Nadobúdanie tuzemských nehnuteľností cudzincami

 

Náš rodinný priateľ pochádza zo Španielska. Často navštevuje Slovensko a zapáčilo sa mu u nás natoľko, že by si tu chcel kúpiť pozemok. Známi mi povedali, že cudzinci nemôžu nadobudnúť slovenské nehnuteľnosti, alebo že sú v tomto smere obmedzení. Radi by sme nášmu španielskemu priateľovi pomohli, prosíme vás preto o radu.

 

Svätopluk T., Komjatice

Vy, prípadne Váš priateľ môžete byť pokojný. Vo všeobecnosti medzi verejnosťou je vžitý mýtus o tom, že cudzinci nemôžu nadobúdať nehnuteľnosti v tuzemsku. Jedná sa však len o laickú neznalosť. Opak je však pravdou.

V súvislosti s otázkou nadobúdania nehnuteľností cudzími štátnymi príslušníkmi na území Slovenskej republiky dávam do pozornosti zákon č. 202/1995 Z.z., Devízový zákon v znení neskorších predpisov. Tento zákon predstavuje na území Slovenskej republiky právny rámec nadobúdania nehnuteľností inými subjektami ako sú slovenskí občania či slovenské obchodné spoločnosti / družstvá a podobne.

Predmetný zákon, okrem iného, upravuje práva a povinnosti tuzemca, teda právnickej osoby so sídlom v tuzemsku alebo fyzickej osoby s trvalým pobytom v tuzemsku, a cudzozemca pri obchodovaní s devízovými hodnotami, pri nadobúdaní nehnuteľností, pri poskytovaní finančných úverov do zahraničia.

Cudzozemcom podľa Devízového zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je tuzemcom. Cudzozemcom je aj organizačná zložka cudzozemca v tuzemsku s výnimkou pobočky zahraničnej banky v tuzemsku pri výkone činnosti vyplývajúcej z povolenia pôsobiť ako banka, keď má postavenie tuzemca.

Paragraf 7 ods. 3 Devízového zákona výslovne ustanovuje, že cudzí štátny príslušník môže v tuzemsku nadobúdať nehnuteľnosti.


Pôvodná právna úprava

Pred vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie platili pre cudzincov a pre iné netuzemské subjekty odlišné pravidlá. Podľa Devízového zákona platného k 30 aprílu 2004 mohol cudzozemec nadobudnúť vlastnícke práva k nehnuteľnostiam v tuzemsku iba dedením, pre diplomatické zastúpenie cudzieho štátu za podmienky vzájomnosti (reciprocita), ďalej ak išlo o nehnuteľnosť nadobúdanú do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, z ktorých iba jeden bol cudzozemec, alebo ak mal cudzozemec nadobudnúť nehnuteľnosť od manžela, súrodencov, rodičov alebo prarodičov, tiež výmenou tuzemskej nehnuteľnosti, ktorú vlastnil, za inú tuzemskú nehnuteľnosť, príp. ak cudzozemec mal predkupné právo z titulu podielového spoluvlastníctva nehnuteľnosti alebo ak išlo o stavbu, ktorú cudzozemec vystaval na pozemku vo svojom vlastníctve.


Súčasný právny stav

V súvislosti so vstupom SR do EÚ došlo aj k zmene našej právnej úpravy vo vzťahu k nadobúdaniu nehnuteľností cudzincami. Cudzozemec môže v zmysle § 19a Devízového zákona v platnom a účinnom znení nadobudnúť vlastnícke právo k nehnuteľnostiam v tuzemsku.

Výnimku však tvorí ustanovenie § 19a ods. 2 Devízového zákona. Cudzozemec tak je vylúčený z možnosti nadobudnúť vlastnícke právo k nehnuteľnosti na území SR, a to k pôde, ktorá tvorí poľnohospodársky pôdny fond nachádzajúci sa za hranicou zastavaného územia obce a k pôde, ktorá tvorí lesný pôdny fond nachádzajúci sa za hranicou zastavaného územia obce.

Vyššie uvedené obmedzenia sa nevzťahujú na cudzozemcov pri dedení a na cudzozemcov, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky alebo štátnymi príslušníkmi členského štátu Európskej únie a majú na základe registrácie právo na prechodný pobyt, ak ide o nadobudnutie vlastníckeho práva k pôde, ktorá tvorí poľnohospodársky pôdny fond a na ktorej hospodária najmenej tri roky po nadobudnutí platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


Obmedzenia vo vzťahu k cudzincom

Cudzozemec ďalej nemôže nadobudnúť vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, ktorých nadobúdanie je obmedzené osobitnými predpismi. Týmito predpismi sú napr. zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon), zákon č. 184/2002 Z.z. o vodách (vodný zákon), zákon č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a zákon č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti.

Ustanovenia Devízového zákona sa však použijú, len ak neustanovuje niečo iné medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná. Môže pritom ísť o bilaterálne alebo multilaterálne zmluvy, ktoré danú problematiku môžu upravovať odlišným spôsobom a ktoré boli ratifikované a vyhlásené zákonom ustanoveným spôsobom.


Späť

Požiarna ochrana

 Protipožiarne budovyPožiarne uzáveryPotrite steny nehorľavou látkouPožiarne alarmyJe dôležité poznať svoje povinnosti Množstvo požiarov aj napriek zväčšujúcej sa populačnej uvedomelosti a novodobým protipožiarnym systémom neustále stagnuje, nedarí sa znížiť ich počet. Ohňa sa odpradávna ľudia báli, nieto ešte v spojení s príbytkom. Od zaklínania domov pred týmto nemilým hosťom sme prešli prudkým technologickým pokrokom.Oheň je najkontroverznejší zo všetkých živlov. Porekadlo, že je výborný sluha, ale zlý pán, poznáme asi všetci. Sprevádza..

Ochrana súkromného vlastníctva

 Možno aj vy ste postrehli problémy, ktoré majú niektorí veľkofarmári, ale aj menší poľnohospodári s rozkrádaním ich majetku. V správach sa niekoľko ráz objavilo, ako zlodeji obrali farmy prakticky o úrodu a vlastníci, ktorí platia riadne dane za pozemok, za seba, za svoje príjmy, celý rok sa o pôdu starajú, musia dávať pozor, aby pri ich vyháňaní zo svojho pozemku zlodejom nejakým spôsobom neublížili, pretože hneď sa voči ním strhne vlna odporu. Štát, ktorý by sa mal postarať o to, aby sa nemusel každý o svoj majetok báť, namiesto toho obviní vlastníka..

Bývanie v podkroví

 Podkrovie je aj dnes pre niektorých vyhľadávaným obytným priestorom. Už od začiatku 90tych rokov sa realizujú prestavby strešných konštrukcií starších mestských, či rodinných domov prostredníctvom nadstavby. A to nielen v mestách ale aj na vidieku Za príčinu možno považovať nielen počiatočnú príťažlivosť podkrovných priestorov, ale aj pokles bytovej výstavby z pred pár rokov. Nadstavby tak riešia problém v centrách väčších a stredných miest, kde je výstavba nových bytových priestorov pridrahá alebo nereálna.Je dôležité uvedomiť si rozdiel medzi..

Maloletí a darovanie nehnuteľnosti

Viacerí z vás, milí čitatelia, ste sa na nás obrátili s otázkou, či je možné darovať svojim deťom, vnukom, vnučkám nehnuteľnosť. Či je vôbec možné, aby dieťa - teda nedospelá osoba mohla vlastniť napríklad pozemok, dom. Vo všeobecnosti vládne domnienka, že nie. Avšak, opak je pravdou. O tejto skutočnosti ako aj o postupe, ako darovať v súlade so zákonom dieťaťu nehnuteľnosť, pojednáva nasledovný článok. Dieťa zastupujú rodičia Spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti vzniká narodením. Túto spôsobilosť má aj počaté dieťa, podmienkou..

Ako predísť podvodu pri podpise zmluvy o kúpe nehnutelnosti - prevencia rizika podvodu na nehnuteľnosti Ako predísť podvodu pri podpise zmluvy o kúpe nehnutelnosti - prevencia rizika podvodu na nehnuteľnosti

V rámci každodenného života si mnohí z nás ani neuvedomujú, koľko zmlúv uzavrú za jediný deň. Stačí pritom ísť na nákup, odviesť sa hromadným dopravným prostriedkom, či taxíkom a pod. Popri všetkých týchto činnostiach boli uzavreté zmluvy, avšak bez osobitnej písomnej formy. Písomná forma je nevyhnutná najmä pre tie zmluvy, ktoré si vyžadujú z pohľadu zmluvných strán vyššiu mieru právnej istoty. Navyše aj priamo zákon pre niektoré zmluvy vyžaduje povinne písomnú formu, pričom typickým príkladom môžu byť zmluvy o prevode..

Darovanie a darovacia zmluva

Okrem kúpnej zmluvy či obdobných kontraktov, darovanie je jedným z najčastejších spôsobov nadobúdania nehnuteľností. Určitú popularitu tohto kontraktu spôsobuje možnosť získania nehnuteľnosti bez finančných výdavkov. Nevýhodou darovacej zmluvy však je “neistota” obdarovaného subjektu, keďže darovanie možno napadnúť, čím sa oslabuje panstvo obdarovaného nad darovanou vecou. Otázku darovania upravuje Občiansky zákonník v ustanovení paragrafov 628 – 630. Pre vznik darovacej zmluvy je potrebný súhlasný prejav vôle darcu a obdarovaného. Darovacou zmluvou..

Real estate quoats - Slovak Nehnutelnosti

Poistenie nehnuteľností

Čo zahŕňa a na čo sa vzťahuje poistenie nehnuteľnostiAko sa určuje výška poistnej sumyAko sa stanovuje poistná sumaSpôsob platby poistnéhoPoistná zmluva a všetko čo sa jej týkaTakže čo si treba pri zmluve všímať?Poistenie domácnostiPripoistenieNa čo sa vaše poistenie nevzťahuje?Poistite si aj okolité budovyUplatnenie náhradyAko postupovaťVlastniť miesto, ktoré môžete nazvať domov je jedným z najzákladnejších prianí každého človeka. A pritom často nezáleží na tom, či ide o byt alebo o dom, človek jednoducho túži mať svoj vlastný kút, kam sa môže..

Kúpte si pozemok, pretože ... (TRH Nehnutelnosti)


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.