Domáce násilie a otázka bývania


Dobrý deň. Chcela by som vás poprosiť o radu. S druhom žijeme spolu takmer 10 rokov. Pred siedmymi rokmi sme si kúpili byt. Na liste vlastníctva a na všetkých zmluvách figuruje iba moje meno. Máme spoločné dieťa. Môj druh si našiel inú priateľku, žije však stále s nami v jednej domácnosti (niekedy nie), do ktorej finančne prispieva, ale občas sa prejaví aj jeho násilná povaha. Nedokážem s ním už ďalej žiť. Mám právo vymeniť zámok na byte s tým, že ho upozorním na termín, dokedy si má vysťahovať veci z bytu? Aké kroky musím podniknúť, aby som pristúpením k tomuto kroku nezasiahla do jeho práv? Druh má na adrese bytu nahlásený trvalý pobyt. Ďakujem veľmi pekne.

 

Denisa B., Brezno

 

Vaša vec sa dotýka mnohých aspektov - ako vlastníctva, otázky bývania, užívacích práv, tak procesnej či dokonca trestnoprávnej roviny. Predmetnej záležitosti môžeme žiaľ venovať len túto stranu, avšak vyžaduje si komplexnú právnu pomoc.
 

Podľa § 116 Občianskeho zákonníka (ďalej len OZ), blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.


Uvádzate, že váš druh býva násilný, avšak neudávate už charakter násilností, či sa ich dopúšťa na vás alebo i na dieťati a v akej intenzite. Tzv. „domáce násilie“, teda trestný čin týrania blízkej a zverenej osoby, príp. vydierania alebo nebezpečného vyhrážania, upravuje Trestný zákon v §§ 208,189 a 360.  Podľa § 127 ods.4 a 5 v súčasnosti platného Trestného zákona sa blízkou osobou na účely týchto trestných rozumie príbuzný v priamom pokolení, osvojiteľ, osvojenec, súrodenec a manžel; iné osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere sa pokladajú za navzájom blízke osoby len vtedy, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá právom pociťovala ako ujmu vlastnú, na účely vyššie uvedených trestných činov aj bývalý manžel, druh, bývalý druh, rodič spoločného dieťaťa a osoba, ktorá je vo vzťahu k nim blízkou osobou podľa odseku 4, ako aj osoba, ktorá s páchateľom žije alebo žila v spoločnej domácnosti.


I napriek faktu, že na liste vlastníctva figurujete ako vlastník vy, z vašej otázky usudzujem, že na kúpe bytu sa finančne podieľal aj váš druh, a teda obaja spoločne. V prípade, ak by ste ho chceli vylúčiť z užívania bytu z dôvodu domáceho násilia, boli by ste povinná mu ale uhradiť pomernú časť peňazí vynaložených vašim druhom na byt, ktorý spoločne obývate (ak druh disponuje písomným dokladom o tom, že poskytol časť peňazí). Keďže váš druh na domácnosť finančne prispieva, teda sa spoločne podieľa na spoločnej domácnosti, jeho prípadné „priživovanie“ nie je dôvodom na zásah do jeho užívacích práv.


Vychádzajme z domáceho násilia. S danou problematikou súvisia §§ 146 a 705a OZ, ktorá by som však uplatnil len ak by ste boli manželmi. Rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že kým prvý sa dotýka stavu, keď byt je vo vlastníctve manželov, druhý upravuje stav, kedy manželia žijú v nájomnom byte. Ak sa teda z dôvodu fyzického násilia alebo psychického násilia, alebo hrozby takýmto násilím vo vzťahu k manželovi alebo k rozvedenému manželovi ako spoločnému užívateľovi bytu alebo k blízkej osobe, ktorá s ním býva spoločne v byte, stalo ďalšie spolužitie neznesiteľným, môže súd na návrh jedného z manželov alebo rozvedených manželov obmedziť užívacie právo druhého z nich, alebo ho z jeho užívania úplne vylúčiť.


V prípade domáceho násilia - fyzického alebo psychického - odporúčam vám obrátiť sa na policajný orgán príslušný v mieste vášho bydliska a podať na vášho druha oznámenie o spáchaní trestného činu. Podrobný postup upravuje Trestný poriadok.


Z procesného hľadiska môžete podať tiež na súd návrh na vydanie predbežného opatrenia, ktorým budete žiadať súd, ktorý vášmu druhovi uloží, aby nevstupoval dočasne do domu alebo bytu, v ktorom býva osoba blízka alebo osoba, ktorá je v jeho starostlivosti alebo vo výchove, vo vzťahu ku ktorej je dôvodne podozrivý z násilia. Predbežné opatrenie má charakter akéhosi kvázi predbežného rozhodnutia súdu, ktorým sa upravujú pomery medzi účastníkmi sporu - a to dočasne, kým vo veci nebude vydané konečné rozhodnutie. Vec tak bude riešená tak v občianskoprávnej rovine ako aj v rovine trestného práva.


Vzhľadom na to, že s druhom máte spoločné dieťa, vzťahujú sa na vás - a to bez ohľadu nato, že nie ste manželia - ustanovenia zákona o rodine o právach a povinnostiach rodičov. Rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Pokiaľ ide o výmenu zámku a pod., v prípade, ak by sa preukázalo, že nejde vo vašom prípade o domáce násilie (nepoznám vašu presnú situáciu), a vy by ste vymenili zámok na byte, alebo by ste druhovi bránili v styku s vaším spoločným dieťaťom, neoprávnene by ste zasiahli do jeho práv.


V záujme riešenia prípadu vám odporúčam obrátiť sa na právnika, ktorý bude postupovať s podrobnou znalosťou veci.


Späť

Výber internetu do domácnosti

Pri vybavovaní domácnosti je doležité myslieť na rôzne veci. A v dnešnej modernej dobe je internetové pripojenie jednou z tých dôležitejších. Stiahnutie si filmu na večerné pozeranie alebo sledovanie vášho obľúbeného seriálu v super-vysokom rozlíšení je závislé práve na rýchlosti vášho pripojenia. Preto vám dnes poskytneme informácie potrebné k správnemu výberu internetu práve pre vašu domácnosť. Výber internetových riešení pre domácnosť Internet ponúkajú najmä mobilní operátori, no i rôzni samostatní poskytovatelia...

Fenomén príliš malých bytov. Naozaj býva väčšina Slovákov v stiesnených podmienkach?

Fenomén príliš malých bytov. Naozaj býva väčšina Slovákov v stiesnených podmienkach? Hneď na úvod treba povedať, že túto tému možno označiť za súčasný a mimoriadne aktuálny problém; neustále sa mu venuje množstvo serióznych výskumov, ktoré v tejto oblasti zaradili Slovensko pod európsky priemer. Na druhej strane si ale treba uvedomiť, ako predmetná situácia vznikla: jednak je pozostatkom zvykov socializmu a jednak reakciou na dopyt po bytoch prakticky vo všetkých väčších mestách. Tento dopyt je hlavným argumentom v prospech malometrážnych bytov – ľudia,..

Prečo a ako zatepľovať?

 Ak sme už použili na opis tepelnej izolácie „športovú terminológiu“, tak aj samotné „termo oblečenie“ má viacero druhov. Veď aj samotný športovec nepoužíva ten istý materiál na ochranu hlavy a trupu. Presne to isté sa týka aj nehnuteľností pri výbere materiálu pre izoláciu rôznych častí domu. Iná forma izolácie je vhodná napr. pre izoláciu základov, stien, či strechy. Základným zmyslom zatepľovania domov, je zníženie nákladov na vykurovanie. Teda ak si zvolíte dobrý materiál a kvalitnú firmu, ktorá realizáciu zatepľovania správne realizuje,..

Smrť darcu a jej následky na vkladové konanie

V decembri 2004 som s mojou starou mamou uzatvorila darovaciu zmluvu, na základe ktorej mi darovala jej rodinný dom. Pár dní na to moja stará mama zomrela. Návrh na vklad bol podaný po jej smrti, avšak kataster návrh neprijal a vyzval nás na doplnenie návrhu formou prijatia dodatku k darovacej zmluve - týkalo sa to zriadenia vecného bremena. Návrh som doplnila v lehote, kataster konanie zastavil, čo považujem za nezákonné. Prečo kataster nerešpektuje vôľu jednej zmluvnej strany - mojej nebohej starej mamy a nepostupoval v súlade so zákonom?! Moja právnička podala..

Nájom a podnájom nebytových priestorov ako odplatný vzťah a výpoveď z nájmu

Mgr. Ján Lasák Nájom a podnájom nebytových priestorov ako odplatný vzťah a výpoveď z nájmu Právna úprava nebytového nájmu Občiansky zákonník zaraďuje nájom a podnájom nebytových priestorov medzi osobitné prípady nájmu (§ 720 Občianskeho zákonníka, ďalej v texte ako „OZ“), jeho vlastná úprava je však obsiahnutá v osobitnom zákone, na ktorý odkazuje ustanovenie § 720 OZ . Ide o zákon č. 116/1990 Zb. Medzi Občianskym zákonníkom a zákonom č. 116/1990 Zb. je vzťah lex specialis k lex generalis, čo znamená, že ustanovenia zákona č. 116/1990 Zb...

Obťažuje vás sused hlasnou hudbou? Bráňte sa!

„ Pokiaľ sa žalobca domáha ako vlastník nehnuteľnosti ochrany proti hluku, je potrebné žalobný návrh formulovať tak, že žalovaný je povinný zdržať sa obťažovania žalobcu hlukom z (v žalobe uvedeného) pozemku žalovaného (prípadne i z inej veci patriacej žalovanému), prenikajúcim na (v žalobe uvedenú) nehnuteľnosť žalobcu. Pokiaľ súd zistí, že dochádza k obťažovaniu nad mieru primeranú pomerom (prípadne, že ide o vážne ohrozenie výkonu jeho práva), žalobe vyhovie; v odôvodnení rozsudku určí mieru obťažovania, ktorá je v danej veci primeraná..

Najlepšie investície do nehnutelnosti ...

Vývoj cien bytov V Bratislave v roku 2007

Analýza cien bytov v Bratislave sa robila z plnohodnotných 13.410 údajov za obdobie od januára do decembra 2007. Priemerná cena m2 bytu v Sk sa vypočítavala bez výrazných odchýliek narúšajúcich trend. Oddelene sa vypočítavali ceny novostavieb od cien starých bytov, aby sa odhalil ich vplyv na rast cien starých bytov. Graf č.1: Tento graf poukazuje na to, že 34% z celkovej ponuky bytov pripadalo na ponuku novostavieb. Toto malo zákonitý vplyv na vývoj celkovej výslednej ceny, ktorú novostavby ťahali nahor.Graf č.2: Tento graf ukazuje, že najväčší podiel na množstve..

Hypotéky pre mladých

 Róbert Fico si od avizovania krokov, ktoré pomôžu mladým rodinám s bývaním, vylepšil svoj profil o značné čísla. Realita sa však tak celkom nezakladá na pôvodne médiami hlásaných zvýhodneniach pre mladých ľudí, ktorí majú vážne starosti so svojím bývaním. Hovorím najmä o vládnej „pomoci“ mladým vo forme bonifikácie hypotekárnych úverov. Veľké oči Nečudo, že mnohí z nás mladších zajasali, keď postupne v takmer všetkých denníkoch natrafili na propagandistickú kampaň vládnych strán, kde bolo toto zvýhodnenie opisované ako konečne jeden..