Neskolaudovaná stavba - otázka predaja a bývania

S mojím manželom máme vyhliadnutý rodinný dom na kúpu. Ide o novostavbu domu, no realitka, ktorá ho ponúka, sa vyjadrila, že nie je ešte skolaudovaný. Je táto skutočnosť pre nás ako kupujúcich na závadu? Aké môžeme očakávať ťažkosti s kúpou neskolaudovanej stavby, s trvalým pobytom ?

Ivica S., Kľakany

Ako sami uvádzate, vami postavený rodinný dom je neskolaudovaný. V zmysle platnej legislatívy to znamená, že neskolaudovaná nehnuteľnosť nemôže slúžiť účelu, na ktorý bola postavená - teda buď podnikateľským účelom, ako prevádzka podniku, vo vašom prípade na bývanie a žitie fyzických osôb. Bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia príslušného stavebného úradu nemôže byť váš rodinný dom užívaný. Nedostatok nehnuteľnosti spočívajúci v absencii riadneho kolaudačného rozhodnutia môže mať viaceré aspekty, dôsledky: ako napr.:

I. stavba ako taká existuje, je evidovaná, avšak nemožno ju užívať

II. bez kolaudácie stavby obec neudelí pre stavbu súpisné číslo

III. prihlásenie sa na trvalý pobyt v rámci neskolaudovanej stavby nie je možné

Ad I.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia, pričom kolaudačné rozhodnutie sa vyžaduje tiež pre jednoduché stavby, ich prístavby a nadstavby, ktoré postačilo ohlásiť. Na kolaudačné konanie je príslušný stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie. V písomnom návrhu na kolaudáciu treba uviesť označenie a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby, termín dokončenia úprav okolia stavby a údaj o tom, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka a čas jej trvania. Kolaudačným rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby na určený účel, a ak je to potrebné, určia sa podmienky užívania stavby.

Pred kúpou neskolaudovanej stavby je nevyhnutné, aby ste si overili, či predmetná stavba je riadne zapísaná na liste vlastníctva ako rozostavaná stavba. Ak by sa preukázalo, že nie je, treba vykonať nápravu.je namieste zistiť od realitnej kancelárie, prečo predávajúci predáva stavbu bez kolaudácie (aby sa predišlo prípadným komplikáciám - napr. ide o čiernu stavbu). Predávajúci by vám mal odovzdať stavebné povolenie s príslušnou projektovou dokumentáciou, revíznymi správami a pod. Nie je zbytočné obrátiť sa na stavebný úrad a informovať sa ohľadne možností kolaudácie predávanej stavby.

Ad II.

Stavebným úradom je v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. obec. Obec, napríklad mestská časť Bratislava - Staré mesto, určuje stavbe súpisné číslo a orientačné číslo na základe písomnej žiadosti. Žiadosť podáva stavebník, vlastník stavby. Samostatné súpisné číslo je prideľované výlučne stavbám, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb., teda musí ísť o pozemné stavby - priestorovo sústredené zastrešené budovy vrátane podzemných priestorov, ktoré sú stavebno-technicky vhodné a určené na ochranu ľudí, zvierat alebo vecí; nemusia mať steny, ale musia mať strechu. Podľa účelu sa členia na bytové budovy a nebytové budovy.

K žiadosti treba pripojiť doklady ako právoplatné kolaudačné rozhodnutie, resp. v prípade starej, legálnej, ale neskolaudovanej stavby osvedčenie stavby podľa § 104 zákona číslo 50/1976 Zb., alebo iný doklad o nadobudnutí práva k stavbe (napr. právoplatné rozhodnutie o dedičstve, kúpna zmluva na nehnuteľnosť, ktorej vklad bol povolený katastrom a pod.), ďalej sa vyžaduje list vlastníctva na pozemok, geometrický plán na zameranie stavby, príp. kópia z katastrálnej mapy, pokiaľ stavba má samostatné parcelné číslo a je už zakreslená v katastrálnej mape.

Ad III.

Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie alebo na individuálnu rekreáciu. Za časť budovy sa považuje aj byt. Tak v súvislosti s otázkou prihlásenia sa na trvalý pobyt ustanovuje zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

 

Späť

Keď sme sa rozhodli zatepliť svoj domov Keď sme sa rozhodli zatepliť svoj domov

 „Už niekoľko rokov sa na Slovenku veľké, ale aj menšie sivé sídliská z čias socialistickej výstavby menia na čoraz väčšie ostrovčeky farebných budov, ktoré prešli tzv. rekonštrukčnou kúrou v pobode zatepľovania. Keďže väčšina bytových domov je stará už niekoľko desačročí, zančná časť z nich potrebuje priam nutnú rekoštrukciu. Základnou otázkou sa preto často na domových schôdzach stáva otázka: Ako si teda zateplíme svoje spoločné bývanie a hlavne akým spôsobom na to získať peniaze.“ Čo urobiť pred zatepľovaním domu Dobré..

Ako efektívne riešiť otázku kúrenia Ako efektívne riešiť otázku kúrenia

Problém tepla je vzhľadom na každoročné mrazy nielen stále aktuálnym, ale i mimoriadne pálčivým vzhľadom na vysoké ceny energií. Najčastejšia súvisiaca voľba, pred ktorou stojí množstvo rodín, je, či vraziť nemalú sumu peňazí do vlastného kotla a mať tak svoju spotrebu pod kontrolou, alebo naďalej využívať služby verejného pripojenia, ktoré síce počiatočnú investíciu v takej výške nevyžaduje, avšak v konečnom dôsledku stojí omnoho viac. Poďme sa teda pozrieť na výhody aj nevýhody oboch variantov a na kritéria, podľa ktorých by sme sa mali rozhodovať...

Rekreačné bývanie Rekreačné bývanie

Blíži sa leto a s ním aj čas našich dovoleniek; na rozhraní mája a júna začínajú riešiť otázku oddychu aj tí, ktorí si na to počas jari nenašli dostatok času. Možnosťou je klasická dovolenka, kde sa o všetko postará cestovná kancelária; ak však roky chodíte na to isté obľúbené miesto, bolo by neekonomické platiť v zime i v lete za ubytovanie v hoteli. Pre takýchto dovolenkárov je lepšou alternatívou investovať do apartmánu, chalupy či chaty. Poďme si teda povedať viac o týchto možnostiach, ktoré nám organizáciu dovoleniek podstatne uľahčia. Chalupa Tento spôsob..

Timesharing - atypická forma nájmu nehnuteľností Timesharing - atypická forma nájmu nehnuteľností

Iste sa už mnohí z vás, vážení čitatelia, stretli s novinkou na našom trhu, a to s dovolenkovými pobytmi, ktoré si záujemcovia tak povediac predplatili aj na obdobie niekoľkých rokov. Ide o timesharing, o právny inštitút pôvodne pochádzajúci spoza Atlantického oceánu, ktorého základy u nás sú dané najmä právom Európskej únie. Timesharing v práve EÚ a SRPrávnym rámcom pre oblasť nájmu práva na tzv. sezónne, alebo, aby sme sa vyjadrovali v súlade so znením právnych textov, práva užívať budovu alebo jej časť v časovo vymedzených úsekoch, je..

Rekonštrukcia domu a bytové náhrady Rekonštrukcia domu a bytové náhrady

 Bývam v bytovom dome, ktorý v súčasnosti prechádza rozsiahlou rekonštrukciou. Stavebná firma, s ktorou vlastníci bytov v našom dome uzavreli zmluvu o vstavbe bytov v podkrovných priestoroch domu, odstránila strešnú krytinu. Nepochybne z dôvodu nedostatočného zaistenia strechy pred vplyvmi počasia došlo k zatopeniu nášho bytu dažďovou vodou. Voda zatopila náš byt na niekoľkých miestach, steny začali dokonca pukať a a na stenách izieb sa objavila pleseň. V danej situácii je nemožné v byte ďalej bývať -bojíme sa o naše zdravie a život. Prosím Vás o radu...

Komunikácia medzi správcom a vlastníkmi bytov - otázka efektivity Komunikácia medzi správcom a vlastníkmi bytov - otázka efektivity

„Minulý rok došlo v našom dome ku zmene správy, ktorú pôvodne vykonávalo spoločenstvo vlastníkov. Toto spoločenstvo však stále je registrované ako existujúce. To je pomimo, avšak podstatným problémom je komunikácia so správcovskou spoločnosťou, ktorá spravuje náš dom. V dome, ktorý má dva vchody – predný a zadný - sú vytrhané mnohé svetelné spínače, svetlo možno zapnúť len na niektorých z dvoch poschodí, príp. na prízemí, čo značne komplikuje najmä v tomto zimnom období pohyb po schodoch v dome, navyše mnoho z obyvateľov je vo vyššom veku,..

Problémy s hypotékou? Problémy s hypotékou?

Problém je na sveteKeď musí zasiahnuť bankaBanky znižujú úrokové sadzby   Nie je nič ľahšie. Jednoduchá cesta k bývaniu. Stačí len prísť. Riešenie ušité priamo na mieru. To sú len niektoré reklamné slogany, ktoré nás tak často oslovujú a pútajú našu pozornosť na rôzne produkty vedúce k vlastnému bývaniu.Spôsobov, ciest a produktov vedúcich k vlastnému bývaniu je v dnešnej dobe a situácii na trhu skutočne mnoho. Pritom nemusí ísť bezpodmienečne len o získanie nového bytu či domu, ale aj napríklad o kúpu zariadenia, stavbu garáže či bazénu,..

Ceny nehnuteľností Ceny nehnuteľností

Financovanie prác na bytovke domu Financovanie prác na bytovke domu

Keď sa obnova financuje prostredníctvom bankyNajlacnejšie požičiava štátMožnosti financovania obnovy bytových domovŠtátny fond rozvoja bývaniaŠtátna dotáciaAko dostať dotáciu ministerstvaStavebné sporiteľneKomerčné bankyPodmienky, za akých banky požičiavajú na obnovu bytovČo je pri poskytovaní úveru bankou dôležitéÚvery na obnovu bytového domu poskytujú komerčné banky aj stavebné sporiteľne, najvýhodnejšie však na tento účel požičiava štát.Keď sa obnova financuje prostredníctvom banky Na obnovu bytového domu si možno požičať aj od..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.