Rodinný spor o dedičstvo - kto dedí a kto nie

Rád by som sa spýtal na možnosť riešenia ohľadne spôsobu vysporiadania nehnuteľného majetku po mojom staršom bratovi, ktorý pred nedávnom zomrel. Jedná sa o rodinný dom s pozemkom. Malý podiel pozemku nadobudol môj starší brat dedením od našej tety ešte predtým, ako sa oženil. Manželstvo bolo bezdetné a v úradných listinách je brat vedený ako jediný majiteľ. Vysporiadanie medzi mnou a mojou sestrou je možné len predajom nehnuteľnosti, na čom sme sa aj dohodli. V prípade, ak by túto nehnuteľnosť dedila aj vdovy po bratovi, predaj nehnuteľnosti by sa skomplikoval jej nesúhlasom. Zaujíma ma, či nehnuteľnosti po bratovi bude dediť jeho manželka - vdova alebo i my súrodenci.

Oskar N., Plachtince

Podstatnou právnou skutočnosťou v súvislosti s dedením, a teda hlavným predpokladom na to, aby sa začalo konanie o dedičstve, je smrť poručiteľa. Dedičstvo sa tak nadobúda smrťou poručiteľa, pričom sa dedí buď zo zákona alebo zo závetu, prípadne z obidvoch týchto dôvodov. Prioritné postavenie pri dedení majú osoby, ktoré sú uvedené v závete. Samozrejme, že musí existovať platný a v zákonom ustanovenej forme spísaný závet. Ak by nenadobudol dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Tiež sa môže vyskytnúť situácia, kedy časť z poručiteľovho majetku zdedí dedič zo závetu. V takom prípade, zvyšná časť pripadne dedičom zo zákona. Dedičstvo, ktoré by nenadobudol žiadny dedič, napr. ak poručiteľ bol osamelou osobou bez rodinných príbuzných, dedičstvo pripadne štátu ako tzv. odúmrť.

Predovšetkým sa treba zaoberať otázkou, či existuje závet po vašom bratovi. Danú záležitosť má na starosti notár poverený súdom na to, aby prejednal dedičstvo po poručiteľovi ako súdny komisár. Notár tak je povinný vykonať lustráciu v notárskom registri závetov, ako aj lustráciu majetku poručiteľa a zistiť okruh osôb, ktoré sú spôsobilé dediť - teda ktoré osoby prichádzajú do úvahy ako dedičia.

Skupiny zákonných dedičov

Zákonný dedičia sa delia na štyri skupiny (A - D):

A. V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomkovia. Keďže ako uvádzate, manželstvo vášho brata bolo bezdetné, v prvej skupine prichádza ako dedič do úvahy jeho manželka - vdova.

B. V druhej skupine - a to pod podmienkou, že nededia poručiteľovi potomkovia - dedí manžel, poručiteľovi rodičia ako aj tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Dedičia patriaci do druhej skupiny dedia rovnakým dielom, avšak manžel vždy najmenej polovicu dedičstva.

C. V tretej skupine - ak nededí manžel ani žiadny z rodičov - dedia rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Ak by niektorý zo súrodencov poručiteľa nededil, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.

D. V štvrtej skupine - ak žiadny dedič nededí v tretej skupine - dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa, a ak nededí žiaden z nich (napr. z dôvodu, že už nežijú), dedia rovnakým dielom ich deti.

... odmietnutie dedičstva

Vy s vašou sestrou ako súrodenci po poručiteľovi dedíte v tretej skupine. Manželka vášho brata tak zdedí zo zákona minimálne polovicu z vami uvádzaných nehnuteľností, a ak ešte žijú vaši spoloční rodičia, tí by mali dediť v druhej skupine. Výnimku by bola situácia, kedy by vaši rodičia odmietli dedičstvo. Ide o možnosť upravenú v § 463 - 468 Občianskeho zákonníka. Odmietnutie dedičstva sa uskutočňuje ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu. Dedič môže dedičstvo odmietnuť aj prostredníctvom svojho zástupcu. Zástupca dediča môže za neho dedičstvo odmietnuť len podľa plnomocenstva, ktoré ho na to výslovne oprávňuje. Dedič je zákonom časovo limitovaný, keďže vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže urobiť len v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť ako i o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť. Dôvodnosť predĺženia tejto lehoty musí dedič preukázať. Odmietnutie dedičstva sa musí vykonať bez akýchkoľvek výhrad alebo podmienok. Rovnako nie je prípustné čo i len čiastočné odmietnutie dedičstva. Ak by k tomu došlo, také vyhlásenia nemajú účinky odmietnutia dedičstva. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva nemožno odvolať.

V každom smere vyčkajte na súdne prejednanie dedičstva, v rámci ktorého zistíte, či váš brat náhodou nezanechal závet. V tom prípade by bolo nevyhnutné sa spravovať v prvom rade dedičmi zo závetu, až následne dedičmi podľa tu vyššie uvedených pravidiel dedenia. Akékoľvek dohoda medzi vami a vašou sestrou o nehnuteľnostiach po vašom bratovi je neprípustná, nezákonná.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

 

Späť

Dvere ako vstupná brána

 „Dvere sú pre každý byt či rodinný dom symbolom ochrany pre vonkajším svetom a dávajú nám pocit súkromia a bezpečia. Nie len že cez ne vchádzame a vychádzame, pozývame dnu našich hostí, ale pri ich prekročení vznikajú prvé dojmy a prezrádzajú nám mnohé o obyvateľoch domu. Žiadny iný element fasády nemá takú možnosť ovplyvniť vzhľad stavby, ako práve vstupné dvere. Ich hlavným účelom a úlohou je absolútna spoľahlivosť a najvyšší stupeň bezpečnosti.“Okná i dvere v byte by sa mali vhodne dopĺňať a pôsobiť harmonicky ako jeden celok. Preto..

Vývoj ponukových cien bytov na prenájom za r. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012

Realitný portál TRH.sk pre svojich návštevníkov pripravil analýzu ponukových cien bytov na prenájom za m2/mes. pre okresy Bratislavy (BA I, BA II, BA III, BA IV a BA V) ako aj pre vybrané lokality z Bratislavy.Analýza je za obdobie rokov 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012 (polročné údaje).Uvedené ceny sú ponukovými cenami za m2, ceny sú samozrejme očistené o extrémy. Kategória sledovaných bytov zahŕňa staršie byty ako aj novostavby. Podrobnejšie aktuálne štatistiky cien nehnuteľností. Okresy Bratislavy: Vybrané..

Kancelárske priestory

Kancelárske priestory sú pre väčšinu z nás miestom, kde trávime podstatnú časť dňa. Za dlhé roky prešli kancelárie a ich vybavenie značným vývojom. Od staručkých zastrčených miestností s písacím strojom a zatuchnutým popolníkom, až po moderný open space s klimatizáciou a mierne hučiacimi monitormi z počítačov. Aké sú hlavné trendy v tejto oblasti, si povieme v nasledujúcich riadkoch. Od parkiet až po open space Už dávno sú preč časy, keď kanceláriám na Slovensku dominovali dve veci, po prvé to boli elektrické rýchlovariče na kávu a praskajúce..

Výber realitného makléra

 Získanie a overenie údajov o sprostredkovateľoviPlatba na sprostredkovanie a kúpuS priateľkou sme v inzercii objavili ponuku realitného makléra, ktorý sprostredkúva byty na predaj. Inzerenta sme kontaktovali a dojednali sme si stretnutie. Boli sme prekvapení, že stretnutie prebehlo nie v kancelárii, ale v malom bare. Dotyčný pán nás poinformoval, následne nám ukázal konkrétny byt. Dohodli sme sa na zálohe na predbežné výdavky v sume 9.500,- Sk, údajne záloha a poplatok za právny servis, a dojednali ďalší postup. Doteraz sa nám nepodarilo s „maklérom“ skontaktovať..

Letné dovolenky v kontexte dočasného užívania ubytovacieho zariadenia a dlhodobého rekreačného produktu - pozor na timesharing

Vážení čitatelia. Letná sezóna a dovolenky sú v plnom prúde a iste mnohí z vás smerujú do svojho vytúženého letoviska k moru. Treba brať zreteľ nielen na nástrahy, akými iste sú páliace slnko, dehydratácia alebo drobné krádeže v letoviskách a okolí, avšak aj na tzv. jedinečné a výhodné ponuky nákupov ubytovania v luxusných hotelových zariadeniach. Áno, nasledujúci článok sa týka tzv. timesharingu a žiaľ, s tým spojenými častými nekalými obchodnými praktikami semi-timesharingových spoločností. V prípade, že budete na dovolenke pozývaní..

Prevod spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti

Sme dvaja súrodenci a po rodičoch sme zdedili na polovicu stavebný pozemok v Bratislave. Moja sestra svoju časť predala, o čom som sa dozvedel až po tom, ako mi to nový vlastník oznámil. Ja som sa chystal na tomto pozemku postaviť dom, ale v tejto situácii neviem, či sa mám do stavby naozaj pustiť. Ako mám ďalej postupovať?  J. N., Bratislava Pre riešenie Vášho problému je rozhodujúce, kto je nadobúdateľom spoluvlastníckeho podielu Vašej sestry na predmetnom pozemku. Ak ním totiž bola blízka osoba Vašej sestry, to znamená v zmysle Občianskeho zákonníka napríklad..

Daň z nehnuteľností

Čo je to daň z nehnuteľností?Vyrubenie daneKto je to daňovník?Predmet daneVýška sadzby daneNovinkyProblematika dane z nehnuteľností je upravená v zákone č.582/2004 Z. z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len "zákon"). V podstate sa teda už tri roky zachováva v pôvodnom stave. Každý rok sa ale dejú jemné úpravy.Čo je to daň z nehnuteľností?  Zákon rozlišuje 3 druhy dane z nehnuteľností:daň z pozemkov,daň zo stavieb,a daň z bytov (kam patria pre účely dane i nebytové priestory v bytovom..

Prečo a ako si správne poistiť nehnuteľnosť

Stalo sa Vám už, že ste počuli o niekom kto prišiel o svoj dom alebo byt? Nečakané nehody ako prasknuté potrubie, požiar alebo spadnutý strom na strechu sa môžu pripliesť do života každému. Každý z Nás si svoju nehnuteľnosť necháva poistiť z rôznych dôvodov. Najčastejšími pocitmi, ktoré nami hýbu sú strach, chtíč po pocite istoty a bezpečia, alebo pre niektorých dokonca prestíž. Sú ale tieto pocity hodné toho, aby sme pravidelne platili sumu, za ktorú snáď nikdy nebudeme musieť vyžadovať protislužbu? ÁNO. Každému..

Real estate quoats - Slovak Nehnutelnosti