Používané stavebné materiály

 Vybrať si svoj byt či rodinný dom, ktorý by zohľadňoval všetky naše požiadavky býva často veľmi ťažkou úlohou. Pri kúpe nehnuteľnosti myslíme na celý rad faktorov ako sú cena, lokalita, či ide o staršiu stavbu alebo novostavbu, ale málo kedy sa zamyslíme nad úlohou materiálu z ktorého bol ten náš vyhliadnutý byt či rodinný dom postavený. Má preto zmysel sa nad takto postavenou otázkou pozastaviť? Verte že určite áno.

Keď sa v päťdesiatych rokoch na Slovensku pomaly začala rozbiehať výstavba pre širšie skupiny obyvateľstva, môžeme podľa prof. Ing. Zuzany Sternovej, PhD. z Výskumno-vývojového ústavu pozemných stavieb hovoriť o štyroch základných materiáloch, ktoré pohltili výstavbu našich príbytkov. Ide predovšetkým o keramickú pálenú hmotu, pórobetón, vrstvový panel, ktorý sa vyrába na báze betónu s ľahkými plnivami a vrstvené konštrukcie. Staršiu výstavbu bytov treba brať skôr ako komplexný problém a nie ako problém jednotlivých materiálov z ktorých boli staršie byty počas niekoľkých desaťročí stavané. Najväčší rozsah výstavby sa totiž v minulosti realizoval v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch, kedy sa ročne stavalo približne 50.000 bytov ročne. Tieto byty sú vybudované predovšetkým veľkopanelovou technológiou. V tomto prevedení je na Slovensku asi 600.000 bytov, ktoré čakajú na urýchlenú obnovu.

Pálená tehla

Pálené murovacie materiály, či už plné pálené tehly a ľahčené dutinové tehly, dnes patria k najpoužívanejším materiálom vyrobeným z prírodnej suroviny. Vyznačujú sa pevnosťou, nosnosťou, tvarovou stálosťou, dobrou tepelnou akumuláciou a malým difúznym odporom. Pri plných pálených tehlách je nutné počítať s tepelnou izoláciou. Tehly sa vyrábajú vypaľovaním z ílov a tehliarskej hliny, z čoho plynie ich základná výhoda a tou sú bohaté ložiská suroviny nachádzajúci sa v prírode. Ich nízke ceny sú ovplyvnené aj polohami tehelní, ktoré sa stavajú v blízkosti zdroja a tým udržujú nízke náklady na výrobu. Požadované vlastnosti konečných produktov ako pevnosť, odolnosť proti poveternostným vplyvom, objemová hustota, atď., ovplyvňujú výrobcovia precíznym percentuálnym zložením výrobných surovín, teplotou a dobou vypaľovania. Klasická pálená tehla má vysokú statickú nosnosť, ustálenú hmotnostnú vlhkosť 0,5 až 1,8 %, je nehorľavá, prepúšťa vodné pary a navyše má dobré zvukovo-izolačné vlastnosti. Tehla je teda vhodná nielen na výstavbu obvodových múrov ale aj vnútorných nosných a deliacich stien. Pretože tieto tehly majú rôzne vlastnosti, delia sa podľa spôsobu použitia do viacerých pevnostných tried označených pevnostnými značkami. Dierované tehly už pri hrúbke 380 mm majú dostatočný tepelný odpor, v prípade že sa použije tepelnoizolačná malta s omietkou v príslušnej hrúbke.

Pórobetón

Na výrobu pórobetónov sa používajú štyri základné druhy surovín, ku ktorým sa pridáva voda. Základné druhy surovín sú spojivo (vápno a cement, ktoré určujú druh pórobetónu), kremičité látky, plynotvorné a penotvorné látky a pomocné suroviny. Hlavným spojivom na výrobu pórobetónov je mleté pálené vápno. Používa sa čerstvé a nehasené, čo umožňuje využiť pri technologickom procese jeho hydratačné teplo. Kvalita vápna na výrobu pórobetónov je určená technickou normou STN EN 459-2. Táto norma existuje najmä preto, lebo jedným z najväčších problémov pri výrobe pórobetónov je nedostatočná a kolísavá kvalita vápna. Ako jeho ďalšia nevýhoda sa uvádza jeho vyššia nasiakavosť ako pri iných materiáloch. Kremičitý piesok na výrobu autoklávovaných pórobetónov môže mať rôzny pôvod. Na Slovensku sa používajú viate piesky. Môžu sa však uplatniť aj rôzne kremičité riečne či pieskovcové a iné piesky. Používané piesky nesmú mať zvýšenú ílovitosť, keďže väčšie množstvo ílu spomaľuje tuhnutie zmesí a znižuje pevnosť pórobetónu. V minulosti pórobetón obsahoval aj rádioaktívny prvok radón. Išlo o pórobetón, ktorý pochádzal z Čiech, ale v súčasnosti by sa tento druh pórobetónu na Slovensku nemal nachádzať.

Vrstvový betón

Tvarovkové murivo z ľahkých betónov je momentálne najviac používané stavivo na murovanie jednak nosných i obvodových múrov, ale aj priečok. Výhodou takéhoto muriva je homogénnosť vo všetkých smeroch a potrebná pevnosť, ľahká manipulácia a v neposlednom rade jednoduché zhotovenie drážok a rýh na osadenie inštalácií. Zásady pri murovaní udáva výrobca tým, či použijeme murivo s perom a drážkou alebo s rovnými čelami. Pri murive s perom a drážkou maltujeme len ložné škáry (dokonca len na hrúbku 2 až 3 mm), čím zjednodušujeme výrobu malty, čiže v konečnom dôsledku sa tým urýchľuje výstavba.

Vrstvená konštrukcia

Pod týmto názvom sa v stavebníctve označujú samonosné veľkoplošné stenové systémy alebo samonosné panelové dielce, ktoré umožňujú ľahkú manipuláciu a montáž, dielenské spracovanie a variabilitu podľa požiadaviek stavebníkov. Panely teda môžu byť vrstvené alebo oceľových rámoch s izoláciou.

Súčasná situácia pri použití materiálov

V súčasnosti ponúka trh veľké množstvo materiálov na výstavbu novostavieb a oproti minulosti sa stavebné materiály zmenili v technologických postupoch. Preto podľa prof. Ing. Zuzany Sternovej PhD., je porovnávanie použitých materiálov v minulosti so súčasnými zbytočné. Podľa jej názoru sa pri súčasnej výstavbe novostavieb obzvlášť nepreferuje určitý druh materiálu a ako ďalej uvádza: „Dnes skôr hovoríme o tom, aké stavebné výrobky môžu byť ponúkané na našom stavebnom trhu a celý tento proces sa deje cez preukazovanie zhody materiálov. Posudzovanie kvality výrobkov podlieha zákonu o stavebných výrobkoch.“ Základnou normou pre dobrý stavebný materiál v súčasnosti je jeho statická bezpečnosť, protipožiarna ochrana, hygienické vlastnosti, užívateľská bezpečnosť, akustická ochrana a úspora energie. Dobrý stavebný materiál musí spĺňať týchto šesť vlastností.

Odolnosť stavebných materiálov sa dnes skúša podľa noriem a smernice Európskej únie č.89/106/ES. Podľa uvedenej smernice by samotná kvalita materiálu z ktorého je postavená novostavba by mala byť taká istá v Bratislave ako aj Bruseli, či inom meste Európskej únie. Zvyšok je už na osobnej preferencii toho ktorého materiálu budúceho vlastníka tej ktorej nehnuteľnosti. Medzi základné faktory preferencie konkrétneho stavebného materiálu patrí napríklad jeho trvalá udržateľnosť a odolnosť. Takže aj v dnešných časoch môžme povedať že medzi najpoužívanejšie a hlavne najpreferovanejšie stavebné materiály patrí keramická pálená tehla, ktorej kvalita a samozrejme že aj cena môže byť vyššia ako u ostatných materiálov. V prípade rodinných domov sa v súčasnosti podľa Sternovej využíva najmä klasická keramická pálená tehla - dierovaná, ďalej je to pórobetón, drevocementové tvarovky a samostatnou kapitolou sú drevostavby pri pasívnych domoch a dynamickejších budovách.

Oveľa dôležitejším faktorom ako preferencia materiálu z ktorého je novostavba postavená je podľa Sternovej zručnosť pracovníkov, ktorí danú novostavbu stavajú. „Dnes oproti minulosti máme rôzne materiály vysokej kvality, takže pracovať by s nimi mali ľudia s odborným vzdelaním. Kvalita nesmie byť len na strane materiálu, ale hlavne na strane robotníka ktorý s daným materiálom pracuje.“ V tejto súvislosti si každý z nás môže urobiť vlastný obraz o tom ako sa stavajú u nás novostavby. Stačí sa len niekedy prejsť okolo partie chlapov, ktorí tú ktorú novostavbu stavajú. Niekedy je to podhľad dobrý, ale niekedy je to pohľad, ktorý nie je hoden žiadneho komentára.

Viac informácií sa dozviete

v relácii  REALITY na TA3


 

Späť

Môžu esenciálne oleje zvyšovať kvalitu bývania - nehnutelnosti?

Súvisia nehnutelnosti a aromatické esenciálne oleje? Na prvý pohľad sa zdá, že tieto dva pojmy nemajú nič spoločné, no keď si predstavíte, že byt, dom, či chata, ale aj kancelársky priestor, garáž a pivnica sú miesta, kde sa pohybujú ľudia a trávia v nich prevažnú časť svojho života. Zároveň reality predstavujú významnú časť majetku ich vlastníkov a veľmi dobre uchovávajú svoju hodnotu. Toto všetko sú dôvody uvedomiť si, pri čom všetkom nám môžu napomáhať éterické oleje, tieto vzácne dary prírody, ak poznáme..

Vklad do katastra nehnutelnosti. Návrh na vklad nehnuteľnosti, priebeh procesu a ktoré dokumenty sú k nemu potrebné

Katastrálne konanie završuje proces prevodu vlastníckeho práva z prevádzajúceho na nadobúdateľa a je dôležitou časťou tohto procesu spolu s uzavretím samotnej scudzovacej zmluvy. Tento článok dá v tejto súvislosti podrobnú odpoveď na nasledovné otázky:   - Prečo je po uzavretí zmluvy potrebné ešte podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnutelnosti po kúpe nehnuteľnosti? - Čo musí obsahovať návrh na vklad a kam ho podať? - Aké prílohy musia byť k návrhu na vklad priložené? (skúsenosti z katastra nehnutelnosti..

Prístupová cesta k nehnutelnosti - predchádzanie problémom ohľadom nehnuteľnosti

Kúpa pozemku je úkon, ktorý si vyžaduje pozornosť a obozretnosť oboch zainteresovaných strán; je pomerne ľahké dopustiť sa chýb, ktoré sa spätne nedajú napraviť a ak prehliadneme isté skutočnosti, je možné nielen to, že vzniknú okolnosti, ktoré výrazne znížia cenu predmetného pozemku, ale i to, že vznikne patová situácia, výsledkom ktorej bude jeho nevyužiteľnosť, ktorá vyústi do následnej nepredajnosti. Bratislava ale aj iné mestá sú toho príkladom. Opäť teda platí, že je nutné zodpovedne preveriť nielen každý detail kúpnopredajnej zmluvy,..

Zvláštny duch podkrovia

 Ako vystaviť podkrovie?Od čoho závisí konečná podoba?Typy striechPodlaha v podkrovíZaizolujte dôkladneVykurovanie a teplá vodaMateriály na výstavbuHrajte sa so svetlomSvetlo prenikajúce cez štítyHra s tieňom, farbami a drevom Kto už v podkroví býval, pozná ten neopísateľný pocit slobody, nekonvenčnosti a tajomna, plný svetla a priestoru. Akoby tam zastal čas a človek tam nepatril ani do neba, ani na zem. Podkrovie vonkoncom nemusí a ani neslúži výhradne na bývanie. Jeho definícia môže byť niekedy odlišná či celkom výnimočná. Niekto si tam suší vypraté..

Ako predísť podvodu pri podpise zmluvy o kúpe nehnutelnosti - prevencia rizika podvodu na nehnuteľnosti

V rámci každodenného života si mnohí z nás ani neuvedomujú, koľko zmlúv uzavrú za jediný deň. Stačí pritom ísť na nákup, odviesť sa hromadným dopravným prostriedkom, či taxíkom a pod. Popri všetkých týchto činnostiach boli uzavreté zmluvy, avšak bez osobitnej písomnej formy. Písomná forma je nevyhnutná najmä pre tie zmluvy, ktoré si vyžadujú z pohľadu zmluvných strán vyššiu mieru právnej istoty. Navyše aj priamo zákon pre niektoré zmluvy vyžaduje povinne písomnú formu, pričom typickým príkladom môžu byť zmluvy o prevode..

Občianska a trestná zodpovednosť za protiprávne obmedzovanie práv užívať nehnuteľnosť

„Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva. Dedenie sa zaručuje. Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných a v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom. Výkon vlastníckych práv nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.“ (Ústava Slovenskej republiky, článok 20 ods. 1 a 3)  V roku 1993 som uzavrela manželstvo..

Vznik nároku na províziu za sprostredkovanie predaja nehnutelnosti

Kedy vzniká realitnej kancelárii ako sprostredkovateľovi nárok na províziu za predaj nehnutelnosti? Podstata sprostredkovateľskej zmluvy spočíva v tom, že sprostredkovateľ obstará pre záujemcu uzavretie určitej zmluvy za odplatu. Pokiaľ ide konkrétne o sprostredkovanie predaja nehnutelnosti, zmluva, ktorej uzavretie sprostredkovateľ pre záujemcu obstaráva, je kúpnou zmluvou o prevode nehnutelnosti. Zákonné znenie podľa Občianskeho zákonníkaV zmysle ustanovenia § 774 Občianskeho zákonníka platí, že odmena (v praxi skôr označovaná..

Prevod vlastníctva bytu a poplatková povinnosť

 V roku 2003 sme sa s manželom rozhodli odkúpiť do osobného vlastníctva obecný byt, v ktorom sme ako nájomníci bývali od roku 1974. Odpredaj bytu sa uskutočnil medzi nami a mestskou časťou prostredníctvom správcovskej spoločnosti, ktorá od nás požadovala peňažné úhrady v súvislosti s poplatkami spojenými s vkladom nášho vlastníctva do katastra nehnuteľností, ďalej manipulačný poplatok za vyhotovenie zmluvy a ešte i poplatok za zmluvu o výkone správy, išlo o sumu vo výške cca 7.000 Sk. Neskôr som sa od známej dozvedela, že časť týchto poplatkov sme..

Prečo si vybrať open space kancelárie: nová teória activity-based workplace

Otvorené priestory kancelárií, ktoré minimalizujú možnosti vytvoriť si súkromné priestory, odstraňujú steny a dvere, sa v histórii prvýkrát uplatnili niekde v 50.-tych rokoch minulého storočia. Existoval na to dobrý dôvod: odborníci a vrcholoví manažéri predpokladali, že otvorené kancelárske pôdorysy majú tendenciu podporovať spoluprácu medzi zamestnancami, pretože nedostatok fyzických bariér podporuje zvýšenú interakciu. Svetové spoločnosti ako Google či Facebook plne podporujú teóriu open space. Idea sa stala hlavnou filozofiou..

Ceny nehnuteľností

Dom na predaj

Dom na predaj