Letné dovolenky v kontexte dočasného užívania ubytovacieho zariadenia a dlhodobého rekreačného produktu - pozor na timesharing

Vážení čitatelia. Letná sezóna a dovolenky sú v plnom prúde a iste mnohí z vás smerujú do svojho vytúženého letoviska k moru. Treba brať zreteľ nielen na nástrahy, akými iste sú páliace slnko, dehydratácia alebo drobné krádeže v letoviskách a okolí, avšak aj na tzv. jedinečné a výhodné ponuky nákupov ubytovania v luxusných hotelových zariadeniach. Áno, nasledujúci článok sa týka tzv. timesharingu a žiaľ, s tým spojenými častými nekalými obchodnými praktikami semi-timesharingových spoločností. V prípade, že budete na dovolenke pozývaní na prezentáciu hotelového rezortu spojenú s ponukou služieb, nájmom hotelového apartmánu a dočasného ubytovania v priebehu kalendárneho roka, prosím, venujte pozornosť nižšie uvedeným užitočným právnym informáciám - istotne predídete sklamaniu, strate veľkého množstva finančných prostriedkov a ťažkostiam spojených s vymáhaním svojich platieb za tzv. timesharingové služby v rámci prípadného cezhraničného sporu.

Timesharing – je pre mnohých Slovákov pomerne nový inštitút a akoo obchodný produkt je spojený s dovolenkovými pobytmi v hotelových a iných ubytovacích zariadeniach, ktoré si občan prenajíma na určité vymedzené časové obdobie počas kalendárneho roka, a to na obdobie niekoľkých rokov. Slovenské právo obsahuje úpravu timesharingu v § 55 Občianskeho zákonníka. Predmetné ustanovenie upravuje spotrebiteľskú zmluvu o práve užívať budovu alebo jej časť v časových úsekoch (timeshare). Táto zmluva sa dojednáva medzi spotrebiteľom a dodávateľom práva užívať budovu alebo jej časť na jeden alebo viac určených alebo určiteľných časových období v roku, ktoré nemôžu byť kratšie ako týždeň a  uzatvára sa najmenej na tri roky. Podmienkou jej platnosti je písomná forma, jedno z vyhotovení musí byť v slovenskom jazyku, ak je jej zmluvnou stranou slovenský občan. Uvedená vnútroštátna právna úprava vychádza zo smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 94/47/ES z 26.10.1994 o kúpe práva na sezónne užívanie nehnuteľností.

Nová smernica 2008/122/ES

Pôvodná smernica č. 94/47/EC bola nahradená novou smernicou č. 2008/122/ES zo14. 01.2009 o ochrane spotrebiteľa vo vzťahu k niektorým aspektom zmlúv o dočasnom užívaní ubytovacieho zariadenia (timeshare), o dlhodobých rekreačných produktoch, o ďalšom predaji a o výmene.

Znenie novej smernice č. 2008/122/ES sa značne odlišuje od smernice z roku 1994. Účelom prijatia novej európskej úpravy v oblasti timesharingu bolo posilniť postavenie občana ako spotrebiteľa. Smernica č. 2008/122/ES (ďalej v texte ako „smernica“) vyžaduje od členských štátov EÚ plnú harmonizáciu ich vnútroštátnej legislatívy najmä v súvislosti s predajom, opätovným predajom a dlhodobými rekreačnými produktmi, ako aj s výmenou práv vyplývajúcich z timesharingových zmlúv. Účelom smernice je prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu a dosiahnuť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa zbližovaním  právnych a správnych predpisov členských  štátov, pokiaľ ide o niektoré aspekty uvádzania na trh, predaja a ďalšieho predaje dočasného užívania ubytovacieho zariadenia a dlhodobých rekreačných produktov, ako aj zmlúv o výmene.

V minulosti sa vyskytovali rozdiely v timesharingovej legislatíve členských štátov, napr. španielske súdnictvo napriek zákazu zálohových platieb (tzv. advance payments), ktoré Španielsko zakotvilo aj vo svojom zákone o timesharingových produktoch  z roku 1998, tieto platby timesharingovým spoločnostiam priznávalo ako nárokovateľné. Pokiaľ by občania Slovenskej republiky pristúpili k podpisu predloženej zmluvy týkajúcej sa dovolenky v hotelovom rezorte, plážovom klube a pod., neodporúčam uhrádzať akékoľvek vopred požadované platby. Tieto platby sú v zmysle ust. čl. 9 smernice zakázané. Pokiaľ by sme vychádzali z podmienok Španielska, nakoľko časté timesharingové aktivity, pričom mnohé možno označiť za nejasné a nekalé praktiky, sa realizujú práve na juhu tejto európskej krajiny, zákaz vyžadovania a prijímania zálohových platieb je zakotvený v čl. 11 španielskeho zákona upravujúceho otázku timesharingu označený ako „Prohibición de anticipos“ - zákaz záloh.

Skorý zásah právnika - ochrana vašich práva  peňazí

Článok 6 smernice ustanovuje právo spotrebiteľa - teda subjektu, ktorý uzavrel zmluvu o dočasnom užívaní ubytovacieho zariadenia, o dlhodobom  rekreačnom produkte, o ďalšom  predaji alebo o výmene - odstúpiť od zmluvy v lehote štrnástich kalendárnych dní, a to bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť odo dňa uzavretia zmluvy alebo zmluvy o budúcej  zmluve, alebo odo dňa, kedy spotrebiteľ obdrží zmluvu alebo zmluvu o budúcej zmluve. Pokiaľ by ste na dovolenke prijali ponuku a podpísali timesharingovú zmluvu, neplaťte zálohové platby (ak by sa tak stalo, vyžadujte doklad o zaplatení, na ktorom musia byť uvedené identifikačné údaje príjemcu platby) a okamžite po návrate do vlasti kontaktujte právnika, ktorý vám v danej veci pomôže. Odporúčam, aby ste tak urobili bezodkladne po návrate z dovolenky, ešte počas plynutia lehoty na odstúpenie. Právny poradca vám môže pomôcť v komunikácii s druhým zmluvným partnerom, ako aj v komunikácii s príslušným zahraničným súdnym, spotrebiteľským alebo policajným orgánom - policajným vzhľadom na to, že nie sú ojedinelé prípady, kedy sa sľubná dovolenka v raji skončila precitnutím - podvodom, kedy občan  prišiel o svoje peniaze bez poskytnutie náležitej protihodnoty, príp. zaplatil podstatne viac než je v súlade s právom a dobrými mravmi.  Nie všetky timesharingové spoločnosti podnikajú nekalým spôsobom, avšak je namieste mať sa na pozore a náležite sa oboznámiť so zmluvným partnerom a obsahom zmluvy.

V budúcom čísle sa budeme zaoberať náležitosťami timesharingovej zmluvy, špecifickými prípadmi z praxe a možnosťami riešenia. V prípade, že máte obdobný aktuálny problém, podeľte sa so svojimi skúsenosťami a bezodkladne nás kontaktujte.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk  

Späť

Oceňovanie nehnuteľností

Aké postupy sa používajú pri určovaní ceny nehnuteľnostiPodľa čoho pracujú znalciPrestanú banky vyžadovať znalecké posudky?Čo vplýva na cenu nehnuteľností? Všeobecná hodnota sa určuje podľa niekoľkých spôsobov. Spôsob, akým sa všeobecná hodnota majetku stanovuje, upravuje vyhláška ministerstva spravodlivosti č. 492 /2004 o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.Aké postupy sa používajú pri určovaní ceny nehnuteľnostiPorovnávacia metóda: Pri tomto spôsobe sa porovnávajú nehnuteľnosti alebo stavby rovnakého druhu, porovnateľnej veľkosti..

Inžinierske siete

 Projektovanie nových a rekonštrukcia existujúcich sietíAko začať projektovať stavbu?Ako môžu inžinierske siete ovplyvniť cenu?Overte si možnosť napojenia sa do verejných vedeníPrístup na pozemokMalá radaVodovodPlynovodLežatý rozvodSpád, odvodnenie a čistenie plynovodného potrubiaKanalizáciaAko navrhnúť vnútornú kanalizáciu?Elektrické vedenie V nasledujúcich riadkoch sa budeme venovať inžinierskym sieťam ako faktoru, ktorý môže značne ovplyvniť kúpu, resp. cenu vášho nového príbytku, čo robiť, ak vaše budúce obydlie nie je pripojené na tieto..

Škodcovia a naša domácnosť Škodcovia a naša domácnosť

„Každý rodinný dom či byt by mal pre svojich majiteľov slúžiť predovšetkým ako oáza pokoja a bezpečia. Mnohí ľudia si pri naplnení týchto slov zabezpečia svoju nehnuteľnosť tými najmodernejšími systémami proti vlámaniu. Pritom tá ozajstná bezpečnosť nášho bývania spočíva aj v dostatočnej miere ochrany pred nepovolanými hosťami v našich príbytkoch, ako sú nepríjemný hmyz, či čoraz viac prefíkanejšie hlodavce, ktoré sú nočnou morou každého, kto už musel s týmto druhom návštevy neplánovane bojovať.“ Medzi návštevníkov našich domácností,..

Porozvodové otázniky - spor o vypratanie družtevného bytu

V roku 1977 mi spolu s manželkou bol pridelený družstevný byt, obaja sme boli členmi družstva. Tento byt som nerušene obýval a užíval. Požiadal som družstvo o prevod vlastníctva k tomuto bytu. V apríli a máji roku 2003 mi však zo strany družstva boli doručené výzvy na vydanie bytu, dôvodom bolo, že mojej manželke, s ktorou som neviedol dlhodobo spoločnú domácnosť, bol v roku 1990 pridelený družstvom iný byt a vraj som sa spolu s ňou družstvu písomne zaviazal tento byt odovzdať a presťahovať sa do novoprideleného bytu. V roku 2000 kedy sme sa s manželkou rozvádzali,..

Komunikácia medzi správcom a vlastníkmi bytov - otázka efektivity

„Minulý rok došlo v našom dome ku zmene správy, ktorú pôvodne vykonávalo spoločenstvo vlastníkov. Toto spoločenstvo však stále je registrované ako existujúce. To je pomimo, avšak podstatným problémom je komunikácia so správcovskou spoločnosťou, ktorá spravuje náš dom. V dome, ktorý má dva vchody – predný a zadný - sú vytrhané mnohé svetelné spínače, svetlo možno zapnúť len na niektorých z dvoch poschodí, príp. na prízemí, čo značne komplikuje najmä v tomto zimnom období pohyb po schodoch v dome, navyše mnoho z obyvateľov je vo vyššom veku,..

Premlčanie a preklúzia - môže ísť o byty alebo iné reality či nehnutelnosti?

PremlčaniePreklúzia “Vaše právo je premlčané, nemôžete sa ho dovolávať na súde“. - a podobné vyjadrenia možno počuť z úst vašich faktických alebo potenciálnych zmluvných strán, či iných subjektov. Nastáva čas vytriezvenia a pohľad do očí reality. Premlčanie a preklúzia sú veľmi významné právne inštitúty, ktoré dlžník môže využiť pri svojej obrane, v prípade, ak veriteľ uplatní svoj nárok. V praxi však dochádza k zamieňaniu ich významu. Čo však pre vás znamená, že vaše právo sa premlčalo, či dokonca je prekludované?..

Vlastníte nehnuteľnosť? Nezabudnite na poistenie.

Ako sa stanovuje poistná suma?Kedy je poistenie povinné?Poistenie obytných budovPoistenie domácnostiRozhovor s riaditeľom úseku neživotného poistenia Ing. Martinom GergelymPrečo by si majitelia bytov a domov mali nechať poistiť svoj majetok?Aké druhy poistenia odporúčate klientom, čo sa týka nehnuteľností?Existujú nehnuteľnosti, ktoré jednoducho poistiť nemožno - nevzťahuje sa na nich žiaden druh poistenia?Aký je rozdiel medzi jednotlivými druhmi poistenia, čo sa týka nehnuteľností?Ako má postupovať klient, ktorý si chce nechať poistiť domácnosť alebo nehnuteľnosť?Každý..

Ceny nehnuteľností

Aké sú ceny nehnutelnosti - realitná bublina 2018?

Ako zistiť, či sú nehnuteľnosti nadhodnotené a či kúpou nehnuteľnosti neriskujeme?   Veľmi dobrým zdrojom informácií o tom, či ceny nehnuteľností sú príliš vysoké alebo či sa už nachádzame v oblasti realitnej bubliny a cena za nehnuteľnosť nepredstavuje reálnu hodnotu, ktorú poskytne obytný priestor jej vlastníkovi prostredníctvom možnosti bývania na veľa rokov je kompozitný index, ktorý počíta Národná banka Slovenska.  Ako uvádzajú analytici ÚMS (NBS) ceny nehnuteľností sa v roku 2018 nachádzajú v pásme VZOSTUPU, ďaleko od pásma BUBLINY...


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.