Neskolaudovaná stavba - otázka predaja a bývania

S mojím manželom máme vyhliadnutý rodinný dom na kúpu. Ide o novostavbu domu, no realitka, ktorá ho ponúka, sa vyjadrila, že nie je ešte skolaudovaný. Je táto skutočnosť pre nás ako kupujúcich na závadu? Aké môžeme očakávať ťažkosti s kúpou neskolaudovanej stavby, s trvalým pobytom ?

Ivica S., Kľakany

Ako sami uvádzate, vami postavený rodinný dom je neskolaudovaný. V zmysle platnej legislatívy to znamená, že neskolaudovaná nehnuteľnosť nemôže slúžiť účelu, na ktorý bola postavená - teda buď podnikateľským účelom, ako prevádzka podniku, vo vašom prípade na bývanie a žitie fyzických osôb. Bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia príslušného stavebného úradu nemôže byť váš rodinný dom užívaný. Nedostatok nehnuteľnosti spočívajúci v absencii riadneho kolaudačného rozhodnutia môže mať viaceré aspekty, dôsledky: ako napr.:

I. stavba ako taká existuje, je evidovaná, avšak nemožno ju užívať

II. bez kolaudácie stavby obec neudelí pre stavbu súpisné číslo

III. prihlásenie sa na trvalý pobyt v rámci neskolaudovanej stavby nie je možné

Ad I.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia, pričom kolaudačné rozhodnutie sa vyžaduje tiež pre jednoduché stavby, ich prístavby a nadstavby, ktoré postačilo ohlásiť. Na kolaudačné konanie je príslušný stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie. V písomnom návrhu na kolaudáciu treba uviesť označenie a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby, termín dokončenia úprav okolia stavby a údaj o tom, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka a čas jej trvania. Kolaudačným rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby na určený účel, a ak je to potrebné, určia sa podmienky užívania stavby.

Pred kúpou neskolaudovanej stavby je nevyhnutné, aby ste si overili, či predmetná stavba je riadne zapísaná na liste vlastníctva ako rozostavaná stavba. Ak by sa preukázalo, že nie je, treba vykonať nápravu.je namieste zistiť od realitnej kancelárie, prečo predávajúci predáva stavbu bez kolaudácie (aby sa predišlo prípadným komplikáciám - napr. ide o čiernu stavbu). Predávajúci by vám mal odovzdať stavebné povolenie s príslušnou projektovou dokumentáciou, revíznymi správami a pod. Nie je zbytočné obrátiť sa na stavebný úrad a informovať sa ohľadne možností kolaudácie predávanej stavby.

Ad II.

Stavebným úradom je v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. obec. Obec, napríklad mestská časť Bratislava - Staré mesto, určuje stavbe súpisné číslo a orientačné číslo na základe písomnej žiadosti. Žiadosť podáva stavebník, vlastník stavby. Samostatné súpisné číslo je prideľované výlučne stavbám, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb., teda musí ísť o pozemné stavby - priestorovo sústredené zastrešené budovy vrátane podzemných priestorov, ktoré sú stavebno-technicky vhodné a určené na ochranu ľudí, zvierat alebo vecí; nemusia mať steny, ale musia mať strechu. Podľa účelu sa členia na bytové budovy a nebytové budovy.

K žiadosti treba pripojiť doklady ako právoplatné kolaudačné rozhodnutie, resp. v prípade starej, legálnej, ale neskolaudovanej stavby osvedčenie stavby podľa § 104 zákona číslo 50/1976 Zb., alebo iný doklad o nadobudnutí práva k stavbe (napr. právoplatné rozhodnutie o dedičstve, kúpna zmluva na nehnuteľnosť, ktorej vklad bol povolený katastrom a pod.), ďalej sa vyžaduje list vlastníctva na pozemok, geometrický plán na zameranie stavby, príp. kópia z katastrálnej mapy, pokiaľ stavba má samostatné parcelné číslo a je už zakreslená v katastrálnej mape.

Ad III.

Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie alebo na individuálnu rekreáciu. Za časť budovy sa považuje aj byt. Tak v súvislosti s otázkou prihlásenia sa na trvalý pobyt ustanovuje zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

 

Späť

Rekreačné bývanie Rekreačné bývanie

Blíži sa leto a s ním aj čas našich dovoleniek; na rozhraní mája a júna začínajú riešiť otázku oddychu aj tí, ktorí si na to počas jari nenašli dostatok času. Možnosťou je klasická dovolenka, kde sa o všetko postará cestovná kancelária; ak však roky chodíte na to isté obľúbené miesto, bolo by neekonomické platiť v zime i v lete za ubytovanie v hoteli. Pre takýchto dovolenkárov je lepšou alternatívou investovať do apartmánu, chalupy či chaty. Poďme si teda povedať viac o týchto možnostiach, ktoré nám organizáciu dovoleniek podstatne uľahčia. Chalupa Tento spôsob..

Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov 2. časť

 Správa domu vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v domeSpoločenstvoOrgány spoločenstvaPredsedaRadaZhromaždenie V prvej časti článku ste mali možnosť dozvedieť sa niečo o zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Článok sa zaoberal tým, čo to vlastne z právneho hľadiska byt a nebytový priestor je, ako sa nadobúda vlastníctvo bytov a o zmluve o prevode vlastníctva. V druhej časti článku sa dozviete niečo viac o spravovaní nehnuteľnosti, o tom, čo to je spoločenstvo a kto je to správca, aké sú jeho práva a povinnosti. Informácie..

Môžu esenciálne oleje zvyšovať kvalitu bývania - nehnutelnosti? Môžu esenciálne oleje zvyšovať kvalitu bývania - nehnutelnosti?

Ako súvisia nehnuteľnosti a aromatické esenciálne oleje? Na prvý pohľad sa zdá, že tieto dva pojmy nemajú nič spoločné, no byt, dom, či chata, ale aj kancelársky priestor, garáž a pivnica sú miesta, kde sa pohybujú ľudia a trávia v nich prevažnú časť svojho života. Zároveň reality predstavujú významnú časť majetku ich vlastníkov a veľmi dobre uchovávajú svoju hodnotu. Dôvodov uvedomiť si, pri čom všetkom nám môžu napomáhať éterické oleje je veľa... ak poznáme ich účinky. Esenciálne oleje sú..

Kúpa bytu v prospech maloletej osoby a zákonné zastúpenie

Chceme pre dcéru, ktorá ešte nedosiahla 18 rokov, kúpiť byt ako odmenu k maturite. Ako máme v danej veci postupovať, je potrebné uviesť jej meno priamo v kúpnej zmluve ako aj uviesť jej podpis? Alebo kto podpisuje zmluvu, keď byt nadobudne naša dcéra. Niekde som počula, že vraj sa vyžaduje aj zásah súdu, hoci mi to pripadá divné. Ako to bude s elektrárňami, správcom a pod.? Ďakujem za odpoveď. Jana Š., Nitra Maloletý zmluvu nepodpisuje V samotnom texte zmluvy o nadobudnutí nehnuteľnosti (kúpna zmluva a pod.) uveďte vašu dcéru ako nadobúdateľa nehnuteľnosti...

Pojem a charakteristika nájomnej zmluvy

Nájomná zmluva predstavuje dvojstranný konsenzuálny právny úkon, na základe ktorého vzniká nájomný vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom. Nájomná zmluva ako právny úkon musí spĺňať všeobecné náležitosti právnych úkonov (§ 34 a nasl. Občianskeho zákonníka). Predmetnou právnou skutočnosťou akou je nájomná zmluva kreuje sa nájomný vzťah medzi zúčastnenými zmluvnými stranami - prenajímateľom a nájomcom - ktoré si upravujú medzi sebou svoje vzájomné práva a povinnosti. Na báze nájomnej zmluvy jedna strana (prenajímateľ) prenecháva druhej..

Výstavba ihrísk pre deti - ako po novom?

Naša obec disponuje pozemkom, na ktorom by sme chceli obnoviť materskú škôlku, zriadiť detské ihrisko, ktoré by malo byť prístupné pre všetky deti. Ihrisko bude vybudované svojpomocne s pomocou našich obyvateľov, tiež financované zo zbierky. Dostala sa nám informácia, že ihriská musia spĺňať nejaké nové a prísne kritériá, v opačnom prípade by nebolo možné ihrisko pre deti - preliezačky, pieskovisko a pod. sprístupniť deťom. Musí by teda ihrisko vybudované podľa nejakých noriem (napr. kovové), vraj EÚ niečo uzákonila. Ktorý zákon upravuje spôsob výstavby..

Daň z nehnuteľností

Čo je to daň z nehnuteľností?Vyrubenie daneKto je to daňovník?Predmet daneVýška sadzby daneNovinkyProblematika dane z nehnuteľností je upravená v zákone č.582/2004 Z. z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len "zákon"). V podstate sa teda už tri roky zachováva v pôvodnom stave. Každý rok sa ale dejú jemné úpravy.Čo je to daň z nehnuteľností?  Zákon rozlišuje 3 druhy dane z nehnuteľností:daň z pozemkov,daň zo stavieb,a daň z bytov (kam patria pre účely dane i nebytové priestory v bytovom..

Kúpte si pozemky v blízkosti ... (TRH Nehnutelnosti)

Dom na predaj


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.