Narúšanie pokojného bývania ako predpoklad pre zánik nájmu bytu

Rada by som sa informovala, či nás bytové družstvo môže kvôli dcére vysťahovať z bytu? Nemáme kam íst bývať a dá sa tomu vyhnúť, ak bytové družstvo zruší dcére trvalý pobyt a ona odíde preč? Vlastníkom bytu  je bytové družstvo a ja a manžel ako spoloční členovia družstva sme nájomníkmi. Máme dospelú dcéru, ktorá má totožný trvalý pobyt ako my a v čase našej neprítomnosti (manžel je dlhodobo mimo bytu a ja kvôli práci) býva dcéra v byte a susedia sa sťažujú, zatiaľ len ústne, na bytovom družstve, že za dcérou chodia všelijaké "živly" a robia zle v celom činžiaku a že údajne bola privolaná, a nie raz, aj hliadka polície, ale nebolo nič, lebo sa nič nedeje, dcéra tvrdí opak. Tak by som chcela vedieť, či má právo bytové družstvo nás vysťahovať a ako vlastne predísť vysťahovaniu, resp. či stačí dcére zrušiť trvalý pobyt, alebo čo vlastne v tomto prípade robiť, či sa môžeme nejako brániť, alebo teda odísť dobrovoľne a nájsť si iné bývanie. Fakt neviem, čo by bolo najlepšie. A pritom musím podotknúť, že nám susedia nič do očí nepovedia. Ďakujem.

Zuzana Sch., Bardejov

 

Právna úprava nájmu družstevného bytu - Občiansky zákonník a stanovy družstva

 

Otázka dobrých mravov a dodržiavania určitých zásad slušnosti a ohľaduplnosti v rámci susedských vzťahov je riešená napríklad v zákone č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, ako aj v Občianskom zákonníku - napr. § 127. Práve Občiansky zákonník v súvislosti s nájmom bytu upravuje tzv. výpovedné dôvody, teda vymedzuje skutkové okolnosti, za ktorých je prenajímateľovi umožnené, aby vypovedal nájomnú zmluvu, predmetom ktorej je byt. Mám tak na mysli ustanovenie § 711 ods. 1 písm. a) - g) Občianskeho zákonníka.  Prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu podľa § 711 ods. 1 písm. c) OZ, ak nájomca alebo ten, kto je členom jeho domácnosti, hrubo poškodzuje prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome. V tomto prípade sa nájomný pomer k bytu skončí uplynutím výpovednej lehoty, ktorá trvá v rozsahu troch mesiacov a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doručená výpoveď.

 

Vysťahovanie, len ak je zabezpečený náhradný byt

 

Pre nájom bytu však platí výlučná právna úprava podľa Občianskeho zákonníka, avšak vo vašom prípade ide o družstevný byt a nájomnú zmluvu o nájme družstevného bytu možno uzavrieť za podmienok upravených v stanovách bytového družstva. Tie síce môžu vychádzať z ustanovení Občianskeho zákonníka o nájme bytu, avšak môžu obsahovať určité odchýlky, ako napr. osobitné prípady zániku nájmu družstevného bytu alebo prípady, v ktorých je družstvo ako prenajímateľ bytu oprávnené od nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je nájom družstevného bytu, odstúpiť. Vaše právo užívať predmetný byt vyplýva z vášho členstva - spoločného členstva vás a vášho manžela v bytovom družstve. K zániku nájmu družstvného bytu môže dôjsť napr. zánikom vášho členstva v bytovom družstve - buď prevodom členských práv na inú osobu, alebo rozhodnutím súdu pri vyporiadaní BSM (pre prípad rozvodu manželstva) o tom, že sa spoločný nájom bytu manželmi zrušuje. V tejto posledne uvádzanej situácii súd súčasne rozhoduje aj o tom, kto z manželov zostáva nájomcom družstevného bytu a ktorý z nich je povinný z bytu sa odsťahovať. Nájomca družstevného bytu nie je povinný sa z bytu vysťahovať, dokiaľ mu nie je zabezpečený primeraný náhradný byt, keďže: “Ten, komu bola uložená povinnosť z bytu sa vysťahovať v určenej lehote po zabezpečení bytovej náhrady, má až do splnenia tejto podmienky právo v byte bývať (právo bývania), ak nedôjde k zániku tohto práva už skôr v dôsledku iných okolností.” (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 30. mája 2001, sp. zn. 5 Cdo 37/01).

 

Ďalšie dôvody zániku nájmu družstevného bytu

 

Zánik nájmu družstevného bytu okrem zániku členstva možno viazať aj na písomnú dohodu medzi družstvom a členom - nájomcom bytu dňom určeným v dohode, alebo už spomenutou písomnou výpoveďou nájmu družstevného bytu. Z viacerých stanov bytových družstiev vyplýva, že príslušný orgán družstva, predstavenstvo družstva, môže nájom bytu nájomcovi vypovedať práve v prípade, ak nájomca  alebo ten, kto je členom jeho domácnosti, hrubo poškodzuje prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome, alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnost alebo porušuje dobré mravy v dome.

 

Vaša dcéra nie je nájomcom predmetného bytu a jej právo bývania, užívania bytu, je odvodené od vášho užívacieho práva vyplývajúceho z nájomného vzťahu k bytovému družstvu. Priamy vzťah medzi vašou dcérou a bytovým družstvom nejestvuje. Skutočnosťou však je, že ako nájomcovia s manželom zodpovedáte spoločne a nerozdielne za predmetný byt, jeho stav, a teda aj za prípadné škody, ktoré spôsobia tie osoby, ktoré byt spolu s vami užívajú (vaša dcéra). 

 

Pokiaľ by sa preukázalo, že vaša dcéra spolu so svojimi “živelnými” spoločníkmi závažným a opakovaným konaním narúša domový poriadok, narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, družstvo ako prenajímateľ je oprávnené vypovedať vám nájom, ak tak jeho stanovy ustanovujú.

 

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk  WWW.DEFENSA.SK

Autor: Mgr. Ján Lasák
KTN: 05/11

Späť

Fotovoltika, ekologická výroba energie

Obnoviteľné zdroje energie sa ako pojem stali pomaly každodennou súčasťou života. Čítame o nich v novinách, počúvame o nich v rozhlase, či vidíme v televízii, ale akosi stále si nevieme konkrétnejšie predstaviť ako tieto zdroje využívať v bežnom živote. Nuž základom toho všetkého je možno aj smutný fakt, že ekologické zmýšľanie Slovákov sa končí maximálne pri separovanom odpade. V prípade ďalších možností, ako je napr. ekologická výroba energie, by asi väčšina len mávla rukou a povedala, že na takéto veci nemá čas.Nezáujem o informovanosť..

Feng šuej

Placebo efekt alebo pravda?ExteriérOrientácia podľa svetových stránInteriérVchod a chodbaSpálňaVaša kanceláriaKuchyňaObývačkaJedáleňKúpeľňa Čínska kultúra sa snaží v každom smere dodržiavať predovšetkým rovnováhu. O prvkoch Jing a Jang počul už asi každý z nás. Sú vzájomne prepojené, jeden potrebuje druhý na dosiahnutie cieľa. Približne pred dvetisíc rokmi vznikla, ako už iste tušíte, v Číne filozofia Tao, ktorá učí, že na svete nie je nič stále, všetko sa mení a všetko so všetkým súvisí. Zakladateľ taoizmu, staročínsky filozof Lao,..

Úloha bleskozvodov na budovách

Po mesiacoch plných chladu, nám počasie namiesto snehu a mrazu prináša pre naše nehnuteľnosti ďalšie nástrahy v podobe prvých jarných dažďov a búrok. Na ochranu pred búrkou si spomenieme zväčša až vtedy, keď v našej blízkosti udrie blesk a jeho sila zatrasie doslova celou zemou. Tou najväčšou ochranou pred nimi sú bleskozvody. Sú však ako ochrana našich príbytkov pre možnou katastrofou dostačujúce? Čo je to vlastne blesk Blesky sú prirodzenou súčasťou búrok. Ich vznik podmieňuje vyrovnávanie atmosférického tlaku prehriateho vzduchu v nižších teplotách..

Komunikácia medzi správcom a vlastníkmi bytov - otázka efektivity

„Minulý rok došlo v našom dome ku zmene správy, ktorú pôvodne vykonávalo spoločenstvo vlastníkov. Toto spoločenstvo však stále je registrované ako existujúce. To je pomimo, avšak podstatným problémom je komunikácia so správcovskou spoločnosťou, ktorá spravuje náš dom. V dome, ktorý má dva vchody – predný a zadný - sú vytrhané mnohé svetelné spínače, svetlo možno zapnúť len na niektorých z dvoch poschodí, príp. na prízemí, čo značne komplikuje najmä v tomto zimnom období pohyb po schodoch v dome, navyše mnoho z obyvateľov je vo vyššom veku,..

Pripravované zmeny v právnych úpravách - novela katastrálneho zákon a zákonov o notároch a advokácii

V súvislosti s pripravovanými zákonmi, ktorými sa majú zmeniť a doplniť katastrálny zákona, zákon o notároch a zákon o advokácii, nastanú mnohé legislatívne zmeny. Prezident SR Ivan Gašparovič podpísal dňa 13.07.2009 okrem iného aj novelu zákona o notároch, ktorá bola schválená 24.6.2009 na 39. schôdzi NR SR. Po podpise by zákonné zmeny mali byť účinné od 1.9.2009. Cieľom navrhovaných právnych úprav je zvýšiť zvýšenie právnu a faktickú istoty zmluvných strán pri prevodoch nehnuteľností, definovať jednoznačného pôvodcu zmluvy o prevode..

Spoločná kúpa bytu

 Žijeme spolu ako druh a družka už niekoľko rokov a máme v úmysle kúpiť si spoločne byt. Ako naformulovať kúpnu zmluvu? Čo sa stane s bytom, keď uzavrieme manželstvo? Pavol K. a Mária M., BratislavaPokiaľ nie ste manželmi, môžete nadobudnúť byt len do podielového spoluvlastníctva. V takom prípade je potrebné uzatvoriť kúpnu zmluvu, ktorá musí obsahovať náležitosti uvedené v zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov s tým, že obaja budete uvedení na strane kupujúcich. V kúpnej zmluve by mali byť určené vaše spoluvlastnícke podiely na nadobúdanom..

Financovanie nehnutelnosti

Právnické a fyzické osoby, ktoré ku svojej činnosti potrebujú vyhovujúce priestory, majú v dnešnej dobe hneď niekoľko možností ako ich získať. Každá z nich obsahuje výhody, nevýhody a skryté riziká. Spomínanými možnosťami sú kúpa nehnuteľnosti za vlastné prostriedky, kúpa nehnuteľnosti s použitím bankového úveru, kúpa nehnuteľnosti na leasingové splátky alebo iba prenájom nehnuteľnosti na určitú dobu.Kúpa nehnuteľnosti verzus nájomKúpa nehnuteľnosti za vlastné prostriedky je klasická možnosť kalkulovania: “čo si môžem dovoliť za peniaze,..

Ceny nehnuteľností

Súčasná podoba finančných úverov

„Hypotéka, slovo ktoré sa v poslednom období hrnie na nás snáď zo všetkých strán. Na celom svete sa stala synonymom finančnej krízy. My si ju však budeme v tomto článku všímať ako produkt, pomocou ktorého si môžeme zabezpečiť svoj sen o bývaní. Z tohto dôvodu sme oslovili niekoľko finančných inštitúcií na Slovenskom finančnom trhu, aby mám pomocou modelových príkladov ponúkli svoje produkty.“Čo by ste mali vedieť o úveroch na bývanieNa začiatku by sme si mali povedať, na čo vlastne hypotekárny úver slúži. Tento druh služby pre klienta znamená..