Protiprávne konanie s realitami zakladá (nielen) bezdôvodné obohatenie

Exkluzivita zmluvy musí byť dodržaná

Zmluvný vzťah s realitnou kanceláriou bol uzavretý s rozväzovacou doložkou, podľa ktorej pokiaľ táto realitná kancelária do určitého termínu neobstará predaj vášho pozemku, zmluva zaniká a vy nie ste viac viazaní jej ustanoveniami. Predpokladám, že pre prípad porušenia v zmluve dojednanej exkluzivity bola dojedaná zmluvná sankcia. Pokiaľ by ste pristúpili na ponuku vami uvádzaného občana, porušili by ste zmluvu uzavretú s realitnou kanceláriou.

Skutočnosť, že vás vyhľadal údajný klient realitnej kancelárie a prejavil svoj záujem o kúpu vášho pozemku, ešte nezakladá tomuto občanovi právo na kúpu pozemku, príp. nejakú viazanosť vašej osoby voči nemu v súvislosti s predajom. To, že dotyčný občan vám poskytol peňažné plnenie vo výške 2.000 eur, ktoré označujete ako tzv. zálohu za predaj pozemku, nezakladá žiadny vzťah medzi vami (resp. vašou matku) a týmto občanom. To isté nevylučuje ani fakt, že ste sumu prijali a jej poskytovateľovi ste podpísali príjmový pokladničný blok. Nakoľko sprostredkovanie predaja a kúpy nehnuteľností je predmetom podnikania realitnej kancelárie, zmluva s ňou uzavretá sa pravdepodobne spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.). Obchodný zákonník ustanovuje, že zmluva vyžaduje pre svoju platnosť písomnú formu v prípadoch ustanovených v zákone, alebo keď aspoň jedna strana pri rokovaní o uzavretí zmluvy prejaví vôľu, aby sa zmluva uzavrela v písomnej forme. Nakoľko predmetom zmluvného vzťahu je nehnuteľnosť - pozemok, zmluva musí mať vždy písomnú formu.

Konanie vami uvádzaného záujemcu o kúpu pozemku je s prihliadnutím na zákon, čisté obchodné praktiky viac než neštandardný a zakladá dôvodnú pochybnosť o tejto osobe. V prvom rade treba vychádzať z toho, že vám predmetnú sumu pravdepodobne nanútil napriek informácii, že máte platnú zmluvu s realitnou kanceláriou a pozemok tak nemôžete predať mimo realitnej kancelárie ako vášho zmluvného partnera. Otáznym zostáva, prečo ste pristúpili k podpísaniu príjmového pokladničného dokladu. Neuvádzate, že by sa dotyčný záujemca predstavil ako osoba podnikajúca s nehnuteľnosťami.

Nie je zmluva, nie je zmluvný vzťah

Nakoľko so záujemcom o kúpu pozemku nemáte uzavretú písomnú zmluvu, predmetom ktorej by bol predaj predmetného pozemku, nie je dôvod na obavy. Správanie záujemcu je rozporné so zákonom, pokiaľ vychádzame z vami uvedených údajov (vyhrážanie žalobou, fyzickým násilím). Prevzatie sumy 2.000 eur na vašej strane zakladá z občianskoprávneho hľadiska tzv. bezdôvodné obohatenie, ktoré vzniká z nasledovných dôvodov:

1. plnením bez právneho dôvodu

2. plnením z neplatného právneho úkonu

3. plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol

4. ako majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov

Na veci nemení, že ste peniaze sami od záujemcu nežiadali. Zákon beztak uvedený stav hodnotí ako bezdôvodné obohatenie, a to sa musí vydať tomu, na úkor koho sa získalo. V danej súvislosti (hrozba žalobou) vám odporúčam zaslať predmetnú sumu na účet záujemcu (pokiaľ máte vedomosť o čísle účtu), prípadne vrátiť mu ju iným preukázateľným spôsobom, ktorý vám pre prípad súdneho konania poslúži ako dôkazný prostriedok o tom, že peniaze ste vrátili.

Trestnoprávna dohra nie je vylúčená

Pokiaľ ide o vyhrážku násilím, k tomu uvádzam, že postup záujemcu zakladá podozrenie z protiprávneho konania a môže konkrétne ísť o trestný čin nebezpečného vyhrážania v zmysle ust. § 360 zákona č. 2002005 Z. z., Trestný zákon. Menovaného trestného činu sa dopustí ten, kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu. V prípade preukázania skutku páchateľovi môže hroziť sankcia v podobe trestu odňatia slobody až na jeden rok.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

 

Späť

Škôlka - Bratislava a v iných veľkých mestách

Čo sa Vám vybaví, keď vidíte škôlku alebo len napísané slovo škôlka? Spomienka na detstvo, či zabudnutá povinnosť vyzdvihnúť dieťa.. Škôlka ale aj jasle pritom súvisia s bývaním a je veľkou výhodou mať škôlku poruke. Z tohto dôvodu poloha škôlky ovplyvňuje hodnotu bývania a kancelárií. Je to veľmi podobné ako keď si ľudia vyberajú prácu podľa vzdialenosti od ich bydliska alebo podľa možnosti parkovania, či prístupu verejnou dopravou. V každom prípade si vlastne prepočítavajú, koľko z ich života strávia cestovaním, nakoľko do práce chodia každý..

Môžu esenciálne oleje zvyšovať kvalitu bývania - nehnutelnosti?

Súvisia nehnutelnosti a aromatické esenciálne oleje? Na prvý pohľad sa zdá, že tieto dva pojmy nemajú nič spoločné, no keď si predstavíte, že byt, dom, či chata, ale aj kancelársky priestor, garáž a pivnica sú miesta, kde sa pohybujú ľudia a trávia v nich prevažnú časť svojho života. Zároveň reality predstavujú významnú časť majetku ich vlastníkov a veľmi dobre uchovávajú svoju hodnotu. Toto všetko sú dôvody uvedomiť si, pri čom všetkom nám môžu napomáhať éterické oleje, tieto vzácne dary prírody, ak poznáme..

Vklad do katastra nehnutelnosti. Návrh na vklad nehnuteľnosti, priebeh procesu a ktoré dokumenty sú k nemu potrebné

Katastrálne konanie završuje proces prevodu vlastníckeho práva z prevádzajúceho na nadobúdateľa a je dôležitou časťou tohto procesu spolu s uzavretím samotnej scudzovacej zmluvy. Tento článok dá v tejto súvislosti podrobnú odpoveď na nasledovné otázky:   - Prečo je po uzavretí zmluvy potrebné ešte podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnutelnosti po kúpe nehnuteľnosti? - Čo musí obsahovať návrh na vklad a kam ho podať? - Aké prílohy musia byť k návrhu na vklad priložené? (skúsenosti z katastra nehnutelnosti..

Kuchyňa - miesto nielen pre gazdiné

Možno si ešte spomínate na kuchyňu vašej starej mamy na dedine, chalupe. Absolútne bez akýchkoľvek spotrebičov, pomocníkov ako chladnička, umývačka riadu, mixér a mikrovlnka, ale s neopakovateľným čarom starorodičovskej pohody. Dávno to všetko odišlo a na podobnú kuchyňu sa môžeme už iba ísť pozrieť do niektorých slovenských obcí, kde neplánovane zastal čas.Snaží sa ale dopracovať k výhode týchto kuchýň, ktorú si všimli už naša staré mamy. A tou bola ich priestrannosť a pritom útulnosť spôsobená teplom zo starej pece a nezabudnuteľnou atmosférou...

Ako predísť podvodu pri podpise zmluvy o kúpe nehnutelnosti - prevencia rizika podvodu na nehnuteľnosti

V rámci každodenného života si mnohí z nás ani neuvedomujú, koľko zmlúv uzavrú za jediný deň. Stačí pritom ísť na nákup, odviesť sa hromadným dopravným prostriedkom, či taxíkom a pod. Popri všetkých týchto činnostiach boli uzavreté zmluvy, avšak bez osobitnej písomnej formy. Písomná forma je nevyhnutná najmä pre tie zmluvy, ktoré si vyžadujú z pohľadu zmluvných strán vyššiu mieru právnej istoty. Navyše aj priamo zákon pre niektoré zmluvy vyžaduje povinne písomnú formu, pričom typickým príkladom môžu byť zmluvy o prevode..

Občianska a trestná zodpovednosť za protiprávne obmedzovanie práv užívať nehnuteľnosť

„Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva. Dedenie sa zaručuje. Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných a v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom. Výkon vlastníckych práv nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.“ (Ústava Slovenskej republiky, článok 20 ods. 1 a 3)  V roku 1993 som uzavrela manželstvo..

Vznik nároku na províziu za sprostredkovanie predaja nehnutelnosti

Kedy vzniká realitnej kancelárii ako sprostredkovateľovi nárok na províziu za predaj nehnutelnosti? Podstata sprostredkovateľskej zmluvy spočíva v tom, že sprostredkovateľ obstará pre záujemcu uzavretie určitej zmluvy za odplatu. Pokiaľ ide konkrétne o sprostredkovanie predaja nehnutelnosti, zmluva, ktorej uzavretie sprostredkovateľ pre záujemcu obstaráva, je kúpnou zmluvou o prevode nehnutelnosti. Zákonné znenie podľa Občianskeho zákonníkaV zmysle ustanovenia § 774 Občianskeho zákonníka platí, že odmena (v praxi skôr označovaná..

Stavebné konanie - uskutočňovanie stavieb a ich zákonné podmienky

Realizácia stavieb – nielen na základe stavebného povolenia   Stavby, zmeny stavieb alebo udržiavacie práce na stavbách sa môžu realizovať podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.. Rozdiel medzi stavebným povolením a ohlásením spočíva v charaktere stavby, príp. prác, ktoré sa majú vykonávať. Stavebné povolenie je nevyhnutné pri stavbách každého druhu bez ohľadu na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania. Stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, a to najmä pri prístavbe,..

Prečo si vybrať open space kancelárie: nová teória activity-based workplace

Otvorené priestory kancelárií, ktoré minimalizujú možnosti vytvoriť si súkromné priestory, odstraňujú steny a dvere, sa v histórii prvýkrát uplatnili niekde v 50.-tych rokoch minulého storočia. Existoval na to dobrý dôvod: odborníci a vrcholoví manažéri predpokladali, že otvorené kancelárske pôdorysy majú tendenciu podporovať spoluprácu medzi zamestnancami, pretože nedostatok fyzických bariér podporuje zvýšenú interakciu. Svetové spoločnosti ako Google či Facebook plne podporujú teóriu open space. Idea sa stala hlavnou filozofiou..

Ceny nehnuteľností

Dom na predaj

Daň z nehnuteľností

Čo je to daň z nehnuteľností?Vyrubenie daneKto je to daňovník?Predmet daneVýška sadzby daneNovinkyProblematika dane z nehnuteľností je upravená v zákone č.582/2004 Z. z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len "zákon"). V podstate sa teda už tri roky zachováva v pôvodnom stave. Každý rok sa ale dejú jemné úpravy.Čo je to daň z nehnuteľností?  Zákon rozlišuje 3 druhy dane z nehnuteľností:daň z pozemkov,daň zo stavieb,a daň z bytov (kam patria pre účely dane i nebytové priestory v bytovom..