Sporné nároky a určenie vlastníckeho práva

Môj otec mi v roku 2003 daroval pozemok, ktorý naša rodina užívala a obhospodarovala od dvadsiatych rokov minulého storočia. Malá časť priliehajúca k môjmu pozemku pôvodne pripadajúca k bývalej vodnej hrádzi bola prebudovaná na verejnú komunikáciu a časť bola prevedená do vlastníctva jednej obchodnej spoločnosti. Dozvedel som sa to pred jeden a pol rokom a myslím si, že pozemok bol prevedený do vlastníctva od štátnej inštitúcie, ktorá nebola skutočným vlastníkom. Nový „vlastník“ si vzal na spornú časť pozemku hypotéku. V tejto časti sa nachádza elektrické vedenie a kabeláž verejného osvetlenia. Na dotknutej časti je dokonca hlavný a jediný vstup na môj ostatný pozemok. Tvrdím, že táto časť pozemku patrí mne, nakoľko bola vydržaná už mojimi predkami. Môžete mi prosím poradiť? Ďakujem.

Miroslav K., Bratislava

Pán Miroslav. Moja odpoveď bude korešpondovať so všeobecnými skutočnosťami, ktoré vo svojom dotaze uvádzate. S dispozíciou príslušnej dokumentácie by samozrejme bolo možné vám poskytnúť komplexnejšiu informáciu.

Vydržanie

Vydržanie je derivatívnym spôsobom nadobudnutia vlastníckeho práva k veci, v danom prípade nehnuteľnosti. Predpokladom na vydržanie je existencia predmetu spôsobilého na vydržanie - teda napr. pozemok, musí ísť o oprávnenú držbu - kedy držiteľ - osoba užívajúca vec je vnútorne uzrozumená, že vec patrí jej a takým spôsobom sa aj o ňu stará. Nie je si teda vedomá, že by vec patrila niekomu inému. Ďalej sa vyžaduje existencia nepretržitej držby - na vydržanie nehnuteľnej veci zákon vyžaduje nepretržitú držbu desať rokov. O oprávnenú držbu nejde v prípade, ak niekto násilím vylúči z vlastníctva inú osobu (napr. jeden z manželov zabráni vstupu do spoločného domu druhému manželovi a tým ho vylúči z užívanie nehnuteľnosti patriacej do bezpodielového spoluvlastníctva manželov). Ak tvrdíte, že sporný pozemok, ste vy, príp. vaši predkovia mali vydržať, túto skutočnosť musíte preukázať.

Notárska zápisnica o vydržaní

Notár vám osvedčí nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním, ak je vydržanie nesporné, vo forme notárskej zápisnice. Zápisnica musí obsahovať vyhlásenie vydržateľa o zákonných podmienkach vydržania, ďalej by malo byť jej súčasťou vyhlásenie dotknutého vlastníka nehnuteľnosti a obecného úradu, v obvode ktorého sa nehnuteľnosť nachádza, že k vzniku vlastníckeho práva vydržateľom nie sú výhrady alebo že na sporný pozemok neboli uplatnené reštitučné nároky. Tiež treba uviesť dôkazy preukazujúce osvedčované skutočnosti. V obdobnej záležitosti by sa mal vyjadriť aj Slovenský pozemkový fond.

Podnet na prokuratúru

Za zváženie stojí možnosť podať písomný podnet vo veci porušenia zákona na príslušnú prokuratúru, ktorá má chrániť práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu. Prokuratúra je v rozsahu svojej pôsobnosti povinná vo verejnom záujme vykonať opatrenia na predchádzanie porušeniu zákonnosti, na zistenie a odstránenie porušenia zákonnosti, na obnovu porušených práv a vyvodenie zodpovednosti za ich porušenie. Jedným z oprávnení prokurátora je možnosť podať návrh na začatie občianskeho súdneho konania. Ak návrh na začatie súdneho procesu nepodá prokurátor, môže z titulu svojej pôsobnosti vstúpiť do vami iniciovaného súdneho konania. Ustanovuje tak § 19 ods. 2 písm. b zákona o prokuratúre.

Určenie vlastníckeho práva žalobou

Podanie podnetu na prokuratúru nevylučuje vaše právo obrátiť sa na súd prostredníctvom žaloby o určenie vlastníckeho práva, v rámci ktorej je nevyhnutné podrobne opísať skutkový stav a náležite preukázať všetkými relevantnými a dostupnými dôkazmi, že sporná nehnuteľnosť patrí vám. Ďalej je už na súde, ako sa s vašimi tvrdeniami a predloženými či navrhnutými dôkazmi vysporiada. Nakoľko sa pri určovaní vlastníckych práv jedná o náročnú vec vyžadujúcu si odborné zručnosti, iste by som kontaktoval za účelom pomoci právnika.

Zákon o energetike - ochranné pásmo na spornom pozemku

Keďže uvádzate, že na spornom pozemku by sa mala nachádzať kabeláž a elektrické rozvody verejného osvetlenia, príp. zariadenia elektrární, na danú oblasť sa vzťahuje režim ochranného pásma upravený v § 36 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov. Zjednodušene povedané, veľa sa na danom pozemku robiť nedá - každý ako jeho vlastník je obmedzený spomenutým ustanovením zákona o energetike, pretože ochranné pásmo nad vonkajším elektrickým nadzemným vedením predstavu je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia elektrizačnej sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku. Nesmú sa tu napr. zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, či vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m. Vzhľadom na túto skutočnosť by bolo snáď najschodnejšie, ak sa nepreukáže porušenie zákona, dohodnúť sa s vlastníkom predmetného pozemku na zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu - právo prechodu. Dohoda je vždy rozumnejšou a schodnejšou cestou ako vynaloženie času, energie a financií na zdĺhavé súdne konanie.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

Späť

Strecha na váš dom

 „Už kedysi známy češký spevák Karel Gott spieval pieseň s názvom Mám rozprávkový dom. Základom dobrého domu, v ktorom by sa cítili ako v rozprávke, nestačí mať len pevné základy či steny z dobrého muriva. Veľmi dôležitým faktorom k spokojnosti patrí aj dobrá strecha. Pri širokej ponuke tvarou striech, plášťou a strešných krytín na trhu sa vynára otázka, ktorú z nich si vybrať, keďže rozhodujú záujmy majiteľa či veľkosť investície ktorú sme pre dobrú strechu ochotní obetovať.“ Kompletné strešné systémy sú v dnešnej dobe vyvinuté..

Stavebné sporenie na nehnutelnosti

Stavebné sporenie je finančný produkt, ktorý má na Slovensku pomerne silné zastúpenie. Mnoho klientov sa k nemu obracia ako k nástroju na riešenie svojej otázky na poli samotného bývania, či jeho zveľadenia. Nuž, jeden chce prostredníctvom neho svoju nehnuteľnosť kúpiť, iný sa zasa chce pustiť do jeho väčšej, či menšej rekonštrukcie. Nuž, všetky tieto situácie, prečo ideme osloviť tú, či onú stavebnú sporiteľňu majú spoločný základ. Tým základom je nedostatok vlastných prostriedkov na naplnenie týchto cieľov.Takže poďme pekne poporiadku a predstavme..

Vklad do katastra nehnutelnosti. Návrh na vklad nehnuteľnosti, priebeh procesu a ktoré dokumenty sú k nemu potrebné

Katastrálne konanie završuje proces prevodu vlastníckeho práva z prevádzajúceho na nadobúdateľa a je dôležitou časťou tohto procesu spolu s uzavretím samotnej scudzovacej zmluvy. Tento článok dá v tejto súvislosti podrobnú odpoveď na nasledovné otázky:   - Prečo je po uzavretí zmluvy potrebné ešte podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnutelnosti po kúpe nehnuteľnosti? - Čo musí obsahovať návrh na vklad a kam ho podať? - Aké prílohy musia byť k návrhu na vklad priložené? (skúsenosti z katastra nehnutelnosti..

Konanie v rozpore s dobrými mravmi

Obraciam sa na vás s prosbou o radu. Pred 30 rokmi svokrovci vybudovali dom u rodičov na pozemku. Dostali 8 árov. Ale vchodovú bránu postavili na vedľajšej parcele, ktorá patrila rodičom môjho svokra. Po smrti svokrovcov a ich rodičov, brat môjho svokra si dal všetko prepísať na seba takže aj tu parcelu kde bola brána. Chceli sme tu parcelu odkúpiť, ale nám to nepredal. Predal to úplne cudzím ľuďom aj s rodičovským domom cca 27 árov. A vtedy nastal problém podľa nového výmeru hranica pozemku je 1,5 m od nášho domu. Takže nemáme vchodovú bránu a ani miesto nato..

Smrť prenajímateľa a preplatky na energiách

Pred rokom sme s priateľkou uzavreli nájomnú zmluvu s mojím strýkom, ktorej predmetom bol nájom bytu v Bratislave. Strýko nedávno zomrel a my naďalej užívame jeho byt. Poštou sme dostali oznam od elektrární a plynární, že máme na byte preplatky. Do situácie sa zaangažovala strýkova manželka, ktorá nikdy nechcela, aby sme v byte bývali a chce nás z bytu vyštvať. Je agresívna, vyhráža sa nám. Môžeme naďalej byt užívať alebo má strýková žena na to právo? Komu máme teraz platiť nájomné? Čo máme podniknúť s preplatkami, môžeme ich vybrať na pošte?..

Rozdielnosť vlastníctva pozemku a stavby

Osobitným problémom právneho režimu nehnuteľností je rozdielnosť vlastníctva pozemku a stavby, ktorá je na ňom zriadená. Podľa väčšiny právnych poriadkov západoeurópskych krajín sa právny osud stavby spravuje obligatórne právnym osudom pozemku, ktorého je neoddeliteľnou súčasťou. Právna veda túto zásadu nazýva superficies solo cedit (doslovne „povrch ustupuje spodku“). Ak si teda niekto postaví dom na cudzom pozemku, tak by sa jeho vlastníkom mal stať ten, komu tento pozemok patrí.Už starí Rimania sa riadili týmto pravidlom. V ich podmienkach malo za účel..

Investing in Real Estate in Slovakia - reality - nehnutelnosti - as Slovaks call it

Investing in Real Estate in Slovakia             Apart from the landmarks and notable touristic attractions this country has to offer, in recent years, the Slovakian Real Estate ( TRH Nehnutelnosti ) market has proven to be a profitable investment for potential real estate investors.   Real Estate Pricing ( Reality ) in Slovakia The average price of flats in Slovakia in the year 2018 stands at 1,612 €/m2.   Reasons to Invest in Real Estate (Reality) in Slovakia There are many reasons to invest in Real estate..

Aké sú ceny nehnutelnosti - realitná bublina 2018?

Ako zistiť, či sú nehnuteľnosti nadhodnotené a či kúpou nehnuteľnosti neriskujeme?   Veľmi dobrým zdrojom informácií o tom, či ceny nehnuteľností sú príliš vysoké alebo či sa už nachádzame v oblasti realitnej bubliny a cena za nehnuteľnosť nepredstavuje reálnu hodnotu, ktorú poskytne obytný priestor jej vlastníkovi prostredníctvom možnosti bývania na veľa rokov je kompozitný index, ktorý počíta Národná banka Slovenska.  Ako uvádzajú analytici ÚMS (NBS) ceny nehnuteľností sa v roku 2018 nachádzajú v pásme VZOSTUPU, ďaleko od pásma BUBLINY...

Nehnuteľnosti sa viažu ...