Čo treba urobiť pred nasťahovaním do novopostaveného rodinného domu

Sťahovanie do novopostaveného rodinného domu so sebou prináša radosti a očakávania. Každý majiteľ nového domu sa teší, že si splní svoje želania a predstavy o dokonalom bývaní. No na druhej strane prináša sťahovanie aj niekoľko povinností a starostí so zariaďovaním a presunom starej domácnosti do novej. Keď si odmyslíme náročné sťahovanie, ktoré pozostáva s prenášania plných škatúľ niekedy aj nepotrebných vecí, s ktorými sa nevieme rozlúčiť, zostane nám ešte niekoľko základných povinností, bez ktorých by sme si komfort nového domova užívali asi len veľmi ťažko. Nejde len o samotné prehlásenie trvalého pobytu, ktoré spečatí fakt o novom bývaní, ale aj niekoľko administratívnych úkonov, ktoré sú potrebné vykonať ešte pred samotným sťahovaním. Ide napríklad o podpísanie zmlúv na dodávku elektrickej energie, či plynu so samotnými dodávateľmi. Zabudnúť by ste však nemali ani na vybavenie nového občianskeho preukazu, či zaplatenie poplatkov za komunálny odpad.


Plynová prípojka

V prípade, že ste sa už pri stavbe a realizácii vášho nového rodinného domu rozhodli, že budete kúriť plynom čaká vás okrem samotného nákupu plynového kotla aj niekoľko byrokratických úkonov s tým spojených. Ide konkrétne o podania žiadosti dodávateľovi pod názvom Žiadosť o pripojenie odberného plynového zariadenia budúceho odberateľa plynu kategórie „domácnosť “ k distribučnej sieti na pripojenie nového užívateľa. Slovenský plynárenský priemysel (SPP) na svojej webovej stránke oboznamuje všetkých záujemcov ako na to. Prvým a základným krokom je vypísanie žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti v troch origináloch, ktoré je potrebné predložiť na kontaktných miestach SPP. Ďalšou možnosťou je zaslať žiadosť poštou. Tlačivo sa dá vyzdvihnúť na každom kontaktom mieste SPP, zverejnené je aj na webovej stránke www.spp-distribucia.sk pod názvom Pripojenie k distribučnej sieti – Domácnosti.

K samotnej žiadosti je nutné pripojiť aj povinné prílohy. Tvorí ich v prvom rade list vlastníctva, prípadne zmluva o nájme alebo vklad do katastra nehnuteľností. Samozrejmosťou je doklad totožnosti. Na pripojenie plynovej prípojky je potrebná kópia katastrálnej mapy s vyznačenou polohou budúcej plynofikovanej nehnuteľnosti alebo objektu na pozemku. V prípade, že žiadateľa o pripojenie zastupuje iná osoba, je potrebná predložiť aj splnomocnenie overené notárom. Po predložení žiadosti o pripojenie podpíše žiadateľ aj Zmluvu o pripojení a to v troch vyhotoveniach.

Následne na to by mal SPP odoslať žiadateľovi zmluvu o pripojení spolu s technickými podmienkami v dvoch vyhotoveniach. Dodávateľ tiež vyhotoví a zabezpečí projektovú dokumentáciu na pripojovací plynovod, to znamená plynovú prípojku vrátane umiestnenia hlavného uzáveru plynu (HUP), regulátora tlaku plynu (RTP) a merania v zmysle technických podmienok pripojenia. Povinnosťou SPP je aj realizácia pripojovacieho plynovodu vrátane osadenia HUP, RTP a skrinky pre meranie a reguláciu v zmysle technických podmienok pripojenia.

Na plecia žiadateľa tak následne padne povinnosť nájsť si projektanta alebo firmu, ktorá vypracuje projektovú dokumentáciu na odberné plynové zariadenie, teda vnútorné rozvody plynu od hlavného uzáveru plynu až po spotrebiče. Ďalšou povinnosťou je vybudovanie odberového plynového zariadenia (OPZ) v zmysle projektovej dokumentácie. Zoznam týchto projektantov je dostupný aj v jednotlivých zákazníckych centrách.

Ak ste už toto všetko absolvovali, tak vám už zostáva iba predložiť žiadosť o realizáciu pripojenia na kontaktné miesto. K žiadosti je nutné priložiť doklad totožnosti a ako prílohy originál Zmluvy o pripojení a kópiu správy o odbornej prehliadke a skúške odberného plynového zariadenia, teda revíznu správu a tlakovú skúšku. Podmienkou pripojenia odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti je úhrada poplatku za pripojenie, a to najneskôr 15 dní po predložení žiadosti o realizáciu.
S dodávateľom plynu by ste mali uzatvoriť zmluvu o dodávke plynu minimálne 30 dní pred zahájením samotného odberu plynu. Posledným krokom je povinnosť dodávateľa namontovať meracie zariadenie.
Ak sa na to pozriete z finančnej stránky, tak v celom tomto procese budete musieť na vlastné náklady vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorá rieši výstavbu odberného plynového zariadenia a jeho výstavbu.

Elektrická energia

Aj keď v minulosti sa domácnosti museli zaobísť so sviečkami a v lepšom prípade s petrolejovými lampami, v dnešnej dobe si takýto život vie predstaviť asi len málokto z nás. Elektrinu potrebujeme nielen zo základného elementárneho dôvodu a to na svietenie, ale aj na fungovanie všetkých elektrospotrebičov, ktoré nám uľahčujú každodenný život. A tak aj pri stavbe nového rodinného domu je jednou z elementárnych požiadaviek elektrická energia.

Ako teda postupovať pri prihlasovaní elektriky? Dalo by sa povedať, že prvý krok sa dá prirovnať k postupu pri vybavovaní plynovej prípojky. Napríklad Stredoslovenská energetika tiež uvádza na svojej webovej stránke podrobný postup ako pri vybavovaní postupovať. Celý postup sa začína vyplnením žiadosti o uzatvorení Zmluvy o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy. To však nie je všetko, pretože k nej musíte pridať aj kópiu listu vlastníctva alebo iného dokladu preukazujúceho právny vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti, v ktorej sa odberné elektrické zariadenie žiadateľa nachádza. K žiadosti je nutná aj kópia vyjadrenia dodávateľa k bodu a podmienkam pripojeniam.

V prípade splnenia týchto podmienok, musí odberateľ predložiť výkonovú bilanciu plánovaného odberného miesta a tiež zaznačené miesto plánovanej výstavby objektu na katastrálnej mape vrátane širších vzťahov, tak aby bolo možné zorientovať sa. Pre stanovenie výkonovej bilancie odberného miesta je možné využiť formuláre, ktoré sú dostupné na kontaktných miestach, teda v obchodných kanceláriách, na telefónnom zákazníckom centre ale aj na internete.

Po týchto krokoch zašle SSE odberateľovi vyjadrenie, ktoré by malo obsahovať podmienky napojenia. A to najmä aké podmienky musia byť splnené aby mohol byť predmetný odber napojený. Vo vyjadrení by sa malo tiež uvádzať, či na predmetnom území sú alebo nie sú energetické zariadenia SSE, ktoré by mohli na predmetné územie zasahovať svojim ochranným pásmom.

SSE stanovuje aj kritériá, ktoré určujú čo musí projekt prípojky obsahovať. A to predovšetkým situáciu so zakreslením prípojky, osadením stavby – NN prípojky v mierke 1:500 a katastrálnu mapu v mierke 1:1000, 1:2000, 1:2880 so širšími vzťahmi. Za súčasť projektu sú požadované aj požiadavky na energetické zásobovanie stavby. Samotná objednávka na prácu musí obsahovať objednávku na zhotovenie prípojky, u NN prípojok tri exempláre projektu od prípojky z toho jeden krát potvrdený SSE, že bol schválený príslušným vyjadrením, stavebné povolenie alebo povolenie na drobnú stavbu, list vlastníctva, vyjadrenie dotknutých subjektov k prípojke. Všetky tieto náležitosti sú nutné v prípade, že prácu bude realizovať SSE. Naopak ak ju bude realizovať iná firma, musí mať oprávnenie na vykonanie práce.

Ak sa sťahujete do staršieho bytu alebo rodinného domu, v ktorom už odberné miesto elektrickej energie bolo, budete k tomu potrebovať číslo prístroja, teda elektromera, ktoré nájdete vo vyúčtovacej faktúre alebo na štítku elektromera, doklad totožnosti. Vybrať si budete musieť vhodnú sadzbu a výšku zálohy, periódu zasielania faktúr, ktorá môže byť mesačná, dvojmesačná, štvrťročná, polročná či ročná. Po nahlásení údajov by vám mali vystaviť Zmluvu o dodávke elektriny a Zmluvu o pripojení. Samozrejmosťou je, že ak sa sťahujete do staršieho domu alebo bytu, predchádzajúci užívateľ by mal myť ukončenú zmluvu o dodávke elektriny. Pokiaľ sa tak však nestalo a pôvodný zákazník nie je odhlásený z odberného miesta, mali by ste zákaznícke centrum energetického závodu navštíviť spoločne.

V prípade, že s sťahujete do nového bytu, ktorý ešte nie je pripojený na distribučnú sieť, musíte si zistiť, či už objekt má pripojenie na distribučnú sieť. V prípade, že byt už prípojku má, budete k vybaveniu pripojenia potrebovať doklad totožnosti. Vybrať si budete musieť vhodnú sadzbu a po nahlásení údajov podpíšete Zmluvu o pripojení so sumou pripojovacieho poplatku. Po zaplatení pripojovacieho poplatku nakoniec uzatvoríte Zmluvu o dodávke elektriny pre domácnosť. Ak chcete do distribučnej siete prihlásiť váš rodinný dom, budete okrem spomínaného potrebovať uviesť aj počet fáz, inštalovaný výkon (resp. požadovaný výkon) a hodnotu hlavného ističa. Po podpise Zmluvy o pripojení, v ktorej budú uvedené pripojovacie podmienky s výškou pripojovacieho poplatku budete musieť doručiť aj Správu o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia, teda tzv. revíznu správu. No a po zaplatení pripojovacieho poplatku bude s vami uzatvorená Zmluva o dodávke elektriny pre domácnosť.

S novým domom nová adresa

Ak chcete aby vám veľkonočné pohľadnice prišli na čas a do nového bydliska, nemali by ste otáľať s návštevou miestnej matriky. Tam totiž to nájdete pomoc, ak si potrebujete prehlásiť trvalý pobyt. Nahlásiť zmenu trvalého bydliska (alebo prechodného pobytu) je povinnosťou každého občana Slovenskej republiky pri sťahovaní.
V prípade, že ste vlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej chcete mať trvalý pobyt vy, stačí na tento úkon občiansky preukaz a list vlastníctva, ktorý však nesmie byť starší ako tri mesiace, doklad o oprávnení užívať byt alebo písomné potvrdenie vlastníka nehnuteľnosti o tomto oprávnení. Pokiaľ ste plnoletí a chcete si prehlásiť trvalý pobyt v dome svojich rodičov alebo inej osoby, teda v nehnuteľnosti, ktorej nie ste vlastníkom, budete potrebovať ich súhlas s pobytom. Na základe toho vám na miestnom matričnom úrade vystavia za sto korunový poplatok potvrdenie, ktoré budete potrebovať na vydanie nového občianskeho preukazu. Pri nahlasovaní prechodného pobytu, ktorý trvá viac ako 30 dní je potrebné predložiť občiansky preukaz a cestovný doklad oprávňujúci na trvalý pobyt v cudzine alebo doklad o štúdiu.

S novou adresou budete potrebovať aj nový občiansky preukaz. Jeho vybavenie by ste nemali dlho odkladať a mali by ste to stihnúť do 15 dní od zmeny trvalého alebo prechodného pobytu. Vybavenie nového občianskeho preukazu je spoplatnené a vybavuje sa na útvare Policajného zboru príslušnom podľa miesta trvalého bydliska. Pri žiadosti o nový občiansky preukaz musíte podstúpiť nasnímanie podoby tváre a podpisu. Taktiež predložiť žiadosť o vydanie preukazu na úradnom tlačive, spolu s doterajším občianskym preukazom. V prípade, že to nie je možné musíte pri vybavovaní predložiť doklad preukazujúci vaše rodné číslo. Ďalšou náležitosťou je vybavenie nového vodičského preukazu. To sa vám podarí na príslušnom okresnom dopravnom inšpektoráte, predložiť musíte doklad totožnosti a vyplnené úradné tlačivo so žiadosťou o vodičský preukaz. Súčasťou vodičského preukazu je už v súčasnosti aj nasnímanie podoby tváre. Ak vlastníte motorové vozidlo, tak by ste pri sťahovaní nemali zabudnúť ani na jeho prehlásenie a to najmä v prípade, že sa sťahujete z jedného okresu do druhého. O týchto skutočnostiach by ste mali informovať dopravný inšpektorát v mieste vášho nového trvalého bydliska.

Poplatky za komunálny odpad

Poplatky za komunálny odpad upravujú v jednotlivých mestách Všeobecne záväzné nariadenia (VZN). Napríklad v Banskej Bystrici je to VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady. Z neho jednoznačne vyplýva, že tieto poplatky platia osoby, ktoré majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt, oprávnenie užívať nehnuteľnosť alebo osoby, ktoré užívajú na území mesta nehnuteľnosť a sú teda v nájomnom vzťahu.

Povinnosť vzniká osobe dňom, kedy sa na trvalý alebo prechodný pobyt prihlásila, začala užívať nehnuteľnosť alebo nadobudla vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti. Naopak povinnosť zaniká dňom kedy fyzická osoba zrušila v meste trvalý alebo prechodný pobyt, vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti alebo prestala nehnuteľnosť užívať. Spomínané osoby majú oznamovaciu povinnosť. To znamená, že do jedného mesiaca je platiteľ poplatkov povinný nahlásiť miestnemu úradu zmenu alebo vznik povinnosti. Existujú isté výnimky, kedy môže byť osoba od tejto povinnosti oslobodená. A to za predpokladu, že sa bude zdržiavala alebo bude zdržiavať v prislúchajúcom roku v zahraničí. Samozrejmosťou však je, že túto skutočnosť musí potvrdiť dokladom príslušného úradu o pobyte v zahraničí, zamestnávateľa v zahraničí alebo iným dokladom. O zníženie poplatkov môže požiadať aj ten, kto sa v určitom období v meste nezdržiava. Preukázať to však musí príslušnými dokladmi.


Sťahovanie svojpomocne alebo firmou

Pri sťahovaní si môžete prihlásiť respektíve prehlásiť aj pevnú telefónnu linku, televízny a rozhlasový prijímač, či káblovú televíziu. Nezabudnite ani na zrušenie či prehlásenie predplatného časopisov a novín. S novou adresou by ste mali oboznámiť, všetkým s ktorými prichádzate v bežnom živote do kontaktu, a teda nie len príbuzných a známych ale aj svojho lekára, právnika či banku, v ktorej máte účty.

Sťahovanie je však náročné po všetkých stránkach a preto by ste nemali zabúdať ani na jeho samotnú realizáciu. Kým v minulosti bolo bežné spoliehať sa najmä na svojpomocné sťahovanie, v súčasnosti existuje na trhu viacero firiem, ktoré vám pri sťahovaní pomôžu a od mnohých povinností vás tak odbremenia. Pri ich výbere by ste si však tiež mali spraviť prehľad, čo ponúkajú a porovnať navzájom aj ceny, ktoré si za ponúknuté služby účtujú. Sťahovacie firmy nemajú problém s demontážou a následnou montážou vášho nábytku, balením či odvozom a likvidáciou vášho starého nábytku či bielej techniky. Spoľahnúť sa môžete aj na balenie osobných vecí, či iného príslušenstva bytu do PVC fólií a kartónových krabíc.
Najdôležitejšie je však rozvrhnúť si sťahovanie časovo, tak aby ste všetko stíhali v pokoji a aby sa vám nestalo, že sa ocitnete prvú noc pod novou strechou ale bez postele. Zbaviť by ste sa mali vecí, ktoré sú viac pre vás nepotrebné a nechcete ich do nových priestorov sťahovať. Vyčleňte si veci, ktoré si počas sťahovania zoberiete osobne zo sebou ako napríklad pasy, kľúče, dokumenty, certifikáty, peniaze či základné oblečenie a kozmetiku. No a ak máte výhovorky o pracovnej zaneprázdnenosti, tak je dobré vedieť, že zamestnanec si môže uplatniť nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden pracovný deň pri sťahovaní v tej istej obci a pri sťahovaní do inej obce najviac na dva pracovné dni.

Viac informácií sa dozviete

v relácii REALITY

vysielanej 7.3.2008 o 20:45 na TA3

 

 

 

Späť

Celoročné potešenie a úžitok zo záhrady hľadajte pod prístreším modernej pergoly Celoročné potešenie a úžitok zo záhrady hľadajte pod prístreším modernej pergoly

Trávili ste aj napriek množstvu slnečných letných dní pomerne veľa času v uzavretých priestoroch? Práca a rôzne iné povinnosti si jednoducho nevyberajú. Príchod zimy však neznamená, že by ste v tomto trende mali pokračovať a zaťažiť svoje telo ešte viac. Aj v zime si môžete užiť nádherné prostredie prírody pod bezpečným prístreším modernej a pevnej pergoly. Pergola je špeciálny prístrešok určený na ochranu verandy, terasy alebo priestoru pred páliacim slnkom, vetrom alebo dažďom. Jeho nosnú časť tvoria opakujúce sa úseky oblúkov, vzájomne..

Aké dokumenty potrebujete na realizáciu stavby

 Začneme pekne od začiatkuÚzemné rozhodnutieStavebné povolenieKolaudačné rozhodnutie   V posledných rokoch sa ľudské nároky na bývanie podstatne zmenili. Málokomu dnes stačí klasický radový byt, ktorý vznikol počas komunistickej výstavby s jeho pôvodným zariadením a rozložením. Rozdielne chápanie „dobrého bývania“ sa prejavilo najmä v oblasti výstavby rodinných domov. Výsledkom je nekonečne široká škála typov rodinných domov, prakticky každý si môže navrhnúť vlastnú predstavu svojho bývania, ktorú mu dobrý projektant zrealizuje. Hrany..

Na krásu záhradného jazierka musíte myslieť už v zime Na krásu záhradného jazierka musíte myslieť už v zime

Umelo vybudované záhradné jazierko v blízkosti domu na záhrade môže byť pre vás  skvelým miestom na odpočinok nielen v horúcom letnom dni. Aj teraz počas jesene si ešte môžete pri tejto nádhernej malej vodnej ploche užiť veľa radosti a pokoja. Už o pár dní tu ale máme zimu a chlad, pred ktorými treba ochrániť nielen naše príbytky, ale aj tento vysnívaný kúsok raja. Ak to podceníte, potešenie s privítania jari nemusí byť tak príjemné. Ktoré kroky treba pre splnenie tohto cieľa podniknúť? Vyčistite dno Aby ste sa mohli tešiť na jar z krásneho..

Nárok na majetok pri dedení

 Moji rodičia sa rozviedli pred šiestimi rokmi. Otec je vlastníkom 4- izbového bytu v Piešťanoch a rodinného domu vo Veľkých Levároch. Pri našom poslednom rozhovore mi naznačil, že napísal závet, ktorým odkázal celý majetok svojej družke, s ktorou už asi dva roky žije v spomínanom byte v Piešťanoch. Mám nejaký nárok na otcov majetok aj v prípade, že ho chce celý odkázať svojej priateľke? Anna M., Veľké Leváre Vážená čitateľka, podľa ustanovení Občianskeho zákonníka máte ako potomok Vášho otca zaručený nárok na zákonný dedičský podiel,..

Novela právnej úpravy vlastníctva bytov a nebytových priestorov II

Vážení čitatelia. V predchádzajúcom čísle Kompletného trhu nehnuteľností sme sa venovali novele právnej úpravy vlastníctva bytov a nebytových priestorov upravenej zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá bola prijatá a vyšla v Zbierke zákonov ako zákon č. 70/2010 Z. z. Okrem eliminácie nejednoznačnosti a nezrovnalostí týkajúcich sa úloh správcu bytového domu, vzťahov medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov a správcom, príp. orgánmi spoločenstva vlastníkov bytov ako aj úpravy zakladania spoločenstiev..

Rozdielnosť vlastníctva pozemku a stavby

Osobitným problémom právneho režimu nehnuteľností je rozdielnosť vlastníctva pozemku a stavby, ktorá je na ňom zriadená. Podľa väčšiny právnych poriadkov západoeurópskych krajín sa právny osud stavby spravuje obligatórne právnym osudom pozemku, ktorého je neoddeliteľnou súčasťou. Právna veda túto zásadu nazýva superficies solo cedit (doslovne „povrch ustupuje spodku“). Ak si teda niekto postaví dom na cudzom pozemku, tak by sa jeho vlastníkom mal stať ten, komu tento pozemok patrí.Už starí Rimania sa riadili týmto pravidlom. V ich podmienkach malo za účel..

Poistenie nehnuteľnosti – nie luxus, ale nevyhnutnosť

Domov je pre každého človeka miestom, ktoré preň predstavuje nielen súkromie a pohodlie, ale najmä bezpečie. To je dôvod, prečo si doň inštalujeme napríklad alarmy - snažíme sa ho urobiť čo najbezpečnejším miestom pre seba a svoju rodinu. Zároveň však tak, ako všetky tieto náležitosti chránia nás, tiež chceme, aby bol nejakým spôsobom chránený aj náš domov; akiste zaváži aj fakt, že sme do jeho budovania vložili nemalú námahu, čas aj finančné prostriedky. Aby teda nehrozila situácia, ktorá by nás o náš domov nejakým spôsobom pripravila bez možnosti..

Prečo a ako si správne poistiť nehnuteľnosť

Stalo sa Vám už, že ste počuli o niekom kto prišiel o svoj dom alebo byt? Nečakané nehody ako prasknuté potrubie, požiar alebo spadnutý strom na strechu sa môžu pripliesť do života každému. Každý z Nás si svoju nehnuteľnosť necháva poistiť z rôznych dôvodov. Najčastejšími pocitmi, ktoré nami hýbu sú strach, chtíč po pocite istoty a bezpečia, alebo pre niektorých dokonca prestíž. Sú ale tieto pocity hodné toho, aby sme pravidelne platili sumu, za ktorú snáď nikdy nebudeme musieť vyžadovať protislužbu? ÁNO. Každému..

Problémy s hypotékou?

Problém je na sveteKeď musí zasiahnuť bankaBanky znižujú úrokové sadzby   Nie je nič ľahšie. Jednoduchá cesta k bývaniu. Stačí len prísť. Riešenie ušité priamo na mieru. To sú len niektoré reklamné slogany, ktoré nás tak často oslovujú a pútajú našu pozornosť na rôzne produkty vedúce k vlastnému bývaniu.Spôsobov, ciest a produktov vedúcich k vlastnému bývaniu je v dnešnej dobe a situácii na trhu skutočne mnoho. Pritom nemusí ísť bezpodmienečne len o získanie nového bytu či domu, ale aj napríklad o kúpu zariadenia, stavbu garáže či bazénu,..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.