Úroky z omeškania pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov

 Súd v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov nemôže zároveň s uložením povinnosti zaplatiť vyčíslenú sumu na vyrovnanie podielu, uložiť z tejto sumy aj povinnosť zaplatiť úroky z omeškania; bráni tomu chýbajúci predpoklad pre vznik takéhoto nároku - omeškanie dlžníka s plnením peňažného dlhu. (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 14. októbra 1999, sp. zn. 5 Cdo 117/99)

Rozvod - v rozvodovom konaní sa rozhoduje aj o rodičovských právach a povinnostiach, ako aj o rozdelení spoločného majetku, ktorý manželia nadobudli počas manželstva. Pri značne rozvrátených vzťahoch sa môžu vyskytnúť nepríjemné konfliktné situácie, najmä ak ide o majetok. Platí to aj o príbehu manželov, pre zachovanie anonymity ich nazveme manželia „Z“.

Finančné vyrovnanie BSM

Nakoľko medzi manželmi - účastníkmi súdneho konania - nebolo možné dosiahnuť ich vzájomnú dohodu o vyporiadaní ich spoločného majetku, okresný súd posúdil, či všetky veci uvedené v žalobnom návrhu skutočne patria do BSM a rozhodol ohľadne nehnuteľnosti tak, že rodinný dom s pozemkom prisúdil manželke - odporkyni. Odporkyni súčasne uložil povinnosť zaplatiť protistrane úplné finančné vyrovnanie, pričom ustanovil lehotu na plnenie v trvaní 90 dní od právoplatnosti rozhodnutia. Pri vyporiadaní jednotlivých vecí vychádzal z ich užívacieho stavu, pričom pokiaľ išlo o nehnuteľnosť prikázanú do výlučného vlastníctva odporkyne, prihliadol na to, že pozemok bol nadobudnutý od jej rodičov, že odporkyňa so svojou rodinou bývala len v podnájme, mala v opatere zdravotne postihnuté dieťa a mala finančné prostriedky na vyplatenie navrhovateľa. Vychádzajúc z hodnoty majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve ako aj zo zásady rovnosti podielov s prikázaním na hodnotu vecí prikázaných do výlučného vlastníctva účastníkov a na výšku spoločného dlhu uhradeného navrhovateľom, vyčíslil sumu, ktorú je odporkyňa povinná zaplatiť navrhovateľovi na finančné vyrovnanie.
Bývalý manžel s rozhodnutím nesúhlasil, proti rozhodnutiu okresného súdu podal odvolanie. Odvolací súd odvolaním napadnuté rozhodnutie potvrdil a zároveň pripustil proti svojmu rozsudku dovolanie s vymedzením dovolacích otázok, či možno zohľadniť pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov okolnosť, že účastník konania bol z dôvodu kúpy pozemku počas manželstva od rodiča znevýhodnený pri vyporiadaní dedičstva po rodičovi, a či vzniká nárok na úroky z omeškania zo sumy určenej na finančné vyporiadanie od právoplatnosti rozsudku. Výrok o pripustení dovolania odôvodnil tým, že vo vymedzených otázkach išlo o rozhodnutie po právnej stránke zásadného významu. Bývalý manžel podal dovolanie ako jeden z mimoriadnych opravných prostriedkov, v ktorom namietal svoje znevýhodnenie ako dediča ohľadne predmetnej nehnuteľnosti a voči odporkyni sa domáhal zaplatenia úrokov z omeškania počítaných z finančného vyrovnania na BSM.

Nárok na úroky z omeškania nevznikol

Pri kúpe pozemku oboma bývalými manželmi počas manželstva od rodiča jedného z nich nemožno pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva zohľadniť znevýhodnenie jedného z manželov v dedičskom konaní po tomto rodičovi spočívajúce vo vzdaní sa dedičského podielu. Pokiaľ ide o platenie úrokov z omeškania, nárok na úroky z omeškania vzniká až vtedy, keď povinný - v tomto prípade odporkyňa - v stanovenej lehote nesplní svoju povinnosť zaplatiť finančné vyrovnanie.
Vychádzajúc z § 517 ods. 1 veta prvá Občianskeho zákonníka, dlžník, ktorý svoj dlh riadne a včas nesplní, je v omeškaní. Podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak ide omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto zákona povinný platiť poplatok z omeškania.

V konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov vzniká pohľadávka jedného z účastníkov na zaplatenie sumy, ktorú mu má druhý účastník uhradiť na vyrovnanie podielu, právoplatnosťou rozhodnutia. Pritom splatnosť tejto pohľadávky nastáva až uplynutím lehoty určenej na plnenie. Súd v konaní o vyporiadanie BSM nemôže zároveň s uložením povinnosti jednému z účastníkov zaplatiť sumu na finančné vyrovnanie podielu druhému účastníkovi, uložiť aj povinnosť zaplatiť úroky z omeškania z tejto sumy. Odporuje tomu neexistencia omeškania, ktoré je základným predpokladom pre vznik nároku na úroky z omeškania. Nárok môže vzniknúť až po uplynutí lehoty určenej na plnenie uloženej povinnosti zaplatiť finančné vyrovnanie, ak povinnosť nebude v tejto lehote riadne splnená. Nárok na úroky z omeškania pri meškaní s plnením peňažného dlhu vzniká bez ohľadu na to, čo spôsobilo omeškanie. Úroky z omeškania možno priznať iba od toho času, keď sa dlžník dostal do omeškania. Najvyšší súd Slovenskej republiky vzhľadom na skutočnosť, že odporkyňa sa nedostala do omeškania, dovolanie navrhovateľa zamietol.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

Späť

Môžu esenciálne oleje zvyšovať kvalitu bývania - nehnutelnosti?

Súvisia nehnutelnosti a aromatické esenciálne oleje? Na prvý pohľad sa zdá, že tieto dva pojmy nemajú nič spoločné, no keď si predstavíte, že byt, dom, či chata, ale aj kancelársky priestor, garáž a pivnica sú miesta, kde sa pohybujú ľudia a trávia v nich prevažnú časť svojho života. Zároveň reality predstavujú významnú časť majetku ich vlastníkov a veľmi dobre uchovávajú svoju hodnotu. Toto všetko sú dôvody uvedomiť si, pri čom všetkom nám môžu napomáhať éterické oleje, tieto vzácne dary prírody, ak poznáme..

Vklad do katastra nehnutelnosti. Návrh na vklad nehnuteľnosti, priebeh procesu a ktoré dokumenty sú k nemu potrebné

Katastrálne konanie završuje proces prevodu vlastníckeho práva z prevádzajúceho na nadobúdateľa a je dôležitou časťou tohto procesu spolu s uzavretím samotnej scudzovacej zmluvy. Tento článok dá v tejto súvislosti podrobnú odpoveď na nasledovné otázky:   - Prečo je po uzavretí zmluvy potrebné ešte podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnutelnosti po kúpe nehnuteľnosti? - Čo musí obsahovať návrh na vklad a kam ho podať? - Aké prílohy musia byť k návrhu na vklad priložené? (skúsenosti z katastra nehnutelnosti..

Prístupová cesta k nehnutelnosti - predchádzanie problémom ohľadom nehnuteľnosti

Kúpa pozemku je úkon, ktorý si vyžaduje pozornosť a obozretnosť oboch zainteresovaných strán; je pomerne ľahké dopustiť sa chýb, ktoré sa spätne nedajú napraviť a ak prehliadneme isté skutočnosti, je možné nielen to, že vzniknú okolnosti, ktoré výrazne znížia cenu predmetného pozemku, ale i to, že vznikne patová situácia, výsledkom ktorej bude jeho nevyužiteľnosť, ktorá vyústi do následnej nepredajnosti. Bratislava ale aj iné mestá sú toho príkladom. Opäť teda platí, že je nutné zodpovedne preveriť nielen každý detail kúpnopredajnej zmluvy,..

Vývoj ponukových cien pozemkov za r. 2009, 2010 a 2011

Realitný  portál TRH.sk pre svojich návštevníkov pripravil analýzu ponukových cien pozemkov za m2 pre vybrané lokality z Bratislavského kraja. Analýza je za obdobie rokov 2009, 2010, 2011. Uvedené ceny sú ponukovými cenami za m2, ceny uvedené v tabuľke sú samozrejme očistené o extrémy. Kategória sledovaných pozemkov - stavebné pozemky s IS (buď na pozemku alebo v blízkom dosahu). Podrobnejšie aktuálne štatistiky cien nehnuteľností.Vybrané obce z Bratislavského kraja:Okresy Bratislavy:Vybrané lokality z..

Ako predísť podvodu pri podpise zmluvy o kúpe nehnutelnosti - prevencia rizika podvodu na nehnuteľnosti

V rámci každodenného života si mnohí z nás ani neuvedomujú, koľko zmlúv uzavrú za jediný deň. Stačí pritom ísť na nákup, odviesť sa hromadným dopravným prostriedkom, či taxíkom a pod. Popri všetkých týchto činnostiach boli uzavreté zmluvy, avšak bez osobitnej písomnej formy. Písomná forma je nevyhnutná najmä pre tie zmluvy, ktoré si vyžadujú z pohľadu zmluvných strán vyššiu mieru právnej istoty. Navyše aj priamo zákon pre niektoré zmluvy vyžaduje povinne písomnú formu, pričom typickým príkladom môžu byť zmluvy o prevode..

Občianska a trestná zodpovednosť za protiprávne obmedzovanie práv užívať nehnuteľnosť

„Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva. Dedenie sa zaručuje. Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných a v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom. Výkon vlastníckych práv nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.“ (Ústava Slovenskej republiky, článok 20 ods. 1 a 3)  V roku 1993 som uzavrela manželstvo..

Vznik nároku na províziu za sprostredkovanie predaja nehnutelnosti

Kedy vzniká realitnej kancelárii ako sprostredkovateľovi nárok na províziu za predaj nehnutelnosti? Podstata sprostredkovateľskej zmluvy spočíva v tom, že sprostredkovateľ obstará pre záujemcu uzavretie určitej zmluvy za odplatu. Pokiaľ ide konkrétne o sprostredkovanie predaja nehnutelnosti, zmluva, ktorej uzavretie sprostredkovateľ pre záujemcu obstaráva, je kúpnou zmluvou o prevode nehnutelnosti. Zákonné znenie podľa Občianskeho zákonníkaV zmysle ustanovenia § 774 Občianskeho zákonníka platí, že odmena (v praxi skôr označovaná..

Smrť prenajímateľa a preplatky na energiách

Pred rokom sme s priateľkou uzavreli nájomnú zmluvu s mojím strýkom, ktorej predmetom bol nájom bytu v Bratislave. Strýko nedávno zomrel a my naďalej užívame jeho byt. Poštou sme dostali oznam od elektrární a plynární, že máme na byte preplatky. Do situácie sa zaangažovala strýkova manželka, ktorá nikdy nechcela, aby sme v byte bývali a chce nás z bytu vyštvať. Je agresívna, vyhráža sa nám. Môžeme naďalej byt užívať alebo má strýková žena na to právo? Komu máme teraz platiť nájomné? Čo máme podniknúť s preplatkami, môžeme ich vybrať na pošte?..

Prečo si vybrať open space kancelárie: nová teória activity-based workplace

Otvorené priestory kancelárií, ktoré minimalizujú možnosti vytvoriť si súkromné priestory, odstraňujú steny a dvere, sa v histórii prvýkrát uplatnili niekde v 50.-tych rokoch minulého storočia. Existoval na to dobrý dôvod: odborníci a vrcholoví manažéri predpokladali, že otvorené kancelárske pôdorysy majú tendenciu podporovať spoluprácu medzi zamestnancami, pretože nedostatok fyzických bariér podporuje zvýšenú interakciu. Svetové spoločnosti ako Google či Facebook plne podporujú teóriu open space. Idea sa stala hlavnou filozofiou..

Ceny nehnuteľností

Dom na predaj

Stavebné sporenie

Stavebné sporeniePrincíp a priebehVýhodyDôležité pojmyStavebné sporenie je dnes jedným z najefektívnejších nástrojov financovania bytovej výstavby nielen vo vyspelých západoeurópskych ekonomikách ale aj u nás. Prvým oficiálnym dňom, počas ktorého začala Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., vykonávať svoju činnosť, bol 16. november 1992. Prvá stavebná sporiteľňa a. s., bola prvou špecializovanou bankou tohto druhu v strednej a východnej Európe. Založili ju tri renomované európske bankové domy: Slovenská štátna sporiteľňa, š.p.ú. (v súčasnosti Slovenská..