonník a stanovy družstva

 

Otázka dobrých mravov a dodržiavania určitých zásad slušnosti a ohľaduplnosti v rámci susedských vzťahov je riešená napríklad v zákone č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, ako aj v Občianskom zákonníku - napr. § 127. Práve Občiansky zákonník v súvislosti s nájmom bytu upravuje tzv. výpovedné dôvody, teda vymedzuje skutkové okolnosti, za ktorých je prenajímateľovi umožnené, aby vypovedal nájomnú zmluvu, predmetom ktorej je byt. Mám tak na mysli ustanovenie § 711 ods. 1 písm. a) - g) Občianskeho zákonníka.  Prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu podľa § 711 ods. 1 písm. c) OZ, ak nájomca alebo ten, kto je členom jeho domácnosti, hrubo poškodzuje prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome. V tomto prípade sa nájomný pomer k bytu skončí uplynutím výpovednej lehoty, ktorá trvá v rozsahu troch mesiacov a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doručená výpoveď.

 

Vysťahovanie, len ak je zabezpečený náhradný byt

 

Pre nájom bytu však platí výlučná právna úprava podľa Občianskeho zákonníka, avšak vo vašom prípade ide o družstevný byt a nájomnú zmluvu o nájme družstevného bytu možno uzavrieť za podmienok upravených v stanovách bytového družstva. Tie síce môžu vychádzať z ustanovení Občianskeho zákonníka o nájme bytu, avšak môžu obsahovať určité odchýlky, ako napr. osobitné prípady zániku nájmu družstevného bytu alebo prípady, v ktorých je družstvo ako prenajímateľ bytu oprávnené od nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je nájom družstevného bytu, odstúpiť. Vaše právo užívať predmetný byt vyplýva z vášho členstva - spoločného členstva vás a vášho manžela v bytovom družstve. K zániku nájmu družstvného bytu môže dôjsť napr. zánikom vášho členstva v bytovom družstve - buď prevodom členských práv na inú osobu, alebo rozhodnutím súdu pri vyporiadaní BSM (pre prípad rozvodu manželstva) o tom, že sa spoločný nájom bytu manželmi zrušuje. V tejto posledne uvádzanej situácii súd súčasne rozhoduje aj o tom, kto z manželov zostáva nájomcom družstevného bytu a ktorý z nich je povinný z bytu sa odsťahovať. Nájomca družstevného bytu nie je povinný sa z bytu vysťahovať, dokiaľ mu nie je zabezpečený primeraný náhradný byt, keďže: “Ten, komu bola uložená povinnosť z bytu sa vysťahovať v určenej lehote po zabezpečení bytovej náhrady, má až do splnenia tejto podmienky právo v byte bývať (právo bývania), ak nedôjde k zániku tohto práva už skôr v dôsledku iných okolností.” (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 30. mája 2001, sp. zn. 5 Cdo 37/01).

 

Ďalšie dôvody zániku nájmu družstevného bytu

 

Zánik nájmu družstevného bytu okrem zániku členstva možno viazať aj na písomnú dohodu medzi družstvom a členom - nájomcom bytu dňom určeným v dohode, alebo už spomenutou písomnou výpoveďou nájmu družstevného bytu. Z viacerých stanov bytových družstiev vyplýva, že príslušný orgán družstva, predstavenstvo družstva, môže nájom bytu nájomcovi vypovedať práve v prípade, ak nájomca  alebo ten, kto je členom jeho domácnosti, hrubo poškodzuje prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome, alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnost alebo porušuje dobré mravy v dome.

 

Vaša dcéra nie je nájomcom predmetného bytu a jej právo bývania, užívania bytu, je odvodené od vášho užívacieho práva vyplývajúceho z nájomného vzťahu k bytovému družstvu. Priamy vzťah medzi vašou dcérou a bytovým družstvom nejestvuje. Skutočnosťou však je, že ako nájomcovia s manželom zodpovedáte spoločne a nerozdielne za predmetný byt, jeho stav, a teda aj za prípadné škody, ktoré spôsobia tie osoby, ktoré byt spolu s vami užívajú (vaša dcéra). 

 

Pokiaľ by sa preukázalo, že vaša dcéra spolu so svojimi “živelnými” spoločníkmi závažným a opakovaným konaním narúša domový poriadok, narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, družstvo ako prenajímateľ je oprávnené vypovedať vám nájom, ak tak jeho stanovy ustanovujú.

 

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk  WWW.DEFENSA.SK

Autor: Mgr. Ján Lasák
KTN: 05/11

Späť

Reality - Stavebné povolenie

Pri riešení vlastného domova dá niekto prednosť kúpe domu na kľúč, niekto výhodnej kúpe a následnej rekonštrukcii a niekto radšej kúpi pozemok a ide stavať. Všetky tieto možnosti majú svoje výhody aj nevýhody a tú poslednú si väčšinou volia ľudia, ktorí chcú mať každý detail svojho nového domova podľa svojich predstáv. Ak sa však rozhodneme pre výstavbu nového domu, nevyhneme sa istým „procedúram“. Jednou z nich je aj stavebné povolenie.   Kam treba ísť žiadať o stavebné povolenie S touto žiadosťou..

Úloha bleskozvodov na budovách

Po mesiacoch plných chladu, nám počasie namiesto snehu a mrazu prináša pre naše nehnuteľnosti ďalšie nástrahy v podobe prvých jarných dažďov a búrok. Na ochranu pred búrkou si spomenieme zväčša až vtedy, keď v našej blízkosti udrie blesk a jeho sila zatrasie doslova celou zemou. Tou najväčšou ochranou pred nimi sú bleskozvody. Sú však ako ochrana našich príbytkov pre možnou katastrofou dostačujúce? Čo je to vlastne blesk Blesky sú prirodzenou súčasťou búrok. Ich vznik podmieňuje vyrovnávanie atmosférického tlaku prehriateho vzduchu v nižších teplotách..

Kúpa nehnuteľnosti. Aké kroky tento úkon zahŕňa a dokumenty, bez ktorých sa nezaobídeme

Pri otázke kúpy domu alebo bytu sa aspoň raz v živote ocitne každý človek; niekto po skončení štúdia, niekto pri zakladaní rodiny a iný zas v okamihu, keď si našetrí na takú nehnuteľnosť, akú chce mať. Pri tomto kroku je samozrejme nutné zvážiť niekoľko vecí: výšku sumy, ktorou chceme nové bývanie financovať, ostatné faktory, ktoré z pohľadu spotrebiteľa o vhodnosti daného domu či bytu rozhodujú (poloha, občianska vybavenosť a podobne), a v neposlednom rade otázku, či tento krok zveríme realitke, alebo..

Predbežné opatrenie a jeho vplyv na nájomné vzťahy

„Podmienky preto, aby boli predbežným opatrením upravené pomery tak, že sa účastníkovi zakáže disponovať s nehnuteľnosťou, môžu byť splnené i vtedy, ak je nehnuteľnosť zaťažená záložným právom zriadeným v prospech tretej osoby. Keďže predbežné opatrenie nemá spätné účinky, nemá vplyv na existenciu nájomných vzťahov, ktoré vznikli pred vydaním predbežného opatrenia a nemôže zasiahnuť ani do práv tretích osôb. ”(Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 27. 04. 2002, sp. zn. 4 Obo 21/2001)Krajský súd vydal dňa 19.12.2000 uznesenie, ktorým zakázal..

Kúpa nehnuteľnosti jedným z manželov - kedy a ako

Manželka uzavrela zmluvu o budúcej zmluve, ktorá sa týkala kúpy rodinného domu. Ten chcela získať do svojho vlastníctva za naše spoločné peniaze ako i za peniaze získané z predaja bytu mojej matky, ktorá s tým nesúhlasila. Manželka od zmluvy o budúcej zmluve odstúpila, keďže nemala dostatok finančných prostriedkov. Je zmluva o budúcej zmluve napriek tomu platná? Je možné, aby jeden z manželov získal výlučne do svojho vlastníctva počas trvania manželstva napr. nehnuteľnosť? Neplatná z dôvodu, že som v nej nefiguroval ako manžel kupujúcej? Predávajúci..

Novela právnej úpravy vlastníctva bytov a nebytových priestorov II

Vážení čitatelia. V predchádzajúcom čísle Kompletného trhu nehnuteľností sme sa venovali novele právnej úpravy vlastníctva bytov a nebytových priestorov upravenej zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá bola prijatá a vyšla v Zbierke zákonov ako zákon č. 70/2010 Z. z. Okrem eliminácie nejednoznačnosti a nezrovnalostí týkajúcich sa úloh správcu bytového domu, vzťahov medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov a správcom, príp. orgánmi spoločenstva vlastníkov bytov ako aj úpravy zakladania spoločenstiev..

Kúpa nehnutelnosti zaťaženej vecným bremenom alebo záložným právom na nehnuteľnosti?

Pred samotnou kúpou zaťaženej nehnutelnosti je vhodné, aby si kupujúci v prvom rade jasne ozrejmil, či skutočne chce nadobudnúť nehnuteľnosť s ťarchou alebo nezaťaženú nehnuteľnosť. Jeho postup závisí od toho, či nehnuteľnosť je nadobúdaná priamo konaním kupujúceho alebo cez sprostredkovateľa - realitnú kanceláriu. Kupujúci by si mal vyžiadať relevantné a najmä aktuálne doklady ohľadne predmetnej nehnuteľnosti, napr. originál  listu vlastníctva. Na liste vlastníctva, ktorý môže získať od predávajúceho, od realitnej kancelárie..

Nehnuteľnosti sa viažu ...

Vývoj cien bytov V Bratislave v roku 2007

Analýza cien bytov v Bratislave sa robila z plnohodnotných 13.410 údajov za obdobie od januára do decembra 2007. Priemerná cena m2 bytu v Sk sa vypočítavala bez výrazných odchýliek narúšajúcich trend. Oddelene sa vypočítavali ceny novostavieb od cien starých bytov, aby sa odhalil ich vplyv na rast cien starých bytov. Graf č.1: Tento graf poukazuje na to, že 34% z celkovej ponuky bytov pripadalo na ponuku novostavieb. Toto malo zákonitý vplyv na vývoj celkovej výslednej ceny, ktorú novostavby ťahali nahor.Graf č.2: Tento graf ukazuje, že najväčší podiel na množstve..