Komunikácia medzi správcom a vlastníkmi bytov - otázka efektivity

Komunikácia medzi správcom a vlastníkmi bytov - otázka efektivity

 

„Minulý rok došlo v našom dome ku zmene správy, ktorú pôvodne vykonávalo spoločenstvo vlastníkov. Toto spoločenstvo však stále je registrované ako existujúce. To je pomimo, avšak podstatným problémom je komunikácia so správcovskou spoločnosťou, ktorá spravuje náš dom. V dome, ktorý má dva vchody – predný a zadný - sú vytrhané mnohé svetelné spínače, svetlo možno zapnúť len na niektorých z dvoch poschodí, príp. na prízemí, čo značne komplikuje najmä v tomto zimnom období pohyb po schodoch v dome, navyše mnoho z obyvateľov je vo vyššom veku, teda je tu nebezpečenstvo úrazu pádom zo schodov pre viacerých. Správcovská spoločnosť bola opakovane kontaktovaná mojou osobou, ako aj inými vlastníkmi, že je potrebné vykonať opravu. Situácia trvá už od novembra 2009. Ako sa máme domôcť vykonania opravy?“

 

Anna S., Bratislava

 

Právny rámec správy bytového fondu

Právny rámec pre výkon správy bytových domov je zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, teda zákon, ktorý bol prijatý krátko po období novembra 1989 a mal reflektovať na postupne sa meniace sociálno-ekonomické podmienky v rámci našej spoločnosti. Predmetný zákon obsahuje ako právnu úpravu vlastníctva bytov a nebytových priestorov, tak aj otázku výkonu správy bytových domov, a to dvojakej formy: výkon správy prostredníctvom spoločenstva vlastníkov bytov, s ktorým máte podľa vašich slov vo vašom dome skúsenosť a po druhé, výkon správy prostredníctvom správcovskej spoločnosti.

 

Správa bytového domu - to je obstarávanie služieb a tovaru, ktorými správca zabezpečuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome: a) prevádzka, údržbu, opravy a udržiavanie spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, priľahlého pozemku a príslušenstva, b) služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru, c) vedenie účtu domu v banke, d) vymáhanie škody, nedoplatkov vo fonde prevádzky, údržby a opráv a iných nedoplatkov, e) iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome. Správcom bytového domu môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá má v predmete podnikania alebo v predmete činnosti správu a údržbu bytového fondu.

 

Zmluvné podmienky medzi správcom a vlastníkmi

V rámci výkonu správy by mala byť komunikácia medzi vlastníkmi bytov a správcovskou spoločnosťou efektívna, teda vzájomne rýchla a náležitá. Predstavuje dôležitý aspekt, na základe ktorého možno posudzovať kvalitu poskytovaných služieb zo strany správcovskej spoločnosti. Predpokladom kvalitnej komunikácie je samozrejme konkrétny systém vybudovaný medzi správcovskou spoločnosťou (zmluva) a vlastníkmi bytov, a ten je predpokladom bezchybného zabezpečovania výkonu správy bytového domu, príp. pri eliminácii drobných chýb a omylov, ktoré sa môžu vyskytnúť.

Systém komunikácie vychádza v prvom rade z existencie platnej zmluvy o výkone správy, ktorá by v súlade s § 8a zákona č. 182/1993 Z. z. mala mať písomnú formu a obsahom ktorej sú podrobne a presne špecifikované vzájomné práva a povinnosti medzi zúčastnenými stranami - správcovskou spoločnosťou a vlastníkmi bytov.

 

Komunikácia - elektronicky, písomne, osobne

Len správca, ktorý náležite komunikuje s vlastníkmi bytov - prostredníctvom ustanoveného zástupcu z radov vlastníkov a príslušným zamestnancom správcu - vykonáva svoju obchodnú činnosť skutočne efektívne. V mnohých prípadoch môže dôjsť k opomenutiu, chybe zo strany samotného zástupcu vlastníkov alebo dotknutého zamestnanca správcu, voči ktorému môže správcovská spoločnosť vyvodiť disciplinárne dôsledky, v prípade úrazu vo vašom dome (pri preukázaní príčinnej súvislosti medzi konaním/nekonaním správcu a následkom - úrazom) tiež právo regresu. Ak ste napr. nevyužili elektronickú formu komunikácie, ktorá je v súčasnosti bežne používanou formou komunikácie medzi správcovskými spoločnosťami a vlastníkmi bytov v nimi spravovanými priestormi, vyskúšajte túto formu. Ak by zlyhala, čo sa môže stať vzhľadom na ľudský faktor, je namieste už snáď písomne alebo radšej osobne komunikovať so správcovskou spoločnosťou a dožadovať sa vykonania nápravy. Správca, ktorý si neplní riadne a včas svoje povinnosti, porušuje svoje povinnosti závažným alebo opakovaným spôsobom, môže počítať aj s možnosťou ukončenia zmluvného vzťahu, na základe ktorého by mal vykonávať správu vášho bytového domu. Avšak to je až to krajné riešenie, ktoré si, naviac, vyžiada dlhý čas a mnoho síl.

 

Pokiaľ máte podobné skúsenosti aj Vy, vážení čitatelia, pokojne sa na nás obráťte. Pokúsime sa Vám poradiť a zodpovedať Vaše otázky.

 

Čitateľské otázky adresujte na: lasak@defensa.sk

 

Autor: Mgr. Ján Lasák
KTN: 03/11

Späť

Balkón a lodžia

 Od začiatkuZasklite si lodžiuSklo zaskleniaRôzne využitieMateriály na vonkajšie použitie a nábytokZväčšite si lodžiuNajkrajšie sú farebnéEstetikaS príchodom leta sa už viacerí z nás tešia na pokojne strávený deň pri opaľovaní na vlastnej oáze pokoja, na terase či balkóne. Cez zimu boli dvere do tohto priestoru prevažne zatvorené, preto sa už iste tešíte ako vpustíte do svojho príbytku slnečné teplo a najmä čerstvý vzduch. Dokonca aj v centre väčšieho mesta je terasa akýmsi upokojujúcim prvkom. Najmä ak z nej máte dobrý výhľad.Balkóny a lodžie..

Novostavba alebo rekonštrukcia?

 Do čoho je lepšie investovať, čo sa oplatí a za akých podmienok? Kedy je čo výhodnejšie či už z pohľadu financovania, životnosti, lokality, opätovného predaja, zhodnocovania a pod. A čo novostavba, oplatí sa kúpiť hotový byt alebo radšej holobyt? Čo je momentálne „najlepšou“ investíciou, vyšší štandard alebo len nižší štandard? Rozhodnutiu, či investovať do novostavby alebo kúpiť starý byt a zrekonštruovať ho, by malo predchádzať dôkladné zváženie charakteristík oboch porovnávaných typov bytov, ako aj možností, schopností a budúcich..

Oceňovanie nehnuteľností

Aké postupy sa používajú pri určovaní ceny nehnuteľnostiPodľa čoho pracujú znalciPrestanú banky vyžadovať znalecké posudky?Čo vplýva na cenu nehnuteľností? Všeobecná hodnota sa určuje podľa niekoľkých spôsobov. Spôsob, akým sa všeobecná hodnota majetku stanovuje, upravuje vyhláška ministerstva spravodlivosti č. 492 /2004 o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.Aké postupy sa používajú pri určovaní ceny nehnuteľnostiPorovnávacia metóda: Pri tomto spôsobe sa porovnávajú nehnuteľnosti alebo stavby rovnakého druhu, porovnateľnej veľkosti..

Kúpa nehnuteľnosti jedným z manželov - kedy a ako

Manželka uzavrela zmluvu o budúcej zmluve, ktorá sa týkala kúpy rodinného domu. Ten chcela získať do svojho vlastníctva za naše spoločné peniaze ako i za peniaze získané z predaja bytu mojej matky, ktorá s tým nesúhlasila. Manželka od zmluvy o budúcej zmluve odstúpila, keďže nemala dostatok finančných prostriedkov. Je zmluva o budúcej zmluve napriek tomu platná? Je možné, aby jeden z manželov získal výlučne do svojho vlastníctva počas trvania manželstva napr. nehnuteľnosť? Neplatná z dôvodu, že som v nej nefiguroval ako manžel kupujúcej? Predávajúci..

Uznesenia vlastníkov bytov na schôdzi a ukladanie povinností

Správu nášho bytového domu vykonávala pôvodne firma XY Bratislava, pričom od januára 2009 došlo ku zmene správcu. K zmene došlo podľa mňa nezákonne, nakoľko nie všetci sme sa ustanovili na schôdzu a hlasovali za nového správcu, a tiež došlo k neúmernému nárastu poplatkov za jednotlivé poskytované služby - rozdiel činí až 1.500 Sk za mesiac. Rovnako namietam, že ja ako staršia osoba, budem mať 86 rokov, by som mala byť povinná prispieť spolu s ostatnými vlastníkmi bytov v našom dome sumou 13.000 Sk ako tzv. jednorazový príspevok na sadové úpravy a..

Podnájom bytu (časti bytu) nielen v judikatúre súdov

Právnym základom podnájmu je podnájomná zmluva, ktorej forma nie je predpísaná,. Vychádzajúc z ust. § 865 a 686 Občianskeho zákonníka, ktoré upravujú otázku nájmu bytu, je nepochybné, že podnájomná zmluva k bytu môže byť uzavretá aj inak než písomne, teda ústne alebo konkludentne. Táto by mala obsahovať okrem iného podmienky skončenia podnájmu a to najmä možnosť dať výpoveď zo strany prenajímateľa. Pre vznik podnájomného vzťahu je potrebná zmluva, teda konsenzus medzi nájomcom a treťou osobou - teda podnájomníkom, a najmä - pre kreáciu podnájomného..

Prečo a ako si správne poistiť nehnuteľnosť

Stalo sa Vám už, že ste počuli o niekom kto prišiel o svoj dom alebo byt? Nečakané nehody ako prasknuté potrubie, požiar alebo spadnutý strom na strechu sa môžu pripliesť do života každému. Každý z Nás si svoju nehnuteľnosť necháva poistiť z rôznych dôvodov. Najčastejšími pocitmi, ktoré nami hýbu sú strach, chtíč po pocite istoty a bezpečia, alebo pre niektorých dokonca prestíž. Sú ale tieto pocity hodné toho, aby sme pravidelne platili sumu, za ktorú snáď nikdy nebudeme musieť vyžadovať protislužbu? ÁNO. Každému..

Výhody a nevýhody stavebného sporenia

 Pri dnešných finančných pomeroch v spoločnosti je v tejto problematike jasné, že nasporiť na byty pre dve alebo tri deti je v priemernej rodine vecou nie ťažkou, ale nemožnou; na druhej strane by však všetci rodičia veľmi radi zabezpečili svojich potomkov najmä po tejto stránke, aby mali pri štarte do samostatného života vlastnú strechu nad hlavou. Keďže však "odkladaním pod vankúš" nemajú šancu tento problém vyriešiť, mnohí siahajú po produkte vyvinutom presne na tento účel - stavebnému sporeniu. Je už takmer samozrejmosťou, že sa takýto..

Ako financovať kúpu bytu v novostavbe

Podmienky určuje developerPoradenstvo v bankeHypotéka v skratke Záujemca o kúpu bytu v novostavbe má na výber niekoľko možností jej financovania. Kým pri kúpe starého bytu vyžadujú majitelia väčšinou peniaze v hotovosti, novostavbu možno zvyčajne financovať - kúpiť prostredníctvom úveru.Najčastejšie využívané možnosti sú stavebné sporenie, hypotekárny úver, prípadne ich kombinácia. Možná je aj ich kombinácia so spotrebným úverom. Výber spôsobu financovania podmieňuje predovšetkým to, aké podmienky pri kúpe bytu určí developerská spoločnosť. Iná..