Poistenie nehnuteľností

Vlastniť miesto, ktoré môžete nazvať domovom je jedným z najzákladnejších prianí každého človeka. A pritom často nezáleží na tom, či ide o byt alebo o dom, človek jednoducho túži mať svoj vlastný kút, kam sa môže uchýliť a s ktorým môže urobiť čo sa jemu páči. Miesto, o ktorom môžete povedať, môj dom, môj hrad. Aby bolo bývanie aj dobre zabezpečené, nemali by sme zabúdať na poistenie svojho príbytku.Ak už máte svoje hniezdo v ktorom budete bývať vybudované, iste vás to stálo mnoho síl a námahy. Preto je na mieste, ak si ho chcete za každú cenu ochrániť. Môžete zakúpiť nástražné systémy, alarmy, dokonca aj psa s búdou, ale najpokojnejšie sa budete cítiť, až keď si nehnuteľnosť poistíte. Poisťovne, ktoré pôsobia na našom trhu v dnešnej dobe vyhovejú aj najnepravdepodobnejším požiadavkám ich klientov.

Čo zahŕňa a na čo sa vzťahuje poistenie nehnuteľnosti 

Väčšinou je spoločný základ produktov poisťovní. Týka sa samotnej nehnuteľnosti, ako aj vedľajších stavieb, ktoré patria vám, ak v zmluve nebolo určené inak. Najzákladnejšie produkty teda zahŕňajú poistenie proti požiaru, výbuchu, či úderu blesku. Medzi menej obvyklé prípady poistenia patrí poistenie nehnuteľnosti proti nárazom alebo pádom lietadla s posádkou, prípadne jeho častí alebo nákladu. Poistenie nehnuteľností myslí aj na vyčíňanie „matičky zeme“, keďže svoju nehnuteľnosť môžeme poistiť aj proti zosuvu pôdy, zrúteniu skál, poškodenia v dôsledku pádu stromov, stožiarov, víchrice, krupobitiu, záplave, povodni, zemetraseniu, lavíne, ťarche snehu, poškodeniu a zničeniu vecí vodou z vodovodných zariadení, či zemetrasením. Nesmieme ani zabudnúť na poistenie proti „ľudskej činnosti“ ako je krádež predmetov, ktoré sú súčasťou nehnuteľnosti, nárazom dopravného prostriedku, zneužitie telefónu páchateľom krádeže. Toto poistenie ešte zahŕňa škody spôsobené psami a poistenie nehnuteľnosti bytu v prípade totálnej škody spôsobenej živelnou udalosťou.

Zmluvy o poistení nehnuteľností obsahujú tiež zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľností a týkajú sa aj rodinného domu vo výstavbe. Poistenie rodinného domu sa vzťahuje na trvalo obývaný rodinný dom s príslušenstvom a vybavením, ktoré sú súčasťou stavby napr. ústredné kúrenie, vykurovacie telesá, kotol, sanitárne zariadenia, armatúry, merače, ďalej sú to poistenia na ploty a oporné múry, studne, septiky, žumpy.

Pokiaľ je poistenou stavbou rodinný dom, poistenie sa taktiež vzťahuje na drobné stavby tvoriace doplnkovú funkciu k rodinnému domu a oplotenie, pevne zabudované konštrukcie ako sú kuchynská linka, zabudovaný nábytok, anténne systémy, slnečné kolektory, systémy elektrickej zabezpečovacej signalizácie, stavebný materiál určený na opravu alebo údržbu rodinného domu, vonkajšie úpravy ako napríklad chodníky, vonkajšie dlažby, komunikácie, vonkajšie a záhradné osvetlenie.

Ako sa určuje výška poistnej sumy

Poistné sa vypočíta ako súčin poistnej sumy a sadzby. Výšku poistnej sumy si zvyčajne určí každý klient sám podľa svojich potrieb. Suma by mala zodpovedať hodnote poistenej stavby. Správne určenie poistnej sumy je veľmi dôležité, aby vám v prípade úplného zničenia poistenej veci bola vyplatená suma, ktorá vám zabezpečí prostriedky na znovuzriadenie poistenej veci. V prípade, že si určíte poistnú sumu nižšiu a žiadate náhradu škody v skutočnej sume, ide o podpoistenie. Zistené podpoistenie má za následok zníženie poistného plnenia. Výšku poistného možno ovplyvniť spoluúčasťou. Platí, čím je vyššia spoluúčasť, tým je nižšie poistné.

Poistné plnenie je poskytované väčšinou v nových cenách. To znamená, že vám bude poisťovňou vyplatená poistná suma v aktuálnej cene. V prípade, že máte uzatvorenú zmluvu niekoľko rokov a medzitým došlo k zhodnoteniu nehnuteľnosti, či inej drobnej stavby, mali by ste si poistnú sumu aktualizovať. Iba v tom prípade vám bude vyplatená poistná suma v novej cene.

Ako sa stanovuje poistná suma

Samotné stanovenie poistnej sumy, čo sa týka postupu je pomerne jednoduché. Zvyčajne potrebujete znalecký posudok alebo doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti, z ktorých sa pri stanovovaní sumy vychádza. V prípade novostavieb je dôležitý rozpočet stavby, prípadne poisťovne využívajú vlastnú metodiku stanovenia poistnej sumy. Pri poistení domácnosti je postup trochu náročnejší. Výšku poistnej sumy musí zvážiť predovšetkým samotný klient. Prihliadať by mal pritom najmä na to, či v prípade nečakaných udalostí bude poistná suma zodpovedať nákladom na znovuzariadenie domácnosti. Ak totiž budete podpoistený, vystavujete sa tomu, že poisťovňa vám bude krátiť poistné plnenie. Poisťovne z týchto dôvodov odporúčajú radšej majetok mierne nadhodnotiť ako podhodnotiť. Krátenie poistného plnenia totiž vyzerá nasledovne. Klient uzavrel poistku na sumu 10.000 EUR, skutočná hodnota jeho majetku je však 20.000 EUR. Vznikne mu škoda na majetku 5.000 EUR a poisťovňa mu preplatí len 2.500 EUR, z čoho sú klienti neraz veľmi prekvapení.

Pozor si treba dať aj na to, či sa poisťujete na novú alebo časovú hodnotu. Pri poistení na novú hodnotu bude vaše poistné plnenie vo výške nákladov na opravu alebo kúpu novej veci rovnakej ako tá poškodená. Pri poistení na časovú hodnotu sa ráta s opotrebovaním veci a pri vyplácaní sumy sa bude vychádzať z ceny zníženej o opotrebenie.

Spôsob platby poistného

So všetkými subjektami ktoré na Slovensku poskytujú poistenie nehnuteľnosti, sa dá na výške a čase splatenia dohodnúť. Väčšina poisťovní sa vám bude snažiť vyjsť v ústrety, pretože ide najmä o spokojnosť zákazníka. Najbežnejším spôsobom je splátkový kalendár. Bude len na vás, ako vám bude vyhovovať splácanie. Obvyklé sú štvrťročné či polročné splátky, ale samozrejme môžete zaplatiť aj naraz. Pri výške poistného rozhoduje, či ide o trvale alebo prechodne obývané objekty a rizikový stupeň v oblasti. Všetky krajské a väčšina okresných miest v súčasnosti patrí do I. stupňa. V zásade platí, že klient zaplatí za poistenie domácnosti viac vtedy, ak je možnosť vlámania či krádeže vyššia. V niektorých poisťovniach sa všetky predmety poisťujú spoločne, pričom hodnotu domácnosti si klient môže určiť sám.

Poistná zmluva a všetko čo sa jej týka

Základné pojmy, s ktorými sa stretnete v zmluve sú hlavne zmluvné strany, teda poisťovateľ a poisťovňa. Ďalej je to poistník, teda fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s poisťovateľom poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné. Poistník má právo disponovať s poistnou zmluvou. Poistený je teda fyzická osoba, na ktorej majetok alebo zodpovednosť za spôsobenú škodu sa poistenie vzťahuje. Veľmi dôležité je určiť poistné obdobie, teda obdobie, za ktoré poistník bude platiť bežné poistné. Bežné poistné je v tomto prípade poistné za dohodnuté poistné obdobie. Toto obdobie môže mať v poistnej zmluve viacero podôb. Ide najmä o jednorazové poistné, tzn. poistné za krátkodobé poistenie stanovené za celé obdobie, za ktoré bolo poistenie dojednané. Ďalej je to poistný rok, teda obdobie od výročného dňa začiatku poistenia do nasledujúceho výročného dňa začiatku poistenia. Dôležitým pojmom v poistnej zmluve je spoluúčasť. Je to suma alebo percento, ktorými sa klient v prípade poistnej udalosti podieľa na jej likvidácii. V neposlednom rade poistná zmluva obsahuje výluku z poistenia, teda predmety alebo riziká, na ktoré sa poistenie nevzťahuje.

Asi nie je nutné pripomínať, aby ste si zmluvu dôkladne pred podpísaním prečítali a oboznámili sa s jej podmienkami. Osobitnú pozornosť venujte predmetu poistenia, poistným sumám a výške ročného poistného. Ste samozrejme povinný uviesť všetky pravdivé údaje. Treba si poistiť najmä tie veci, pri ktorých vidíte možnosť vzniku škodovej udalosti. Ak dôjde k podpoisteniu nehnuteľnosti, dostane klient v prípade škody nižšiu náhradu. Zmluva sa zvyčajne uzatvára na dobu neurčitú, pričom klient ju môže vypovedať do troch mesiacov po jej uzavretí, respektíve najneskôr šesť týždňov pred začiatkom ďalšieho poistného obdobia. Vypovedať ju môže aj poisťovňa. Treba si dať pozor, pretože pokiaľ zmluvu vypovedá klient, poisťovňa si účtuje pomernú čiastku poistného za obdobie, počas ktorého poistenie kryla. Medzi najdôležitejšie faktory, ktoré si musíte pri zmluve všímať to, ako je upravené platenie poistného, na čo sa poistenie vzťahuje, aké sú poistné riziká, ako sú stanovené práva a povinnosti poisteného a čo je z predmetu poistenia vylúčené. Poistná zmluva by mala byť prehľadná a obsahovať všeobecné poistné podmienky a zmluvné dojednania. Musí sa v nej dať rýchlo orientovať, môžete ju uzatvoriť priamo v poisťovni za krátku dobu. V jednej poistnej zmluve môže byť súčasne poistených niekoľko stavieb, ktoré sa nachádzajú na rôznych miestach poistenia.

Poistenie domácnosti

Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvalo žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby. Za domácnosť sa považujú hnuteľné veci, ktoré tvoria súčasť zariadenia domu alebo bytu a ide najmä o nábytok, svietidlá, koberce, dekoračný textil. Ďalej sú to veci osobnej potreby ako šatstvo a obuv. Nesmieme zabúdať ani na cenné veci ako sú šperky a výrobky z drahých kovov a kameňov, umelecké predmety, obrazy, sochy, starožitnosti, peniaze, cenné papiere, či vkladné knižky. Medzi predmety ktoré sa tešia veľkej obľube pri poistení domácností patria elektrospotrebiče, biela aj čierna technika, fotoaparáty, audiovizuálna technika, športové potreby a potreby súvisiace s výkonom koníčkov. Poisťovne sa stretávajú aj s poistením ďalších predmetov z domácnosti, ktoré sú súčasťou poistenia ako kuchynský riad, kozmetika a podobne. Pri poistení domácností by sme si mali dať hlavne pozor na pár základných vecí. V prvom rade si nechajte domácnosť poistiť na takú sumu, ktorá zodpovedá nákladom na znovuobstaranie poškodenej alebo zničenej veci.V prípade poistnej sumy nižšej ako je hodnota zariadenia domácnosti môžete sa vystaviť riziku podpoistenia a to môže spôsobiť krátenie poistného plnenia.

Pripoistenie

Rozsah poistenia si môžete rozšíriť o pripoistenie. Medzi základnú ponuku pripoistenia patrí napríklad pripoistenie menovito určených konštrukcií a ďalšieho vybavenia bytu ako sú slnečný kolektor, anténne systémy, elektrická zabezpečovacia signalizácia, atď. Pripoistenie sa dotýka aj strát na nájomnom, v prípade prenajímania domu, ak je dom po poistnej udalosti neobývateľný. Pre pocit väčšieho bezpečia si môžete takto pripoistiť aj ďalšie súčasti vašej nehnuteľnosti ako sú sklá, obklady, neónové trubice či markízy, pre prípad poškodenia alebo zničenia poistnej veci akoukoľvek udalosťou. Pripoistenie zahrňuje možnosť zabezpečenia skladového a stavebného materiálu proti krádeži, vlámaniu alebo lúpežným prepadnutiam. Pripoistiť sa zároveň dajú aj náklady na demoláciu, odpratanie zvyškov a upratanie miesta poistenia po poistnej udalosti, poškodenie rodinného domu vandalizmom, či umelecké, umelecko-remeselné alebo historické diela.

Na čo sa vaše poistenie nevzťahuje?

Takéto predmety sa v právnom jazyku nazývajú výlukami. Zvyčajne sú to škody, poškodenia, ktoré si na nehnuteľnosti vykonáte sami. A to bez ohľadu na to, či ste to urobili úmyselne, alebo nie. Z tohto dôvodu je dobré, ak spolu s poistením nehnuteľnosti uzavriete aj poistku o zodpovednosti za škodu. Poistenie sa zväčša nevzťahuje na škody spôsobené poklesom pôdy, jadrovou energiou, vojnovými udalosťami, vnútornými nepokojmi alebo represívnymi zásahmi štátnych orgánov. Poistenie sa nevzťahuje ani na nemajetkovú ujmu a ušlý zisk. Medzi výluky patria často aj presklené fasády a veci umeleckej a historickej hodnoty. Proti všetkým týmto veciam a nepredpokladateľným udalostiam sa ale môžete poistiť osobitne.

Poistite si aj okolité budovy

Nehnuteľnosťou sa v súvislosti s poistnou udalosťou myslí väčšinou byt alebo dom. Do tejto kategórie ale môžeme zaradiť aj iné budovy, či už obývané alebo neobývané. Môžete si ich poistiť, základom ale musí byť splnený fakt, že sú vami využívané na nejaký konkrétny účel, alebo patria k základnej budove. Najčastejšie sú to garáže, chalupy, rekreačné chatky, rozostavané budovy, ale aj fóliovníky a skleníky. Niektoré poisťovne ponúkajú v cene poistenia aj krytie oplotenia, ohradných múrov, žúmp, prípojok či studní. Dokonca sa predmetom poistenia môže stať aj klimatizácia. Poistné zmluvy niekedy ochraňujú tiež predmety, ktoré sú pevne spojené s nehnuteľnosťou. Poistiť preto možno aj vonkajšie dlažby, terasy, besiedky či altánky. Zriedkavé nebývajú ani poistenia poštových schránok, televíznych antén a osvetlenia.

Uplatnenie náhrady

Pri uplatňovaní náhrady treba dodržať presný postup. Pri vzniku poistnej udalosti musí klient bezodkladne ústne informovať poistiteľa a do 5 dní je povinný urobiť písomné oznámenie. Poškodený nesmie do 8 dní od doručenia oznámenia bez súhlasu meniť stav vecí, ktorý vznikol poistnou udalosťou, pokiaľ nebude škoda zdokumentovaná a preskúmaná. Poistený v prípade vzniku škody v dôsledku odcudzenia, vandalizmu alebo požiaru musí privolať políciu, prípadne Hasičský a záchranný zbor. Klient musí umožniť likvidátorovi preskúmať príčiny a rozsah škody pre stanovenie výšky poistného plnenia. Likvidátor v prípade krádeže, požiaru a veľkých škôd príde okamžite na obhliadku škody. V ostatných prípadoch si dohodne presný termín obhliadky. Pri obhliadke škodovej udalosti likvidátor informuje poškodeného, aké doklady budú potrebné na likvidáciu škody. Ide o nadobúdacie doklady, doklady za opravu poškodených vecí a uznesenie od polície. V zmysle všeobecne záväzných prepisov je možné škodu nahlásiť do 3 rokov od jej vzniku. Ak sa šetrenie nemôže skončiť do jedného mesiaca po tom, ako sa poisťovňa o poistnej udalosti dozvedela, pričom je preukázaný nárok na poistné plnenie, má poistený právo písomne požiadať o primeraný preddavok.

Ako postupovať pri poistnej situácii v skratke

Na záver by sme si v skratke povedali ako postupovať pri poistnej situácii. V prvom rade, ak vám vznikla poistná situácia, mali by ste ju telefonicky oznámiť, alebo zaslať hlásenie poistnej udalosti na ústredie faxom, poštou či mailom. Po tomto úkone následuje obhliadka poisteného miesta likvidátorom a registrácia poistnej udalosti. Následne si vyžiadajte podklady na likvidáciu poistnej udalosti a výpočet poistného plnenia a uzavretie poistnej udalosti. Takto klient spravidla do 14 dní po uzavretí poistnej udalosti dostane peniaze. V každom príde by pre každého vlastníka nehnuteľnosti bolo najlepšie aby postup pri poistej situácii nemusel nikdy využiť.

 

Viac informácií sa dozviete

v relácii TA3 REALITY


Späť

Ako ušetriť na kúrení a zbytočne neplytvať teplom

 Pravidelná údržba tepelných zariadení zabezpečí spoľahlivú vykurovaciu sezónu. Aby počas hlavnej vykurovacej sezóny bola pre odberateľov zabezpečená bezporuchová dodávka tepla a teplej vody, je potrebné vykonanie revízie a údržby tepelných zariadení pred jej začiatkom.  Rady ako zbytočne neplytvať teplomNajjednoduchším opatrením, ktoré môžu odberatelia urobiť sami, je vymeniť dlhé závesy a záclony kratšie, ktoré budú  siahať po parapetnú dosku. Keďže radiátory odovzdávajú teplo sálaním a prúdením, odstránením..

Inteligentný dom

Táto novinka u nás ešte nemá dlhú tradíciu; postupom času sa však u nás začína udomácňovať. Problémom je, že pre veľkú časť verejnosti stále zostáva neznámym alebo príliš abstraktným pojmom. Poďme sa teda pozrieť bližšie, čo toto pomenovanie obnáša a na čo sa môže tešiť záujemca, ktorý si ho zavedie do svojho domova. Počiatočná investícia ako strašiak? Inteligentný systém je u nás ešte stále pre väčšinu ľudí synonymom niečoho drahého, zložitého a ťažko dostupného. Sčasti je to pravda, avšak je tu i fakt, že po jeho..

Živnostník a hypotekárny úver

Úvery z bankových inštitúcií sú v dnešnej dobe jednou z najčastejších a najobľúbenejších foriem ako si prefinancovať vlastné bývanie. Stále stúpajúce ceny nehnuteľností majú za následok, že len málokto si môže nové bývanie financovať z vlastných zdrojov. Zo širokého spektra bankových služieb si už dnes  na Slovensku vyberie takmer každý. Spotrebné, bezúčelové, hypotekárne – výber úverov je skutočne široký, stačí si len správne vybrať. Nad akým úverom však môžu rozmýšľať živnostníci, na čo ho môžu použiť a čo je k jeho vybaveniu..

Ďalšia činnosť spoločenstva, jeho orgány a zánik

FINANČNÉ HOSPODÁRENIE SPOLOČENSTVAUZATVÁRANIE ZMLÚV A OBMEDZENIE PODNIKANIAORGÁNY SPOLOČENSTVAZRUŠENIE A ZÁNIK SPOLOČENSTVA V minulom čísle sme sa pozastavili pri spoločenstve vlastníkov bytov, ktoré je jedným z dvoch druhov spravovania bytových domov. Nakoľko činnosť spoločenstva je dosť obsiahla, v dnešnom článku budeme pokračovať v bližšej špecifikácii činností, ktoré prislúchajú spoločenstvu ako právnickej osobe. FINANČNÉ HOSPODÁRENIE SPOLOČENSTVASpoločenstvo je oprávnené samozrejme vykonávať tie činnosti, ktoré sú vymedzené v zákone č...

Prístup na pozemky v rámci susedských vzťahov

Na jednej z hospodárskych budov na mojom pozemku som potreboval opraviť strešnú krytinu. Do budovy začalo zatekať a hrozilo, že časť strojov uskladnených vnútri bude dažďovou vodou poškodená. Poškodená časť budovy sa nachádza v mieste, kam sa však nedá dostať z môjho pozemku. Musím prejsť cez záhrady ďalších dvoch susedov, avšak jeden z nich namieta, že na jeho pozemok nesmiem vstúpiť. Tvrdí, že je to jeho pozemok a nikto cudzí nemá právo naň vstupovať bez jeho povolenia. Ide o dôsledok dlhoročných susedských sporov. Mne však hrozí škoda a strechu..

Nóvum v písomnom hlasovaní vlastníkov bytov- zjednodušenie účasti na správe bytového domu

Správca nášho domu nelegálne prevádzkuje kotolňu, ktorá patrí vlastníkom bytov a nebytových priestorov. Nemôže preukázať splnenie podmienok na podnikanie v tepelnej energetike podľa ustanovenia § 5 ods. 7 písm. a) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. V mesiaci marci bola zrealizovaná zástupkyňou vlastníkov bytov, ktorá háji skôr záujmy správcu a nie je ochotná akceptovať vlastníkov bytov, akási podpisová akcia, kedy táto pani „chodila po bytoch“ a dávala podpisovať súhlas, resp. nesúhlas s istými otázkami, ktoré sa týkali správy..

Real estate quoats - Slovak Nehnutelnosti

Ako bezpečne platiť pri kúpe nehnutelnosti a aké riziká hrozia pri platení hotovosťou za nehnuteľnosti?

Kúpa nehnutelnosti predstavuje z pohľadu bežného človeka pomerne zásadný krok. Ceny nehnuteľností sa totiž pohybujú v desiatkach, niekedy až stovkách tisícoch eur, a preto je na mieste zachovať čo najvyššiu možnú mieru opatrnosti s úhradou kúpnej ceny. Pre zachovanie spomenutej opatrnosti je pritom nevyhnutné poznať aspoň základné princípy prevodu nehnuteľnosti.   Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Kúpa nehnuteľnosti sa realizuje na základe kúpnej zmluvy, avšak samotný podpis kúpnej zmluvy ešte neznamená nadobudnutie..

Prečo a ako si správne poistiť nehnuteľnosť

Stalo sa Vám už, že ste počuli o niekom kto prišiel o svoj dom alebo byt? Nečakané nehody ako prasknuté potrubie, požiar alebo spadnutý strom na strechu sa môžu pripliesť do života každému. Každý z Nás si svoju nehnuteľnosť necháva poistiť z rôznych dôvodov. Najčastejšími pocitmi, ktoré nami hýbu sú strach, chtíč po pocite istoty a bezpečia, alebo pre niektorých dokonca prestíž. Sú ale tieto pocity hodné toho, aby sme pravidelne platili sumu, za ktorú snáď nikdy nebudeme musieť vyžadovať protislužbu? ÁNO. Každému..