Domáce násilie a otázka bývania


Dobrý deň. Chcela by som vás poprosiť o radu. S druhom žijeme spolu takmer 10 rokov. Pred siedmymi rokmi sme si kúpili byt. Na liste vlastníctva a na všetkých zmluvách figuruje iba moje meno. Máme spoločné dieťa. Môj druh si našiel inú priateľku, žije však stále s nami v jednej domácnosti (niekedy nie), do ktorej finančne prispieva, ale občas sa prejaví aj jeho násilná povaha. Nedokážem s ním už ďalej žiť. Mám právo vymeniť zámok na byte s tým, že ho upozorním na termín, dokedy si má vysťahovať veci z bytu? Aké kroky musím podniknúť, aby som pristúpením k tomuto kroku nezasiahla do jeho práv? Druh má na adrese bytu nahlásený trvalý pobyt. Ďakujem veľmi pekne.

 

Denisa B., Brezno

 

Vaša vec sa dotýka mnohých aspektov - ako vlastníctva, otázky bývania, užívacích práv, tak procesnej či dokonca trestnoprávnej roviny. Predmetnej záležitosti môžeme žiaľ venovať len túto stranu, avšak vyžaduje si komplexnú právnu pomoc.
 

Podľa § 116 Občianskeho zákonníka (ďalej len OZ), blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.


Uvádzate, že váš druh býva násilný, avšak neudávate už charakter násilností, či sa ich dopúšťa na vás alebo i na dieťati a v akej intenzite. Tzv. „domáce násilie“, teda trestný čin týrania blízkej a zverenej osoby, príp. vydierania alebo nebezpečného vyhrážania, upravuje Trestný zákon v §§ 208,189 a 360.  Podľa § 127 ods.4 a 5 v súčasnosti platného Trestného zákona sa blízkou osobou na účely týchto trestných rozumie príbuzný v priamom pokolení, osvojiteľ, osvojenec, súrodenec a manžel; iné osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere sa pokladajú za navzájom blízke osoby len vtedy, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá právom pociťovala ako ujmu vlastnú, na účely vyššie uvedených trestných činov aj bývalý manžel, druh, bývalý druh, rodič spoločného dieťaťa a osoba, ktorá je vo vzťahu k nim blízkou osobou podľa odseku 4, ako aj osoba, ktorá s páchateľom žije alebo žila v spoločnej domácnosti.


I napriek faktu, že na liste vlastníctva figurujete ako vlastník vy, z vašej otázky usudzujem, že na kúpe bytu sa finančne podieľal aj váš druh, a teda obaja spoločne. V prípade, ak by ste ho chceli vylúčiť z užívania bytu z dôvodu domáceho násilia, boli by ste povinná mu ale uhradiť pomernú časť peňazí vynaložených vašim druhom na byt, ktorý spoločne obývate (ak druh disponuje písomným dokladom o tom, že poskytol časť peňazí). Keďže váš druh na domácnosť finančne prispieva, teda sa spoločne podieľa na spoločnej domácnosti, jeho prípadné „priživovanie“ nie je dôvodom na zásah do jeho užívacích práv.


Vychádzajme z domáceho násilia. S danou problematikou súvisia §§ 146 a 705a OZ, ktorá by som však uplatnil len ak by ste boli manželmi. Rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že kým prvý sa dotýka stavu, keď byt je vo vlastníctve manželov, druhý upravuje stav, kedy manželia žijú v nájomnom byte. Ak sa teda z dôvodu fyzického násilia alebo psychického násilia, alebo hrozby takýmto násilím vo vzťahu k manželovi alebo k rozvedenému manželovi ako spoločnému užívateľovi bytu alebo k blízkej osobe, ktorá s ním býva spoločne v byte, stalo ďalšie spolužitie neznesiteľným, môže súd na návrh jedného z manželov alebo rozvedených manželov obmedziť užívacie právo druhého z nich, alebo ho z jeho užívania úplne vylúčiť.


V prípade domáceho násilia - fyzického alebo psychického - odporúčam vám obrátiť sa na policajný orgán príslušný v mieste vášho bydliska a podať na vášho druha oznámenie o spáchaní trestného činu. Podrobný postup upravuje Trestný poriadok.


Z procesného hľadiska môžete podať tiež na súd návrh na vydanie predbežného opatrenia, ktorým budete žiadať súd, ktorý vášmu druhovi uloží, aby nevstupoval dočasne do domu alebo bytu, v ktorom býva osoba blízka alebo osoba, ktorá je v jeho starostlivosti alebo vo výchove, vo vzťahu ku ktorej je dôvodne podozrivý z násilia. Predbežné opatrenie má charakter akéhosi kvázi predbežného rozhodnutia súdu, ktorým sa upravujú pomery medzi účastníkmi sporu - a to dočasne, kým vo veci nebude vydané konečné rozhodnutie. Vec tak bude riešená tak v občianskoprávnej rovine ako aj v rovine trestného práva.


Vzhľadom na to, že s druhom máte spoločné dieťa, vzťahujú sa na vás - a to bez ohľadu nato, že nie ste manželia - ustanovenia zákona o rodine o právach a povinnostiach rodičov. Rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Pokiaľ ide o výmenu zámku a pod., v prípade, ak by sa preukázalo, že nejde vo vašom prípade o domáce násilie (nepoznám vašu presnú situáciu), a vy by ste vymenili zámok na byte, alebo by ste druhovi bránili v styku s vaším spoločným dieťaťom, neoprávnene by ste zasiahli do jeho práv.


V záujme riešenia prípadu vám odporúčam obrátiť sa na právnika, ktorý bude postupovať s podrobnou znalosťou veci.


Späť

Krby a kozuby. Spríjemnime si zimu i leto.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že otázka krbov a kozubov nie je v súčasnom ročnom období aktuálna; pravdou však je, že na tieto veci je lepšie myslieť ešte v čase, keď nás treskúca zima nenúti k zbytočne rýchlym a prvoplánovým riešeniam. Ďalším faktom je, že mnohí z nás sú po zime „poučení“, ako sa pripraviť na tú ďalšiu. Poďme sa teda pozrieť na možnosti, ktoré v tejto oblasti máme, a zároveň sa môžeme pristaviť aj pri otázke ohňa v záhrade, ktorý môžeme využiť oveľa skôr. Kozub je nielen skvelým zdrojom tepla, ale i mimoriadne..

Znalecké ohodnotenie nehnuteľností

 „Koľko ľudí, toľko chutí,“ hovorí známe slovenské príslovie. O jeho pravdivosti sa mohli presvedčiť aj tí, ktorí sa v praxi stretli s znaleckým ohodnocovaním nehnuteľností. Práve u rčenie hodnoty pozemkov či nehnuteľností sa v mnohých rodinách stalo jablkom sváru. Dedičské či rozvodové konania a s tým spojená deľba majetku, sa tak môžu stať nepríjemnosťou pre viacerých rodinných príslušníkov. Je pravdou, že iný pohľad má na objekt predávajúci, ktorý chce v prvom rade zarobiť a dostať za svoj majetok čo najväčší obnos peňazí. No na..

Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov 3. časť

 Práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorovPovinnostiPrávaSpoluvlastníctvoRozhodovanie v domeOsobitné ustanovenia o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru v domeCena bytu a nebytového priestoru v dome a cena pozemkuCena bytu a ateliéruCena pozemkuVlastníctvo spoločných častí domu a spoločných zariadení domu a príslušenstva V predchádzajúcich dvoch častiach článku sme sa dozvedeli niečo viac o zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Zaoberali sme sa tým, čo to vlastne z právneho hľadiska byt a nebytový priestor je, ako..

Úprava predkupného práva pri prevode nehnuteľností

Pojem „predkupné právo“Jedným z oprávnení vlastníka veci a teda aj nehnuteľnosti je právo nakladať s vecou. Vlastník môže s vecou disponovať - napr. vec užívať alebo aj previesť na iného. V prípade, ak vec vlastnia viaceré osoby, hovoríme o vzniku podielového spoluvlastníctva, v prípade manželov ide o bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.Kým dispozičné oprávnenie nakladať so spoločnou nehnuteľnosťou prislúcha všetkým spoluvlastníkom spoločne, právo disponovať so svojím podielom na nehnuteľnosti prislúcha každému spoluvlastníkovi samostatne.Ak..

Zmluva o vstavbe bytov - právna úprava a jej náležitosti

Jedným zo spôsobov vzniku vlastníctva bytov a nebytových priestorov, ktorý sa v súčasnosti vo veľkom rozsahu realizuje, je aj nadobúdanie nehnuteľností na základe zmluvy o výstavbe, stavbe alebo nadstavbe domu. Daný spôsob obľubujú najmä developerské spoločnosti. Jedná sa o zmluvu, ktorej rámcovú právnu úpravu obsahuje zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Zmluvnými stranami tejto zmluvy sú na jednej strane doterajší vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome a na strane druhej stavebník/stavebníci...

Dohoda o vysporiadaní vlastníckeho práva

Vlastnícke právo je právom absolútnym, pôsobí erga omnes (voči všetkým) a je nepremlčateľné. Právna úprava vlastníckeho práva je upravená nielen ústavou ale najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom. Vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. Rovnaké práva a povinnosti majú všetky subjekty vlastníckeho práva, a to tak fyzické osoby, ako právnické osoby, ako aj štát, ak je účastníkom občianskoprávnych vzťahov. Rovnaké postavenie vlastníkov vyplýva..

Vývoj cien bytov v Bratislave v roku 2008

Skoro každého, ktorý či už má byt alebo si ho ešte len plánuje obstarať, zaujíma vývoj cien bytov a hlavne prognóza do budúcnosti. Prvé sa dá ukázať na základe zozbieraných údajov, druhé sa dá v súčasnosti len veľmi obtiažne predpovedať.Pozrime sa teda, čo sa na trhu s bratislavskými bytmi dialo od januára 2008 po čiastočnom cca mesačnom (vianočnom) útlme, ktorý nastal po zatiaľ najväčšom realitnom boome na Slovensku v jeseni 2007, kedy boli ceny za meter štvorcový starých bytov v hlavnom meste drahšie ako ceny za meter štvorcový v novostavbách.Realitný..

Najlepšie investície do nehnutelnosti ...

Investing in Real Estate in Slovakia - reality - nehnutelnosti - as Slovaks call it

Investing in Real Estate in Slovakia             Apart from the landmarks and notable touristic attractions this country has to offer, in recent years, the Slovakian Real Estate ( TRH Nehnutelnosti ) market has proven to be a profitable investment for potential real estate investors.   Real Estate Pricing ( Reality ) in Slovakia The average price of flats in Slovakia in the year 2018 stands at 1,612 €/m2.   Reasons to Invest in Real Estate (Reality) in Slovakia There are many reasons to invest in Real estate..