Maloletí a ich spôsobilosť nadobúdať majetok - darovanie a vydržanie

Maloletí môžu nadobúdať majetok do svojho vlastníctva, avšak tento je spravovaný ich zákonnými zástupcami, predovšetkým rodičmi. Maloletí môžu nadobudnúť majetok nielen darovaním, ale aj vydržaním. V danej súvislosti poukazujeme na judikát - rozsudok Najvyššieho súdu SR, spis. zn. 4 Cdo 21/2004. Jedná sa o vec, v ktorej sa prejednávalo dedičstvo - nehnuteľnosti po poručiteľovi, pričom niektorí z oprávnených dedičov namietali darovanie nehnuteľností v tom čase maloletému dieťaťu.

Vydržaním môže nadobudnúť vlastníctvo aj maloletý, ktorý prostredníctvom úkonov rodičov pri správe jeho majetku vstúpil do dobromyseľnej držby a vykonával ju.”  

Okresný súd Topoľčany svojím rozsudkom z marca 2003 zamietol žalobu, ktorou sa žalobcovia domáhali určenia, že do dedičstva po poručiteľovi, patria nehnuteľnosti. Súd zamietnutie žaloby odôvodnil tým, že i keď darovacie zmluvy z 30.08.1979 a 24.04.1985, ktorými boli dotknuté nehnuteľnosti darované vtedy maloletej žalovanej 2 jej rodičmi (poručiteľom a žalovanou 1), sú napriek ich schváleniu právoplatnými rozsudkami Okresného súdu Topoľčany a registrácii právoplatnými rozhodnutiami bývalého Štátneho notárstva v Topoľčanoch absolútne neplatné, pretože obdarovaná nebola pri ich uzavretí zastúpená osobitným opatrovníkom ustanoveným súdom, nadobudla žalovaná 2) vlastnícke právo k týmto nehnuteľnostiam vydržaním. Krajský súd ako súd druhostupňový rozsudok OS v Topoľčanoch potvrdil, pričom žalobcovia podali proti rozsudku Krajského súdu dovolanie.

Najvyšší súd SR, ktorý rozhdoval o dovolaní (mimoriadny opravný prosriedok v občianskom súdnom konaní) uvádza, že pretože vydržanie je len jednou z viacerých právnych skutočností, s ktorou zákon spája nadobudnutie vlastníckeho práva k veci ( § 132 ods. 1 Občianskeho zákonníka ), je zrejmé, že spôsobilosť nadobudnúť vlastnícke právo k veci týmto spôsobom má každý, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti, teda každý právny subjekt. V zmysle ustanovení §§ 7 a 18 Občianskeho zákonníka sú týmto subjektom fyzické i právnické osoby. Každý subjekt, ktorý má spôsobilosť byť nositeľom vlastníckeho práva k veci, musí mať aj možnosť jeho nadobúdania spôsobmi predpokladanými zákonom.

Pokiaľ fyzické osoby nie sú spôsobilé na právne úkony, konajú za ne ich zákonní zástupcovia (§ 26 Občianskeho zákonníka). Zákonnými zástupcami maloletého dieťaťa sú v zmysle ustanovenia § 36 Zákona o rodine - v súčasnosti ide o st. § 31 a 32 zákona č. 36/2005 Z. z. - jeho rodičia, ktorí sú oprávnení a povinní ho nielen zastupovať, ale aj spravovať jeho záležitosti, teda predovšetkým spravovať jeho majetok a hospodáriť s výnosom z tohto majetku.

Najvyšší súd ďalej svoj rozsudok odôvodňuje tým, že ak nemožno vylúčiť nadobudnutie vlastníckeho práva k veci vydržaním u žiadneho právneho subjektu, teda ani o fyzickej osoby, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony, nemožno u takejto osoby vylúčiť ani splnenie jednej zo základných podmienok vydržania, a to podmienky oprávnenej držby. Pretože aj samotná držba je právom, má aj fyzická osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony, spôsobilosť mať toto právo, teda spôsobilosť byť držiteľom. Nemá však spôsobilosť stať sa držiteľom vlastným konaním, ale len konaním cudzím, t.j. prostredníctvom zástupcu. Zástupca musí mať vôľu nadobudnúť držbu nie pre seba, ale pre zastúpeného a vykonávať ju v mene zastúpeného. U maloletých detí nadobúdajú a vykonávajú oprávnenú držbu (pod ktorou treba rozumieť faktické ovládanie veci s vôľou držiteľa nakladať s ňou v dobrej viere, že mu patrí) ich rodičia, ak sú ich zákonnými zástupcami, a to v rámci ich oprávnenia a zároveň povinnosti spravovať ich záležitosti. Vykonávajú ju dovtedy, kým vzhľadom na konkrétne okolnosti nenadobudnú maloleté deti spôsobilosť realizovať oprávnenú držbu vlastným konaním. Vychádzajúc z uvedeného právneho posúdenia veci, dovolací súd dovolanie žalobcov ako nedôvodné zamietol.

Aby došlo k platnému a bezchybnému darovaniu nehnuteľnosti maloletému, je nevyhnutné dodržať presné zákonné postupy. V danej súvislosti odporúčame obrátiť sa na právneho poradcu. V prípade záujmu o otázku darovania, darovacej zmluvy nás neváhajte kontaktovať.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

 

Späť

Dvere ako vstupná brána

 „Dvere sú pre každý byt či rodinný dom symbolom ochrany pre vonkajším svetom a dávajú nám pocit súkromia a bezpečia. Nie len že cez ne vchádzame a vychádzame, pozývame dnu našich hostí, ale pri ich prekročení vznikajú prvé dojmy a prezrádzajú nám mnohé o obyvateľoch domu. Žiadny iný element fasády nemá takú možnosť ovplyvniť vzhľad stavby, ako práve vstupné dvere. Ich hlavným účelom a úlohou je absolútna spoľahlivosť a najvyšší stupeň bezpečnosti.“Okná i dvere v byte by sa mali vhodne dopĺňať a pôsobiť harmonicky ako jeden celok. Preto..

Kúpiť, či nekúpiť? Nehnuteľnosť s ťarchou na dožitie

Kúpiť, či nekúpiť? Nehnuteľnosť s ťarchou na dožitie S touto situáciou sa stretol každý záujemca o kúpu nehnuteľnosti, ktorý sa výberu seriózne venoval dlhší čas: jedna ponuka je omnoho výhodnejšia, ako ostatné, a keď potenciálny kupec nadobudne pocit, že nebude všetko s kostolným poriadkom, začne skúmať malé písmenká a natrafí na nenápadný riadok znejúci „ťarcha na dožitie“. Nie je ťažké pochopiť, čo to znamená; v predmetnej nehnuteľnosti má bez ohľadu na jej predaj či prenájom právo na doživotné bývanie osoba, v ktorej prospech je táto..

Ochrana súkromného vlastníctva

 Možno aj vy ste postrehli problémy, ktoré majú niektorí veľkofarmári, ale aj menší poľnohospodári s rozkrádaním ich majetku. V správach sa niekoľko ráz objavilo, ako zlodeji obrali farmy prakticky o úrodu a vlastníci, ktorí platia riadne dane za pozemok, za seba, za svoje príjmy, celý rok sa o pôdu starajú, musia dávať pozor, aby pri ich vyháňaní zo svojho pozemku zlodejom nejakým spôsobom neublížili, pretože hneď sa voči ním strhne vlna odporu. Štát, ktorý by sa mal postarať o to, aby sa nemusel každý o svoj majetok báť, namiesto toho obviní vlastníka..

Prevod vlastníctva bytu a poplatková povinnosť

 V roku 2003 sme sa s manželom rozhodli odkúpiť do osobného vlastníctva obecný byt, v ktorom sme ako nájomníci bývali od roku 1974. Odpredaj bytu sa uskutočnil medzi nami a mestskou časťou prostredníctvom správcovskej spoločnosti, ktorá od nás požadovala peňažné úhrady v súvislosti s poplatkami spojenými s vkladom nášho vlastníctva do katastra nehnuteľností, ďalej manipulačný poplatok za vyhotovenie zmluvy a ešte i poplatok za zmluvu o výkone správy, išlo o sumu vo výške cca 7.000 Sk. Neskôr som sa od známej dozvedela, že časť týchto poplatkov sme..

Spoločná kúpa bytu

 Žijeme spolu ako druh a družka už niekoľko rokov a máme v úmysle kúpiť si spoločne byt. Ako naformulovať kúpnu zmluvu? Čo sa stane s bytom, keď uzavrieme manželstvo? Pavol K. a Mária M., BratislavaPokiaľ nie ste manželmi, môžete nadobudnúť byt len do podielového spoluvlastníctva. V takom prípade je potrebné uzatvoriť kúpnu zmluvu, ktorá musí obsahovať náležitosti uvedené v zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov s tým, že obaja budete uvedení na strane kupujúcich. V kúpnej zmluve by mali byť určené vaše spoluvlastnícke podiely na nadobúdanom..

Občianske spolužitie - susedské vzťahy v praxi

Chcela by som sa spýtať na otázku spolunažívania vlastníkov bytov. Bývam na prvom poschodí a podo mnou prenajíma vlastníčka byt, v ktorom sú dvaja fajčiari, tí sa však rozhodli fajčiť v priestoroch WC čím sa rozširuje dymový smrad do môjho bytu/nakoľko dym stúpa hore a nie sú ochotní zapnúť ani ventilátor. Mám napáchnutú kúpeľňu, WC aj chodbu nakoľko sa tento dym ďalej nepohybuje a vetranie týchto priestorov je problematické a možné jedine tým, že otvorím vchodové dvere. Je možné niečo podniknúť v tejto veci napr. cez zákon o ochrane nefajčiarov?..

Nehnuteľnosti sa viažu ...

Ako ušetriť pri kúpe nehnuteľnosti na úrokoch z pôžičky

Mnoho ľudí vie ako hypotéka funguje, ale pre prípadnú menšinu si zhrnieme základné informácie, ktoré by mohli byť pre každého zaujímavé a obohacujúce. Keď sa rozhodneme zainvestovať a kúpiť si konečne vlastné bývanie.... dom alebo byt, často a teda väčšinou nemáme dostatok financií na to, kúpiť si nehnuteľnosť za vlastné úspory. (Ak teda nesporíme už dvadsať rokov...) V takých chvíľach sa ponúka hypotéka. Tá ale uhrádza iba určité percento hodnoty domácnosti. V dnešných dňoch to je okolo osemdesiatich percent..

Bývať v novom sa dá aj bez hypotéky (a založenia nehnuteľnosti)

Záujem Slovákov zlepšovať svoje bývanie je akcelerovaný predovšetkým dostupnosťou úverov, aj rastúcou ponukou nových projektov. Nie každý si však hypotéku môže dovoliť alebo sa ľudia jednoducho boja zadĺžiť na dekády, resp. založiť nehnuteľnosť, v ktorej bývajú. Zlepšovanie kvality bývania je však jednou zo základných ľudských potrieb. Stále málo využívanou možnosťou sú systémové rekonštrukcie existujúceho domu či bytu. Štatistiky potvrdzujú, že byt alebo dom, ktorý má spĺňať potreby svojho užívateľa, by mal prejsť po 15 rokoch modernizačnou..