Používané stavebné materiály

 Vybrať si svoj byt či rodinný dom, ktorý by zohľadňoval všetky naše požiadavky býva často veľmi ťažkou úlohou. Pri kúpe nehnuteľnosti myslíme na celý rad faktorov ako sú cena, lokalita, či ide o staršiu stavbu alebo novostavbu, ale málo kedy sa zamyslíme nad úlohou materiálu z ktorého bol ten náš vyhliadnutý byt či rodinný dom postavený. Má preto zmysel sa nad takto postavenou otázkou pozastaviť? Verte že určite áno.

Keď sa v päťdesiatych rokoch na Slovensku pomaly začala rozbiehať výstavba pre širšie skupiny obyvateľstva, môžeme podľa prof. Ing. Zuzany Sternovej, PhD. z Výskumno-vývojového ústavu pozemných stavieb hovoriť o štyroch základných materiáloch, ktoré pohltili výstavbu našich príbytkov. Ide predovšetkým o keramickú pálenú hmotu, pórobetón, vrstvový panel, ktorý sa vyrába na báze betónu s ľahkými plnivami a vrstvené konštrukcie. Staršiu výstavbu bytov treba brať skôr ako komplexný problém a nie ako problém jednotlivých materiálov z ktorých boli staršie byty počas niekoľkých desaťročí stavané. Najväčší rozsah výstavby sa totiž v minulosti realizoval v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch, kedy sa ročne stavalo približne 50.000 bytov ročne. Tieto byty sú vybudované predovšetkým veľkopanelovou technológiou. V tomto prevedení je na Slovensku asi 600.000 bytov, ktoré čakajú na urýchlenú obnovu.

Pálená tehla

Pálené murovacie materiály, či už plné pálené tehly a ľahčené dutinové tehly, dnes patria k najpoužívanejším materiálom vyrobeným z prírodnej suroviny. Vyznačujú sa pevnosťou, nosnosťou, tvarovou stálosťou, dobrou tepelnou akumuláciou a malým difúznym odporom. Pri plných pálených tehlách je nutné počítať s tepelnou izoláciou. Tehly sa vyrábajú vypaľovaním z ílov a tehliarskej hliny, z čoho plynie ich základná výhoda a tou sú bohaté ložiská suroviny nachádzajúci sa v prírode. Ich nízke ceny sú ovplyvnené aj polohami tehelní, ktoré sa stavajú v blízkosti zdroja a tým udržujú nízke náklady na výrobu. Požadované vlastnosti konečných produktov ako pevnosť, odolnosť proti poveternostným vplyvom, objemová hustota, atď., ovplyvňujú výrobcovia precíznym percentuálnym zložením výrobných surovín, teplotou a dobou vypaľovania. Klasická pálená tehla má vysokú statickú nosnosť, ustálenú hmotnostnú vlhkosť 0,5 až 1,8 %, je nehorľavá, prepúšťa vodné pary a navyše má dobré zvukovo-izolačné vlastnosti. Tehla je teda vhodná nielen na výstavbu obvodových múrov ale aj vnútorných nosných a deliacich stien. Pretože tieto tehly majú rôzne vlastnosti, delia sa podľa spôsobu použitia do viacerých pevnostných tried označených pevnostnými značkami. Dierované tehly už pri hrúbke 380 mm majú dostatočný tepelný odpor, v prípade že sa použije tepelnoizolačná malta s omietkou v príslušnej hrúbke.

Pórobetón

Na výrobu pórobetónov sa používajú štyri základné druhy surovín, ku ktorým sa pridáva voda. Základné druhy surovín sú spojivo (vápno a cement, ktoré určujú druh pórobetónu), kremičité látky, plynotvorné a penotvorné látky a pomocné suroviny. Hlavným spojivom na výrobu pórobetónov je mleté pálené vápno. Používa sa čerstvé a nehasené, čo umožňuje využiť pri technologickom procese jeho hydratačné teplo. Kvalita vápna na výrobu pórobetónov je určená technickou normou STN EN 459-2. Táto norma existuje najmä preto, lebo jedným z najväčších problémov pri výrobe pórobetónov je nedostatočná a kolísavá kvalita vápna. Ako jeho ďalšia nevýhoda sa uvádza jeho vyššia nasiakavosť ako pri iných materiáloch. Kremičitý piesok na výrobu autoklávovaných pórobetónov môže mať rôzny pôvod. Na Slovensku sa používajú viate piesky. Môžu sa však uplatniť aj rôzne kremičité riečne či pieskovcové a iné piesky. Používané piesky nesmú mať zvýšenú ílovitosť, keďže väčšie množstvo ílu spomaľuje tuhnutie zmesí a znižuje pevnosť pórobetónu. V minulosti pórobetón obsahoval aj rádioaktívny prvok radón. Išlo o pórobetón, ktorý pochádzal z Čiech, ale v súčasnosti by sa tento druh pórobetónu na Slovensku nemal nachádzať.

Vrstvový betón

Tvarovkové murivo z ľahkých betónov je momentálne najviac používané stavivo na murovanie jednak nosných i obvodových múrov, ale aj priečok. Výhodou takéhoto muriva je homogénnosť vo všetkých smeroch a potrebná pevnosť, ľahká manipulácia a v neposlednom rade jednoduché zhotovenie drážok a rýh na osadenie inštalácií. Zásady pri murovaní udáva výrobca tým, či použijeme murivo s perom a drážkou alebo s rovnými čelami. Pri murive s perom a drážkou maltujeme len ložné škáry (dokonca len na hrúbku 2 až 3 mm), čím zjednodušujeme výrobu malty, čiže v konečnom dôsledku sa tým urýchľuje výstavba.

Vrstvená konštrukcia

Pod týmto názvom sa v stavebníctve označujú samonosné veľkoplošné stenové systémy alebo samonosné panelové dielce, ktoré umožňujú ľahkú manipuláciu a montáž, dielenské spracovanie a variabilitu podľa požiadaviek stavebníkov. Panely teda môžu byť vrstvené alebo oceľových rámoch s izoláciou.

Súčasná situácia pri použití materiálov

V súčasnosti ponúka trh veľké množstvo materiálov na výstavbu novostavieb a oproti minulosti sa stavebné materiály zmenili v technologických postupoch. Preto podľa prof. Ing. Zuzany Sternovej PhD., je porovnávanie použitých materiálov v minulosti so súčasnými zbytočné. Podľa jej názoru sa pri súčasnej výstavbe novostavieb obzvlášť nepreferuje určitý druh materiálu a ako ďalej uvádza: „Dnes skôr hovoríme o tom, aké stavebné výrobky môžu byť ponúkané na našom stavebnom trhu a celý tento proces sa deje cez preukazovanie zhody materiálov. Posudzovanie kvality výrobkov podlieha zákonu o stavebných výrobkoch.“ Základnou normou pre dobrý stavebný materiál v súčasnosti je jeho statická bezpečnosť, protipožiarna ochrana, hygienické vlastnosti, užívateľská bezpečnosť, akustická ochrana a úspora energie. Dobrý stavebný materiál musí spĺňať týchto šesť vlastností.

Odolnosť stavebných materiálov sa dnes skúša podľa noriem a smernice Európskej únie č.89/106/ES. Podľa uvedenej smernice by samotná kvalita materiálu z ktorého je postavená novostavba by mala byť taká istá v Bratislave ako aj Bruseli, či inom meste Európskej únie. Zvyšok je už na osobnej preferencii toho ktorého materiálu budúceho vlastníka tej ktorej nehnuteľnosti. Medzi základné faktory preferencie konkrétneho stavebného materiálu patrí napríklad jeho trvalá udržateľnosť a odolnosť. Takže aj v dnešných časoch môžme povedať že medzi najpoužívanejšie a hlavne najpreferovanejšie stavebné materiály patrí keramická pálená tehla, ktorej kvalita a samozrejme že aj cena môže byť vyššia ako u ostatných materiálov. V prípade rodinných domov sa v súčasnosti podľa Sternovej využíva najmä klasická keramická pálená tehla - dierovaná, ďalej je to pórobetón, drevocementové tvarovky a samostatnou kapitolou sú drevostavby pri pasívnych domoch a dynamickejších budovách.

Oveľa dôležitejším faktorom ako preferencia materiálu z ktorého je novostavba postavená je podľa Sternovej zručnosť pracovníkov, ktorí danú novostavbu stavajú. „Dnes oproti minulosti máme rôzne materiály vysokej kvality, takže pracovať by s nimi mali ľudia s odborným vzdelaním. Kvalita nesmie byť len na strane materiálu, ale hlavne na strane robotníka ktorý s daným materiálom pracuje.“ V tejto súvislosti si každý z nás môže urobiť vlastný obraz o tom ako sa stavajú u nás novostavby. Stačí sa len niekedy prejsť okolo partie chlapov, ktorí tú ktorú novostavbu stavajú. Niekedy je to podhľad dobrý, ale niekedy je to pohľad, ktorý nie je hoden žiadneho komentára.

Viac informácií sa dozviete

v relácii  REALITY na TA3


 

Späť

Novinky v prenájme nehnuteľností

Prenájom nehnuteľností je pre mnohých vlastníkov bytov či rodinných domov celkom slušným vedľajším príjmom do rodinného rozpočtu. Nie je žiadnym tajomstvom, že Slováci sú v tomto ohľadne celkom podnikavým národom. A keďže tam, kde sa dajú zarobiť celkom slušné peniaze, ide akosi ruka v ruke aj časté neplnenie si daňovej povinnosti. Aj kvôli tomuto nešváru pripravilo Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (DR SR) novinky, ktoré by mali platiť od budúceho roka 2010. Daňová povinnosť Daňová povinnosť je slovné spojenie, pri ktorom spozornie snáď..

Ekologické bývanie – fikcia alebo realita? Je možné stavať úsporne, zdravo a šetrne k životnému prostrediu?

  Ekologické bývanie – fikcia alebo realita? Je možné stavať úsporne, zdravo a šetrne k životnému prostrediu? Pojem ekológia začína byť v posledných rokoch skloňovaný čoraz častejšie; devastovanie prírody človekom už prináša hmatateľné „ovocie“ a pomaly sa to odráža aj na zdraví ľudskej populácie. Tieto otázky sa začínajú skloňovať aj v oblasti bývania. Dom či byt je miestom, kde so svojou rodinou trávime väčšinu svojho života, spíme tam, vyrastajú tam naše deti. Snaha o vytvorenie zdravého prostredia je tu teda pochopiteľná najmä..

Výtvarné umenie ako okrasa nehnuteľnosti

Pri sťahovaní sa do nového domova si ľudia dávajú záležať na mnohých detailoch. Záleží im na tom, aby sa ich byt alebo dom stal útočiskom. Miestom, ktoré budú milovať a starať sa oň. Jedným z najväčších pomocníkov pri vytváraní žiadanej atmosféry nehnuteľnosti je výtvarné umenie. Dokáže zázraky.Aké druhy výtvarného umenia sú vhodné do Vášho interiéru?Hoci poznáme mnoho odvetví výtvarného umenia, nie každé je vhodné umiestniť do Vášho obytného priestoru. Viete si predstaviť blokovať stred Vašej obývačky veľkou plastickou..

Kúpa bytu a náležitosti kúpnej zmluvy

„Nedodržanie zákonom ustanovenej formy právneho úkonu spôsobuje jeho absolútnu neplatnosť. Absolútna neplatnosť právneho úkonu nastáva priamo zo zákona (ex lege) a pôsobí od začiatku (ex tunc) voči každému. Právne úkony postihnuté absolútnou neplatnosťou nemajú za následok vznik, zmenu ani zánik práv a povinností. Súd musí na túto neplatnosť prihliadať a musí z nej vyvodzovať dôsledky aj bez návrhu z úradnej povinnosti (ex officio).“ (Rozsudok Krajského súdu v Košiciach z 18.03.1999, sp. zn. 5 S 8/98) Podstatné náležitosti kúpnej zmluvy Podstatné..

Prevod spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti

Sme dvaja súrodenci a po rodičoch sme zdedili na polovicu stavebný pozemok v Bratislave. Moja sestra svoju časť predala, o čom som sa dozvedel až po tom, ako mi to nový vlastník oznámil. Ja som sa chystal na tomto pozemku postaviť dom, ale v tejto situácii neviem, či sa mám do stavby naozaj pustiť. Ako mám ďalej postupovať?  J. N., Bratislava Pre riešenie Vášho problému je rozhodujúce, kto je nadobúdateľom spoluvlastníckeho podielu Vašej sestry na predmetnom pozemku. Ak ním totiž bola blízka osoba Vašej sestry, to znamená v zmysle Občianskeho zákonníka napríklad..

Nájomná zmluva I.

Rada by som dala do prenájmu môj byt, lebo sa chystám odcestovať do cudziny na brigádu. V byte býva so mnou moja sestra, neviem či je možné prenajať napr. len jednu - dve izby. Aké sú moje práva, povinnosti v súvislosti s nájmom, musí byť zmluva písomná alebo stačí ústna dohoda? Ďakujem za odpoveď.Inge T., Považská BystricaNájomná zmluva je dvoj a viacstranný právny vzťah, v rámci ktorého prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne užíval alebo z nej bral aj úžitky, pričom prenajímateľ je povinný prenechať prenajatú vec nájomcovi..

Máte drahú hypotéku? Vymeňte ju!

Nie ste spokojní s aktuálnymi podmienkami vašej hypotéky? Nahraďte ju Flexihypotékou od VÚB banky s lepšou úrokovou sadzbou a bez poplatku za poskytnutie. Roman zo Senca dostal vo februári po piatich rokoch splácania hypotéky od svojej starej banky oznámenie o novej úrokovej sadzbe. Úrok bol 5,7% ročne, čo bolo približne toľko ako doteraz. Roman však dnes zarába viac, ako v čase, keď si bral úver, a so sadzbou tak nebol spokojný. „Navštívil som preto pobočku VÚB banky a oni ponúkli mi o percento lepší úrok. Nad..

Kúpte si pozemok, pretože ... (TRH Nehnutelnosti)

Prečo si vybrať open space kancelárie: nová teória activity-based workplace

V posledných rokoch sa nie len väčšie úspešné firmy ale aj takzvaní podnikatelia na voľnej nohe usilujú o navodenie produktívnej atmosféry pri práci. Open space kancelárie sú pre pracujúcich ľudí v mnohom veľkým prínosom a to či už máte firmu s množstvom zamestnancov, alebo ste podnikateľ, ktorému sa nedarí zachovať motiváciu na gauči vo vlastnom byte. Otvorené priestory kancelárií, ktoré minimalizujú možnosti vytvoriť si súkromné priestory, odstraňujú steny a dvere, sa v histórii prvýkrát uplatnili niekde v 50.-tych..