Komunikácia medzi správcom a vlastníkmi bytov - otázka efektivity

Komunikácia medzi správcom a vlastníkmi bytov - otázka efektivity

 

„Minulý rok došlo v našom dome ku zmene správy, ktorú pôvodne vykonávalo spoločenstvo vlastníkov. Toto spoločenstvo však stále je registrované ako existujúce. To je pomimo, avšak podstatným problémom je komunikácia so správcovskou spoločnosťou, ktorá spravuje náš dom. V dome, ktorý má dva vchody – predný a zadný - sú vytrhané mnohé svetelné spínače, svetlo možno zapnúť len na niektorých z dvoch poschodí, príp. na prízemí, čo značne komplikuje najmä v tomto zimnom období pohyb po schodoch v dome, navyše mnoho z obyvateľov je vo vyššom veku, teda je tu nebezpečenstvo úrazu pádom zo schodov pre viacerých. Správcovská spoločnosť bola opakovane kontaktovaná mojou osobou, ako aj inými vlastníkmi, že je potrebné vykonať opravu. Situácia trvá už od novembra 2009. Ako sa máme domôcť vykonania opravy?“

 

Anna S., Bratislava

 

Právny rámec správy bytového fondu

Právny rámec pre výkon správy bytových domov je zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, teda zákon, ktorý bol prijatý krátko po období novembra 1989 a mal reflektovať na postupne sa meniace sociálno-ekonomické podmienky v rámci našej spoločnosti. Predmetný zákon obsahuje ako právnu úpravu vlastníctva bytov a nebytových priestorov, tak aj otázku výkonu správy bytových domov, a to dvojakej formy: výkon správy prostredníctvom spoločenstva vlastníkov bytov, s ktorým máte podľa vašich slov vo vašom dome skúsenosť a po druhé, výkon správy prostredníctvom správcovskej spoločnosti.

 

Správa bytového domu - to je obstarávanie služieb a tovaru, ktorými správca zabezpečuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome: a) prevádzka, údržbu, opravy a udržiavanie spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, priľahlého pozemku a príslušenstva, b) služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru, c) vedenie účtu domu v banke, d) vymáhanie škody, nedoplatkov vo fonde prevádzky, údržby a opráv a iných nedoplatkov, e) iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome. Správcom bytového domu môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá má v predmete podnikania alebo v predmete činnosti správu a údržbu bytového fondu.

 

Zmluvné podmienky medzi správcom a vlastníkmi

V rámci výkonu správy by mala byť komunikácia medzi vlastníkmi bytov a správcovskou spoločnosťou efektívna, teda vzájomne rýchla a náležitá. Predstavuje dôležitý aspekt, na základe ktorého možno posudzovať kvalitu poskytovaných služieb zo strany správcovskej spoločnosti. Predpokladom kvalitnej komunikácie je samozrejme konkrétny systém vybudovaný medzi správcovskou spoločnosťou (zmluva) a vlastníkmi bytov, a ten je predpokladom bezchybného zabezpečovania výkonu správy bytového domu, príp. pri eliminácii drobných chýb a omylov, ktoré sa môžu vyskytnúť.

Systém komunikácie vychádza v prvom rade z existencie platnej zmluvy o výkone správy, ktorá by v súlade s § 8a zákona č. 182/1993 Z. z. mala mať písomnú formu a obsahom ktorej sú podrobne a presne špecifikované vzájomné práva a povinnosti medzi zúčastnenými stranami - správcovskou spoločnosťou a vlastníkmi bytov.

 

Komunikácia - elektronicky, písomne, osobne

Len správca, ktorý náležite komunikuje s vlastníkmi bytov - prostredníctvom ustanoveného zástupcu z radov vlastníkov a príslušným zamestnancom správcu - vykonáva svoju obchodnú činnosť skutočne efektívne. V mnohých prípadoch môže dôjsť k opomenutiu, chybe zo strany samotného zástupcu vlastníkov alebo dotknutého zamestnanca správcu, voči ktorému môže správcovská spoločnosť vyvodiť disciplinárne dôsledky, v prípade úrazu vo vašom dome (pri preukázaní príčinnej súvislosti medzi konaním/nekonaním správcu a následkom - úrazom) tiež právo regresu. Ak ste napr. nevyužili elektronickú formu komunikácie, ktorá je v súčasnosti bežne používanou formou komunikácie medzi správcovskými spoločnosťami a vlastníkmi bytov v nimi spravovanými priestormi, vyskúšajte túto formu. Ak by zlyhala, čo sa môže stať vzhľadom na ľudský faktor, je namieste už snáď písomne alebo radšej osobne komunikovať so správcovskou spoločnosťou a dožadovať sa vykonania nápravy. Správca, ktorý si neplní riadne a včas svoje povinnosti, porušuje svoje povinnosti závažným alebo opakovaným spôsobom, môže počítať aj s možnosťou ukončenia zmluvného vzťahu, na základe ktorého by mal vykonávať správu vášho bytového domu. Avšak to je až to krajné riešenie, ktoré si, naviac, vyžiada dlhý čas a mnoho síl.

 

Pokiaľ máte podobné skúsenosti aj Vy, vážení čitatelia, pokojne sa na nás obráťte. Pokúsime sa Vám poradiť a zodpovedať Vaše otázky.

 

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

 

Autor: Mgr. Ján Lasák
KTN: 03/11

Späť

Zatepľovanie bytov a domov

Úsporné zatepľovanieVykurovanieFinancovaniePožiadavkou všetkých vlastníkov a obyvateľov bytov je mať čo najspoľahlivejšiu správu domu, tak aby bola účelná a šetrila spoločné peniaze. Najefektívnejším spôsobom správy bytového domu je v dnešnej dobe považované spoločenstvo vlastníkov bytov (SVB). Druhou alternatívou správy domu je pre vlastníkov bytov možnosť vybrať si z ponúk firiem, ktoré sa zaoberajú správou nehnuteľností. Spoločenstvo je právnická osoba založená podľa zákona NR SR č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov,..

Apartmány pri mori

 „Počas letných prázdnin, ale aj pár mesiacov pred nimi značné množstvo realitných kancelárií dáva do pozornosti nie len klasickú kúpu nehnuteľnosti, ale do popredia sa dostáva pre Slovákov ponuka kúpy apartmánov v zahraničí. A tak veľa našincov už svoje letné dovolenky neplánuje cez cestovné kancelárie, ale rovno rozmýšľajú nad kúpou vlastnej nehnuteľnosti pri mori. Medzi najobľúbenejšie krajiny pre letný domov sa tak pre mnoho Slovákov stávajú destinácie v Chorvátsku či Bulharsku.“Čo na tom apartmáne jeAk si mnohí vybavia more a piesočnú..

Znalecké ohodnotenie nehnuteľností

 „Koľko ľudí, toľko chutí,“ hovorí známe slovenské príslovie. O jeho pravdivosti sa mohli presvedčiť aj tí, ktorí sa v praxi stretli s znaleckým ohodnocovaním nehnuteľností. Práve u rčenie hodnoty pozemkov či nehnuteľností sa v mnohých rodinách stalo jablkom sváru. Dedičské či rozvodové konania a s tým spojená deľba majetku, sa tak môžu stať nepríjemnosťou pre viacerých rodinných príslušníkov. Je pravdou, že iný pohľad má na objekt predávajúci, ktorý chce v prvom rade zarobiť a dostať za svoj majetok čo najväčší obnos peňazí. No na..

Občianska a trestná zodpovednosť za protiprávne obmedzovanie práv užívať nehnuteľnosť

„Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva. Dedenie sa zaručuje. Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných a v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom. Výkon vlastníckych práv nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.“ (Ústava Slovenskej republiky, článok 20 ods. 1 a 3)  V roku 1993 som uzavrela manželstvo..

Právo manželov k družstevnému bytu - kto z koho?

V máji 1990 som uzavrela manželstvo. Krátko na to moji rodičia požiadali bytové družstvo o prepis ich členského podielu na moju osobu, rodičia mi teda byt darovali. Bola uzavretá dohoda o prevode členských práv, v rámci ktorej však bol uvedený aj môj muž, s ktorým sa v súčasnosti súdim o byt. Aj v samotnej dohode o odovzdaní a prevzatí bytu z decembra 1990 som uvedená ako osoba, ktorej bol byt pridelený len ja. Od roku 2005 spolu s mužom nežijeme v domácnosti. Byt bol medzičasom od družstva odkúpený do osobného vlastníctva na základe mnou podanej žiadosti..

Konanie v rozpore s dobrými mravmi

Obraciam sa na vás s prosbou o radu. Pred 30 rokmi svokrovci vybudovali dom u rodičov na pozemku. Dostali 8 árov. Ale vchodovú bránu postavili na vedľajšej parcele, ktorá patrila rodičom môjho svokra. Po smrti svokrovcov a ich rodičov, brat môjho svokra si dal všetko prepísať na seba takže aj tu parcelu kde bola brána. Chceli sme tu parcelu odkúpiť, ale nám to nepredal. Predal to úplne cudzím ľuďom aj s rodičovským domom cca 27 árov. A vtedy nastal problém podľa nového výmeru hranica pozemku je 1,5 m od nášho domu. Takže nemáme vchodovú bránu a ani miesto nato..

Máte drahú hypotéku? Vymeňte ju!

Nie ste spokojní s aktuálnymi podmienkami vašej hypotéky? Nahraďte ju Flexihypotékou od VÚB banky s lepšou úrokovou sadzbou a bez poplatku za poskytnutie. Roman zo Senca dostal vo februári po piatich rokoch splácania hypotéky od svojej starej banky oznámenie o novej úrokovej sadzbe. Úrok bol 5,7% ročne, čo bolo približne toľko ako doteraz. Roman však dnes zarába viac, ako v čase, keď si bral úver, a so sadzbou tak nebol spokojný. „Navštívil som preto pobočku VÚB banky a oni ponúkli mi o percento lepší úrok. Nad..

Hypotekárny úver na nehnuteľnosť I. - financovanie a registrácia

     Jedným z najčastejších spôsobov financovania kúpy nehnuteľnosti je hypotekárny úver. Hypotekárny úver je využívaný na riešenie otázky bývania v prípade, že záujemca o kúpu napr. bytu nedisponuje dostatočnou finančnou hotovosťou. Účelom záložného práva (z lat. hypotheca) je zabezpečiť pohľadávku a jej príslušenstvo. Z toho dôvodu existencia záložného práva je závislá od existencie pohľadávky, ktorú zabezpečuje. V prvom rade predstavuje donútenie dlžníka, aby splnil svoj záväzok a v prípade, že záväzok nie je riadne..

Novinky v stavebnom sporení

Správa bytových domovCieľ projektu a konferencieNovela zákona o stavebnom sporeníOkruh poberateľov štátnej prémieAsi nikoho v súčastnej dobe neprekvapí, že medzi základné túžby človeka patrí splnenie si sna o vlastnom bývaní či zmodernizovaní toho, čomu hovoríme vlastný domov. Cesta k peknému a hlavne útulnému bývaniu vedie viacerými cestami. Medzi tie najviac využívané cesty ako sa k tomuto cieľu priblížiť patrí na Slovensku stavebné sporenie. Aby tento nástroj na splenie si sna o peknom bývaní mohol lepšie reagovať na potreby ľudí, dochádza na tomto..