Neskolaudovaná stavba - otázka predaja a bývania

S mojím manželom máme vyhliadnutý rodinný dom na kúpu. Ide o novostavbu domu, no realitka, ktorá ho ponúka, sa vyjadrila, že nie je ešte skolaudovaný. Je táto skutočnosť pre nás ako kupujúcich na závadu? Aké môžeme očakávať ťažkosti s kúpou neskolaudovanej stavby, s trvalým pobytom ?

Ivica S., Kľakany

Ako sami uvádzate, vami postavený rodinný dom je neskolaudovaný. V zmysle platnej legislatívy to znamená, že neskolaudovaná nehnuteľnosť nemôže slúžiť účelu, na ktorý bola postavená - teda buď podnikateľským účelom, ako prevádzka podniku, vo vašom prípade na bývanie a žitie fyzických osôb. Bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia príslušného stavebného úradu nemôže byť váš rodinný dom užívaný. Nedostatok nehnuteľnosti spočívajúci v absencii riadneho kolaudačného rozhodnutia môže mať viaceré aspekty, dôsledky: ako napr.:

I. stavba ako taká existuje, je evidovaná, avšak nemožno ju užívať

II. bez kolaudácie stavby obec neudelí pre stavbu súpisné číslo

III. prihlásenie sa na trvalý pobyt v rámci neskolaudovanej stavby nie je možné

Ad I.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia, pričom kolaudačné rozhodnutie sa vyžaduje tiež pre jednoduché stavby, ich prístavby a nadstavby, ktoré postačilo ohlásiť. Na kolaudačné konanie je príslušný stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie. V písomnom návrhu na kolaudáciu treba uviesť označenie a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby, termín dokončenia úprav okolia stavby a údaj o tom, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka a čas jej trvania. Kolaudačným rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby na určený účel, a ak je to potrebné, určia sa podmienky užívania stavby.

Pred kúpou neskolaudovanej stavby je nevyhnutné, aby ste si overili, či predmetná stavba je riadne zapísaná na liste vlastníctva ako rozostavaná stavba. Ak by sa preukázalo, že nie je, treba vykonať nápravu.je namieste zistiť od realitnej kancelárie, prečo predávajúci predáva stavbu bez kolaudácie (aby sa predišlo prípadným komplikáciám - napr. ide o čiernu stavbu). Predávajúci by vám mal odovzdať stavebné povolenie s príslušnou projektovou dokumentáciou, revíznymi správami a pod. Nie je zbytočné obrátiť sa na stavebný úrad a informovať sa ohľadne možností kolaudácie predávanej stavby.

Ad II.

Stavebným úradom je v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. obec. Obec, napríklad mestská časť Bratislava - Staré mesto, určuje stavbe súpisné číslo a orientačné číslo na základe písomnej žiadosti. Žiadosť podáva stavebník, vlastník stavby. Samostatné súpisné číslo je prideľované výlučne stavbám, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb., teda musí ísť o pozemné stavby - priestorovo sústredené zastrešené budovy vrátane podzemných priestorov, ktoré sú stavebno-technicky vhodné a určené na ochranu ľudí, zvierat alebo vecí; nemusia mať steny, ale musia mať strechu. Podľa účelu sa členia na bytové budovy a nebytové budovy.

K žiadosti treba pripojiť doklady ako právoplatné kolaudačné rozhodnutie, resp. v prípade starej, legálnej, ale neskolaudovanej stavby osvedčenie stavby podľa § 104 zákona číslo 50/1976 Zb., alebo iný doklad o nadobudnutí práva k stavbe (napr. právoplatné rozhodnutie o dedičstve, kúpna zmluva na nehnuteľnosť, ktorej vklad bol povolený katastrom a pod.), ďalej sa vyžaduje list vlastníctva na pozemok, geometrický plán na zameranie stavby, príp. kópia z katastrálnej mapy, pokiaľ stavba má samostatné parcelné číslo a je už zakreslená v katastrálnej mape.

Ad III.

Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie alebo na individuálnu rekreáciu. Za časť budovy sa považuje aj byt. Tak v súvislosti s otázkou prihlásenia sa na trvalý pobyt ustanovuje zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

 

Späť

Bývanie v podkroví

 Podkrovie je aj dnes pre niektorých vyhľadávaným obytným priestorom. Už od začiatku 90tych rokov sa realizujú prestavby strešných konštrukcií starších mestských, či rodinných domov prostredníctvom nadstavby. A to nielen v mestách ale aj na vidieku Za príčinu možno považovať nielen počiatočnú príťažlivosť podkrovných priestorov, ale aj pokles bytovej výstavby z pred pár rokov. Nadstavby tak riešia problém v centrách väčších a stredných miest, kde je výstavba nových bytových priestorov pridrahá alebo nereálna.Je dôležité uvedomiť si rozdiel medzi..

Ručenie nehnuteľnosťou. Bežné riešenie alebo koledovanie si o problém?

V živote sa ocitáme v rôznych situáciách a stáva sa, že potrebujeme viac, ako máme momentálne našetrené. Pre ľudí, ktorí majú pravidelný príjem, nie je problém vybaviť si pôžičku štandardnou cestou; ak však táto okolnosť absentuje, môže sa stať, že potencionálny klient bude  vyhodnotený ako rizikový. V takomto prípade mu veľa možností nezostáva; buď mu niekto pomôže ako tzv. solidárny dlžník, alebo bude musieť, za predpokladu, že je to uňho reálne, ručiť nehnuteľnosťou. Ručenie nehnuteľnosťou je relatívne istý spôsob, ako si zabezpečiť..

Schodisko - spojivo podlaží

 Vonkajší vzhľadMateriály na obkladStavba schodov nie je jednoducháNechajte si poradiťNajčastejšie omylyTrend dobyÚprava povrchuZábradlie Ak máte rodinný dom či dvoj, prípadne viacpodlažný bytový apartmán, pravdepodobne máte doma schodisko. Vertikálne konštrukcie spájajúce jednotlivé poschodia budov – tak znie základná definícia schodov. Primárnou funkciou schodov je prepojiť jednotlivé podlažia medzi sebou a urobiť tak čo najpohodlnejšie a najbezpečnejšie pre ich užívateľa pri jeho zostupe a výstupe.Realizácia je spojená s niekoľkými základnými..

Bývanie rozvedeného manžela - otázniky nad družstevnými bytmi

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, či mám právo na polovicu bytu, ktorý na mňa a moju manželku (sme v rozvodovom konaní) prepísala svokra po našom sobáši. Jedná sa o družstevný byt, ktorý nie je ešte vo vlastníctve, sme tam len členmi družstva. Rastislav K., Rimavská Sobota Družstevným bytom sa rozumie byt, ktorý je vo vlastníctve bytového družstva, je prenajatý členovi družstva alebo ktorý je v spoločnom nájme manželov, pričom aspoň jeden z manželov je členom družstva. Tak ustanovuje rozsudok Najvyššieho súdu S SR, sp. zn. 5 Cdo 107/2000 z 30.1.2001...

Exekučný predaj nehnuteľnosti v dražbe I.

S priateľom sme sa rozhodli kúpiť rodinný dom s tým, že polovica bude napísaná na neho a druhá polovica na mňa. Moja otázka znie, v prípade, že by priateľ ako živnostník skrachoval, môžem prísť v exekútorskej dražbe o svoju časť domu ? Ako to právne ošetriť a ako prebieha taký exekučný predaj? Ďakujem za odpoveď. Oľga M., Kremnica Partneri nie sú manželmi Je dôležité uvedomiť si, že partnerstvo resp. partnerské spolužitie nemá oporu v zákonných ustanoveniach zákona o rodine - nie je rovnocenné manželskému zväzku. Môžete síce viesť spoločnú..

Obnovenie nájomnej zmluvy a predaj obecného bytu

 S manželom a rodinou bývame v obecnom byte, nájom máme založený zmluvou z roku 1982. V minulosti sme vzhľadom na ťažkú sociálnu situáciu mali nedoplatky na nájomnom, ktoré sme sa však snažili vždy korektne vyrovnať. V roku 2003 nám od mestskej časti Bratislava bola daná výpoveď z nájmu z dôvodu neplatenia nájmu. Súčasne nás vyzvali na vypratanie bytu. Byt sme chceli odkúpiť, mestská časť sa vyjadrila dokonca kladne a k dnešnému dňu naďalej bývame v našom byte. Keď sme sa opätovne domáhali kúpy bytu do osobného vlastníctva, obec nás odbila s konštatovaním,..

Vlastníte nehnuteľnosť? Nezabudnite na poistenie.

Ako sa stanovuje poistná suma?Kedy je poistenie povinné?Poistenie obytných budovPoistenie domácnostiRozhovor s riaditeľom úseku neživotného poistenia Ing. Martinom GergelymPrečo by si majitelia bytov a domov mali nechať poistiť svoj majetok?Aké druhy poistenia odporúčate klientom, čo sa týka nehnuteľností?Existujú nehnuteľnosti, ktoré jednoducho poistiť nemožno - nevzťahuje sa na nich žiaden druh poistenia?Aký je rozdiel medzi jednotlivými druhmi poistenia, čo sa týka nehnuteľností?Ako má postupovať klient, ktorý si chce nechať poistiť domácnosť alebo nehnuteľnosť?Každý..

Aké sú ceny nehnutelnosti - realitná bublina 2018?

Ako zistiť, či sú nehnuteľnosti nadhodnotené a či kúpou nehnuteľnosti neriskujeme?   Veľmi dobrým zdrojom informácií o tom, či ceny nehnuteľností sú príliš vysoké alebo či sa už nachádzame v oblasti realitnej bubliny a cena za nehnuteľnosť nepredstavuje reálnu hodnotu, ktorú poskytne obytný priestor jej vlastníkovi prostredníctvom možnosti bývania na veľa rokov je kompozitný index, ktorý počíta Národná banka Slovenska.  Ako uvádzajú analytici ÚMS (NBS) ceny nehnuteľností sa v roku 2018 nachádzajú v pásme VZOSTUPU, ďaleko od pásma BUBLINY...

Nehnutelnosti ...