Narúšanie pokojného bývania ako predpoklad pre zánik nájmu bytu

Rada by som sa informovala, či nás bytové družstvo môže kvôli dcére vysťahovať z bytu? Nemáme kam íst bývať a dá sa tomu vyhnúť, ak bytové družstvo zruší dcére trvalý pobyt a ona odíde preč? Vlastníkom bytu  je bytové družstvo a ja a manžel ako spoloční členovia družstva sme nájomníkmi. Máme dospelú dcéru, ktorá má totožný trvalý pobyt ako my a v čase našej neprítomnosti (manžel je dlhodobo mimo bytu a ja kvôli práci) býva dcéra v byte a susedia sa sťažujú, zatiaľ len ústne, na bytovom družstve, že za dcérou chodia všelijaké "živly" a robia zle v celom činžiaku a že údajne bola privolaná, a nie raz, aj hliadka polície, ale nebolo nič, lebo sa nič nedeje, dcéra tvrdí opak. Tak by som chcela vedieť, či má právo bytové družstvo nás vysťahovať a ako vlastne predísť vysťahovaniu, resp. či stačí dcére zrušiť trvalý pobyt, alebo čo vlastne v tomto prípade robiť, či sa môžeme nejako brániť, alebo teda odísť dobrovoľne a nájsť si iné bývanie. Fakt neviem, čo by bolo najlepšie. A pritom musím podotknúť, že nám susedia nič do očí nepovedia. Ďakujem.

Zuzana Sch., Bardejov

 

Právna úprava nájmu družstevného bytu - Občiansky zákonník a stanovy družstva

 

Otázka dobrých mravov a dodržiavania určitých zásad slušnosti a ohľaduplnosti v rámci susedských vzťahov je riešená napríklad v zákone č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, ako aj v Občianskom zákonníku - napr. § 127. Práve Občiansky zákonník v súvislosti s nájmom bytu upravuje tzv. výpovedné dôvody, teda vymedzuje skutkové okolnosti, za ktorých je prenajímateľovi umožnené, aby vypovedal nájomnú zmluvu, predmetom ktorej je byt. Mám tak na mysli ustanovenie § 711 ods. 1 písm. a) - g) Občianskeho zákonníka.  Prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu podľa § 711 ods. 1 písm. c) OZ, ak nájomca alebo ten, kto je členom jeho domácnosti, hrubo poškodzuje prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome. V tomto prípade sa nájomný pomer k bytu skončí uplynutím výpovednej lehoty, ktorá trvá v rozsahu troch mesiacov a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doručená výpoveď.

 

Vysťahovanie, len ak je zabezpečený náhradný byt

 

Pre nájom bytu však platí výlučná právna úprava podľa Občianskeho zákonníka, avšak vo vašom prípade ide o družstevný byt a nájomnú zmluvu o nájme družstevného bytu možno uzavrieť za podmienok upravených v stanovách bytového družstva. Tie síce môžu vychádzať z ustanovení Občianskeho zákonníka o nájme bytu, avšak môžu obsahovať určité odchýlky, ako napr. osobitné prípady zániku nájmu družstevného bytu alebo prípady, v ktorých je družstvo ako prenajímateľ bytu oprávnené od nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je nájom družstevného bytu, odstúpiť. Vaše právo užívať predmetný byt vyplýva z vášho členstva - spoločného členstva vás a vášho manžela v bytovom družstve. K zániku nájmu družstvného bytu môže dôjsť napr. zánikom vášho členstva v bytovom družstve - buď prevodom členských práv na inú osobu, alebo rozhodnutím súdu pri vyporiadaní BSM (pre prípad rozvodu manželstva) o tom, že sa spoločný nájom bytu manželmi zrušuje. V tejto posledne uvádzanej situácii súd súčasne rozhoduje aj o tom, kto z manželov zostáva nájomcom družstevného bytu a ktorý z nich je povinný z bytu sa odsťahovať. Nájomca družstevného bytu nie je povinný sa z bytu vysťahovať, dokiaľ mu nie je zabezpečený primeraný náhradný byt, keďže: “Ten, komu bola uložená povinnosť z bytu sa vysťahovať v určenej lehote po zabezpečení bytovej náhrady, má až do splnenia tejto podmienky právo v byte bývať (právo bývania), ak nedôjde k zániku tohto práva už skôr v dôsledku iných okolností.” (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 30. mája 2001, sp. zn. 5 Cdo 37/01).

 

Ďalšie dôvody zániku nájmu družstevného bytu

 

Zánik nájmu družstevného bytu okrem zániku členstva možno viazať aj na písomnú dohodu medzi družstvom a členom - nájomcom bytu dňom určeným v dohode, alebo už spomenutou písomnou výpoveďou nájmu družstevného bytu. Z viacerých stanov bytových družstiev vyplýva, že príslušný orgán družstva, predstavenstvo družstva, môže nájom bytu nájomcovi vypovedať práve v prípade, ak nájomca  alebo ten, kto je členom jeho domácnosti, hrubo poškodzuje prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome, alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnost alebo porušuje dobré mravy v dome.

 

Vaša dcéra nie je nájomcom predmetného bytu a jej právo bývania, užívania bytu, je odvodené od vášho užívacieho práva vyplývajúceho z nájomného vzťahu k bytovému družstvu. Priamy vzťah medzi vašou dcérou a bytovým družstvom nejestvuje. Skutočnosťou však je, že ako nájomcovia s manželom zodpovedáte spoločne a nerozdielne za predmetný byt, jeho stav, a teda aj za prípadné škody, ktoré spôsobia tie osoby, ktoré byt spolu s vami užívajú (vaša dcéra). 

 

Pokiaľ by sa preukázalo, že vaša dcéra spolu so svojimi “živelnými” spoločníkmi závažným a opakovaným konaním narúša domový poriadok, narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, družstvo ako prenajímateľ je oprávnené vypovedať vám nájom, ak tak jeho stanovy ustanovujú.

 

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk  WWW.DEFENSA.SK

Autor: Mgr. Ján Lasák
KTN: 05/11

Späť

Záhradná architektúra Záhradná architektúra

Záhrada je miestom, ktoré nielen dotvára vzhľad nášho domu, ale zároveň dáva jeho obyvateľom priestor pre fantáziu a relax. Najmä o tom poslednom však má každý z nás inú predstavu, a podľa toho si treba typ záhrady aj vyberať. Možností je veľa a je rozdiel, či sa chceme záhrade každý druhý deň aktívne venovať, alebo raz za týždeň pokosiť trávnik. Okrem estetického výsledku by teda mal byť kritériom aj miera starostlivosti, s ktorou do budúcnosti rátame. Anglický trávnik Tento druh je stále veľmi obľúbený; vyzerá elegantne a upravene, ale..

Zanedbať otázku bezpečnosti sa neoplatí Zanedbať otázku bezpečnosti sa neoplatí

Dom alebo byt predstavuje pre väčšinu bežných ľudí investíciu buď celoživotných úspor, alebo ich veľkej väčšiny. Bezpečnosť je teda z tohto pohľadu otázkou, zanedbanie ktorej by nebolo ani rozumné, ani pochopiteľné; intenzívne sa jej venujeme nielen pri stavbe a zariaďovaní svojej nehnuteľnosti, ale i pri každom odchode na dovolenku či na dlhšiu návštevu. Nájsť svoje obydlie „vybielené“ nepredstavuje vôbec príjemný návrat a zvlášť pre túto situáciu platí, že je omnoho lepšie zmieriť sa zo začiatku s vyššou investíciou, ktorú kvalitné zabezpečenie..

Geodézia a jej úloha. Reálny dopad chýb pri vymeriavaní pozemkov v podobe susedských sporov. Geodézia a jej úloha. Reálny dopad chýb pri vymeriavaní pozemkov v podobe susedských sporov.

Hranice pozemku sú pre každého vlastníka kúska zeme citlivou témou. Málokto sa v živote nestretol, či už priamo alebo nepriamo, s nejakým susedským sporom, ktorý sa niesol v tomto duchu. Tí, ktorých sa to netýka, majú svoje hranice vysporiadané rovnako ako ich susedia; ostatní už zrejme vopred vedia, o čom budeme hovoriť. V prípade takýchto sporov má kľúčovú úlohu geodézia a jej úloha pri vytyčovaní hraníc pozemkov. Poďme sa teda pozrieť bližšie na uvedené problémy. Na to, aby sme sporom v tejto oblasti mohli porozumieť, potrebujeme dôkladne poznať..

Rozdielnosť vlastníctva pozemku a stavby Rozdielnosť vlastníctva pozemku a stavby

Osobitným problémom právneho režimu nehnuteľností je rozdielnosť vlastníctva pozemku a stavby, ktorá je na ňom zriadená. Podľa väčšiny právnych poriadkov západoeurópskych krajín sa právny osud stavby spravuje obligatórne právnym osudom pozemku, ktorého je neoddeliteľnou súčasťou. Právna veda túto zásadu nazýva superficies solo cedit (doslovne „povrch ustupuje spodku“). Ak si teda niekto postaví dom na cudzom pozemku, tak by sa jeho vlastníkom mal stať ten, komu tento pozemok patrí.Už starí Rimania sa riadili týmto pravidlom. V ich podmienkach malo za účel..

Budúca zmluva na kúpu pozemku Budúca zmluva na kúpu pozemku

Realitná kancelária sa na nás obrátila s ponukou na uzatvorenie budúcej zmluvy na kúpu pozemku. Je bezpečné takúto zmluvu podpisovať? Čo to je vlastne za zmluvu?Jozef Ž., Stupava Realitná kancelária sa na Vás obrátila s požiadavkou na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve (označovaná niekedy ako predbežná zmluva). Obsahom takejto zmluvy je záväzok oboch alebo len jednej zo strán uzatvoriť do dohodnutej doby určitú zmluvu. Podstatné náležitosti takejto zmluvy musia byť uvedené už zmluve o budúcej zmluve. Pokiaľ ide o podstatné náležitosti samotnej kúpnej zmluvy,..

Nadobúdanie tuzemských nehnuteľností cudzincami Nadobúdanie tuzemských nehnuteľností cudzincami

 Náš rodinný priateľ pochádza zo Španielska. Často navštevuje Slovensko a zapáčilo sa mu u nás natoľko, že by si tu chcel kúpiť pozemok. Známi mi povedali, že cudzinci nemôžu nadobudnúť slovenské nehnuteľnosti, alebo že sú v tomto smere obmedzení. Radi by sme nášmu španielskemu priateľovi pomohli, prosíme vás preto o radu.  Svätopluk T., Komjatice Vy, prípadne Váš priateľ môžete byť pokojný. Vo všeobecnosti medzi verejnosťou je vžitý mýtus o tom, že cudzinci nemôžu nadobúdať nehnuteľnosti v tuzemsku. Jedná sa však len o laickú..

Kúpte si pozemky v blízkosti ... (TRH Nehnutelnosti) Kúpte si pozemky v blízkosti ... (TRH Nehnutelnosti)

Výhody a nevýhody stavebného sporenia Výhody a nevýhody stavebného sporenia

 Pri dnešných finančných pomeroch v spoločnosti je v tejto problematike jasné, že nasporiť na byty pre dve alebo tri deti je v priemernej rodine vecou nie ťažkou, ale nemožnou; na druhej strane by však všetci rodičia veľmi radi zabezpečili svojich potomkov najmä po tejto stránke, aby mali pri štarte do samostatného života vlastnú strechu nad hlavou. Keďže však "odkladaním pod vankúš" nemajú šancu tento problém vyriešiť, mnohí siahajú po produkte vyvinutom presne na tento účel - stavebnému sporeniu. Je už takmer samozrejmosťou, že sa takýto..

Nehnuteľnosti sa viažu ... Nehnuteľnosti sa viažu ...


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.