Činnosť notárov a advokátov

Zamýšľam predať moje pozemky a rozhodla som sa vyhľadať právnu pomoc. Aký je rozdiel v postavení notárov, advokátov a právnych poradcov? Akú náplň činnosti majú napr. notári, čo môžu vykonávať (aj v súvislosti s realitami), a aké služby poskytujú právnici - advokáti?

Edita G., Považský Inovec

V prípade notárov ako aj advokátov sa jedná o osoby s právnickým vzdelaním, teda o osoby práva znalé. Rozdiel medzi týmito dvomi právnickými profesiami spočíva v náplni ich činnosti, ktorá je upravená osobitnými zákonmi. V prípade notárov ide o zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok, NP) Oblasť advokácie upravuje zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Notár, podľa Notárskeho poriadku, spisuje a vydáva listiny o právnych úkonoch, osvedčuje právne významné skutočnosti, koná vo veciach notárskych úschov a vykonáva úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov. Notár ďalej   v súvislosti s výkonom notárskej činnosti môže poskytovať fyzickým a právnickým osobám právne rady, spisovať iné listiny a vykonávať správu majetku a zastupovať ich v súvislosti so správou ich majetku. Ďalšou notárskou činnosťou je vidimácia - osvedčenie správnosti odpisu listiny alebo osvedčenie o tom, že je niekto nažive a osvedčenie vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo o vydržaní práva zodpovedajúceho vecnému bremenu sa vydáva formou notárskej zápisnice.

Výkon advokácie, teda oblasť činnosti advokáta, je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci.

Zodpovednosť notárov a advokátov vo veci zmlúv o prevodoch nehnuteľností

Počul som z médií, že notári a advokáti budú vyhotovovať zmluvy v súvislosti s prevodmi (predajom) nehnuteľností. Rád by som vedel, či tieto osoby budú zodpovedné a ak áno, v akej výške budú zodpovedné za vyhotovenie zmlúv pre občanov. Údajne sa tiež chystá nejaká právna zmena v danej oblasti prevodov nehnuteľností.

Ladislav K., Gbely

Notár vyhotovuje, napr. zmluvu o prevode nehnuteľnosti, vo forme notárskej zápisnice. Jednou z podmienok výkonu notárskej činnosti je, aby notár uzavrel zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním notárskej činnosti.

V súvislosti s pripravovanou novelou Občianskeho zákonníka (OZ, účinnosť navrhovaná k 1.9.2009) dotýkajúcej sa otázok prevodu nehnuteľnosti sa pripravuje dôjde aj k zmene katastrálneho zákona, Notárskeho poriadku (NP) a zákona o advokácii. Zmena bude okrem iného spočívať v zodpovednosti notárov za škodu v súvislosti s vyhotovením notárskej zápisnice. Notár bude mať voči účastníkom zmluvy povinnosť informovať ich o výške poistného krytia a poisťovni, v ktorej je poistený pre prípad škody. Zmena Notárskeho poriadku sa dotkne aj otázok legalizácie - osvedčenie, že osoba, ktorej podpis má byť osvedčený v prítomnosti notára, listinu vlastnoručne podpísala alebo podpis na listine uznala pred ním za vlastný. Má sa dosiahnuť tzv. perfektná legalizácia o ktorej pojednáva nové ust. § 48 ods. 2 NP: „Ak notár vyhotovuje notársku zápisnicu a napriek postupu podľa odseku 1 nemá istotu o totožnosti účastníkov úkonu, vykoná ďalšie zisťovanie, najmä vyzve osoby a ich zástupcov, aby doložili listiny z evidencie dokladov totožnosti, požiada o vyjadrenie príslušnú obec, vykoná zisťovanie na základe iných listinných dôkazov. Ak sa notárovi nepodarí zistiť skutočnú totožnosť účastníkov a vyhotovenie notárskej zápisnice neodmietne, nemôže sa zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú zneužitím totožnosti účastníkov.”

Advokát je povinný pri zápise do zoznamu advokátov a kedykoľvek na písomnú výzvu Slovenskej advokátskej komory preukázať komore samostatnú poistnú zmluvu o poistení svojej zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie. Nóvum v spojení s vyššie načrtnutou novelou OZ, NP a zákona o advokácii sa prejaví v navrhovanom ust. § 1a zákona o advokácii, podľa ktorého sa zavádza nový inštitút autorizácie zmluvy, v súvislosti s ktorým bude advokát zodpovedný aj za škodu spôsobenú tým, že nesprávne vyhotovil, posúdil zmluvu o prevode nehnuteľnosti a pod. Advokát je tiež ako notár povinný oznámiť klientovi výšku poistného krytia a poisťovňu, v ktorej je poistený. Tak ako notári, tak aj advokáti zodpovedajú svojim klientom za škodu spôsobenú svojou činnosťou v prípadoch, ak nepostupovali s tzv. odbornou starostlivosťou. Zodpovednosť oboch právnických povolaní má dvojakú líniu - disciplinárnu zodpovednosť - zodpovednosť vo vzťahu k možnému postihu zo strany tej - torej stavovskej komory - a zodpovednosť vo vzťahu ku klientovi.

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

Späť

Zelené a modré budovy - bytové a nerezidenčné

Nízkoenergetický dom je pojmom, ktorý sa v súčasnosti skloňuje čoraz častejšie; myšlienka zdravého a úsporného bývania sa už stala takmer samozrejmosťou. Osobitnou kapitolou je však pojem zelený dom - význam tohto slova má podobný, ale predsa iný rozmer ako len vlastnosti úspornej budovy. Energetická efektivita samozrejme zostáva, avšak projekt zeleného domu ponúka svojim obyvateľom aj mnoho iných vlastností, ktoré nielen "potešia", ale sú i priateľské k životnému prostrediu. Modré budovy idú ešte o čosi ďalej; predstavíme si oba tieto pojmy a..

Geodézia a jej úloha. Reálny dopad chýb pri vymeriavaní pozemkov v podobe susedských sporov.

Hranice pozemku sú pre každého vlastníka kúska zeme citlivou témou. Málokto sa v živote nestretol, či už priamo alebo nepriamo, s nejakým susedským sporom, ktorý sa niesol v tomto duchu. Tí, ktorých sa to netýka, majú svoje hranice vysporiadané rovnako ako ich susedia; ostatní už zrejme vopred vedia, o čom budeme hovoriť. V prípade takýchto sporov má kľúčovú úlohu geodézia a jej úloha pri vytyčovaní hraníc pozemkov. Poďme sa teda pozrieť bližšie na uvedené problémy. Na to, aby sme sporom v tejto oblasti mohli porozumieť, potrebujeme dôkladne poznať..

Prečo a ako zatepľovať?

 Ak sme už použili na opis tepelnej izolácie „športovú terminológiu“, tak aj samotné „termo oblečenie“ má viacero druhov. Veď aj samotný športovec nepoužíva ten istý materiál na ochranu hlavy a trupu. Presne to isté sa týka aj nehnuteľností pri výbere materiálu pre izoláciu rôznych častí domu. Iná forma izolácie je vhodná napr. pre izoláciu základov, stien, či strechy. Základným zmyslom zatepľovania domov, je zníženie nákladov na vykurovanie. Teda ak si zvolíte dobrý materiál a kvalitnú firmu, ktorá realizáciu zatepľovania správne realizuje,..

Regulované nájomné - v (ne)prospech občanov

Regulované nájomné môžeme označiť ako pozostatok čias minulých, z obdobia komunizmu. Napriek tomu, že od tzv. nežnej revolúcie uplynulo takmer devätnásť rokov, výšku nájomného vo vzťahu k niektorým nehnuteľnostiam určuje štát. Štát, ktorý sa navonok prezentuje ako právny a založený na princípoch slobody a demokracie. Ide o nehnuteľnosti, ktoré boli po roku 1989 vrátené v rámci reštitučných opatrení svojim pôvodným majiteľom, príp. ich právnym nástupcom. Jeden príklad za mnohé V roku 1955 bol zo strany miestneho národného výboru ako jedného..

Rozdelenie nehnuteľností po rozvode

 Pred mesiacom som na súde podal návrh na rozvod manželstva. Počas neho sme dostali od svokry byt a postavili sme si rodinný dom. Zaujíma ma, akým spôsobom máme zabezpečiť rozdelenie týchto dvoch nehnuteľností, keď sme sa dohodli, že rodinný dom zostane mne, byt manželke a ja jej ešte doplatím určitú sumu. Jozef Výbrus, Sviná Vážený pán Výbrus, keďže platné právne predpisy oprávňujú manželov rozdeliť si veci, práva a iné..

Exekúcia vyprataním nehnuteľnosti

V poslednom čísle Kompletného trhu nehnuteľností sme sa zaoberali otázkou nedotknuteľnosti obydlia, domovej slobody. Ako bolo už uvedené, nedotknuteľnosť obydlia nie je absolútna a jedným zo zákonom prípustných obmedzení tejto nedotknuteľnosti je napr. inštitút vypratania nehnuteľnosti. Mnohé médiá v súčasnosti prinášajú správy o tzv. deložovaní neplatičov, vyprataní bytov dlžníkov, ktorí neboli schopní zaplatiť svoje pôžičky včas a pod. V každom smere ide o závažný zásah ovplyvňujúci život občana. Exekúciu vykonáva exekútor, ktorý je..

Vlastníte nehnuteľnosť? Nezabudnite na poistenie.

Ako sa stanovuje poistná suma?Kedy je poistenie povinné?Poistenie obytných budovPoistenie domácnostiRozhovor s riaditeľom úseku neživotného poistenia Ing. Martinom GergelymPrečo by si majitelia bytov a domov mali nechať poistiť svoj majetok?Aké druhy poistenia odporúčate klientom, čo sa týka nehnuteľností?Existujú nehnuteľnosti, ktoré jednoducho poistiť nemožno - nevzťahuje sa na nich žiaden druh poistenia?Aký je rozdiel medzi jednotlivými druhmi poistenia, čo sa týka nehnuteľností?Ako má postupovať klient, ktorý si chce nechať poistiť domácnosť alebo nehnuteľnosť?Každý..

Najlepšie investície do nehnutelnosti ...

Prečo si vybrať open space kancelárie: nová teória activity-based workplace

V posledných rokoch sa nie len väčšie úspešné firmy ale aj takzvaní podnikatelia na voľnej nohe usilujú o navodenie produktívnej atmosféry pri práci. Open space kancelárie sú pre pracujúcich ľudí v mnohom veľkým prínosom a to či už máte firmu s množstvom zamestnancov, alebo ste podnikateľ, ktorému sa nedarí zachovať motiváciu na gauči vo vlastnom byte. Otvorené priestory kancelárií, ktoré minimalizujú možnosti vytvoriť si súkromné priestory, odstraňujú steny a dvere, sa v histórii prvýkrát uplatnili niekde v 50.-tych..