Sporné nároky a určenie vlastníckeho práva

Môj otec mi v roku 2003 daroval pozemok, ktorý naša rodina užívala a obhospodarovala od dvadsiatych rokov minulého storočia. Malá časť priliehajúca k môjmu pozemku pôvodne pripadajúca k bývalej vodnej hrádzi bola prebudovaná na verejnú komunikáciu a časť bola prevedená do vlastníctva jednej obchodnej spoločnosti. Dozvedel som sa to pred jeden a pol rokom a myslím si, že pozemok bol prevedený do vlastníctva od štátnej inštitúcie, ktorá nebola skutočným vlastníkom. Nový „vlastník“ si vzal na spornú časť pozemku hypotéku. V tejto časti sa nachádza elektrické vedenie a kabeláž verejného osvetlenia. Na dotknutej časti je dokonca hlavný a jediný vstup na môj ostatný pozemok. Tvrdím, že táto časť pozemku patrí mne, nakoľko bola vydržaná už mojimi predkami. Môžete mi prosím poradiť? Ďakujem.

Miroslav K., Bratislava

Pán Miroslav. Moja odpoveď bude korešpondovať so všeobecnými skutočnosťami, ktoré vo svojom dotaze uvádzate. S dispozíciou príslušnej dokumentácie by samozrejme bolo možné vám poskytnúť komplexnejšiu informáciu.

Vydržanie

Vydržanie je derivatívnym spôsobom nadobudnutia vlastníckeho práva k veci, v danom prípade nehnuteľnosti. Predpokladom na vydržanie je existencia predmetu spôsobilého na vydržanie - teda napr. pozemok, musí ísť o oprávnenú držbu - kedy držiteľ - osoba užívajúca vec je vnútorne uzrozumená, že vec patrí jej a takým spôsobom sa aj o ňu stará. Nie je si teda vedomá, že by vec patrila niekomu inému. Ďalej sa vyžaduje existencia nepretržitej držby - na vydržanie nehnuteľnej veci zákon vyžaduje nepretržitú držbu desať rokov. O oprávnenú držbu nejde v prípade, ak niekto násilím vylúči z vlastníctva inú osobu (napr. jeden z manželov zabráni vstupu do spoločného domu druhému manželovi a tým ho vylúči z užívanie nehnuteľnosti patriacej do bezpodielového spoluvlastníctva manželov). Ak tvrdíte, že sporný pozemok, ste vy, príp. vaši predkovia mali vydržať, túto skutočnosť musíte preukázať.

Notárska zápisnica o vydržaní

Notár vám osvedčí nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním, ak je vydržanie nesporné, vo forme notárskej zápisnice. Zápisnica musí obsahovať vyhlásenie vydržateľa o zákonných podmienkach vydržania, ďalej by malo byť jej súčasťou vyhlásenie dotknutého vlastníka nehnuteľnosti a obecného úradu, v obvode ktorého sa nehnuteľnosť nachádza, že k vzniku vlastníckeho práva vydržateľom nie sú výhrady alebo že na sporný pozemok neboli uplatnené reštitučné nároky. Tiež treba uviesť dôkazy preukazujúce osvedčované skutočnosti. V obdobnej záležitosti by sa mal vyjadriť aj Slovenský pozemkový fond.

Podnet na prokuratúru

Za zváženie stojí možnosť podať písomný podnet vo veci porušenia zákona na príslušnú prokuratúru, ktorá má chrániť práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu. Prokuratúra je v rozsahu svojej pôsobnosti povinná vo verejnom záujme vykonať opatrenia na predchádzanie porušeniu zákonnosti, na zistenie a odstránenie porušenia zákonnosti, na obnovu porušených práv a vyvodenie zodpovednosti za ich porušenie. Jedným z oprávnení prokurátora je možnosť podať návrh na začatie občianskeho súdneho konania. Ak návrh na začatie súdneho procesu nepodá prokurátor, môže z titulu svojej pôsobnosti vstúpiť do vami iniciovaného súdneho konania. Ustanovuje tak § 19 ods. 2 písm. b zákona o prokuratúre.

Určenie vlastníckeho práva žalobou

Podanie podnetu na prokuratúru nevylučuje vaše právo obrátiť sa na súd prostredníctvom žaloby o určenie vlastníckeho práva, v rámci ktorej je nevyhnutné podrobne opísať skutkový stav a náležite preukázať všetkými relevantnými a dostupnými dôkazmi, že sporná nehnuteľnosť patrí vám. Ďalej je už na súde, ako sa s vašimi tvrdeniami a predloženými či navrhnutými dôkazmi vysporiada. Nakoľko sa pri určovaní vlastníckych práv jedná o náročnú vec vyžadujúcu si odborné zručnosti, iste by som kontaktoval za účelom pomoci právnika.

Zákon o energetike - ochranné pásmo na spornom pozemku

Keďže uvádzate, že na spornom pozemku by sa mala nachádzať kabeláž a elektrické rozvody verejného osvetlenia, príp. zariadenia elektrární, na danú oblasť sa vzťahuje režim ochranného pásma upravený v § 36 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov. Zjednodušene povedané, veľa sa na danom pozemku robiť nedá - každý ako jeho vlastník je obmedzený spomenutým ustanovením zákona o energetike, pretože ochranné pásmo nad vonkajším elektrickým nadzemným vedením predstavu je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia elektrizačnej sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku. Nesmú sa tu napr. zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, či vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m. Vzhľadom na túto skutočnosť by bolo snáď najschodnejšie, ak sa nepreukáže porušenie zákona, dohodnúť sa s vlastníkom predmetného pozemku na zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu - právo prechodu. Dohoda je vždy rozumnejšou a schodnejšou cestou ako vynaloženie času, energie a financií na zdĺhavé súdne konanie.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

Späť

Novostavba alebo rekonštrukcia? Novostavba alebo rekonštrukcia?

 Do čoho je lepšie investovať, čo sa oplatí a za akých podmienok? Kedy je čo výhodnejšie či už z pohľadu financovania, životnosti, lokality, opätovného predaja, zhodnocovania a pod. A čo novostavba, oplatí sa kúpiť hotový byt alebo radšej holobyt? Čo je momentálne „najlepšou“ investíciou, vyšší štandard alebo len nižší štandard? Rozhodnutiu, či investovať do novostavby alebo kúpiť starý byt a zrekonštruovať ho, by malo predchádzať dôkladné zváženie charakteristík oboch porovnávaných typov bytov, ako aj možností, schopností a budúcich..

5 tipov pre začiatočníkov, ako vybudovať krásnu záhradu 5 tipov pre začiatočníkov, ako vybudovať krásnu záhradu

Záhrada je miestom odpočinku, kam chodíme naberať nové sily. Teda, aspoň sa o to pokúšame. Starostlivosť o záhradu, aby vyzerala ako z magazínu, je však náročnejšia, ako sa na prvý pohľad zdá. O sily častejšie prídeme, než ich nazbierame. Našťastie poznáme 5 jednoduchých trikov pre začiatočníkov, vďaka ktorým bude vaša záhrada vyzerať atraktívne a vy sa nezodriete.1. Krásny zelený trávnikSýtozelený zdravý trávnik je snom asi každého záhradkára. Už z diaľky informuje všetkých susedov, že ste poriadny a pracovitý človek...

Drevené domy Drevené domy

O Slovensku sa dá tvrdiť že je to krajina, kde medzi ľudmi prevláda obľuba v stavaní rodinných domov z „kameňa“. Či už ide o kvádre či tehly, akoby snáď ani iný materiál neexistoval. Častokrát si ani neuvedomujeme že tieto materiály patria k tým drahším. Nuž k drevu ako stavebnému materiálu sa prikloní málokto a pritom ide o dobrú ekologickú ale aj lacnejšiu alternatívu ako si postaviť svoj rodinný dom.   Tradícia stavania rodinných domov z vysoko trvácnych materiálov ako sú kameň či tehla,..

Dohoda o vysporiadaní vlastníckeho práva Dohoda o vysporiadaní vlastníckeho práva

Vlastnícke právo je právom absolútnym, pôsobí erga omnes (voči všetkým) a je nepremlčateľné. Právna úprava vlastníckeho práva je upravená nielen ústavou ale najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom. Vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním. Rovnaké práva a povinnosti majú všetky subjekty vlastníckeho práva, a to tak fyzické osoby, ako právnické osoby, ako aj štát, ak je účastníkom občianskoprávnych vzťahov. Rovnaké postavenie vlastníkov vyplýva..

Prevod vlastníctva bytu a poplatková povinnosť Prevod vlastníctva bytu a poplatková povinnosť

 V roku 2003 sme sa s manželom rozhodli odkúpiť do osobného vlastníctva obecný byt, v ktorom sme ako nájomníci bývali od roku 1974. Odpredaj bytu sa uskutočnil medzi nami a mestskou časťou prostredníctvom správcovskej spoločnosti, ktorá od nás požadovala peňažné úhrady v súvislosti s poplatkami spojenými s vkladom nášho vlastníctva do katastra nehnuteľností, ďalej manipulačný poplatok za vyhotovenie zmluvy a ešte i poplatok za zmluvu o výkone správy, išlo o sumu vo výške cca 7.000 Sk. Neskôr som sa od známej dozvedela, že časť týchto poplatkov sme..

Obťažuje vás sused hlasnou hudbou? Bráňte sa! Obťažuje vás sused hlasnou hudbou? Bráňte sa!

„ Pokiaľ sa žalobca domáha ako vlastník nehnuteľnosti ochrany proti hluku, je potrebné žalobný návrh formulovať tak, že žalovaný je povinný zdržať sa obťažovania žalobcu hlukom z (v žalobe uvedeného) pozemku žalovaného (prípadne i z inej veci patriacej žalovanému), prenikajúcim na (v žalobe uvedenú) nehnuteľnosť žalobcu. Pokiaľ súd zistí, že dochádza k obťažovaniu nad mieru primeranú pomerom (prípadne, že ide o vážne ohrozenie výkonu jeho práva), žalobe vyhovie; v odôvodnení rozsudku určí mieru obťažovania, ktorá je v danej veci primeraná..

Ako financovať kúpu bytu v novostavbe Ako financovať kúpu bytu v novostavbe

Podmienky určuje developerPoradenstvo v bankeHypotéka v skratke Záujemca o kúpu bytu v novostavbe má na výber niekoľko možností jej financovania. Kým pri kúpe starého bytu vyžadujú majitelia väčšinou peniaze v hotovosti, novostavbu možno zvyčajne financovať - kúpiť prostredníctvom úveru.Najčastejšie využívané možnosti sú stavebné sporenie, hypotekárny úver, prípadne ich kombinácia. Možná je aj ich kombinácia so spotrebným úverom. Výber spôsobu financovania podmieňuje predovšetkým to, aké podmienky pri kúpe bytu určí developerská spoločnosť. Iná..

Vývoj cien bytov v Bratislave v roku 2008 Vývoj cien bytov v Bratislave v roku 2008

Skoro každého, ktorý či už má byt alebo si ho ešte len plánuje obstarať, zaujíma vývoj cien bytov a hlavne prognóza do budúcnosti. Prvé sa dá ukázať na základe zozbieraných údajov, druhé sa dá v súčasnosti len veľmi obtiažne predpovedať.Pozrime sa teda, čo sa na trhu s bratislavskými bytmi dialo od januára 2008 po čiastočnom cca mesačnom (vianočnom) útlme, ktorý nastal po zatiaľ najväčšom realitnom boome na Slovensku v jeseni 2007, kedy boli ceny za meter štvorcový starých bytov v hlavnom meste drahšie ako ceny za meter štvorcový v novostavbách.Realitný..

Súčasná podoba finančných úverov Súčasná podoba finančných úverov

„Hypotéka, slovo ktoré sa v poslednom období hrnie na nás snáď zo všetkých strán. Na celom svete sa stala synonymom finančnej krízy. My si ju však budeme v tomto článku všímať ako produkt, pomocou ktorého si môžeme zabezpečiť svoj sen o bývaní. Z tohto dôvodu sme oslovili niekoľko finančných inštitúcií na Slovenskom finančnom trhu, aby mám pomocou modelových príkladov ponúkli svoje produkty.“Čo by ste mali vedieť o úveroch na bývanieNa začiatku by sme si mali povedať, na čo vlastne hypotekárny úver slúži. Tento druh služby pre klienta znamená..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.