Nájomná zmluva I.


Rada by som dala do prenájmu môj byt, lebo sa chystám odcestovať do cudziny na brigádu. V byte býva so mnou moja sestra, neviem či je možné prenajať napr. len jednu - dve izby. Aké sú moje práva, povinnosti v súvislosti s nájmom, musí byť zmluva písomná alebo stačí ústna dohoda? Ďakujem za odpoveď.

Inge T., Považská Bystrica
Nájomná zmluva je dvoj a viacstranný právny vzťah, v rámci ktorého prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne užíval alebo z nej bral aj úžitky, pričom prenajímateľ je povinný prenechať prenajatú vec nájomcovi v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie. Zákon rozlišuje medzi dohodnutým - teda priamo v nájomnej zmluve stanoveným spôsobom užívania predmetu nájmu - a obvyklým užívaním. Nájomca je povinný predmet nájmu udržiavať v stave spôsobilom užívania na svoje náklady.

Hlavnými pojmovými znakmi nájomnej zmluvy je písomná forma a odplatnosť, ide teda o odplatný záväzkovo-právny vzťah. Na to, aby nájomný vzťah - aby vznikli práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu - zákon obligatórne vyžaduje písomnú formu, ktorej nedodržanie má za následok absolútnu neplatnosť právneho úkonu. Písomná forma je viac ako opodstatnená okrem iného hlavne svojím predmetom, ktorým je nehnuteľnosť.

Nájomca má právo vec (predmet nájmu) užívať spôsobom určeným v zmluve. Ak sa nedohodlo inak, tak primerane povahe a určeniu veci. Naopak, nájomca je povinný vec užívať iba v prípade, že sa tak dohodlo alebo že neužívaním by sa vec znehodnotila viac než jej užívaním. Medzi oprávnenia nájomcu patrí aj právo dať prenajatú vec do podnájmu, ak zmluva neurčuje inak. V prípade, že by nájomca dal vec do podnájmu v rozpore so zmluvou (spravidla bez súhlasu prenajímateľa), prenajímateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
Vykonávanie stavebných a iných zmien

Zmeny na veci je nájomca oprávnený vykonávať len so súhlasom prenajímateľa, avšak hradu nákladov s tým spojených môže nájomca požadovať len v prípade, že sa na to prenajímateľ zaviazal. Nájomca je tiež oprávnený požadovať úhradu nákladov až po ukončení nájmu po odpočítaní znehodnotenia zmien, ku ktorému v medziobdobí došlo v dôsledku užívania veci, ak zmluva neurčuje niečo iné. Treťou možnosťou finančného spolupodieľania sa prenajímateľa na zmenách predmetu nájmu je, že ak prenajímateľ dal súhlas so zmenou, ale nezaviazal sa na úhradu nákladov, môže nájomca požadovať po skončení nájmu protihodnotu toho, o čo sa zvýšila hodnota veci.

Ak nájomca vykoná zmeny na veci bez súhlasu prenajímateľa, je povinný po skončení nájmu uviesť vec na svoje náklady do pôvodného stavu. Ak v dôsledku vykonávaných zmien hrozí na veci prenajímateľovi značná škoda, je prenajímateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.


Vykonávanie opráv

Pokiaľ vznikne v rámci predmetu nájmu potreba vykonania opráv, nájomca je povinný túto potrebu oznámiť prenajímateľovi, a to bez zbytočného odkladu. Pri porušení tejto povinnosti nájomca zodpovedá za škodu tým spôsobenú a nemá nároky, ktoré by mu prislúchali pre nemožnosť alebo obmedzenú možnosť užívať vec pre vady veci, ktoré sa včas prenajímateľovi neoznámili.

Samozrejme, že aj pri vykonaní opráv môžu nájomcovi vzniknúť náklady. Ak sa tak stalo pri oprave, na ktorú je povinný prenajímateľ, nájomca má nárok na náhradu týchto nákladov, ak sa oprava vykonala so súhlasom prenajímateľa alebo ak prenajímateľ bez zbytočného odkladu opravu neobstaral, hoci sa mu oznámila jej potreba. V opačnom prípade nájomca môže požadovať len to, o čo sa prenajímateľ obohatil.

Medzi povinnosti nájomcu patrí aj povinnosť starať sa o to, aby na predmete nájmu nevznikla škoda. V tejto súvislosti si zmluvné strany môžu v nájomnej zmluve dojednať, že nájomca je povinný dať predmet nájmu poistiť. Ak o tejto povinnosti nájomná zmluva nepojednáva, nájomca túto povinnosť nemá.


Nájomné a jeho výška

Hlavnou a najzaujímavejšou záležitosťou je samozrejme cena nájmu. Nájomca je povinný prenajímateľovi platiť nájomné dohodnuté v zmluve. Ak nájomné nie je v zmluve výslovne určené, nájomca je povinný platiť nájomné obvyklé v čase uzavretia zmluvy s prihliadnutím na hodnotu prenajatej veci a spôsob jej užívania. Výšku nájomného ovplyvňujú rôzne činitele, ako napr. lokalita, vek nehnuteľnosti, úroveň bývania, dostupnosť k občianskej a inej vybavenosti a pod. ak by nebola výška nájomného v zmluve určená, nemalo by to vplyv na platnosť zmluvy. Ak však údaj o nájomnom v zmluve figuruje, jeho výška nemôže byť menená jednostranným aktom. Termín splatnosti závisí od dohody zmluvných strán.

Občiansky zákonník definuje aj situáciu, kedy nájomca nie je povinný platiť nájomné. Nájomcovi táto povinnosť nevzniká, pokiaľ pre vady veci, ktoré nespôsobil, nemohol prenajatú vec užívať dohodnutým spôsobom alebo ak sa spôsob užívania nedohodol primerane povahe a určeniu veci.


Pokračovanie nabudúce.

Späť

Vývoj ponukových cien bytov za r. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012 Vývoj ponukových cien bytov za r. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012

Realitný portál TRH.sk pre svojich návštevníkov pripravil analýzu ponukových cien bytov za m2 pre okresy Bratislavy (BA I, BA II, BA III, BA IV a BA V) ako aj pre vybrané lokality z Bratislavy. Analýza je za obdobie rokov 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012 (polročné údaje).Uvedené ceny sú ponukovými cenami za m2, ceny sú samozrejme očistené o extrémy. Kategória sledovaných bytov zahŕňa staršie byty ako aj novostavby.Podrobnejšie aktuálne štatistiky cien nehnuteľností. Okresy Bratislavy: Vybrané lokality z Bratislavy:..

Trendy spálňa 2022: Čo by v nej nemalo chýbať? Trendy spálňa 2022: Čo by v nej nemalo chýbať?

Dominanta celej domácnosti či srdce domova – aj takto by sa dala nazvať spálňa, ktorá patrí k hlavným miestnostiam v dome. Ak chcete, aby aj tá vaša vyzerala dobre a jednotlivé prvky v nej vytvárali príjemnú atmosféru, musíte si ju vedieť správne zariadiť. Inšpirujte sa najnovšími trendmi na rok 2022 a vytvorte si váš vysnívaný priestor na oddych.Atmosféru nastolíte posteľouNajvýraznejším kúskom celej spálne je posteľ. Každý si ju všimne hneď, ako do miestnosti vojde. Práve to je dôvod, prečo nesmie byť fádna. Využite jej dominantné postavenie a masívnosť..

Exkluzívna zmluva - exkluzivita

 Ak chcete predávaťAk kupujeteExkluzivita - čo to vlastne je?Výhody exkluzívnej zmluvyDôležitá je dôveraPrečo je pre realitné kancelárie podpísanie exkluzivity výhrou?Čo obsahuje exkluzívna zmluva?Zhrnieme si to Aj vy potrebujete predať či kúpiť nehnuteľnosť a rozhodli ste sa zveriť svoj osud do rúk realitnej kancelárie? Za predpokladu, že ste si vybrali naozaj spoľahlivú a serióznu agentúru ste urobili to najlepšie, čo ste mohli. Ako a čo robiť pri obchodných transakciách prostredníctvom realitnej kancelárie vám poradíme v nasledujúcich riadkoch. Ak..

Neskolaudovaná stavba - otázka predaja a bývania

S mojím manželom máme vyhliadnutý rodinný dom na kúpu. Ide o novostavbu domu, no realitka, ktorá ho ponúka, sa vyjadrila, že nie je ešte skolaudovaný. Je táto skutočnosť pre nás ako kupujúcich na závadu? Aké môžeme očakávať ťažkosti s kúpou neskolaudovanej stavby, s trvalým pobytom ? Ivica S., Kľakany Ako sami uvádzate, vami postavený rodinný dom je neskolaudovaný. V zmysle platnej legislatívy to znamená, že neskolaudovaná nehnuteľnosť nemôže slúžiť účelu, na ktorý bola postavená - teda buď podnikateľským účelom, ako prevádzka podniku, vo..

Maloletí a darovanie nehnuteľnosti

Viacerí z vás, milí čitatelia, ste sa na nás obrátili s otázkou, či je možné darovať svojim deťom, vnukom, vnučkám nehnuteľnosť. Či je vôbec možné, aby dieťa - teda nedospelá osoba mohla vlastniť napríklad pozemok, dom. Vo všeobecnosti vládne domnienka, že nie. Avšak, opak je pravdou. O tejto skutočnosti ako aj o postupe, ako darovať v súlade so zákonom dieťaťu nehnuteľnosť, pojednáva nasledovný článok. Dieťa zastupujú rodičia Spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti vzniká narodením. Túto spôsobilosť má aj počaté dieťa, podmienkou..

Budúca zmluva na kúpu pozemku

Realitná kancelária sa na nás obrátila s ponukou na uzatvorenie budúcej zmluvy na kúpu pozemku. Je bezpečné takúto zmluvu podpisovať? Čo to je vlastne za zmluvu?Jozef Ž., Stupava Realitná kancelária sa na Vás obrátila s požiadavkou na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve (označovaná niekedy ako predbežná zmluva). Obsahom takejto zmluvy je záväzok oboch alebo len jednej zo strán uzatvoriť do dohodnutej doby určitú zmluvu. Podstatné náležitosti takejto zmluvy musia byť uvedené už zmluve o budúcej zmluve. Pokiaľ ide o podstatné náležitosti samotnej kúpnej zmluvy,..

Súčasná podoba finančných úverov

„Hypotéka, slovo ktoré sa v poslednom období hrnie na nás snáď zo všetkých strán. Na celom svete sa stala synonymom finančnej krízy. My si ju však budeme v tomto článku všímať ako produkt, pomocou ktorého si môžeme zabezpečiť svoj sen o bývaní. Z tohto dôvodu sme oslovili niekoľko finančných inštitúcií na Slovenskom finančnom trhu, aby mám pomocou modelových príkladov ponúkli svoje produkty.“Čo by ste mali vedieť o úveroch na bývanieNa začiatku by sme si mali povedať, na čo vlastne hypotekárny úver slúži. Tento druh služby pre klienta znamená..

Nehnutelnosti ...

Financovanie nehnutelnosti

Právnické a fyzické osoby, ktoré ku svojej činnosti potrebujú vyhovujúce priestory, majú v dnešnej dobe hneď niekoľko možností ako ich získať. Každá z nich obsahuje výhody, nevýhody a skryté riziká. Spomínanými možnosťami sú kúpa nehnuteľnosti za vlastné prostriedky, kúpa nehnuteľnosti s použitím bankového úveru, kúpa nehnuteľnosti na leasingové splátky alebo iba prenájom nehnuteľnosti na určitú dobu.Kúpa nehnuteľnosti verzus nájomKúpa nehnuteľnosti za vlastné prostriedky je klasická možnosť kalkulovania: “čo si môžem dovoliť za peniaze,..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.