Inžinierske siete

 

Projektovanie nových a rekonštrukcia existujúcich sietí
Ako začať projektovať stavbu?
Ako môžu inžinierske siete ovplyvniť cenu?
Overte si možnosť napojenia sa do verejných vedení
Prístup na pozemok
Malá rada
Vodovod
Plynovod
Ležatý rozvod
Spád, odvodnenie a čistenie plynovodného potrubia
Kanalizácia
Ako navrhnúť vnútornú kanalizáciu?
Elektrické vedenie

 
V nasledujúcich riadkoch sa budeme venovať inžinierskym sieťam ako faktoru, ktorý môže značne ovplyvniť kúpu, resp. cenu vášho nového príbytku, čo robiť, ak vaše budúce obydlie nie je pripojené na tieto nevyhnutné súčasti civilizovaného sveta.

Pekne povedané, inžinierske siete sú artérie a žily dnešnej industriálnej spoločnosti a ich dôležitosť narastá s urbanizáciou osídlenia a s rozvojom technológií, hlavne informačných. Dnešná epocha je poznačená informačnou explóziou a tieto informácie sa zatiaľ v prevažnej miere dostávajú k ľuďom prostredníctvom nespočítateľného množstva káblov a drôtov. Popri tejto duševnej potrave prúdi, a pre náš článok je najdôležitejšia táto forma inžinierskych sietí, do našich obydlí energia vo forme plynu, tepla, elektriky. A nezabúdajme na odpad, s ním súvisiacu ekologickú likvidáciu a príjazdovú cestu do domu. Všade narazíme na hustú sieť podzemných aj nadzemných vedení, ktoré sú skutočným krvným riečišťom a nervovou sieťou organizmu modernej civilizácie. Cesty sú tiež akýmsi typom sietí, aj keď viditeľnejšie a hmotnejšie ako ostatné siete. Podstatou je ich vzájomná prepojenosť a súžitie, keďže mnohokrát idú v spoločných koridoroch a rôzne sa križujú, prekračujú a obmedzujú. Pri každom cestnom objekte sa vynorí potreba zaoberať sa inžinierskymi sieťami, či sa jedná o ich prekládky, rekonštrukcie, alebo budovanie nových sietí slúžiacich samotnej cestnej komunikácii.
 
 

Projektovanie nových a rekonštrukcia existujúcich sietí

 
 
 
V dnešnej dobe sa rieši otázka spojená s projektovaním inžinierskych sietí s využívaním už väčšinou digitálnych technológií prípravy projektu. Odborníci pokrývajú takmer všetky oblasti Slovenska, takže v prípade potreby sa môže každý obrátiť na kompetentného fachmana prakticky každom kúte nášho malého štátu. Popri malých spoločnostiach na slovenskom trhu ešte stále koexistujú aj gigantické firmy z čias socializmu, prežívajúce vďaka zotrvačnosti času. Celý servis zabezpečuje sústavná komunikácia prostredníctvom najmodernejších technológií, ktoré dorazili na slovenský trh a v najväčšej miere, osobná zodpovednosť samostatného podnikateľa za svoju prácu, ktorá je jeho jedinou skutočnou reklamou.
 
 

Ako začať projektovať stavbu?

 
 
 
Projektant vypracuje projekt pre stavebné povolenie v súlade s vypracovanými dokumentmi v predprojektovej príprave. Projekt rieši na výkrese situácie stavby osadenie stavby na pozemku v zmysle požiadaviek Stavebného zákona - odstupy od hraníc pozemkov, odstupy od susedných domov, odstup od ulice, ochranné pásma a napojenie stavby prípojkami na jednotlivé inžinierske siete. V čiastkových zložkách projektu sú riešené jednotlivé častí stavby: architektúra a statika, vykurovanie, elektroinštalácia, rozvody kanalizácie a vody, rozvody plynu, požiarna bezpečnosť atď. Sú to výkresy zväčša v mierke 1:100, technické správy a schémy.

V tejto fáze sa vyjadrujú k projektu pripravovanej stavby správcovia inžinierskych sietí, na ktoré chce investor budúcu stavbu napojiť, podobne ako napr. inšpektorát požiarnej ochrany a prirodzene aj bezprostredne hraničiaci susedia s pozemkom, na ktorom sa pripravuje výstavba.

Rozhodujúce slovo k umiestneniu stavby a jej technickému riešeniu uvedenému v projekte a pripomienkovanému jednotlivými dotknutými organizáciami má stavebný úrad. V prípade pripomienok projektant prepracuje pripomienkované časti projektu tak, aby stavebný úrad mohol vydať stavebné povolenie.
 
 

Ako môžu inžinierske siete ovplyvniť cenu?


 
 
Ako už bolo povedané, dôležitým faktorom ovplyvňujúcim výber (a aj cenu) pozemku je jeho vybavenie inžinierskymi sieťami, teda pripojením na rozvod vody, zemného plynu a elektrickej energie, a tiež prípojka kanalizácie, linky pevnej telefónnej siete, káblového televízneho rozvodu a existencia príjazdovej cesty. Pri kúpe pozemku musíte byť nanajvýš opatrní. Najdôležitejšie vedenia sú elektrina a plyn. Voda sa väčšinou dá získať vŕtaním vlastnej studne a splašky sa dajú vypúšťať do izolovanej žumpy. Ak vám niekto tvrdí, že elektrina je na stĺpe, voda v zemi a plyn na ulici, dajte si naozaj pozor, pretože to málokedy býva takto bezproblémové. Siete bývajú dimenzované na nejaký výkon, prípojku a potrubie. Nie je možné sa takpovediac napichnúť len tak hocikde. Pokojne sa vám môže stať, že i napriek prítomnosti elektrického stĺpu alebo prípojky plynu na Vašom pozemku, budete ťahať Vaše inžinierske siete úplne odinakadiaľ. A to už môže značne ovplyvniť predpokladaný rozpočet, teda polopatisticky, môže to ísť do pekných peniažkov. Pozemok, ku ktorému nie sú privedené inžinierske siete, sa ich výstavbou môže značne predražiť. Táto suma môže dosiahnuť aj osemsto až tisíc slovenských korún na meter štvorcový, preto takýto pozemok by mal byť o túto sumu lacnejší. Bohužiaľ sa stretávame s tým, že na tento fakt predávajúci akosi zabúdajú.

Tak napríklad je potrebné vedieť, či bude možné napojiť sa na obecný vodovod, pretože v tom horšom prípade budete čerpať vodu z vlastného vrtu, a je rozdiel či bude vrt pätnásť alebo štyridsaťpäť metrov hlboký. Tento rozdiel je približne dvetisíc slovenských korún na meter hĺbky vrtu. Nevyhnutné taktiež bude zabezpečiť si rozbor vami vydolovanej vody.
 
 

Overte si možnosť napojenia sa do verejných vedení


 
 
Takže rada: ku každému pripojeniu treba doklad od daného správcu siete, že je možné sa tam napojiť. Mnohokrát v inzercii deklarované "VIS" všetky inžinierske siete nemusia spĺňať Vaše očakávania. Je potrebné od všetkých správcov sietí získať písomné súhlasy k napojeniu uvažovanej výstavby z veľmi jednoduchého dôvodu. Stáva sa totiž, že elektrické vedenie ide popred parcelu ale súhlas nedostanete, lebo už nie je dostatočná kapacita, poprípade sa budete musieť napojiť vlastnou prípojkou dvesto aj tristo metrov. Alebo ešte horšie, na vlastné náklady vybudovať trafostanicu! Bez takéhoto, kde je jasne od správcu siete deklarované, že nejestvuje objektívna príčina, pre ktorú sa nemôžete napojiť do verejného vedenia, je to ako kúpiť mačku vo vreci. Ak nie sú tieto siete dovedené k hranici pozemku a táto skutočnosť vás neovplyvnila vo Vašom rozhodnutí pozemok či dom kúpiť, pre istotu si ale overte, či tento stav nemá objektívnu - neprekonateľnú príčinu. Nepríjemné môže byť, ak sa niektoré siete v danej lokalite vôbec nenachádzajú. Napríklad ak nie je v obci rozvod plynu, bude potrebné zabezpečiť špeciálnu plynovú nádrž na jeho uskladnenie, alebo riešiť vykurovanie iným médiom (napríklad podstatne drahšou elektrickou energiou). Často chýba v obciach aj verejná kanalizácia. Riešenie tejto situácie je spojené s jednorazovými nákladmi na vybudovanie vhodnej žumpy a pravidelnými výdavkami na jej vyprázdňovanie.

Väčšina ľudí si kupuje parcelu a v krátkej dobe plánuje stavať vlastný rodinný dom. Je však i mnoho tých, ktorí si kupujú niekedy i viac parciel v novovznikajúcich rezidenčných štvrtiach ako veľmi bezpečnú, a pritom výnosnú investíciu do budúcnosti. Preto je dobré myslieť dopredu, pretože pri začatí predaja parciel v novej lokalite, keď sa inžinierske siete len budujú, je cena parciel najnižšia. S postupujúcou výstavbou sa cena zvyšuje a pri dokončení výstavby v lokalite už dosahuje svoju trhovú úroveň.
 
 

Prístup na pozemok


 
 
Veľmi dôležitou skutočnosťou je aj prístup a príjazd na pozemok, či je priamo z verejnej cesty či ulice alebo vedie po súkromnej parcele. V tomto zvláštnom prípade treba overiť, kto je vlastník prístupovej parcely a ako je takýto prístup na pozemok ošetrený právne. V praxi je to riešené buď spoluvlastníctvom prístupovej parcely vlastníkmi tých pozemkov, ktoré sú touto parcelou sprístupnené alebo je parcela zaťažená vecným bremenom, čo znamená, že povinnosťou jej vlastníka je umožniť prístup na iné pozemky.

Ak ste si už vybrali ten správny pozemok na stavbu Vášho domu, presvedčite sa, či je prístup a príjazd na pozemok zabezpečený z verejného pozemku aby nenastali komplikácie spojené s jeho zabezpečením zo súkromnej parcely prostredníctvom jej vykúpenia alebo zaťaženia vecným bremenom. Doterajší majiteľ pozemku by vám mal ukázať hranice pozemku v teréne a ich zabezpečenie (oplotenie) a samozrejme upozorniť na jestvujúce inžinierske siete prechádzajúce pozemkom, poprípade studne, staré pivnice, základy a podobné zakryté objekty, ktoré vás môžu prekvapiť pri kopaní základov. Určite by bolo zaujímavé ak nie potrebné zoznámiť sa s bezprostrednými susedmi Vášho budúceho pozemku, niekedy stačí krátky rozhovor na to aby ste odhadli človeka, s ktorým budete zdieľať spoločné hranice.
 
 

Malá rada


 
 
Ešte pred inžinierskymi sieťami by ste sa mali presvedčiť, či sa v skutočnosti jedná o stavebný pozemok v súlade definície stavebného zákona, to znamená, že bude možné vôbec niečo postaviť a za akých podmienok, alebo s akými obmedzeniami. Nezabúdajte, nie každý pozemok je automaticky stavebný. Pokiaľ si všetky údaje dôkladne sami ešte raz nepreveríte, môže sa Vám stať, že sa stanete majiteľmi suverénne najdrahšej záhrady v širokom okolí. V prípade, že máte akékoľvek pochybnosti o možnosti výstavby rodinného domu podľa Vašich predstáv, alebo uvidíte niektoré inžinierske siete ako problematické, doporučujeme na kúpu pozemku uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve, v ktorej bude stanovené, že pozemok sa kúpi až po vydaní územného rozhodnutia. Na vydanie územného rozhodnutia nie je nutné, aby bol žiadateľ majiteľom pozemku, stačí súhlas majiteľa. Vydanie kladného územného rozhodnutia s umiestnením stavby bude podkladom pre uzavretie kúpnopredajnej zmluvy.

Súčasťou každého domu sú domové inštalácie kanalizácie, vodovodu a väčšinou tiež plynovodu. Ak sú dobre navrhnuté a prevedené, zostávajú stranou od Vašej pozornosti. Takmer o nich neviete. Aby to tak skutočne bolo, je potrebné venovať pozornosť návrhu, výberu a kontrole prevádzania systému. Povieme si teraz, ako by mali vyzerať aspoň základné vedenia vo Vašom dome.
 
 

Vodovod


 
 
Bez vody sa nedá žiť ani v najmodernejšom dome. Voda je privádzaná do objektu z mestského (obecného) vodovodu alebo vlastnej studne vodovodnou prípojkou, ktorá musí byť v dostatočnej hĺbke pod zemou. Bežne jeden a pol metra. Prípojka býva najčastejšie z polyetylénu. Pozor, ak budete chcieť využívať viac zdrojov (verejný vodovod, vlastná studňa), nie je možné ich pripojenie, ani tieto rozvody navzájom prepojiť. Množstvo odoberanej vody z verejného vodovodu je merané vodomerom, ktorého typ a umiestnenie musí odsúhlasiť dodávateľ vody.

Vnútorné rozvody sa delia na rozvody studenej vody, teplej vody a cirkulácie. U väčších objektov sa stretávame tiež so samostatným požiarnym vodovodom.

Teplú vodu je možné pripravovať buď v mieste jej spotreby v miestnych ohrievačoch, napríklad elektrických alebo plynových, alebo pre celý dom na jednom mieste. Potom sa jedná o centrálnu prípravu teplej úžitkovej vody, kde je teplá voda ohrievaná v kotle ústredného vykurovania. V tomto prípade je nutné vybudovať s rozvodom teplej úžitkovej vody tiež cirkulačné potrubie a systém doplniť cirkulačným čerpadlom. To zaistí vždy pohotovú dodávku teplej vody požadovanej teploty (bez nutnosti odpustenia vychladnutej vody). Ohrievače je najlepšie vyberať už podľa konkrétnych požiadaviek na množstvo ohrievanej vody a možnosť umiestnenia ohrievača.

Vnútorné rozvody vodovodu sú väčšinou vyrábané buď z medených trubiek spájaných pájkovaním, alebo z potrubia z umelých hmôt. Bežne sa používajú tlakové vodovodné potrubia z polypropylénu spájaného polyfúznym zváraním, alebo z potrubia z PVC pre studenú vodu, resp. CPVC (chlórovaného poly vinyl chloridu) pre teplú vodu a cirkuláciu. Každý z materiálov má svoje výhody i nevýhody.

Pozornosť pri návrhu systému a jeho realizácii je nutné vždy venovať:

a) tepelnej roztiažnosti potrubia (teplá voda a cirkulácia),

b) dostatočnej dimenzii potrubia - záleží nielen na množstve odoberanej vody, ale aj na pretlaku v mieste napojenia na verejný vodovod,

c) tepelnej izolácii potrubia (i studené vody) - návleková izolácia (izolácia plsťou nestačí),

d) možnosti zamrznutiu vody v potrubí vedeného nevykurovanými priestormi alebo mimo domu,

e) osadeniu poistných armatúr (napr. vždy pred ohrievač teplej vody).

Výtokové armatúry pre zariaďovacie predmety je najlepšie zvoliť jednopákové (s tesnením keramickými doštičkami) podľa svojho vkusu, ale s ohľadom na kvalitu a cenu.

Pred predaním je dodávateľská firma samozrejme povinná previesť tlakovú skúšku potrubí, jeho prieplach a dezinfekciu.
 
 

Plynovod


 
 
Plynné palivo (vykurovací plyn) je zmes plynov, ktoré možno za ekonomicky a hygienicky prijateľných podmienok spaľovať so vzduchom alebo kyslíkom, pričom sa získava teplo.

V domácnostiach sa používa zemný plyn, tam kde nie je zavedený, sú vhodnou alternatívou skvapalnené uhľovodíkové plyny, tzn. propán a propán-bután. Zemný plyn je dvakrát výhrevnejší ako svietiplyn, je výbušný, nie je jedovatý.

Propán-bután (PB) je obchodný názov zmesi skvapalnených uhľovodíkových plynov. Pri normálnom atmosferickom tlaku sa PB vyskytuje v plynnom stave. Je bezfarebný, zapáchajúci. Je dva a pol krát výhrevnejší ako zemný plyn a dokonca šesťkrát výhrevnejší ako svietiplyn. Je výbušný, nedýchateľný až dusivý, nie je jedovatý.

Vlastnosti konkrétneho druhu plynu (zemného či skvapalnených uhľovodíkových plynov) ovplyvňujú spôsob jeho dodávania, technický návrh domového plynovodu, konštrukciu plynových spotrebičov, bezpečnostné a poistné zariadenia, bezpečnostné predpisy, ako aj celý rad pre užívateľa rodinného domu neznámych skutočností.

Domový plynovod rozvádza plyn k spotrebičom s pretlakom do 5 kilopascalov. Do domového plynovodu ale nepatria plynomery a plynové spotrebiče. Domový plynovod začína hlavným uzáverom plynu a končí uzávermi pred spotrebičmi. Delí sa na:

a) ležatý rozvod,

b) stúpacie potrubie,

c) odbočky k plynomerom,

d) rozvody k spotrebičom.

Plynovodné potrubie sa nesmie viesť cez komínové prieduchy, vo výťahových a vetracích šachtách a zhádzkach na odpady, cez povaly a v podlahách obytných budov, v chránených únikových cestách, v miestach s teplotou nad tridsaťpäť stupňov Celzia a pod pevne zabudovanými zariaďovacími predmetmi (vaňa, nádrže). Stúpacie potrubie nesmie byť v obytných miestnostiach.

Použiteľný materiál pre domové plynovody:

  • pre časti domových plynovodov uložených v zemi sa používajú rúrky ako pre prípojky,
  • na rozvody v budove sa používajú oceľové rúrky závitové a bezšvové,
  • rúrky sa spájajú zváraním, rúrky z plastových hmôt nemožno použiť,
  • rúrky závitové spojované pomocou fitingov sa používajú len do DN 50, rúrky prírubové len na pripojovanie armatúr, plynomerov a spotrebičov.

Ležatý rozvod


 
 
Je to potrubie od hlavného uzáveru plynu po pripojenie stúpačiek. Vedie sa v najnižšom podlaží voľne, viditeľne, s odstupom od stropov a stien 10mm, najlepšie na chodbách. Môže prechádzať aj garážami, kotolňami, práčovňami, ak je v týchto častiach zváraný a odsúhlasený plynárenským podnikom (používa sa zavesenie pomocou strmeňov, alebo uloženie pomocou konzol).

Vo viacpodlažných budovách je možné vedenie potrubia v technickom podlaží (za presne stanovených podmienok: musí byť zváraný, má len nutné armatúry, je bez regulátorov, maximálne pre tri domové sekcie, zabezpečené odvetranie priestoru,...).

Plynovodné potrubie môžeme viesť aj v podlahách v priestoroch laboratórií, v kuchyniach a v samostatnom betónovom kanáliku (nie však v obytných budovách). V prípade, že potrubie prechádza cez zvislé konštrukcie, ako sú základy alebo steny budovy, musí byť toto potrubie uložené v chráničke.

Čo sa inštaluje na ležatom rozvode? Hlavný uzáver, ktorý musí mať každý domový plynovod pre prípad požiaru alebo údržby v obytných budovách. Môže byť vo vnútri budovy (maximálne jeden meter od vnútorného líca obvodového múru), na vonkajšej strane obvodového múru vo výklenku alebo pred budovou zo súhlasom plynárenského podniku. Nesmie sa umiestňovať v obytných miestnostiach, v kúpeľniach a sociálnych zariadeniach, v garážach, v skladoch potravín a v šachtách. Ostatné uzávery, musia byť prístupné a viditeľné, nesmú sa osadzovať v šachtách. Umiestňujú sa pred každou stúpačkou, pri delení dlhého ležatého úseku, pred vstupom do priestoru, kde hrozí výbuch (kotolne, laboratóriá,...).

Na plynovodnom potrubí vo vnútri budovy sa používajú 2 druhy uzáverov, kohúty a zasúvadlá. Na plynovodnom potrubí v zemi sa používajú zasúvadlá s nestúpajúcimi vretenami ovládané zemnou súpravou.
 
 

Spád, odvodnenie a čistenie plynovodného potrubia


 
 
Spád je minimálne 0,2% k prípojke a do verejného plynovodu, ak má prípojka spád do budovy, zriaďuje sa na nej ihneď po vstupe do budovy odvodnenie, ktoré slúži aj pre ležatý rozvod. Ak nemožno spádovať ležatý rozvod k prípojke, umiestni sa na najnižšom mieste odvodňovač.

Aby sa ležatý rozvod neupchal hrdzou alebo nečistotami, musí sa čistiť (používajú sa otvory na potrubí uzatvorené zátkou na čistenie). Jedno čistiace miesto býva za hlavným uzáverom, ďalšie v ohyboch a na koncových vetvách.

Zvislý rozvod tvoria stúpačky, prechádzajúce najmenej jedným podlažím, možno ich viesť cez neobytné vetrané miestnosti ako aj v inštalačných šachtách bytových jadier, ak je šachta v úrovni stropu ohňovzdorne prehradená alebo tvorí samostatný požiarny úsek. Z montážnych dôvodov sa neodporúča viesť potrubie v kútoch.

Na ležatý rozvod sa zvislý rozvod pripojuje navarením a odvodnenie sa zabezpečí predĺženým potrubím zvislého rozvodu, ktorý sa ukončí zátkou. V jednotlivých podlažiach sa na stúpačky pripojujú odbočky.

Odbočky k plynomerom - toto potrubie siaha od stúpačky po uzáver pred plynomerom, je ukončené kohútom na kľúč. Aby bolo možné plynomer odmontovať, odbočka sa kladie v spáde minimálne 0,2% smerom od plynomeru.
 
 

Kanalizácia


 
 
Vnútorná kanalizácia sa skladá z potrubia a kanalizačného príslušenstva. Je tvorená od zariaďovacích predmetov vo vnútri objektu, až po kanalizačnú prípojku. Musí bezpečne odvádzať všetky odpadové vody z objektu, musí byť hygienicky nezávadná, zápachutesná, maximálne zvukotesná.

Z rôznych aspektov sa kanalizácia dá deliť. Podľa spôsobu odvádzania odpadových vôd delíme vnútornú kanalizáciu na:

a) jednotnú, ktorou sa všetky odpadové vody odvádzajú jedným spoločným kanalizačným potrubím,

b) delenú, pri ktorej sa splaškové vody odvádzajú do verejnej kanalizácie alebo čistiacej stanice jedným potrubím,

a pre ostatné odpadové vody je navrhnutý iný spôsob odvedenia.

Z hľadiska spôsobu odstraňovania odpadových vôd z nehnuteľností môže byť vnútorná kanalizácia:

a) pripojená priamo na verejnú kanalizáciu,

b) pripojená na verejnú kanalizáciu alebo recipient s predčistením,

c) pripojená na verejnú kanalizáciu alebo recipient cez domovú čistiareň odpadových vôd,

d) nepripojená na verejnú kanalizáciu - odpadové vody sa odstraňujú priamo na pozemku.

Doteraz sa potrubie vnútornej kanalizácie zostavovalo prevažne z liatinových, kameninových a plastových rúr z PVC. V súčasnosti tieto materiály postupne vytláčajú celoplastové systémy, ktoré sú výhodné najmä pre jednoduchú montáž na stavbe. Ďalšou výhodou plastových systémov je skutočnosť, že sa pripájacie potrubia v plnom rozsahu situujú nad stropnú konštrukciu (prechod cez strop je potrebný len pre odpadové potrubie). Plastové potrubie musíme ku stavebnej konštrukcii fixovať len pomocou objímok. Jednou z ďalších výhod plastového potrubia z PVC je možnosť dodatočného uloženia odbočky. Niektoré chyby inštalatéra možno napraviť pri použití rúry s flexibilným výsekom.

Potrubie, ktoré vzniká spojením jednotlivých rúr, musí byť trvalé, tesné a musí zaručiť odolnosť proti skúšobnému tlaku vody v potrubí alebo tlaku zeminy, vodotesnosť podľa skúšky vodotesnosti, hladký vnútorný povrch, odolnosť voči trvalému a dočasnému pôsobeniu odpadových vôd a vonkajšieho prostredia (napr. spalinám z komínov, vzdušnej korózii, exhalátom v ovzduší a pod.), odolnosť voči mechanickému obrusovaniu splaveninami, ako aj trvácnosť po dobu životnosti objektu.

Ak sa použije potrubie s menšou trvácnosťou ako je predpokladaná životnosť objektu, musí byť chránené pred poškodením, ľahko prístupné a vymeniteľné.

Tesnosť spojov sa zisťuje až pri skúške na stavbe, pričom druh spoja často vyplynie z rozhodnutia projektanta alebo dodávateľa stavby.
 
 

Ako navrhnúť vnútornú kanalizáciu?


 
 
Vnútorná kanalizácia musí zabezpečovať spoľahlivé, hospodárne a hygienicky nezávadné odvádzanie odpadových vôd z objektu a priľahlých plôch. Musí byť riešená tak, aby nebola porušená stabilita konštrukcie objektu ani pri jej prípadných opravách.

Spoje rúr musia byť podľa požiadaviek skúšky vodotesné, plynotesné, pružné a musia vykazovať najmenej rovnakú životnosť ako spojovací materiál. Potrubie inštalované v priestoroch so zvýšeným tepelným, chemickým a mechanickým namáhaním treba primerane chrániť. Ak sa predpokladá orosovanie, ktoré je škodlivé, treba potrubie tepelne izolovať.

Potrubie a zariadenia musia byť navrhnuté tak, aby sa v miestnosti neprekročila najväčšia dovolená hladina hluku. Stavebník by mal odmietnuť vkladanie kanalizačných potrubí do priečok a stien, ktoré ohraničujú obývané miestnosti.

V smere prúdenia odpadových vôd nesmie byť potrubie rozvetvované ani zmenšená jeho svetlosť (okrem redukcie bezprostredne pod strešným vtokom). V smere prúdenia odpadových vôd sa musia jednotlivé odpadové vody až po zvodové potrubie odvádzať osobitným potrubím. Spoločné zvodové potrubie sa môže použiť na dažďovú a splaškovú odpadovú vodu.

Potrubie sa situuje prevažne nad podlahou. Do podlahy sa dnes už vkladajú tie pripájacie potrubia, ktoré majú perfektné spoje, napr. zvárané alebo uskutočnené s elektrospojkami (vylučuje sa použitie plastových rúr s hrdlom a gumeným krúžkom).

Najmenší sklon potrubia podľa našej normy je tri percentá. Niektoré renomované firmy ponúkajú technické riešenia, ktoré umožňujú použiť podstatne nižšie sklony, pravda pri dodržaní nimi predpísaného montážneho postupu.
 
 

Elektrické vedenie


 
 
Elektrická energia sa v rodinných domoch používa na osvetlenie, alebo pre fungovanie spotrebičov mechanických a tepelných. Z hľadiska hospodárneho navrhovania elektrického zariadenia treba poznať energetické zdroje v mieste výstavby a dohodou s príslušným energetickým závodom stanoviť, na aké účely sa bude elektrická energia používať.

Elektrické zariadenie je z verejného rozvodu elektrickej energie napájané prostredníctvom elektroprípojky. Táto prípojka je elektrické vedenie, ktoré odbočuje od zariadenia pre verejný rozvod a končí prípojnou skriňou. Pre každú nehnuteľnosť sa zriaďuje iba jedna prípojka dimenzovaná na celkový súčasný príkon. Pre väčší inštalovaný príkon je táto prípojka štvorvodičová (je potrebné rovnomerné zaťaženie jednotlivých fáz odberateľom). Podľa prevedenia verejnej rozvodnej siete môže byť prevedenie prípojky nasledovné:

  • horným vedením, kde prípojka ktoré pozostáva z dvoch častí (vonkajšej a vnútornej),
  • káblovým vedením.
Vonkajšia časť prípojky je väčšinou z hliníkových holých vodičov alebo samonosných káblov (minimálny. prierez je šestnásť milimetrov štvorcových) ukončená na izolátoroch strešníka alebo konzoly.

Vnútorná časť prípojky je z izolovaných vodičov napojená na vonkajšiu časť a ukončená v pripojovacej skrini poistkami, ktorými sa istí odberové zariadenie. Táto časť prípojky by mala byť čo najkratšia (maximálne dvadsať metrov) bez prerušenia a pokiaľ možno, tak priama, bez krabíc a zbytočných kolien. Vodiče sú uložené v rúrkach (minimálny priemer dvadsaťtri milimetrov).

Káblová prípojka môže byť dvojaká:

  • slučková,
  • koncová.
Pre každý objekt sa musí osadiť prípojková - hlavná domová skriňa (HDS). V odôvodnených prípadoch sa ako prípojková skriňa použije rozpojovacia istiaca skriňa (RIS). Prípojková skriňa sa osadí na mieste verejne prístupnom zvonka budovy, spravidla v oplotení alebo pri vchode do rodinného domu. Umiestnená musí byť tak, aby nevyúsťovala do evakuačnej cesty vymedzenej šírkou vchodových dverí a aby pri evakuácii bolo možné v nej manipulovať.

Prípojková skriňa by mala byť osadená:

  • pri vonkajšej prípojke vo výške dva až dva a pol metra od spodného okraja nad úrovňou terénu,
  • pri káblovej prípojke vo výške aspoň šesťsto milimetrov od spodného okraja skrine, prípadne horného okraja káblových koncoviek nad rovinou terénu.
Nulovací vodič v prípojkovej skrini musí byť spojený so zemou, keď je toto miesto vzdialené viac ako sto metrov od miesta predchádzajúceho uzemnenia. Ak je ochranný nulovací vodič elektrického zariadenia na streche spojený aj s bleskozvodom, prepojí sa ochranný vodič aj v prípojkovej skrini s uzemnením bleskozvodu.

 

Späť

Voľné byty v novostavbách Bratislava a Bratislavský kraj

Byty, Novostavby, voľné byty v Bratislave. Prehľad novostavieb bytov, voľné a predané.Posledné týždne sme mapovali situáciu na trhu s nehnuteľnosťami v Bratislavskom kraji a postupne v celokm Západoslovenskom kraji. . Zisťovali sme dostupnosť bytov v novostavbách.Prieskumom sme zistili, že drvivá vačšina pár-ročných novostavieb bytov, je už vypredaná. Týka sa to novostavieb bytov v Bratislave ako sú Meander, Novanta v Ružinove a novostavba - Byty Laurinská. Novostavba Guthaus disponuje aktuálne ešte deviatimi voľnými bytmi, RNDZ 50 a Moruše..

Objavte praktické funkcie drezových batérií Objavte praktické funkcie drezových batérií

Hľadáte funkčnú a praktickú drezovú batériu, ktorá sa bude ľahko udržovať? Poďte sa pozrieť na inovatívne funkcie kuchynských batérií, s ktorými ušetríte svoj čas aj financie a zvýšite komfort pri varení aj pri následnom upratovaní. Drezové batérie nie je možné v kuchyni prehliadnuť – sú neoddeliteľnou súčasťou každého drezu. Avšak vybrať si takú batériu nie je vôbec ľahké. V ponuke nájdete mnoho tvarov, veľkostí aj materiálov. Najdôležitejšie sú ale praktické funkcie. Aj tých existuje mnoho, poďme si teda predstaviť..

Ručenie nehnuteľnosťou. Bežné riešenie alebo koledovanie si o problém? Ručenie nehnuteľnosťou. Bežné riešenie alebo koledovanie si o problém?

V živote sa ocitáme v rôznych situáciách a stáva sa, že potrebujeme viac, ako máme momentálne našetrené. Pre ľudí, ktorí majú pravidelný príjem, nie je problém vybaviť si pôžičku štandardnou cestou; ak však táto okolnosť absentuje, môže sa stať, že potencionálny klient bude  vyhodnotený ako rizikový. V takomto prípade mu veľa možností nezostáva; buď mu niekto pomôže ako tzv. solidárny dlžník, alebo bude musieť, za predpokladu, že je to uňho reálne, ručiť nehnuteľnosťou. Ručenie nehnuteľnosťou je relatívne istý spôsob, ako si zabezpečiť..

Výber realitného makléra

 Získanie a overenie údajov o sprostredkovateľoviPlatba na sprostredkovanie a kúpuS priateľkou sme v inzercii objavili ponuku realitného makléra, ktorý sprostredkúva byty na predaj. Inzerenta sme kontaktovali a dojednali sme si stretnutie. Boli sme prekvapení, že stretnutie prebehlo nie v kancelárii, ale v malom bare. Dotyčný pán nás poinformoval, následne nám ukázal konkrétny byt. Dohodli sme sa na zálohe na predbežné výdavky v sume 9.500,- Sk, údajne záloha a poplatok za právny servis, a dojednali ďalší postup. Doteraz sa nám nepodarilo s „maklérom“ skontaktovať..

Narúšanie pokojného bývania ako predpoklad pre zánik nájmu bytu

Rada by som sa informovala, či nás bytové družstvo môže kvôli dcére vysťahovať z bytu? Nemáme kam íst bývať a dá sa tomu vyhnúť, ak bytové družstvo zruší dcére trvalý pobyt a ona odíde preč? Vlastníkom bytu  je bytové družstvo a ja a manžel ako spoloční členovia družstva sme nájomníkmi. Máme dospelú dcéru, ktorá má totožný trvalý pobyt ako my a v čase našej neprítomnosti (manžel je dlhodobo mimo bytu a ja kvôli práci) býva dcéra v byte a susedia sa sťažujú, zatiaľ len ústne, na bytovom družstve, že za dcérou chodia všelijaké..

Prenájom nehnuteľnosti a registračná povinnosť prenajímateľov

So začiatkom nového školského roka vyvstala pre mnohých študentov, prípadne pracujúcich, ktorí dochádzajú za prácou mimo svojho obvyklého bydliska, opäť otázka zabezpečenia svojho ubytovania. Mnohí z nich riešia uvedený problém, nakoľko kapacita internátov a ubytovní nemusí vždy pokryť ich vysoký dopyt, nájmom nehnuteľnosti - prevažne bytu alebo časti bytu. Mnohí občania sa na rubriku „Právnik radí“ obrátili s otázkami, či a kedy sú povinní sa registrovať na daňovom úrade a aký postup majú zvoliť pri prenájme nehnuteľnosti alebo jej časti,..

Prečo a ako si správne poistiť nehnuteľnosť

Stalo sa Vám už, že ste počuli o niekom kto prišiel o svoj dom alebo byt? Nečakané nehody ako prasknuté potrubie, požiar alebo spadnutý strom na strechu sa môžu pripliesť do života každému. Každý z Nás si svoju nehnuteľnosť necháva poistiť z rôznych dôvodov. Najčastejšími pocitmi, ktoré nami hýbu sú strach, chtíč po pocite istoty a bezpečia, alebo pre niektorých dokonca prestíž. Sú ale tieto pocity hodné toho, aby sme pravidelne platili sumu, za ktorú snáď nikdy nebudeme musieť vyžadovať protislužbu? ÁNO. Každému..

Vývoj cien bytov V Bratislave v roku 2007

Analýza cien bytov v Bratislave sa robila z plnohodnotných 13.410 údajov za obdobie od januára do decembra 2007. Priemerná cena m2 bytu v Sk sa vypočítavala bez výrazných odchýliek narúšajúcich trend. Oddelene sa vypočítavali ceny novostavieb od cien starých bytov, aby sa odhalil ich vplyv na rast cien starých bytov. Graf č.1: Tento graf poukazuje na to, že 34% z celkovej ponuky bytov pripadalo na ponuku novostavieb. Toto malo zákonitý vplyv na vývoj celkovej výslednej ceny, ktorú novostavby ťahali nahor.Graf č.2: Tento graf ukazuje, že najväčší podiel na množstve..

Stavebné sporenie

Stavebné sporeniePrincíp a priebehVýhodyDôležité pojmyStavebné sporenie je dnes jedným z najefektívnejších nástrojov financovania bytovej výstavby nielen vo vyspelých západoeurópskych ekonomikách ale aj u nás. Prvým oficiálnym dňom, počas ktorého začala Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., vykonávať svoju činnosť, bol 16. november 1992. Prvá stavebná sporiteľňa a. s., bola prvou špecializovanou bankou tohto druhu v strednej a východnej Európe. Založili ju tri renomované európske bankové domy: Slovenská štátna sporiteľňa, š.p.ú. (v súčasnosti Slovenská..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.