Protiprávne konanie s realitami zakladá (nielen) bezdôvodné obohatenie

Exkluzivita zmluvy musí byť dodržaná

Zmluvný vzťah s realitnou kanceláriou bol uzavretý s rozväzovacou doložkou, podľa ktorej pokiaľ táto realitná kancelária do určitého termínu neobstará predaj vášho pozemku, zmluva zaniká a vy nie ste viac viazaní jej ustanoveniami. Predpokladám, že pre prípad porušenia v zmluve dojednanej exkluzivity bola dojedaná zmluvná sankcia. Pokiaľ by ste pristúpili na ponuku vami uvádzaného občana, porušili by ste zmluvu uzavretú s realitnou kanceláriou.

Skutočnosť, že vás vyhľadal údajný klient realitnej kancelárie a prejavil svoj záujem o kúpu vášho pozemku, ešte nezakladá tomuto občanovi právo na kúpu pozemku, príp. nejakú viazanosť vašej osoby voči nemu v súvislosti s predajom. To, že dotyčný občan vám poskytol peňažné plnenie vo výške 2.000 eur, ktoré označujete ako tzv. zálohu za predaj pozemku, nezakladá žiadny vzťah medzi vami (resp. vašou matku) a týmto občanom. To isté nevylučuje ani fakt, že ste sumu prijali a jej poskytovateľovi ste podpísali príjmový pokladničný blok. Nakoľko sprostredkovanie predaja a kúpy nehnuteľností je predmetom podnikania realitnej kancelárie, zmluva s ňou uzavretá sa pravdepodobne spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.). Obchodný zákonník ustanovuje, že zmluva vyžaduje pre svoju platnosť písomnú formu v prípadoch ustanovených v zákone, alebo keď aspoň jedna strana pri rokovaní o uzavretí zmluvy prejaví vôľu, aby sa zmluva uzavrela v písomnej forme. Nakoľko predmetom zmluvného vzťahu je nehnuteľnosť - pozemok, zmluva musí mať vždy písomnú formu.

Konanie vami uvádzaného záujemcu o kúpu pozemku je s prihliadnutím na zákon, čisté obchodné praktiky viac než neštandardný a zakladá dôvodnú pochybnosť o tejto osobe. V prvom rade treba vychádzať z toho, že vám predmetnú sumu pravdepodobne nanútil napriek informácii, že máte platnú zmluvu s realitnou kanceláriou a pozemok tak nemôžete predať mimo realitnej kancelárie ako vášho zmluvného partnera. Otáznym zostáva, prečo ste pristúpili k podpísaniu príjmového pokladničného dokladu. Neuvádzate, že by sa dotyčný záujemca predstavil ako osoba podnikajúca s nehnuteľnosťami.

Nie je zmluva, nie je zmluvný vzťah

Nakoľko so záujemcom o kúpu pozemku nemáte uzavretú písomnú zmluvu, predmetom ktorej by bol predaj predmetného pozemku, nie je dôvod na obavy. Správanie záujemcu je rozporné so zákonom, pokiaľ vychádzame z vami uvedených údajov (vyhrážanie žalobou, fyzickým násilím). Prevzatie sumy 2.000 eur na vašej strane zakladá z občianskoprávneho hľadiska tzv. bezdôvodné obohatenie, ktoré vzniká z nasledovných dôvodov:

1. plnením bez právneho dôvodu

2. plnením z neplatného právneho úkonu

3. plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol

4. ako majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov

Na veci nemení, že ste peniaze sami od záujemcu nežiadali. Zákon beztak uvedený stav hodnotí ako bezdôvodné obohatenie, a to sa musí vydať tomu, na úkor koho sa získalo. V danej súvislosti (hrozba žalobou) vám odporúčam zaslať predmetnú sumu na účet záujemcu (pokiaľ máte vedomosť o čísle účtu), prípadne vrátiť mu ju iným preukázateľným spôsobom, ktorý vám pre prípad súdneho konania poslúži ako dôkazný prostriedok o tom, že peniaze ste vrátili.

Trestnoprávna dohra nie je vylúčená

Pokiaľ ide o vyhrážku násilím, k tomu uvádzam, že postup záujemcu zakladá podozrenie z protiprávneho konania a môže konkrétne ísť o trestný čin nebezpečného vyhrážania v zmysle ust. § 360 zákona č. 2002005 Z. z., Trestný zákon. Menovaného trestného činu sa dopustí ten, kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu. V prípade preukázania skutku páchateľovi môže hroziť sankcia v podobe trestu odňatia slobody až na jeden rok.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

 

Späť

Môžu esenciálne oleje zvyšovať kvalitu bývania - nehnutelnosti?

Súvisia nehnutelnosti a aromatické esenciálne oleje? Na prvý pohľad sa zdá, že tieto dva pojmy nemajú nič spoločné, no keď si predstavíte, že byt, dom, či chata, ale aj kancelársky priestor, garáž a pivnica sú miesta, kde sa pohybujú ľudia a trávia v nich prevažnú časť svojho života. Zároveň reality predstavujú významnú časť majetku ich vlastníkov a veľmi dobre uchovávajú svoju hodnotu. Toto všetko sú dôvody uvedomiť si, pri čom všetkom nám môžu napomáhať éterické oleje, tieto vzácne dary prírody, ak poznáme..

Vklad do katastra nehnutelnosti. Návrh na vklad nehnuteľnosti, priebeh procesu a ktoré dokumenty sú k nemu potrebné

Katastrálne konanie završuje proces prevodu vlastníckeho práva z prevádzajúceho na nadobúdateľa a je dôležitou časťou tohto procesu spolu s uzavretím samotnej scudzovacej zmluvy. Tento článok dá v tejto súvislosti podrobnú odpoveď na nasledovné otázky:   - Prečo je po uzavretí zmluvy potrebné ešte podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnutelnosti po kúpe nehnuteľnosti? - Čo musí obsahovať návrh na vklad a kam ho podať? - Aké prílohy musia byť k návrhu na vklad priložené? (skúsenosti z katastra nehnutelnosti..

Prístupová cesta k nehnutelnosti - predchádzanie problémom ohľadom nehnuteľnosti

Kúpa pozemku je úkon, ktorý si vyžaduje pozornosť a obozretnosť oboch zainteresovaných strán; je pomerne ľahké dopustiť sa chýb, ktoré sa spätne nedajú napraviť a ak prehliadneme isté skutočnosti, je možné nielen to, že vzniknú okolnosti, ktoré výrazne znížia cenu predmetného pozemku, ale i to, že vznikne patová situácia, výsledkom ktorej bude jeho nevyužiteľnosť, ktorá vyústi do následnej nepredajnosti. Bratislava ale aj iné mestá sú toho príkladom. Opäť teda platí, že je nutné zodpovedne preveriť nielen každý detail kúpnopredajnej zmluvy,..

Živnostník a hypotekárny úver

Úvery z bankových inštitúcií sú v dnešnej dobe jednou z najčastejších a najobľúbenejších foriem ako si prefinancovať vlastné bývanie. Stále stúpajúce ceny nehnuteľností majú za následok, že len málokto si môže nové bývanie financovať z vlastných zdrojov. Zo širokého spektra bankových služieb si už dnes  na Slovensku vyberie takmer každý. Spotrebné, bezúčelové, hypotekárne – výber úverov je skutočne široký, stačí si len správne vybrať. Nad akým úverom však môžu rozmýšľať živnostníci, na čo ho môžu použiť a čo je k jeho vybaveniu..

Ako predísť podvodu pri podpise zmluvy o kúpe nehnutelnosti - prevencia rizika podvodu na nehnuteľnosti

V rámci každodenného života si mnohí z nás ani neuvedomujú, koľko zmlúv uzavrú za jediný deň. Stačí pritom ísť na nákup, odviesť sa hromadným dopravným prostriedkom, či taxíkom a pod. Popri všetkých týchto činnostiach boli uzavreté zmluvy, avšak bez osobitnej písomnej formy. Písomná forma je nevyhnutná najmä pre tie zmluvy, ktoré si vyžadujú z pohľadu zmluvných strán vyššiu mieru právnej istoty. Navyše aj priamo zákon pre niektoré zmluvy vyžaduje povinne písomnú formu, pričom typickým príkladom môžu byť zmluvy o prevode..

Občianska a trestná zodpovednosť za protiprávne obmedzovanie práv užívať nehnuteľnosť

„Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva. Dedenie sa zaručuje. Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných a v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom. Výkon vlastníckych práv nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.“ (Ústava Slovenskej republiky, článok 20 ods. 1 a 3)  V roku 1993 som uzavrela manželstvo..

Vznik nároku na províziu za sprostredkovanie predaja nehnutelnosti

Kedy vzniká realitnej kancelárii ako sprostredkovateľovi nárok na províziu za predaj nehnutelnosti? Podstata sprostredkovateľskej zmluvy spočíva v tom, že sprostredkovateľ obstará pre záujemcu uzavretie určitej zmluvy za odplatu. Pokiaľ ide konkrétne o sprostredkovanie predaja nehnutelnosti, zmluva, ktorej uzavretie sprostredkovateľ pre záujemcu obstaráva, je kúpnou zmluvou o prevode nehnutelnosti. Zákonné znenie podľa Občianskeho zákonníkaV zmysle ustanovenia § 774 Občianskeho zákonníka platí, že odmena (v praxi skôr označovaná..

Zúženie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Mam problém ktorý by som potreboval nejako rozlúsknuť a vyriešiť. Som slepec, invalidný dôchodca a s manželkou nežijem v spoločnej domácnosti, predali sme dom a každý si ideme riešiť svoju bytovú otázku. S manželkou nebývame v spoločnej domácnosti, deti si ona dala napísať na seba čo už ľutujem. Potrebujem si riešiť bytovú otázku a mám byt, ktorý chcem kúpiť, lebo dom čo sme mali spolu, sme predali a jediný záznam o tom je jedine kúpno - predajná zmluva. A zvyšné veci medzi nami sú jedine v ústnej forme. Ide mi jedine o to ako ošetriť aby nemala nárok..

Prečo si vybrať open space kancelárie: nová teória activity-based workplace

Otvorené priestory kancelárií, ktoré minimalizujú možnosti vytvoriť si súkromné priestory, odstraňujú steny a dvere, sa v histórii prvýkrát uplatnili niekde v 50.-tych rokoch minulého storočia. Existoval na to dobrý dôvod: odborníci a vrcholoví manažéri predpokladali, že otvorené kancelárske pôdorysy majú tendenciu podporovať spoluprácu medzi zamestnancami, pretože nedostatok fyzických bariér podporuje zvýšenú interakciu. Svetové spoločnosti ako Google či Facebook plne podporujú teóriu open space. Idea sa stala hlavnou filozofiou..

Ceny nehnuteľností

Dom na predaj

Stavebné sporenie a Euro

V prípade zavedenia Eura na Slovensku sa už toho popísalo veľa. Poslednou témou týchto dní, je napríklad duálne zobrazovanie cien v obchodoch. My vám však ponúkame informácie, ktoré sú pri zavedení tejto meny taktiež dôležité. Veľa spoluobčanov si na svoje bývanie sporí prostredníctvom stavebného sporenia. Ako to bude v prípade zavedenia Eura a jeho vplyvu na stavebné sporenie, sa dozviete v nasledujúcich riadkoch ktoré vám pomôžu sa lepšie zorientovať v tejto problematike.Kto a ako si sporíPribližne tretina občanov Slovenskej republiky má uzatvorenú zmluvu..