Čo treba urobiť pred nasťahovaním do novopostaveného rodinného domu

Sťahovanie do novopostaveného rodinného domu so sebou prináša radosti a očakávania. Každý majiteľ nového domu sa teší, že si splní svoje želania a predstavy o dokonalom bývaní. No na druhej strane prináša sťahovanie aj niekoľko povinností a starostí so zariaďovaním a presunom starej domácnosti do novej. Keď si odmyslíme náročné sťahovanie, ktoré pozostáva s prenášania plných škatúľ niekedy aj nepotrebných vecí, s ktorými sa nevieme rozlúčiť, zostane nám ešte niekoľko základných povinností, bez ktorých by sme si komfort nového domova užívali asi len veľmi ťažko. Nejde len o samotné prehlásenie trvalého pobytu, ktoré spečatí fakt o novom bývaní, ale aj niekoľko administratívnych úkonov, ktoré sú potrebné vykonať ešte pred samotným sťahovaním. Ide napríklad o podpísanie zmlúv na dodávku elektrickej energie, či plynu so samotnými dodávateľmi. Zabudnúť by ste však nemali ani na vybavenie nového občianskeho preukazu, či zaplatenie poplatkov za komunálny odpad.


Plynová prípojka

V prípade, že ste sa už pri stavbe a realizácii vášho nového rodinného domu rozhodli, že budete kúriť plynom čaká vás okrem samotného nákupu plynového kotla aj niekoľko byrokratických úkonov s tým spojených. Ide konkrétne o podania žiadosti dodávateľovi pod názvom Žiadosť o pripojenie odberného plynového zariadenia budúceho odberateľa plynu kategórie „domácnosť “ k distribučnej sieti na pripojenie nového užívateľa. Slovenský plynárenský priemysel (SPP) na svojej webovej stránke oboznamuje všetkých záujemcov ako na to. Prvým a základným krokom je vypísanie žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti v troch origináloch, ktoré je potrebné predložiť na kontaktných miestach SPP. Ďalšou možnosťou je zaslať žiadosť poštou. Tlačivo sa dá vyzdvihnúť na každom kontaktom mieste SPP, zverejnené je aj na webovej stránke www.spp-distribucia.sk pod názvom Pripojenie k distribučnej sieti – Domácnosti.

K samotnej žiadosti je nutné pripojiť aj povinné prílohy. Tvorí ich v prvom rade list vlastníctva, prípadne zmluva o nájme alebo vklad do katastra nehnuteľností. Samozrejmosťou je doklad totožnosti. Na pripojenie plynovej prípojky je potrebná kópia katastrálnej mapy s vyznačenou polohou budúcej plynofikovanej nehnuteľnosti alebo objektu na pozemku. V prípade, že žiadateľa o pripojenie zastupuje iná osoba, je potrebná predložiť aj splnomocnenie overené notárom. Po predložení žiadosti o pripojenie podpíše žiadateľ aj Zmluvu o pripojení a to v troch vyhotoveniach.

Následne na to by mal SPP odoslať žiadateľovi zmluvu o pripojení spolu s technickými podmienkami v dvoch vyhotoveniach. Dodávateľ tiež vyhotoví a zabezpečí projektovú dokumentáciu na pripojovací plynovod, to znamená plynovú prípojku vrátane umiestnenia hlavného uzáveru plynu (HUP), regulátora tlaku plynu (RTP) a merania v zmysle technických podmienok pripojenia. Povinnosťou SPP je aj realizácia pripojovacieho plynovodu vrátane osadenia HUP, RTP a skrinky pre meranie a reguláciu v zmysle technických podmienok pripojenia.

Na plecia žiadateľa tak následne padne povinnosť nájsť si projektanta alebo firmu, ktorá vypracuje projektovú dokumentáciu na odberné plynové zariadenie, teda vnútorné rozvody plynu od hlavného uzáveru plynu až po spotrebiče. Ďalšou povinnosťou je vybudovanie odberového plynového zariadenia (OPZ) v zmysle projektovej dokumentácie. Zoznam týchto projektantov je dostupný aj v jednotlivých zákazníckych centrách.

Ak ste už toto všetko absolvovali, tak vám už zostáva iba predložiť žiadosť o realizáciu pripojenia na kontaktné miesto. K žiadosti je nutné priložiť doklad totožnosti a ako prílohy originál Zmluvy o pripojení a kópiu správy o odbornej prehliadke a skúške odberného plynového zariadenia, teda revíznu správu a tlakovú skúšku. Podmienkou pripojenia odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti je úhrada poplatku za pripojenie, a to najneskôr 15 dní po predložení žiadosti o realizáciu.
S dodávateľom plynu by ste mali uzatvoriť zmluvu o dodávke plynu minimálne 30 dní pred zahájením samotného odberu plynu. Posledným krokom je povinnosť dodávateľa namontovať meracie zariadenie.
Ak sa na to pozriete z finančnej stránky, tak v celom tomto procese budete musieť na vlastné náklady vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorá rieši výstavbu odberného plynového zariadenia a jeho výstavbu.

Elektrická energia

Aj keď v minulosti sa domácnosti museli zaobísť so sviečkami a v lepšom prípade s petrolejovými lampami, v dnešnej dobe si takýto život vie predstaviť asi len málokto z nás. Elektrinu potrebujeme nielen zo základného elementárneho dôvodu a to na svietenie, ale aj na fungovanie všetkých elektrospotrebičov, ktoré nám uľahčujú každodenný život. A tak aj pri stavbe nového rodinného domu je jednou z elementárnych požiadaviek elektrická energia.

Ako teda postupovať pri prihlasovaní elektriky? Dalo by sa povedať, že prvý krok sa dá prirovnať k postupu pri vybavovaní plynovej prípojky. Napríklad Stredoslovenská energetika tiež uvádza na svojej webovej stránke podrobný postup ako pri vybavovaní postupovať. Celý postup sa začína vyplnením žiadosti o uzatvorení Zmluvy o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy. To však nie je všetko, pretože k nej musíte pridať aj kópiu listu vlastníctva alebo iného dokladu preukazujúceho právny vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti, v ktorej sa odberné elektrické zariadenie žiadateľa nachádza. K žiadosti je nutná aj kópia vyjadrenia dodávateľa k bodu a podmienkam pripojeniam.

V prípade splnenia týchto podmienok, musí odberateľ predložiť výkonovú bilanciu plánovaného odberného miesta a tiež zaznačené miesto plánovanej výstavby objektu na katastrálnej mape vrátane širších vzťahov, tak aby bolo možné zorientovať sa. Pre stanovenie výkonovej bilancie odberného miesta je možné využiť formuláre, ktoré sú dostupné na kontaktných miestach, teda v obchodných kanceláriách, na telefónnom zákazníckom centre ale aj na internete.

Po týchto krokoch zašle SSE odberateľovi vyjadrenie, ktoré by malo obsahovať podmienky napojenia. A to najmä aké podmienky musia byť splnené aby mohol byť predmetný odber napojený. Vo vyjadrení by sa malo tiež uvádzať, či na predmetnom území sú alebo nie sú energetické zariadenia SSE, ktoré by mohli na predmetné územie zasahovať svojim ochranným pásmom.

SSE stanovuje aj kritériá, ktoré určujú čo musí projekt prípojky obsahovať. A to predovšetkým situáciu so zakreslením prípojky, osadením stavby – NN prípojky v mierke 1:500 a katastrálnu mapu v mierke 1:1000, 1:2000, 1:2880 so širšími vzťahmi. Za súčasť projektu sú požadované aj požiadavky na energetické zásobovanie stavby. Samotná objednávka na prácu musí obsahovať objednávku na zhotovenie prípojky, u NN prípojok tri exempláre projektu od prípojky z toho jeden krát potvrdený SSE, že bol schválený príslušným vyjadrením, stavebné povolenie alebo povolenie na drobnú stavbu, list vlastníctva, vyjadrenie dotknutých subjektov k prípojke. Všetky tieto náležitosti sú nutné v prípade, že prácu bude realizovať SSE. Naopak ak ju bude realizovať iná firma, musí mať oprávnenie na vykonanie práce.

Ak sa sťahujete do staršieho bytu alebo rodinného domu, v ktorom už odberné miesto elektrickej energie bolo, budete k tomu potrebovať číslo prístroja, teda elektromera, ktoré nájdete vo vyúčtovacej faktúre alebo na štítku elektromera, doklad totožnosti. Vybrať si budete musieť vhodnú sadzbu a výšku zálohy, periódu zasielania faktúr, ktorá môže byť mesačná, dvojmesačná, štvrťročná, polročná či ročná. Po nahlásení údajov by vám mali vystaviť Zmluvu o dodávke elektriny a Zmluvu o pripojení. Samozrejmosťou je, že ak sa sťahujete do staršieho domu alebo bytu, predchádzajúci užívateľ by mal myť ukončenú zmluvu o dodávke elektriny. Pokiaľ sa tak však nestalo a pôvodný zákazník nie je odhlásený z odberného miesta, mali by ste zákaznícke centrum energetického závodu navštíviť spoločne.

V prípade, že s sťahujete do nového bytu, ktorý ešte nie je pripojený na distribučnú sieť, musíte si zistiť, či už objekt má pripojenie na distribučnú sieť. V prípade, že byt už prípojku má, budete k vybaveniu pripojenia potrebovať doklad totožnosti. Vybrať si budete musieť vhodnú sadzbu a po nahlásení údajov podpíšete Zmluvu o pripojení so sumou pripojovacieho poplatku. Po zaplatení pripojovacieho poplatku nakoniec uzatvoríte Zmluvu o dodávke elektriny pre domácnosť. Ak chcete do distribučnej siete prihlásiť váš rodinný dom, budete okrem spomínaného potrebovať uviesť aj počet fáz, inštalovaný výkon (resp. požadovaný výkon) a hodnotu hlavného ističa. Po podpise Zmluvy o pripojení, v ktorej budú uvedené pripojovacie podmienky s výškou pripojovacieho poplatku budete musieť doručiť aj Správu o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia, teda tzv. revíznu správu. No a po zaplatení pripojovacieho poplatku bude s vami uzatvorená Zmluva o dodávke elektriny pre domácnosť.

S novým domom nová adresa

Ak chcete aby vám veľkonočné pohľadnice prišli na čas a do nového bydliska, nemali by ste otáľať s návštevou miestnej matriky. Tam totiž to nájdete pomoc, ak si potrebujete prehlásiť trvalý pobyt. Nahlásiť zmenu trvalého bydliska (alebo prechodného pobytu) je povinnosťou každého občana Slovenskej republiky pri sťahovaní.
V prípade, že ste vlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej chcete mať trvalý pobyt vy, stačí na tento úkon občiansky preukaz a list vlastníctva, ktorý však nesmie byť starší ako tri mesiace, doklad o oprávnení užívať byt alebo písomné potvrdenie vlastníka nehnuteľnosti o tomto oprávnení. Pokiaľ ste plnoletí a chcete si prehlásiť trvalý pobyt v dome svojich rodičov alebo inej osoby, teda v nehnuteľnosti, ktorej nie ste vlastníkom, budete potrebovať ich súhlas s pobytom. Na základe toho vám na miestnom matričnom úrade vystavia za sto korunový poplatok potvrdenie, ktoré budete potrebovať na vydanie nového občianskeho preukazu. Pri nahlasovaní prechodného pobytu, ktorý trvá viac ako 30 dní je potrebné predložiť občiansky preukaz a cestovný doklad oprávňujúci na trvalý pobyt v cudzine alebo doklad o štúdiu.

S novou adresou budete potrebovať aj nový občiansky preukaz. Jeho vybavenie by ste nemali dlho odkladať a mali by ste to stihnúť do 15 dní od zmeny trvalého alebo prechodného pobytu. Vybavenie nového občianskeho preukazu je spoplatnené a vybavuje sa na útvare Policajného zboru príslušnom podľa miesta trvalého bydliska. Pri žiadosti o nový občiansky preukaz musíte podstúpiť nasnímanie podoby tváre a podpisu. Taktiež predložiť žiadosť o vydanie preukazu na úradnom tlačive, spolu s doterajším občianskym preukazom. V prípade, že to nie je možné musíte pri vybavovaní predložiť doklad preukazujúci vaše rodné číslo. Ďalšou náležitosťou je vybavenie nového vodičského preukazu. To sa vám podarí na príslušnom okresnom dopravnom inšpektoráte, predložiť musíte doklad totožnosti a vyplnené úradné tlačivo so žiadosťou o vodičský preukaz. Súčasťou vodičského preukazu je už v súčasnosti aj nasnímanie podoby tváre. Ak vlastníte motorové vozidlo, tak by ste pri sťahovaní nemali zabudnúť ani na jeho prehlásenie a to najmä v prípade, že sa sťahujete z jedného okresu do druhého. O týchto skutočnostiach by ste mali informovať dopravný inšpektorát v mieste vášho nového trvalého bydliska.

Poplatky za komunálny odpad

Poplatky za komunálny odpad upravujú v jednotlivých mestách Všeobecne záväzné nariadenia (VZN). Napríklad v Banskej Bystrici je to VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady. Z neho jednoznačne vyplýva, že tieto poplatky platia osoby, ktoré majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt, oprávnenie užívať nehnuteľnosť alebo osoby, ktoré užívajú na území mesta nehnuteľnosť a sú teda v nájomnom vzťahu.

Povinnosť vzniká osobe dňom, kedy sa na trvalý alebo prechodný pobyt prihlásila, začala užívať nehnuteľnosť alebo nadobudla vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti. Naopak povinnosť zaniká dňom kedy fyzická osoba zrušila v meste trvalý alebo prechodný pobyt, vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti alebo prestala nehnuteľnosť užívať. Spomínané osoby majú oznamovaciu povinnosť. To znamená, že do jedného mesiaca je platiteľ poplatkov povinný nahlásiť miestnemu úradu zmenu alebo vznik povinnosti. Existujú isté výnimky, kedy môže byť osoba od tejto povinnosti oslobodená. A to za predpokladu, že sa bude zdržiavala alebo bude zdržiavať v prislúchajúcom roku v zahraničí. Samozrejmosťou však je, že túto skutočnosť musí potvrdiť dokladom príslušného úradu o pobyte v zahraničí, zamestnávateľa v zahraničí alebo iným dokladom. O zníženie poplatkov môže požiadať aj ten, kto sa v určitom období v meste nezdržiava. Preukázať to však musí príslušnými dokladmi.


Sťahovanie svojpomocne alebo firmou

Pri sťahovaní si môžete prihlásiť respektíve prehlásiť aj pevnú telefónnu linku, televízny a rozhlasový prijímač, či káblovú televíziu. Nezabudnite ani na zrušenie či prehlásenie predplatného časopisov a novín. S novou adresou by ste mali oboznámiť, všetkým s ktorými prichádzate v bežnom živote do kontaktu, a teda nie len príbuzných a známych ale aj svojho lekára, právnika či banku, v ktorej máte účty.

Sťahovanie je však náročné po všetkých stránkach a preto by ste nemali zabúdať ani na jeho samotnú realizáciu. Kým v minulosti bolo bežné spoliehať sa najmä na svojpomocné sťahovanie, v súčasnosti existuje na trhu viacero firiem, ktoré vám pri sťahovaní pomôžu a od mnohých povinností vás tak odbremenia. Pri ich výbere by ste si však tiež mali spraviť prehľad, čo ponúkajú a porovnať navzájom aj ceny, ktoré si za ponúknuté služby účtujú. Sťahovacie firmy nemajú problém s demontážou a následnou montážou vášho nábytku, balením či odvozom a likvidáciou vášho starého nábytku či bielej techniky. Spoľahnúť sa môžete aj na balenie osobných vecí, či iného príslušenstva bytu do PVC fólií a kartónových krabíc.
Najdôležitejšie je však rozvrhnúť si sťahovanie časovo, tak aby ste všetko stíhali v pokoji a aby sa vám nestalo, že sa ocitnete prvú noc pod novou strechou ale bez postele. Zbaviť by ste sa mali vecí, ktoré sú viac pre vás nepotrebné a nechcete ich do nových priestorov sťahovať. Vyčleňte si veci, ktoré si počas sťahovania zoberiete osobne zo sebou ako napríklad pasy, kľúče, dokumenty, certifikáty, peniaze či základné oblečenie a kozmetiku. No a ak máte výhovorky o pracovnej zaneprázdnenosti, tak je dobré vedieť, že zamestnanec si môže uplatniť nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden pracovný deň pri sťahovaní v tej istej obci a pri sťahovaní do inej obce najviac na dva pracovné dni.

Viac informácií sa dozviete

v relácii REALITY

vysielanej 7.3.2008 o 20:45 na TA3

 

 

 

Späť

Rekonštrukcia rodinných domov vs novostavby Rekonštrukcia rodinných domov vs novostavby

Stačí kozmetická úprava?Nechajme si poradiťA tak niečo k novostavbeAko postupovať podľa práva?Budete potrebovať právne overené dokumentyTak kedy sa konečne môžete pustiť do práce?Súčasná bytová situácia sa zdá neúnosná a tak sa mnoho ľudí začína radiť, či si zaobstará starší, dostupnejší dom a postupne mu dá novú tvár, alebo si splní všetky svoje sny, zadĺži sa na dlhé roky a pôjde cestou novostavby. Čo je lepšie? Ako všade, aj tu narazíme na dve strany mince, aj tu záleží na mnohých faktoroch. Každá stavba je jedinečná, naše predstavy a..

Rekonštrukcia kúpeľne Rekonštrukcia kúpeľne

Kúpeľňa je priestor, v ktorom netrávime počas dňa veľa času. Síce sa tam stretávame každé ráno a večer so svojou tvárou v zrkadle pri umývaní zubov, ale inak tejto miestnosti nevenujeme prílišnú pozornosť. Priestor pre našu fantáziu dávame skôr pri zariaďovaní obývačky, spálne či detskej izby. To isté často platí aj pri rekonštrukcii bytu či rodinného domu. Nuž, je to akási popoluška medzi miestnosťami, pričom jej postavenie by malo byť oveľa vyššie, ako by sa zdalo na prvý pohľad.Asi tým najväčším dôvodom prečo sa ľudia boja rekonštrukcie..

Znalecký posudok nehnuteľností Znalecký posudok nehnuteľností

Znalecký posudok na nehnuteľnosť je možné v stručnej definícii popísať ako určenie hodnoty konkrétneho domu, bytu, podnikateľského objektu či pozemku; je nielen užitočný pre majiteľa ako informačný údaj, ale najmä potrebný pre rôzne právne úkony, ktoré súvisia s kúpou, predajom, úverom, ručením a podobne. Väčšina z nás sa už zrejme so znaleckým posudkom ako takým stretla a ak nie, určite sa to v budúcnosti stane. Poďme sa teda pozrieť na to, ako sa vyhotovuje, na koho sa obrátiť a čomu sa vyhnúť, aby sme peniaze..

Dohoda o vysporiadaní vlastníckeho práva Dohoda o vysporiadaní vlastníckeho práva

Vlastnícke právo je právom absolútnym, pôsobí erga omnes (voči všetkým) a je nepremlčateľné. Právna úprava vlastníckeho práva je upravená nielen ústavou ale najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom. Vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. Rovnaké práva a povinnosti majú všetky subjekty vlastníckeho práva, a to tak fyzické osoby, ako právnické osoby, ako aj štát, ak je účastníkom občianskoprávnych vzťahov. Rovnaké postavenie vlastníkov vyplýva..

Nedotknuteľnosť obydlia Nedotknuteľnosť obydlia

Právo na ochranu obydlia a exekúciaNedotknuteľnosť obydliaZa akých podmienok je súdny exekútor oprávnený vstúpiť do cudzieho obydlia? Bolo mi povedané, že obydlie občana je nedotknuteľné, chránené zákonom. Môže exekútor, príp. niekto iný odňať pri výkone exekúcie povinnému byt a má povinný nejaký nárok na náhradné ubytovanie, či byt? Ďakujem vám za odpoveď a pomoc. Zora S., Bratislava  Právo na ochranu obydlia a exekúcia Garanciu práva na súkromie na európskej úrovni zabezpečuje najmä Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej..

Spôsobilosť na právne úkony kontra ich platnosť Spôsobilosť na právne úkony kontra ich platnosť

Náš otec má 72 rokov. Má značné problémy s chápaním, jeho mentálny zdravotný stav sa v poslednom období rapídne zhoršil. Ja s otcom bývam v byte, ktorý patrí otcovi a súčasne sa o otca dlhé roky starám. Pred niekoľkými mesiacmi začal ku nám chodievať môj mladší brat, ktorý sa pred niekoľkými rokmi odmietol starať o otca a ktorý sa dlhé roky o rodinu ako takú ani nezaujímal. Teraz začal pobádať a manipulovať otca k tomu, aby byt previedol na neho, že sa o neho na oplátku postará. Cítim sa byť ukrivdený, bojím sa o strechu nad hlavou. Prosím vás o..

Poistenie nehnuteľností Poistenie nehnuteľností

Čo zahŕňa a na čo sa vzťahuje poistenie nehnuteľnostiAko sa určuje výška poistnej sumyAko sa stanovuje poistná sumaSpôsob platby poistnéhoPoistná zmluva a všetko čo sa jej týkaTakže čo si treba pri zmluve všímať?Poistenie domácnostiPripoistenieNa čo sa vaše poistenie nevzťahuje?Poistite si aj okolité budovyUplatnenie náhradyAko postupovaťVlastniť miesto, ktoré môžete nazvať domov je jedným z najzákladnejších prianí každého človeka. A pritom často nezáleží na tom, či ide o byt alebo o dom, človek jednoducho túži mať svoj vlastný kút, kam sa môže..

Novinky v stavebnom sporení Novinky v stavebnom sporení

Správa bytových domovCieľ projektu a konferencieNovela zákona o stavebnom sporeníOkruh poberateľov štátnej prémieAsi nikoho v súčastnej dobe neprekvapí, že medzi základné túžby človeka patrí splnenie si sna o vlastnom bývaní či zmodernizovaní toho, čomu hovoríme vlastný domov. Cesta k peknému a hlavne útulnému bývaniu vedie viacerými cestami. Medzi tie najviac využívané cesty ako sa k tomuto cieľu priblížiť patrí na Slovensku stavebné sporenie. Aby tento nástroj na splenie si sna o peknom bývaní mohol lepšie reagovať na potreby ľudí, dochádza na tomto..

Kúpa nehnutelnosti zaťaženej vecným bremenom alebo záložným právom na nehnuteľnosti? Kúpa nehnutelnosti zaťaženej vecným bremenom alebo záložným právom na nehnuteľnosti?

Pred samotnou kúpou zaťaženej nehnutelnosti je vhodné, aby si kupujúci v prvom rade jasne ozrejmil, či skutočne chce nadobudnúť nehnuteľnosť s ťarchou alebo nezaťaženú nehnuteľnosť. Jeho postup závisí od toho, či nehnuteľnosť je nadobúdaná priamo konaním kupujúceho alebo cez sprostredkovateľa - realitnú kanceláriu. Kupujúci by si mal vyžiadať relevantné a najmä aktuálne doklady ohľadne predmetnej nehnuteľnosti, napr. originál  listu vlastníctva. Na liste vlastníctva, ktorý môže získať od predávajúceho, od realitnej kancelárie..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.