Úroky z omeškania pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov

 Súd v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov nemôže zároveň s uložením povinnosti zaplatiť vyčíslenú sumu na vyrovnanie podielu, uložiť z tejto sumy aj povinnosť zaplatiť úroky z omeškania; bráni tomu chýbajúci predpoklad pre vznik takéhoto nároku - omeškanie dlžníka s plnením peňažného dlhu. (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 14. októbra 1999, sp. zn. 5 Cdo 117/99)

Rozvod - v rozvodovom konaní sa rozhoduje aj o rodičovských právach a povinnostiach, ako aj o rozdelení spoločného majetku, ktorý manželia nadobudli počas manželstva. Pri značne rozvrátených vzťahoch sa môžu vyskytnúť nepríjemné konfliktné situácie, najmä ak ide o majetok. Platí to aj o príbehu manželov, pre zachovanie anonymity ich nazveme manželia „Z“.

Finančné vyrovnanie BSM

Nakoľko medzi manželmi - účastníkmi súdneho konania - nebolo možné dosiahnuť ich vzájomnú dohodu o vyporiadaní ich spoločného majetku, okresný súd posúdil, či všetky veci uvedené v žalobnom návrhu skutočne patria do BSM a rozhodol ohľadne nehnuteľnosti tak, že rodinný dom s pozemkom prisúdil manželke - odporkyni. Odporkyni súčasne uložil povinnosť zaplatiť protistrane úplné finančné vyrovnanie, pričom ustanovil lehotu na plnenie v trvaní 90 dní od právoplatnosti rozhodnutia. Pri vyporiadaní jednotlivých vecí vychádzal z ich užívacieho stavu, pričom pokiaľ išlo o nehnuteľnosť prikázanú do výlučného vlastníctva odporkyne, prihliadol na to, že pozemok bol nadobudnutý od jej rodičov, že odporkyňa so svojou rodinou bývala len v podnájme, mala v opatere zdravotne postihnuté dieťa a mala finančné prostriedky na vyplatenie navrhovateľa. Vychádzajúc z hodnoty majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve ako aj zo zásady rovnosti podielov s prikázaním na hodnotu vecí prikázaných do výlučného vlastníctva účastníkov a na výšku spoločného dlhu uhradeného navrhovateľom, vyčíslil sumu, ktorú je odporkyňa povinná zaplatiť navrhovateľovi na finančné vyrovnanie.
Bývalý manžel s rozhodnutím nesúhlasil, proti rozhodnutiu okresného súdu podal odvolanie. Odvolací súd odvolaním napadnuté rozhodnutie potvrdil a zároveň pripustil proti svojmu rozsudku dovolanie s vymedzením dovolacích otázok, či možno zohľadniť pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov okolnosť, že účastník konania bol z dôvodu kúpy pozemku počas manželstva od rodiča znevýhodnený pri vyporiadaní dedičstva po rodičovi, a či vzniká nárok na úroky z omeškania zo sumy určenej na finančné vyporiadanie od právoplatnosti rozsudku. Výrok o pripustení dovolania odôvodnil tým, že vo vymedzených otázkach išlo o rozhodnutie po právnej stránke zásadného významu. Bývalý manžel podal dovolanie ako jeden z mimoriadnych opravných prostriedkov, v ktorom namietal svoje znevýhodnenie ako dediča ohľadne predmetnej nehnuteľnosti a voči odporkyni sa domáhal zaplatenia úrokov z omeškania počítaných z finančného vyrovnania na BSM.

Nárok na úroky z omeškania nevznikol

Pri kúpe pozemku oboma bývalými manželmi počas manželstva od rodiča jedného z nich nemožno pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva zohľadniť znevýhodnenie jedného z manželov v dedičskom konaní po tomto rodičovi spočívajúce vo vzdaní sa dedičského podielu. Pokiaľ ide o platenie úrokov z omeškania, nárok na úroky z omeškania vzniká až vtedy, keď povinný - v tomto prípade odporkyňa - v stanovenej lehote nesplní svoju povinnosť zaplatiť finančné vyrovnanie.
Vychádzajúc z § 517 ods. 1 veta prvá Občianskeho zákonníka, dlžník, ktorý svoj dlh riadne a včas nesplní, je v omeškaní. Podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak ide omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto zákona povinný platiť poplatok z omeškania.

V konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov vzniká pohľadávka jedného z účastníkov na zaplatenie sumy, ktorú mu má druhý účastník uhradiť na vyrovnanie podielu, právoplatnosťou rozhodnutia. Pritom splatnosť tejto pohľadávky nastáva až uplynutím lehoty určenej na plnenie. Súd v konaní o vyporiadanie BSM nemôže zároveň s uložením povinnosti jednému z účastníkov zaplatiť sumu na finančné vyrovnanie podielu druhému účastníkovi, uložiť aj povinnosť zaplatiť úroky z omeškania z tejto sumy. Odporuje tomu neexistencia omeškania, ktoré je základným predpokladom pre vznik nároku na úroky z omeškania. Nárok môže vzniknúť až po uplynutí lehoty určenej na plnenie uloženej povinnosti zaplatiť finančné vyrovnanie, ak povinnosť nebude v tejto lehote riadne splnená. Nárok na úroky z omeškania pri meškaní s plnením peňažného dlhu vzniká bez ohľadu na to, čo spôsobilo omeškanie. Úroky z omeškania možno priznať iba od toho času, keď sa dlžník dostal do omeškania. Najvyšší súd Slovenskej republiky vzhľadom na skutočnosť, že odporkyňa sa nedostala do omeškania, dovolanie navrhovateľa zamietol.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

Späť

Kuchyňa - miesto nielen pre gazdiné

Možno si ešte spomínate na kuchyňu vašej starej mamy na dedine, chalupe. Absolútne bez akýchkoľvek spotrebičov, pomocníkov ako chladnička, umývačka riadu, mixér a mikrovlnka, ale s neopakovateľným čarom starorodičovskej pohody. Dávno to všetko odišlo a na podobnú kuchyňu sa môžeme už iba ísť pozrieť do niektorých slovenských obcí, kde neplánovane zastal čas.Snaží sa ale dopracovať k výhode týchto kuchýň, ktorú si všimli už naša staré mamy. A tou bola ich priestrannosť a pritom útulnosť spôsobená teplom zo starej pece a nezabudnuteľnou atmosférou...

Ochránia nás bleskozvody?

 Ako vzniká blesk?BleskozvodDnešné moderné bleskozvodyVnútorná ochranaUrob si sámSúčasti bleskozvoduZachytávačZvodUzemnenie Oblohu, ktorú križujú blesky videl už asi každý z nás. Na Slovensku to v letných mesiacoch nie je žiadny výnimočný zjav. Obloha dostane čierny ráz, spustí sa prudký dážď a všetko živé okamžite zalezie do svojich príbytkov, podaktorí príslušníci staršej generácie dokonca zapália do okien sviečky a povyťahujú zo zástrčiek všetky možné elektrospotrebiče. Je to naozaj nutné?  Ako vzniká blesk?Iskry pri česaní vlasov..

Aké sú možnosti pri výbere podlahy

Každý, kto si zariaďuje svoj nový domov alebo renovuje starý, bude zaiste súhlasiť s tým, že jednou z kľúčových otázok pri jeho úprave je podlaha. Klasikou sú koberce, avšak nie každý je ich fanúšikom a je tu aj otázka alergií; dnes už nimi trpí pomerne vysoké percento populácie a roztoče v nich alergikovi zaiste dobrú službu neurobia. Za týchto okolností je namieste uvažovať o druhej forme klasiky - o parketách. Sú vkusné, praktické, ľahko sa udržiavajú čisté a zákazník si môže vybrať zo širokého spektra možností podľa svojich predstáv. Zrejme..

Kúpa bytu a náležitosti kúpnej zmluvy

„Nedodržanie zákonom ustanovenej formy právneho úkonu spôsobuje jeho absolútnu neplatnosť. Absolútna neplatnosť právneho úkonu nastáva priamo zo zákona (ex lege) a pôsobí od začiatku (ex tunc) voči každému. Právne úkony postihnuté absolútnou neplatnosťou nemajú za následok vznik, zmenu ani zánik práv a povinností. Súd musí na túto neplatnosť prihliadať a musí z nej vyvodzovať dôsledky aj bez návrhu z úradnej povinnosti (ex officio).“ (Rozsudok Krajského súdu v Košiciach z 18.03.1999, sp. zn. 5 S 8/98) Podstatné náležitosti kúpnej zmluvy Podstatné..

Zrušenie spoluvlastníctva v kontexte násilného správania podielového spoluvlastníka

Dobrý deň, prosím o Váš právny názor v tejto záležitosti. Spolu so sestrou sme zdedili 2 izbový byt po našom otcovi. Každý vlastníme 1/2 podiel. Sestra v uvedenom byte bývala ešte za života nášho otca a po jeho smrti tam chce ďalej bývať. Ja s tým nesúhlasím a žiadam ju, aby byt opustila. Môže byt užívať a bývať v ňom bez súhlasu mňa ako polovičného spoluvlastníka tejto nehnuteľnosti? Aké sú právne kroky, ak by byt nechcela opustiť? Ďakujem za odpoveď. Emanuel J., Bratislava Áno, Vaša sestra môže v predmetnom byte bývať a nepotrebuje za tým..

Prístup súdneho znalca do obydlia občana - áno či nie?

 Dobrý deň, v novembri 2008 som sa stala nájomníčkou družstevného bytu. Po roku bývania v ňom som dostala zásielku zo súdu, že byt musím sprístupniť znalcovi z odboru stavebníctva, ktorý má vypracovať znalecký posudok na stavebné práce, ktoré tam uskutočnil predchádzajúci nájomník. Ten tam býval do roku 2005 s manželkou, ktorá vtedy od neho definitívne odišla a rozviedli ich v januári 2007. Preto sa chcem opýtať, kto je vlastne v práve - to mám akože do svojho bytu pustiť znalca, ktorý si už môj byt nafotí!? Veď moje súkromie bude narušené...

Financovanie nehnutelnosti

Právnické a fyzické osoby, ktoré ku svojej činnosti potrebujú vyhovujúce priestory, majú v dnešnej dobe hneď niekoľko možností ako ich získať. Každá z nich obsahuje výhody, nevýhody a skryté riziká. Spomínanými možnosťami sú kúpa nehnuteľnosti za vlastné prostriedky, kúpa nehnuteľnosti s použitím bankového úveru, kúpa nehnuteľnosti na leasingové splátky alebo iba prenájom nehnuteľnosti na určitú dobu.Kúpa nehnuteľnosti verzus nájomKúpa nehnuteľnosti za vlastné prostriedky je klasická možnosť kalkulovania: “čo si môžem dovoliť za peniaze,..

Problémy s hypotékou?

Problém je na sveteKeď musí zasiahnuť bankaBanky znižujú úrokové sadzby   Nie je nič ľahšie. Jednoduchá cesta k bývaniu. Stačí len prísť. Riešenie ušité priamo na mieru. To sú len niektoré reklamné slogany, ktoré nás tak často oslovujú a pútajú našu pozornosť na rôzne produkty vedúce k vlastnému bývaniu.Spôsobov, ciest a produktov vedúcich k vlastnému bývaniu je v dnešnej dobe a situácii na trhu skutočne mnoho. Pritom nemusí ísť bezpodmienečne len o získanie nového bytu či domu, ale aj napríklad o kúpu zariadenia, stavbu garáže či bazénu,..

Kúpte si pozemok, pretože ... (TRH Nehnutelnosti)