Protiprávne konanie s realitami zakladá (nielen) bezdôvodné obohatenie

Exkluzivita zmluvy musí byť dodržaná

Zmluvný vzťah s realitnou kanceláriou bol uzavretý s rozväzovacou doložkou, podľa ktorej pokiaľ táto realitná kancelária do určitého termínu neobstará predaj vášho pozemku, zmluva zaniká a vy nie ste viac viazaní jej ustanoveniami. Predpokladám, že pre prípad porušenia v zmluve dojednanej exkluzivity bola dojedaná zmluvná sankcia. Pokiaľ by ste pristúpili na ponuku vami uvádzaného občana, porušili by ste zmluvu uzavretú s realitnou kanceláriou.

Skutočnosť, že vás vyhľadal údajný klient realitnej kancelárie a prejavil svoj záujem o kúpu vášho pozemku, ešte nezakladá tomuto občanovi právo na kúpu pozemku, príp. nejakú viazanosť vašej osoby voči nemu v súvislosti s predajom. To, že dotyčný občan vám poskytol peňažné plnenie vo výške 2.000 eur, ktoré označujete ako tzv. zálohu za predaj pozemku, nezakladá žiadny vzťah medzi vami (resp. vašou matku) a týmto občanom. To isté nevylučuje ani fakt, že ste sumu prijali a jej poskytovateľovi ste podpísali príjmový pokladničný blok. Nakoľko sprostredkovanie predaja a kúpy nehnuteľností je predmetom podnikania realitnej kancelárie, zmluva s ňou uzavretá sa pravdepodobne spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.). Obchodný zákonník ustanovuje, že zmluva vyžaduje pre svoju platnosť písomnú formu v prípadoch ustanovených v zákone, alebo keď aspoň jedna strana pri rokovaní o uzavretí zmluvy prejaví vôľu, aby sa zmluva uzavrela v písomnej forme. Nakoľko predmetom zmluvného vzťahu je nehnuteľnosť - pozemok, zmluva musí mať vždy písomnú formu.

Konanie vami uvádzaného záujemcu o kúpu pozemku je s prihliadnutím na zákon, čisté obchodné praktiky viac než neštandardný a zakladá dôvodnú pochybnosť o tejto osobe. V prvom rade treba vychádzať z toho, že vám predmetnú sumu pravdepodobne nanútil napriek informácii, že máte platnú zmluvu s realitnou kanceláriou a pozemok tak nemôžete predať mimo realitnej kancelárie ako vášho zmluvného partnera. Otáznym zostáva, prečo ste pristúpili k podpísaniu príjmového pokladničného dokladu. Neuvádzate, že by sa dotyčný záujemca predstavil ako osoba podnikajúca s nehnuteľnosťami.

Nie je zmluva, nie je zmluvný vzťah

Nakoľko so záujemcom o kúpu pozemku nemáte uzavretú písomnú zmluvu, predmetom ktorej by bol predaj predmetného pozemku, nie je dôvod na obavy. Správanie záujemcu je rozporné so zákonom, pokiaľ vychádzame z vami uvedených údajov (vyhrážanie žalobou, fyzickým násilím). Prevzatie sumy 2.000 eur na vašej strane zakladá z občianskoprávneho hľadiska tzv. bezdôvodné obohatenie, ktoré vzniká z nasledovných dôvodov:

1. plnením bez právneho dôvodu

2. plnením z neplatného právneho úkonu

3. plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol

4. ako majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov

Na veci nemení, že ste peniaze sami od záujemcu nežiadali. Zákon beztak uvedený stav hodnotí ako bezdôvodné obohatenie, a to sa musí vydať tomu, na úkor koho sa získalo. V danej súvislosti (hrozba žalobou) vám odporúčam zaslať predmetnú sumu na účet záujemcu (pokiaľ máte vedomosť o čísle účtu), prípadne vrátiť mu ju iným preukázateľným spôsobom, ktorý vám pre prípad súdneho konania poslúži ako dôkazný prostriedok o tom, že peniaze ste vrátili.

Trestnoprávna dohra nie je vylúčená

Pokiaľ ide o vyhrážku násilím, k tomu uvádzam, že postup záujemcu zakladá podozrenie z protiprávneho konania a môže konkrétne ísť o trestný čin nebezpečného vyhrážania v zmysle ust. § 360 zákona č. 2002005 Z. z., Trestný zákon. Menovaného trestného činu sa dopustí ten, kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu. V prípade preukázania skutku páchateľovi môže hroziť sankcia v podobe trestu odňatia slobody až na jeden rok.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

 

Späť

Farby a ich vplyv na nás

 Samotné bývanie a vôbec zútulnenie prostredia kde žijeme nie je len otázkou vhodnosti architektúry, materiálov, či občianskej vybavenosti okolia. Celkový komplex dobrého dojmu z bývania dotvára prostredie v ktorom žijeme a najmä vhodnosť farieb, ktoré použijeme nielen v interiéry svojho bytu, ale aj pri vonkajšom vzhľade budov. Možno si poviete, že presné kombinovanie farieb nie je až tak dôležité. Nuž, ak by ste na tejto vete stále trvali, tak vedzte, že váš názor nemusí byť práve tým najlepším, čo vám okolo témy bývania napadlo.Úloha použitia..

Konferencia týždenníka TREND o realitách a developmente

Konferencia týždenníka TREND o realitách a developmente sa tento rok venuje oblastiam, ktorým dodala aktuálnosť ekonomická kríza. Otočila trh z hlavy na nohy, pánom sa na ňom stal zákazník. Namiesto silného dopytu, ktorý developeri nestíhali zasýtiť bytmi, víkendovými apartmánmi, kanceláriami, nákupnými centrami, hotelmi a skladovými halami je tu previs ponuky and dopytom takmer vo všetkých segmentoch. Záujem o kúpu a prenájom nehnuteľností sa však nezastavil. Po niekoľkomesačnom hlbokom nádychu sa opäť oživuje.Je to len krátkodobé oživenie alebo..

Realitná kancelária – áno či nie?

Bytoví podvodníciV čom vám pomôže realitná kanceláriaNa čo si dať pozor pri výbere realitnej kancelárieTakže ako postupovať?Ako sa pohybujú ceny bytov a rodinných domov? Čo ich ovplyvňuje?Zhrnutie výhod využitia služieb realitnej kancelárieMožno práve teraz stojíte pred dôležitou transakciou s vašou nehnuteľnosťou a zvažujete, či zveriť alebo nie určité kompetencie realitnej kancelárii. Nie je to jednoduché rozhodnutie, pretože ak sledujete realitný trh, sem tam sa vyskytnú aj podvodníci. A možno máte predstavu, že to budú zbytočne vynaložené peniaze,..

Niektoré zásady občianskeho práva a ich význam pre platnosť zmluvných vzťahov o nehnuteľnostiach

Zásada rovnosti účastníkov   V oblasti občianskeho súdneho procesu je zásada rovnosti účastníkov ustanovená v čl. 12 ods. 1 Ústavy SR a v občianskom súdnom konaní sa transformuje do zásady rovnosti účastníkov konania (čl. 47 ods. 3 ústavy) a vzťahuje sa na všetky materiálne a procesné zákony a na každého. Rovnosť pred súdom je len výrazom rovnosti strán pred zákonom, v tomto prípade pred Občianskym súdnym poriadkom. Z toho vyplýva, že rovnosť pred zákonom a rovnosť pred súdom je obsahom toho istého pojmu a znamená rovnaké postavenie..

Energetická hospodárnosť budov - nové povinnosti vlastníkov budov

V mnohých vyspelých krajinách sveta je moderným trendom znižovanie nákladov na výrobu a spotrebu energie, účelom čoho je okrem iného aj dodržanie tzv. „environmental friendly“ prístupu k životnému prostrediu, a teda zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja. Právo EÚ a vnútroštátna právna úpravaEurópska únia v danej súvislosti prijala dňa 16. decembra 2002 smernicu 91/2002/ES, ktorá nadobudlo účinnosť 04.01.2003. Členské štáty EÚ boli zaviazané predmetnú smernicu implementovať do svojich právnych poriadkov, pričom Slovenská republika tak vykonala..

Nóvum v písomnom hlasovaní vlastníkov bytov- zjednodušenie účasti na správe bytového domu

Správca nášho domu nelegálne prevádzkuje kotolňu, ktorá patrí vlastníkom bytov a nebytových priestorov. Nemôže preukázať splnenie podmienok na podnikanie v tepelnej energetike podľa ustanovenia § 5 ods. 7 písm. a) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. V mesiaci marci bola zrealizovaná zástupkyňou vlastníkov bytov, ktorá háji skôr záujmy správcu a nie je ochotná akceptovať vlastníkov bytov, akási podpisová akcia, kedy táto pani „chodila po bytoch“ a dávala podpisovať súhlas, resp. nesúhlas s istými otázkami,..

Vlastníte nehnuteľnosť? Nezabudnite na poistenie.

Ako sa stanovuje poistná suma?Kedy je poistenie povinné?Poistenie obytných budovPoistenie domácnostiRozhovor s riaditeľom úseku neživotného poistenia Ing. Martinom GergelymPrečo by si majitelia bytov a domov mali nechať poistiť svoj majetok?Aké druhy poistenia odporúčate klientom, čo sa týka nehnuteľností?Existujú nehnuteľnosti, ktoré jednoducho poistiť nemožno - nevzťahuje sa na nich žiaden druh poistenia?Aký je rozdiel medzi jednotlivými druhmi poistenia, čo sa týka nehnuteľností?Ako má postupovať klient, ktorý si chce nechať poistiť domácnosť alebo nehnuteľnosť?Každý..

Máte drahú hypotéku? Vymeňte ju!

Nie ste spokojní s aktuálnymi podmienkami vašej hypotéky? Nahraďte ju Flexihypotékou od VÚB banky s lepšou úrokovou sadzbou a bez poplatku za poskytnutie. Roman zo Senca dostal vo februári po piatich rokoch splácania hypotéky od svojej starej banky oznámenie o novej úrokovej sadzbe. Úrok bol 5,7% ročne, čo bolo približne toľko ako doteraz. Roman však dnes zarába viac, ako v čase, keď si bral úver, a so sadzbou tak nebol spokojný. „Navštívil som preto pobočku VÚB banky a oni ponúkli mi o percento lepší úrok. Nad..

Bývať v novom sa dá aj bez hypotéky (a založenia nehnuteľnosti)

Záujem Slovákov zlepšovať svoje bývanie je akcelerovaný predovšetkým dostupnosťou úverov, aj rastúcou ponukou nových projektov. Nie každý si však hypotéku môže dovoliť alebo sa ľudia jednoducho boja zadĺžiť na dekády, resp. založiť nehnuteľnosť, v ktorej bývajú. Zlepšovanie kvality bývania je však jednou zo základných ľudských potrieb. Stále málo využívanou možnosťou sú systémové rekonštrukcie existujúceho domu či bytu. Štatistiky potvrdzujú, že byt alebo dom, ktorý má spĺňať potreby svojho užívateľa, by mal prejsť po 15 rokoch modernizačnou..