Neskolaudovaná stavba - otázka predaja a bývania

S mojím manželom máme vyhliadnutý rodinný dom na kúpu. Ide o novostavbu domu, no realitka, ktorá ho ponúka, sa vyjadrila, že nie je ešte skolaudovaný. Je táto skutočnosť pre nás ako kupujúcich na závadu? Aké môžeme očakávať ťažkosti s kúpou neskolaudovanej stavby, s trvalým pobytom ?

Ivica S., Kľakany

Ako sami uvádzate, vami postavený rodinný dom je neskolaudovaný. V zmysle platnej legislatívy to znamená, že neskolaudovaná nehnuteľnosť nemôže slúžiť účelu, na ktorý bola postavená - teda buď podnikateľským účelom, ako prevádzka podniku, vo vašom prípade na bývanie a žitie fyzických osôb. Bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia príslušného stavebného úradu nemôže byť váš rodinný dom užívaný. Nedostatok nehnuteľnosti spočívajúci v absencii riadneho kolaudačného rozhodnutia môže mať viaceré aspekty, dôsledky: ako napr.:

I. stavba ako taká existuje, je evidovaná, avšak nemožno ju užívať

II. bez kolaudácie stavby obec neudelí pre stavbu súpisné číslo

III. prihlásenie sa na trvalý pobyt v rámci neskolaudovanej stavby nie je možné

Ad I.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia, pričom kolaudačné rozhodnutie sa vyžaduje tiež pre jednoduché stavby, ich prístavby a nadstavby, ktoré postačilo ohlásiť. Na kolaudačné konanie je príslušný stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie. V písomnom návrhu na kolaudáciu treba uviesť označenie a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby, termín dokončenia úprav okolia stavby a údaj o tom, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka a čas jej trvania. Kolaudačným rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby na určený účel, a ak je to potrebné, určia sa podmienky užívania stavby.

Pred kúpou neskolaudovanej stavby je nevyhnutné, aby ste si overili, či predmetná stavba je riadne zapísaná na liste vlastníctva ako rozostavaná stavba. Ak by sa preukázalo, že nie je, treba vykonať nápravu.je namieste zistiť od realitnej kancelárie, prečo predávajúci predáva stavbu bez kolaudácie (aby sa predišlo prípadným komplikáciám - napr. ide o čiernu stavbu). Predávajúci by vám mal odovzdať stavebné povolenie s príslušnou projektovou dokumentáciou, revíznymi správami a pod. Nie je zbytočné obrátiť sa na stavebný úrad a informovať sa ohľadne možností kolaudácie predávanej stavby.

Ad II.

Stavebným úradom je v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. obec. Obec, napríklad mestská časť Bratislava - Staré mesto, určuje stavbe súpisné číslo a orientačné číslo na základe písomnej žiadosti. Žiadosť podáva stavebník, vlastník stavby. Samostatné súpisné číslo je prideľované výlučne stavbám, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb., teda musí ísť o pozemné stavby - priestorovo sústredené zastrešené budovy vrátane podzemných priestorov, ktoré sú stavebno-technicky vhodné a určené na ochranu ľudí, zvierat alebo vecí; nemusia mať steny, ale musia mať strechu. Podľa účelu sa členia na bytové budovy a nebytové budovy.

K žiadosti treba pripojiť doklady ako právoplatné kolaudačné rozhodnutie, resp. v prípade starej, legálnej, ale neskolaudovanej stavby osvedčenie stavby podľa § 104 zákona číslo 50/1976 Zb., alebo iný doklad o nadobudnutí práva k stavbe (napr. právoplatné rozhodnutie o dedičstve, kúpna zmluva na nehnuteľnosť, ktorej vklad bol povolený katastrom a pod.), ďalej sa vyžaduje list vlastníctva na pozemok, geometrický plán na zameranie stavby, príp. kópia z katastrálnej mapy, pokiaľ stavba má samostatné parcelné číslo a je už zakreslená v katastrálnej mape.

Ad III.

Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie alebo na individuálnu rekreáciu. Za časť budovy sa považuje aj byt. Tak v súvislosti s otázkou prihlásenia sa na trvalý pobyt ustanovuje zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

 

Späť

Ako ušetriť prostredníctvom stavebného sporenia

Stavebné sporenie patrí dnes medzi najbežnešie formy sporenia ako si finančne zhmotniť svoje predstavy o vlastnom bývaní. Tak ako v každom segmente trhu, aj možnosti stavebného sporenia prinášajú novinky, ktoré sa prispôsobujú aktuálnym potrebám svojich spotrebiteľov. Hlavne pri súčasných možnostiach stavebného sporenia platí ono známe: „Kto šetrí má za tri.“ Aj preto prináša Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. nové alternatívy ako urobiť svoje bývanie úspornejším.Ekologické šetrenieOd 1. januára 2008 platí novela zákona o stavebnom sporení, ktorá..

Podlahové kúrenie

 O čo je lepšie ako radiátor?Kedy pociťuje človek tepelnú pohodu?Čo so sebou prináša montáž?Takže ako ho namontovať?Finále inštalácieTermoregulátory, snímače teplotyTeplá podlahaA ďalšie výhodyZahrejte aj steny Podlaha z kameňa a dlaždíc má niečo do seba, ale nelahodí našim bosým nohám. Ľahko sa umýva, nemusíte sa báť, že vylejete polievku pri sobotňajšom obede pred televízorom. Ako radi by sme sa ale, niekedy prešli po teplej dlážke v obývačke, alebo večer pozerali vysielanie bez troch párov ponožiek na nohách. Nie je to nič ťažké. Stačí..

Exkluzívna zmluva - exkluzivita

 Ak chcete predávaťAk kupujeteExkluzivita - čo to vlastne je?Výhody exkluzívnej zmluvyDôležitá je dôveraPrečo je pre realitné kancelárie podpísanie exkluzivity výhrou?Čo obsahuje exkluzívna zmluva?Zhrnieme si to Aj vy potrebujete predať či kúpiť nehnuteľnosť a rozhodli ste sa zveriť svoj osud do rúk realitnej kancelárie? Za predpokladu, že ste si vybrali naozaj spoľahlivú a serióznu agentúru ste urobili to najlepšie, čo ste mohli. Ako a čo robiť pri obchodných transakciách prostredníctvom realitnej kancelárie vám poradíme v nasledujúcich riadkoch. Ak..

Nájom a podnájom nebytových priestorov ako odplatný vzťah a výpoveď z nájmu

Mgr. Ján Lasák Nájom a podnájom nebytových priestorov ako odplatný vzťah a výpoveď z nájmu Právna úprava nebytového nájmu Občiansky zákonník zaraďuje nájom a podnájom nebytových priestorov medzi osobitné prípady nájmu (§ 720 Občianskeho zákonníka, ďalej v texte ako „OZ“), jeho vlastná úprava je však obsiahnutá v osobitnom zákone, na ktorý odkazuje ustanovenie § 720 OZ . Ide o zákon č. 116/1990 Zb. Medzi Občianskym zákonníkom a zákonom č. 116/1990 Zb. je vzťah lex specialis k lex generalis, čo znamená, že ustanovenia zákona č. 116/1990 Zb...

Smrť prenajímateľa a preplatky na energiách

Pred rokom sme s priateľkou uzavreli nájomnú zmluvu s mojím strýkom, ktorej predmetom bol nájom bytu v Bratislave. Strýko nedávno zomrel a my naďalej užívame jeho byt. Poštou sme dostali oznam od elektrární a plynární, že máme na byte preplatky. Do situácie sa zaangažovala strýkova manželka, ktorá nikdy nechcela, aby sme v byte bývali a chce nás z bytu vyštvať. Je agresívna, vyhráža sa nám. Môžeme naďalej byt užívať alebo má strýková žena na to právo? Komu máme teraz platiť nájomné? Čo máme podniknúť s preplatkami, môžeme ich vybrať na pošte?..

Výmena a zámena bytov

Dobrý deň. V apríli 2005 som nadobudol kúpou v dražbe 2-izbový prízemný byt. Suseda mojich známych, ktorá býva v 3-izbovom byte, by sa rada presťahovala do bytu menšieho a prízemného, keďže nevládze chodiť na 4. poschodie. Môj byt by jej plne vyhovoval, ale natrafili sme na problém ako to papierovo zrealizovať. Pri predaji nehnuteľnosti by som musel asi zaplatiť 19% daň z predaja, čo je pre mňa samozrejme dosť nevyhovujúce. Bolo by možné byty vzájomne odpredať za symbolickú 1,-Sk, príp. darovať a takto znížiť výdavky na daň? Prosím, poraďte nám. Ďakujem.Andrej..

Byty na prenájom - ceny v Bratislave za rok 2005

V súčasnosti je veľa ľudí, ktorí sa rozhodli kúpiť si byt za účelom jeho prenájmu. Kto však chce prenajímať byt, kupovaný na úver, musí si veľmi dobre zrátať, nakoľko môže nájomné pokryť splátky úveru.Treba si uvedomiť, že pravidelné mesačné splátky sa dajú investovať aj do iných produktov ako sú nehnuteľnosti, pričom napríklad pri finančných produktoch nedochádza k postupnému opotrebovávaniu, a tým k obmedzovaniu vplyvu inflácie na zvyšovanie ceny (výšky nájomného). Pri prenájme nehnuteľností treba rátať aj s určitou rezervou - keď sa..

Aké sú ceny nehnutelnosti - realitná bublina 2018?

Ako zistiť, či sú nehnuteľnosti nadhodnotené a či kúpou nehnuteľnosti neriskujeme?   Veľmi dobrým zdrojom informácií o tom, či ceny nehnuteľností sú príliš vysoké alebo či sa už nachádzame v oblasti realitnej bubliny a cena za nehnuteľnosť nepredstavuje reálnu hodnotu, ktorú poskytne obytný priestor jej vlastníkovi prostredníctvom možnosti bývania na veľa rokov je kompozitný index, ktorý počíta Národná banka Slovenska.  Ako uvádzajú analytici ÚMS (NBS) ceny nehnuteľností sa v roku 2018 nachádzajú v pásme VZOSTUPU, ďaleko od pásma BUBLINY...

Nehnuteľnosti sa viažu ...