Úroky z omeškania pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov

 Súd v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov nemôže zároveň s uložením povinnosti zaplatiť vyčíslenú sumu na vyrovnanie podielu, uložiť z tejto sumy aj povinnosť zaplatiť úroky z omeškania; bráni tomu chýbajúci predpoklad pre vznik takéhoto nároku - omeškanie dlžníka s plnením peňažného dlhu. (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 14. októbra 1999, sp. zn. 5 Cdo 117/99)

Rozvod - v rozvodovom konaní sa rozhoduje aj o rodičovských právach a povinnostiach, ako aj o rozdelení spoločného majetku, ktorý manželia nadobudli počas manželstva. Pri značne rozvrátených vzťahoch sa môžu vyskytnúť nepríjemné konfliktné situácie, najmä ak ide o majetok. Platí to aj o príbehu manželov, pre zachovanie anonymity ich nazveme manželia „Z“.

Finančné vyrovnanie BSM

Nakoľko medzi manželmi - účastníkmi súdneho konania - nebolo možné dosiahnuť ich vzájomnú dohodu o vyporiadaní ich spoločného majetku, okresný súd posúdil, či všetky veci uvedené v žalobnom návrhu skutočne patria do BSM a rozhodol ohľadne nehnuteľnosti tak, že rodinný dom s pozemkom prisúdil manželke - odporkyni. Odporkyni súčasne uložil povinnosť zaplatiť protistrane úplné finančné vyrovnanie, pričom ustanovil lehotu na plnenie v trvaní 90 dní od právoplatnosti rozhodnutia. Pri vyporiadaní jednotlivých vecí vychádzal z ich užívacieho stavu, pričom pokiaľ išlo o nehnuteľnosť prikázanú do výlučného vlastníctva odporkyne, prihliadol na to, že pozemok bol nadobudnutý od jej rodičov, že odporkyňa so svojou rodinou bývala len v podnájme, mala v opatere zdravotne postihnuté dieťa a mala finančné prostriedky na vyplatenie navrhovateľa. Vychádzajúc z hodnoty majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve ako aj zo zásady rovnosti podielov s prikázaním na hodnotu vecí prikázaných do výlučného vlastníctva účastníkov a na výšku spoločného dlhu uhradeného navrhovateľom, vyčíslil sumu, ktorú je odporkyňa povinná zaplatiť navrhovateľovi na finančné vyrovnanie.
Bývalý manžel s rozhodnutím nesúhlasil, proti rozhodnutiu okresného súdu podal odvolanie. Odvolací súd odvolaním napadnuté rozhodnutie potvrdil a zároveň pripustil proti svojmu rozsudku dovolanie s vymedzením dovolacích otázok, či možno zohľadniť pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov okolnosť, že účastník konania bol z dôvodu kúpy pozemku počas manželstva od rodiča znevýhodnený pri vyporiadaní dedičstva po rodičovi, a či vzniká nárok na úroky z omeškania zo sumy určenej na finančné vyporiadanie od právoplatnosti rozsudku. Výrok o pripustení dovolania odôvodnil tým, že vo vymedzených otázkach išlo o rozhodnutie po právnej stránke zásadného významu. Bývalý manžel podal dovolanie ako jeden z mimoriadnych opravných prostriedkov, v ktorom namietal svoje znevýhodnenie ako dediča ohľadne predmetnej nehnuteľnosti a voči odporkyni sa domáhal zaplatenia úrokov z omeškania počítaných z finančného vyrovnania na BSM.

Nárok na úroky z omeškania nevznikol

Pri kúpe pozemku oboma bývalými manželmi počas manželstva od rodiča jedného z nich nemožno pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva zohľadniť znevýhodnenie jedného z manželov v dedičskom konaní po tomto rodičovi spočívajúce vo vzdaní sa dedičského podielu. Pokiaľ ide o platenie úrokov z omeškania, nárok na úroky z omeškania vzniká až vtedy, keď povinný - v tomto prípade odporkyňa - v stanovenej lehote nesplní svoju povinnosť zaplatiť finančné vyrovnanie.
Vychádzajúc z § 517 ods. 1 veta prvá Občianskeho zákonníka, dlžník, ktorý svoj dlh riadne a včas nesplní, je v omeškaní. Podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak ide omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto zákona povinný platiť poplatok z omeškania.

V konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov vzniká pohľadávka jedného z účastníkov na zaplatenie sumy, ktorú mu má druhý účastník uhradiť na vyrovnanie podielu, právoplatnosťou rozhodnutia. Pritom splatnosť tejto pohľadávky nastáva až uplynutím lehoty určenej na plnenie. Súd v konaní o vyporiadanie BSM nemôže zároveň s uložením povinnosti jednému z účastníkov zaplatiť sumu na finančné vyrovnanie podielu druhému účastníkovi, uložiť aj povinnosť zaplatiť úroky z omeškania z tejto sumy. Odporuje tomu neexistencia omeškania, ktoré je základným predpokladom pre vznik nároku na úroky z omeškania. Nárok môže vzniknúť až po uplynutí lehoty určenej na plnenie uloženej povinnosti zaplatiť finančné vyrovnanie, ak povinnosť nebude v tejto lehote riadne splnená. Nárok na úroky z omeškania pri meškaní s plnením peňažného dlhu vzniká bez ohľadu na to, čo spôsobilo omeškanie. Úroky z omeškania možno priznať iba od toho času, keď sa dlžník dostal do omeškania. Najvyšší súd Slovenskej republiky vzhľadom na skutočnosť, že odporkyňa sa nedostala do omeškania, dovolanie navrhovateľa zamietol.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

Späť

Vývoj ponukových cien bytov za r. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012

Realitný portál TRH.sk pre svojich návštevníkov pripravil analýzu ponukových cien bytov za m2 pre okresy Bratislavy (BA I, BA II, BA III, BA IV a BA V) ako aj pre vybrané lokality z Bratislavy. Analýza je za obdobie rokov 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012 (polročné údaje).Uvedené ceny sú ponukovými cenami za m2, ceny sú samozrejme očistené o extrémy. Kategória sledovaných bytov zahŕňa staršie byty ako aj novostavby.Podrobnejšie aktuálne štatistiky cien nehnuteľností. Okresy Bratislavy: Vybrané lokality z Bratislavy:..

Poplašné systémy a zabezpečovacie zariadenia

 Uvažujme ako zlodejFaktory ovplyvňujúce rozhodnutie vlamačovTakže ako sa chrániť?DvereZámokOkná a zasklené plochyPoplašné systémyDelenie poplašných systémovMagnetické poplašné zariadenie Ľudskou prirodzenosťou je potreba chrániť seba, svojich najbližších a svoj majetok od nepamäti a na to využíva dodnes všetky svoje dostupné možnosti. V dnešných časoch je dôležitejšie krízovým situáciám predchádzať, ako ich riešiť a ľudia sa zaoberajú svojou ochranou o väčšej miere než v minulosti. Týka sa to aj bezpečnosti jednotlivcov a rodín a zabezpečenia..

Rôzne cesty tepla do našich domovov

 Máte pocit, že aj napriek dostatku tepla u vás doma tomu niečo chýba? Chceli by ste za vykurovanie viac ušetriť, pozerať sa do praskajúceho ohňa, prípadne sa večer prejsť po teplej dlážkebosými nohami? Možno práve nasledujúce riadky vám poradia, ako na to.KlimatizáciaPravdepodobne nikoho pre nikoho nebude novinkou, že existuje systém, ktorý v lete chladí a v zime vzduch v miestnosti otepľuje. Nazýva sa klimatizácia a jej ďalšou výhodou je, že po celý rok šetrí vaše peniažky. V lete, najmä ak vonkajšia teplota prekročí 30°C, je aktuálna požiadavka zníženia..

Pripravované zmeny v právnych úpravách - novela katastrálneho zákon a zákonov o notároch a advokácii

V súvislosti s pripravovanými zákonmi, ktorými sa majú zmeniť a doplniť katastrálny zákona, zákon o notároch a zákon o advokácii, nastanú mnohé legislatívne zmeny. Prezident SR Ivan Gašparovič podpísal dňa 13.07.2009 okrem iného aj novelu zákona o notároch, ktorá bola schválená 24.6.2009 na 39. schôdzi NR SR. Po podpise by zákonné zmeny mali byť účinné od 1.9.2009. Cieľom navrhovaných právnych úprav je zvýšiť zvýšenie právnu a faktickú istoty zmluvných strán pri prevodoch nehnuteľností, definovať jednoznačného pôvodcu zmluvy o prevode..

Domáce násilie a otázka bývania

Dobrý deň. Chcela by som vás poprosiť o radu. S druhom žijeme spolu takmer 10 rokov. Pred siedmymi rokmi sme si kúpili byt. Na liste vlastníctva a na všetkých zmluvách figuruje iba moje meno. Máme spoločné dieťa. Môj druh si našiel inú priateľku, žije však stále s nami v jednej domácnosti (niekedy nie), do ktorej finančne prispieva, ale občas sa prejaví aj jeho násilná povaha. Nedokážem s ním už ďalej žiť. Mám právo vymeniť zámok na byte s tým, že ho upozorním na termín, dokedy si má vysťahovať veci z bytu? Aké kroky musím podniknúť, aby som pristúpením..

Narúšanie pokojného bývania ako predpoklad pre zánik nájmu bytu

Rada by som sa informovala, či nás bytové družstvo môže kvôli dcére vysťahovať z bytu? Nemáme kam íst bývať a dá sa tomu vyhnúť, ak bytové družstvo zruší dcére trvalý pobyt a ona odíde preč? Vlastníkom bytu  je bytové družstvo a ja a manžel ako spoloční členovia družstva sme nájomníkmi. Máme dospelú dcéru, ktorá má totožný trvalý pobyt ako my a v čase našej neprítomnosti (manžel je dlhodobo mimo bytu a ja kvôli práci) býva dcéra v byte a susedia sa sťažujú, zatiaľ len ústne, na bytovom družstve, že za dcérou chodia všelijaké..

Hypotekárny úver na nehnuteľnosť I. - financovanie a registrácia

     Jedným z najčastejších spôsobov financovania kúpy nehnuteľnosti je hypotekárny úver. Hypotekárny úver je využívaný na riešenie otázky bývania v prípade, že záujemca o kúpu napr. bytu nedisponuje dostatočnou finančnou hotovosťou. Účelom záložného práva (z lat. hypotheca) je zabezpečiť pohľadávku a jej príslušenstvo. Z toho dôvodu existencia záložného práva je závislá od existencie pohľadávky, ktorú zabezpečuje. V prvom rade predstavuje donútenie dlžníka, aby splnil svoj záväzok a v prípade, že záväzok nie je riadne..

Bývať v novom sa dá aj bez hypotéky (a založenia nehnuteľnosti)

Záujem Slovákov zlepšovať svoje bývanie je akcelerovaný predovšetkým dostupnosťou úverov, aj rastúcou ponukou nových projektov. Nie každý si však hypotéku môže dovoliť alebo sa ľudia jednoducho boja zadĺžiť na dekády, resp. založiť nehnuteľnosť, v ktorej bývajú. Zlepšovanie kvality bývania je však jednou zo základných ľudských potrieb. Stále málo využívanou možnosťou sú systémové rekonštrukcie existujúceho domu či bytu. Štatistiky potvrdzujú, že byt alebo dom, ktorý má spĺňať potreby svojho užívateľa, by mal prejsť po 15 rokoch modernizačnou..

Byty na prenájom - ceny v Bratislave za rok 2005

V súčasnosti je veľa ľudí, ktorí sa rozhodli kúpiť si byt za účelom jeho prenájmu. Kto však chce prenajímať byt, kupovaný na úver, musí si veľmi dobre zrátať, nakoľko môže nájomné pokryť splátky úveru.Treba si uvedomiť, že pravidelné mesačné splátky sa dajú investovať aj do iných produktov ako sú nehnuteľnosti, pričom napríklad pri finančných produktoch nedochádza k postupnému opotrebovávaniu, a tým k obmedzovaniu vplyvu inflácie na zvyšovanie ceny (výšky nájomného). Pri prenájme nehnuteľností treba rátať aj s určitou rezervou - keď sa..