Keď sme sa rozhodli zatepliť svoj domov

 „Už niekoľko rokov sa na Slovenku veľké, ale aj menšie sivé sídliská z čias socialistickej výstavby menia na čoraz väčšie ostrovčeky farebných budov, ktoré prešli tzv. rekonštrukčnou kúrou v pobode zatepľovania. Keďže väčšina bytových domov je stará už niekoľko desačročí, zančná časť z nich potrebuje priam nutnú rekoštrukciu. Základnou otázkou sa preto často na domových schôdzach stáva otázka: Ako si teda zateplíme svoje spoločné bývanie a hlavne akým spôsobom na to získať peniaze.“

Čo urobiť pred zatepľovaním domu

Dobré rozhodnutie na schôdzi majiteľov bytov o zlepšení tepelnej ochrany stavebných konštrukcií je prvým krokom k samotnej rekonštrukcii vášho bytového domu. Za týmto nasleduje potreba určiť skutočný stav stavebných konštrukcií, určenie postupu odstránenia nedostatkov a stanovenie predpokladaných nákladov. Práve toto stanovenie priorít nebude práve najjednoduhšou etapou v uskutočnení výsledného cieľa, keďže skoro každý obyvateľ domu bude mať svoje vlastné predstavy o rekoštrukcii a o jej spôsobe financovania ani nehovoriac. V tejto súvislosti bude preto najlepšie na začiatku obrátiť sa na správcu, ktorý by sa mal následne obrátiť na odborníkov v oblasti zatepľovania budov.

Zatepľovacie systémy sa odlišujú svojou podstatou pôsobenia. Známe sú v zásade dva princípy zatepľovacích systémov. Ide o kontaktné a odvetrané systémy. Okrem fyzikálnej podstaty sa odlišujú aj skladbou a cenou. Pre panelové budovy sú dostačujúce a vyhovujúce kontaktné zatepľovacie systémy, ktoré na stavebný trh dodávajú viaceré firmy. Pri ich výbere by vám tieto firmy mali zabezpečiť o nich doklady preukazujúce zhodu vlastností s požiadavkami. Tieto požiadavky sú vymedzené právnymi a technickými predpismi. Podstatou je, aby sa pri zateplení uplatnili systémy, pre ktoré boli vydané doklady preukazovania zhody. Ďalšou dôležitou stránkou je zohľadnenie vlastností stavebných konštrukcií bytového domu v spracovaní projektovej dokumentácie zateplenia. Táto projektová dokumentácia poslúži ako podklad aj po ukončení životnosti zateplenia (predpokladaná životnosť je zväčša 30 rokov). Podľa ETAG 004 – metodického predpisu na europské technické osvedčenie kontaktné zatepľovacie systémy v Europskej únii majú preukázať životnosť minimálne 25 rokov. Aby sa niminalizovali budúce škody pri takomto druhu rekoštrukcie, je potrebné na začiatku spracovanie projektu na zateplenie budovy.

Vypracovanie projetku

Papierový projekt je v zmysle všetkých právnych predpisov spodrobňujúcich stavebný zákon projektová dokumentácia. Ako už bolo spomenuté, koľko financií je potrebné investovať je asi tou najzložitejšou otázkou. Tejto otázke by malo predchádzať, čo má projektová dokumentácia obsahovať a v akej kvalite by mala byť spracovaná. Ako v mnohých prípadoch aj tu rozhodne platí, že najlacnejšie nemusí byť najlepšie. Isteže môže platiť aj opak. Ak však je súčasťou prehliadka budovy, spracovanie odborného posudku, návrh zatepľovacieho systému a hrúbky tepelnej izolácie na základe tepelnotechnického posudku s preukázaním hygienického a energetického kritéria, prípadne statický posudok, projekt požiarnej bezpečnosti, projekt organizácie výstavby, rozpočet a samozrejme súbor výkresovej dokumentácie vrátane detailov a návrh vytvárania výstužnej vrstvy vrátane farebného, resp. architektonického riešenia je potrebné hovoriť rádovo o sume 100.000 Sk. Je potrebné zdôrazniť, že projektant preberá zodpovednosť za daný návrh a zabezpečenie funkčných vlastností zateplených stavebných konštrukcií počas celej životnosti zateplenia budovy.

Ako vyberať zatepľovacie systémy

Kontaktné zatepľovacie systémy majú ako povrchovú úpravu omietky. Vzťahujú sa teda na ne podmienky údržby rovnaké ako pre akékoľvek iné povrchové úpravy. Samozrejme, že je potrebné ošetriť prípadne vzniknuté trhliny a po 15-ich rokoch je možné predpokladať potrebu väčšej opravy vrátane obnovy farebného vzhľadu. Zníženie spotreby tepla na vykurovanie je iba jedným z priaznivých účinkov zateplenia. Každé zníženie teploty vnútorného vzduchu pri zachovaní pôvodného stavu prináša so sebou zvýraznenie vplyvu tepelných mostov a vznik hygienických nedostatkov – plesní. Samotný zásah do vykurovacieho systému nie je riešením problémov stavebných konštrukcií panelových, ale aj tehlových domov. Riešením nie je ani zabudovanie kvalitných otvorových výplní. Najvhodnejšia je komplexná obnova bytových domov.

V neposlednom rade je súčasťou výberu zatepľovacieho systému jeho výsledná farebné úprava. Požiadavka na farbu vonkajšej povrchovej úpravy súvisí predovšetkým s tepelnou prijímavosťou (akumuláciou) tepla a dĺžkovými zmenami vplyvom rozdielu teplôt. Zvýšenie teploty vrstvy spôsobuje väčšie dĺžkové zmeny. Pohltivosť tepla ovplyvňuje farba povrchu. Tmavšie odtiene spôsobujú väčšie zohriatie povrchu. V našich klimatických podmienkach je jednoznačne vhodné zatepľovanie zvonka. Zateplením zvonka sa prekryjú všetky tepelné mosty a zníži sa teplotné namáhanie nosných konštrukcií. Nosná konštrukcia sa dostáva celoročne do pôsobenia kladných teplôt. Pri zateplení zvnútra sú iným režimom namáhané stavebné konštrukcie v oblasti stykov obvodového plášťa a vnútorných konštrukcií (stropy, steny). Na vonkajšom povrchu to môže spôsobiť vznik ďalších trhlín. Obyčajne dochádza ku kondenzácii vodnej pary na rozhraní zateplenia a pôvodného vnútorného povrchu. Obyčajne v okrajových častiach (v kútoch), najmä posledného podlažia, tak často vznikajú plesne. Vlhkostné vlastnosti stavebných materiálov charakterizuje faktor difúzneho odporu a stavebných konštrukcií. Čím je hodnota faktora difúzneho odporu nižšia, tým materiál lepšie prepúšťa vodnú paru. Difúzny odpor závisí aj na hrúbke materiálu. Vhodnosť použitia jednotlivých tepelnoizolačných materiálov (tepelná izolácia na báze minerálnej vlny alebo penového polystyrénu) závisí na vlastnostiach pôvodných konštrukcií, na obsahu vlhkosti a teplote vzduchu v miestnostiach budovy.  Rozhodujúcou podmienkou  pre výber tepelnoizolačného materiálu, ale aj zatepľovacieho systému je účel budovy.

V budovách na bývanie, administratívnych budovách apod. nepôsobia významné zdroje vlhkosti a preto je možné na zateplenie uplatniť kontaktné zatepľovacie systémy s tepelnou izoláciou či z penového polystyrénu alebo minerálnej vlny. Budovy, ako napr. plavárne s vnútorným režimom užívania namáhaným vysokou vlhkosťou, je potrebné zatepliť odvetraným zatepľovacím systémom s tepelnoizolačnou vrstvou na báze minerálnej vlny. Vhodnosť uplatnenia navrhovaného systému je vždy potrebné preukázať výpočtom. Ak sa aj uskutočnia všetky opatrenia, ktoré prinášajú úspory energie a tieto práce budú vykonané v potrebnej kvalite vytvoril sa len predpoklad pre dosiahnutie úspor energie. Skutočné úspory energie ovplyvní vlastník svojím správaním. Správne zateplená budova i pri 21 - 22 stupňov tepla vytvára potrebnú vnútornú pohodu a preto túto teplotu je potrebné pravidelne regulovať cez termostatické ventily. Treba si vytvoriť vlastný režim nastavenia teplôt v jednotlivých miestnostiach. Veľkú pozornosť je potrebné venovať vetraniu. Má byť intenzívne a pomerne krátke. Podobne je potrebné sa správať i pri spotrebe teplej vody a elektriny. Konečné úspory energie v byte a v bytovom dome ovplyvňuje jeho vlastník svojím správaním zameraným na šetrenie energii v byte a v budove.

Chyby pri zatepľovaní

Ako pri každej rekonštrukcii, tak aj pri zatepľovaní sa môžu objaviť chyby, ktoré o svojej existencii môžu dať vedieť skôr či neskôr. Ich vznik vyplýva hlavne z nedostatočnej prípravy (nekvalitne spracovanej projektovej dokumentácie alebo jej úplnej absencie), či nekvalitnej práce zhotoviteľa. Častou príčinou chýb je aj snaha zlacňovať realizáciu rekoštrukcie, či už vplyvom kombinácie vrstiev vytváraním z materiálov iného systému, alebo vynechaním, napr. rôznych profilov a tmelov. Asi jediným spôsobom ako eliminovať chyby pri tak dôležitej rekonštrukcii bytového domu akou je jeho zatepľovanieje rešpektovanie odborníkov a to aj v prípade aj keď nie sú podľa vášho názoru najlacnejší. V takomto prípade je najdôležitejšie to, že vykonajú zodpovednú prácu. Týka sa to projektantov, zhotoviteľov, ale aj technického dozoru. Na trhu je dostatok stavebných výrobkov, ktoré umožňujú dosiahnutie požadovaných parametrov aj bez dodatočného zateplenia. Technológia dodatočného zateplenia (ako to vyplýva aj z terminológie) je určená najmä na zabezpečenie požadovaných parametrov tepelnej ochrany existujúceho, v minulosti postaveného fondu.

Na koho sa obrátiť

Pri realizácii nosnej časti obvodového plášťa novej budovy ako monolitickej železobetónovej konštrukcie je dodatočné zateplenie nevyhnutnosťou. Tu je však vhodné uplatniť, v závislosti na účel stavby, odvetrané zatepľovacie systémy. S dodatočným zatepľovaním sa v tzv. západnej Európe začalo už v 60-tych rokoch. Zatepľovanie teda v súčasnosti v týchto krajinách už nie je takou veľkou témou, lebo tieto práce majú na väčšej časti fondu budov za sebou. Bytové domy v Slovenskej republike sú postavené v 23. krajských materiálových variantách. Systémové poruchy týchto panelových domov vyjadrujú poruchy, ktoré nemohol ovplyvniť uživateľ svojím konaním, ale na druhej strane pokiaĽ by sa tieto poruchy neodstránili včas, mohli by viesť až k haváriám. Ich odstránenie jednoznačne predchádza postupu obnovy bytového domu. Postupne bolo vytypovaných 12 systémových porúch, ktoré súvisia s konkrétnymi stavebnými sústavami a sú obsiahnuté v prílohe Výnosu MVRR SR V-1/2004 i spolu s návrhom riešenia ích odstránenia. Podľa podmienok stanovených v uvedenom výnose, odborný posudok, ktorým sa potvrdzuje alebo nepotvrdzuje výskyt systémovej poruchy, spracováva autorizovaný inžinier zapísaný v zozname Slovenskej komory stavebných inžinierov alebo organizácia, ktorá takéto osoby zamestnáva. Azda tou najväčšou pomocou pri eliminovaní chýb pri zatepľovaní obytnej budovy, je výber firmy ktorá danú rekonštrukciu zrealizuje. Pri samotnom výbere by sa mala firma ktorá relizuje zateplenia obytných bytov preukázať referenciami. Ak je súčasťou odstraňovanie systémovej poruchy zateplením, je prezieravé využiť služby firmy, ktorá je nositeľom licencie na práce zatepľovania. Licencie vydáva Technický a skúšobný ústav v Bratislave.

Financovanie zatepľovania v kocke

Pri financovaní tohto typu rekonštrukcie je potrebné poznať nielen formu a výšku podpory, ale aj ích výhodnosť a podmienky poskytovania. Štátny fond rozvoja bývania (ďalej len ŠFRB) napríklad poskytuje výhodný stavebný úver na 20 rokov na účel podpory obnovy bytovej budovy až do výšky 8.000 Sk/m2 podlahovej plochy. Úver sa poskytuje len raz, preto je ho predovšetkým vhodné využiť na komplexnú obnovu bytovej budovy. Účelové úvery na obnovu (rekonštrukciu(rekonštrukciu bytovej budovy poskytujú stavebné sporiteľne, ale aj ďaľšie bankové subjekty. Využiť ponuku stavebných sporitelní je výhodné najmä vtedy, ak sme začali šetriť skôr. Treba však preukázať našetrených 10 % celkových prostriedkov. Pri medziúvere stačí v súčasnosti 5 %. V ponuke komerčných bánk je možnosť rýchlejšieho získania úveru a v niektorých prípadoch i výhodnejšia forma ručenia. Obnovu bytovej budovy je možné riešiť aj cez hypotekárne úvery. Tieto úvery sa poskytujú v rozpätí od 100.000 do 500.000 Sk s výhodnou lehotou splatnosti 10 – 20 rokov. Horná hranica úveru je obmedzená hodnotou založenej nehnuteľnosti, najviac však do výšky 70 % ceny nehnuteľnosti.

V prvom rade by ste si mali zistiť, či na danej budove je možné uplatniť systémové poruchy , na ktoré sa poskytuje dotácia štátu. Pomocou je aj využitie  programu obnovy bytovej budovy  u ŠFRB , najmä ak chcete obnovu budovy riešiť komplexne. ŠFRB požaduje na zatepľovací systém doklad preukazovania zhody. Zatepľovanie musí robiť firma s udelenou licenciou a súčasťou obnovy sú nevyhnutné stavebné úpravy opráv vystupujúcich časti stavby. Po realizácii zatepľovania sa musí hydraulicky vyregulovať ústredné vykurovanie. ŠFRB poskytuje najvyšší úver s najnižšou úrokovou sadzbou na najdlhší čas, ale ten sa môže skrátiť formou ručenia. Podporu je možné poskytnúť len raz. Využiť ponuku  stavebných sporiteľní  pre obnovu a rekonštrukciu bytov, najmä ak sme začali šetriť skôr. Treba však preukázať našetrených 10 % celkove požadovaných prostriedkov, počítať s medziúverom (stačí aj 5% našetrených prostriedkov) a neskôr s úverom. Tiež by ste mihli posúdiť ponuky komerčných bánk a ich účelové ponuky na obnovu a rekonštrukciu budovy . V ponuke je možnosť rýchlejšieho získania úveru a v niektorých prípadoch i výhodnejšia forma ručenia. V ponuke je i kombinácia foriem podpory a tieto ponuky sú výhodné pri dopĺňaní riešenia obnovy, kedy sa nedá už využiť ŠFRB.

Viac informácií sa dozviete

v relácii REALITY

vysielanej 17.10.2008 o 20:45 na TA3


Späť

Zanedbať otázku bezpečnosti sa neoplatí

Dom alebo byt predstavuje pre väčšinu bežných ľudí investíciu buď celoživotných úspor, alebo ich veľkej väčšiny. Bezpečnosť je teda z tohto pohľadu otázkou, zanedbanie ktorej by nebolo ani rozumné, ani pochopiteľné; intenzívne sa jej venujeme nielen pri stavbe a zariaďovaní svojej nehnuteľnosti, ale i pri každom odchode na dovolenku či na dlhšiu návštevu. Nájsť svoje obydlie „vybielené“ nepredstavuje vôbec príjemný návrat a zvlášť pre túto situáciu platí, že je omnoho lepšie zmieriť sa zo začiatku s vyššou investíciou, ktorú kvalitné zabezpečenie..

Ochrana súkromného vlastníctva

 Možno aj vy ste postrehli problémy, ktoré majú niektorí veľkofarmári, ale aj menší poľnohospodári s rozkrádaním ich majetku. V správach sa niekoľko ráz objavilo, ako zlodeji obrali farmy prakticky o úrodu a vlastníci, ktorí platia riadne dane za pozemok, za seba, za svoje príjmy, celý rok sa o pôdu starajú, musia dávať pozor, aby pri ich vyháňaní zo svojho pozemku zlodejom nejakým spôsobom neublížili, pretože hneď sa voči ním strhne vlna odporu. Štát, ktorý by sa mal postarať o to, aby sa nemusel každý o svoj majetok báť, namiesto toho obviní vlastníka..

Feng šuej

Placebo efekt alebo pravda?ExteriérOrientácia podľa svetových stránInteriérVchod a chodbaSpálňaVaša kanceláriaKuchyňaObývačkaJedáleňKúpeľňa Čínska kultúra sa snaží v každom smere dodržiavať predovšetkým rovnováhu. O prvkoch Jing a Jang počul už asi každý z nás. Sú vzájomne prepojené, jeden potrebuje druhý na dosiahnutie cieľa. Približne pred dvetisíc rokmi vznikla, ako už iste tušíte, v Číne filozofia Tao, ktorá učí, že na svete nie je nič stále, všetko sa mení a všetko so všetkým súvisí. Zakladateľ taoizmu, staročínsky filozof Lao,..

Byty nižšieho štandardu a ubytovacie zariadenia - ich preslnenie, minimálne požiadavky na ich plochu, vybavenie a súčasti

Dnešné pokračovanie týkajúce sa bytov nižšieho štandradu a ubytovacích zariadení sa zameriava na uvedené nehnuteľnosti, vrátane zákonných požiadaviek na ich preslnenie v zmysle vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. Minimálne požiadavky na byty nižšieho štandardu Byt nižšieho štandardu je byt, ktorého obytná plocha nie je nižšia ako 12 m2 na užívateľa a 6 m2 na každú ďalšiu osobu, ktorá s užívateľom..

Vymoženie práva k vydraženej veci a zodpovednosť dražiteľa

V dobrovoľnej dražbe som vydražila dom, o ktorom som si myslela, že je neobývaný - celkový dojem aj informáciu od dražobnej spoločnosti, že majiteľ je v Čechách - dom bez vody, plynu, elektriny. Bývalý majiteľ - môj dlžník, nebol nikdy prítomný. Ukázalo sa, že dom je predsa obývaný jedným Rómom. Povedal mi, že sa mu nechce odísť. Pracuje a prenájom si môže dovoliť, len nechce. Dala so mu 2 týždne na odsťahovanie, ale myslím, že sa nepohne, nič si zo mňa nerobí. Dom chcem čo najrýchlejšie predať. Dagmar I., Hradská Na dobrovoľné dražby sa vzťahuje..

Konanie v rozpore s dobrými mravmi

Obraciam sa na vás s prosbou o radu. Pred 30 rokmi svokrovci vybudovali dom u rodičov na pozemku. Dostali 8 árov. Ale vchodovú bránu postavili na vedľajšej parcele, ktorá patrila rodičom môjho svokra. Po smrti svokrovcov a ich rodičov, brat môjho svokra si dal všetko prepísať na seba takže aj tu parcelu kde bola brána. Chceli sme tu parcelu odkúpiť, ale nám to nepredal. Predal to úplne cudzím ľuďom aj s rodičovským domom cca 27 árov. A vtedy nastal problém podľa nového výmeru hranica pozemku je 1,5 m od nášho domu. Takže nemáme vchodovú bránu a ani miesto nato..

Stavebné sporenie a Euro

V prípade zavedenia Eura na Slovensku sa už toho popísalo veľa. Poslednou témou týchto dní, je napríklad duálne zobrazovanie cien v obchodoch. My vám však ponúkame informácie, ktoré sú pri zavedení tejto meny taktiež dôležité. Veľa spoluobčanov si na svoje bývanie sporí prostredníctvom stavebného sporenia. Ako to bude v prípade zavedenia Eura a jeho vplyvu na stavebné sporenie, sa dozviete v nasledujúcich riadkoch ktoré vám pomôžu sa lepšie zorientovať v tejto problematike.Kto a ako si sporíPribližne tretina občanov Slovenskej republiky má uzatvorenú zmluvu..

Kúpte si pozemok, pretože ... (TRH Nehnutelnosti)

Ako sa nestať obeťou realitného podvodu

 Ak sa spomenie termín realitný podvod, väčšinou každému napadne nejaký nedávny zločin bytovej mafie , táto otázka je však omnoho komplikovanejšia a jej „mafiánska“ stránka je len jednou časťou zla, aj keď má bezpochyby najviac tragických koncov. Podvody s realitami sa však netýkajú len osamelých starších ľudí a mŕtvol vylovených z rybníkov - oveľa viac je tých „prozaických“ prípadov, okolo ktorých sa robí menej kriku, avšak ich dôsledky sú pre postihnutých takisto ničivé a vo všeobecnosti by mali byť varovaním. Poďme sa teda pozrieť..