Náhrada škody pri zmluve o budúcej zmluve

Pred štvrťrokom som uzavrel zmluvu o budúcej zmluve, predmetom ktorej bola kúpa pozemku. Dojednali sme sa, že pred uzavretím kúpnej zmluvy zložím predávajúcemu zábezpeku 350.000,- Sk, čo som aj urobil a tiež sme si dohodli zmluvnú pokutu pre prípad porušenia zmluvy. Ja som medzičasom uzavrel s mojimi klientmi ďalšie zmluvy o budúcej zmluve, na základe ktorých som sa zaviazal následne predať im predmetný pozemok, ktorého vlastníkom som sa mal stať. Potenciálny predávajúci od zmluvy odstúpil a pozemok predal inému záujemcovi. Odmieta so mnou komunikovať. Prišiel som o klientov, ba čo viac - podali na mňa žalobu. Možno uzavretú zmluvu s treťou stranou nejako napadnúť, existuje nejaká zákonná doba, počas ktorej je možné napadnúť úkon vlastníka pozemku? 
Ing. Mladen Š., Bratislava

 

Obsahové náležitosti zmluvy o budúcej zmluve


 

     Zmluva o budúcej zmluve (§ 50 a Občianskeho zákonníka) vyjadruje záväzok zmluvných strán v konkrétne určenej dobe od uzavretia tejto zmluvy a za presne dojednaných podmienok uzavrieť konkrétnu zmluvu. V tejto zmluve ste si nepochybne túto dobu a podmienky presne určili.
Zmluva o budúcej zmluve by mala obsahovať zhodný prejav vôle zmluvných strán uzavrieť budúcu zmluvu, časový horizont, v rámci ktorého má dôjsť k uzavretiu budúcej zmluvy. Nemala by chýbať špecifikácia predmetu budúcej zmluvy, podmienky uzatvorenia budúcej zmluvy, príp. podmienky, kedy povinnosť zmluvných strán uzavrieť budúcu zmluvu zaniká a samozrejme podstatné náležitosti budúcej zmluvy. Vlastník pozemku v rozpore s právnou zásadou „pacta sunt servanda“ - záväzky sa majú plniť, uzavrel kúpnu zmluvu s iným kupujúcim a tým došlo k porušeniu zmluvného vzťahu, za ktoré plne zodpovedá vlastník pozemku. Každý totiž zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti.
Okrem nároku na vrátenie preddavku vo výške 350.000,- Sk vám vzniká i nárok na náhradu škody spôsobenej konaním/nekonaním vlastníka pozemku. S vašimi potenciálnymi klientmi ste uzavreli zmluvu, v spojení s ktorou mali títo v budúcnosti nadobudnúť do vlastníctva predmetný pozemok. K uzavretiu obchodu nedošlo, čím ste prišli o zisk. V rámci náhrady škody máte nárok na náhradu skutočnej škody a ušlý zisk. Nárok na vrátenie preddavku na kúpnu cenu z dôvodu, že k uzavretiu kúpnej zmluvy nedošlo, je nárokom z bezdôvodného obohatenia.

Zmluvná pokuta kontra odstupné


 

     Ak ste ako účastníci zmluvy o budúcej zmluve dohodli zmluvnú pokutu pre prípad odstúpenia od zmluvy, je zmluva v tejto časti neplatná pre rozpor so zákonom. Namiesto zmluvnej pokuty ste mohli do zmluvy o budúcej zmluve včleniť ustanovenie o odstupnom. Zmluvnú pokutu nemožno zamieňať s odstupným. Odstupné je záväzkom zaplatiť určitú sumu alebo poskytnúť aj iné než peňažné plnenie v prípade odstúpenia od zmluvy. Dôvodné odstúpenie od zmluvy nie je porušením zmluvnej povinnosti, ale výkonom práva, ktoré vyplýva buď zo zákona alebo zo zmluvy. Odstupné samozrejme predpokladá platné odstúpenie od zmluvy a jeho funkcia je odškodniť druhého účastníka zmluvy za to, že k plneniu alebo prijatiu plnenia nedošlo. Podľa § 497 Občianskeho zákonníka si mohla každá zo zmluvných strán vymieniť odstúpenie od zmluvy a pre tento prípad dojednať odstupné. Vo vašom prípade by však ani odstupné neprišlo do úvahy, keďže ste predávajúcemu poskytli čiastočné plnenie vo forme preddavku a ten preddavok od vás prijal.

Žaloba na náhradu škody procestné otázky účastníka

 

 

     Odporúčam vám vec riešiť súdnou cestou. V prvom rade máte právo obrátiť sa na súd a požadovať, aby vyhlásenie vôle bolo nahradené súdnym rozhodnutím. Toto právo však podlieha plynutiu prekluzívnej jednoročnej lehoty. Právo sa premlčí, ak sa nevykoná v lehote jedného roka, pričom táto lehota začína plynúť dňom nasledujúcim od konca doby, dokedy povinná zmluvná strana mala s vami budúcu zmluvu uzavrieť. Súd bude skúmať, či nedošlo po uzatvorení  zmluvy o budúcej zmluve k zmene okolností, z ktorých ste vy a predávajúci vychádzali pri vzniku záväzku. Záväzok predávajúceho uzavrieť s vami budúcu zmluvu mohol zaniknúť, ak sa okolnosti zmenili natoľko, že nemožno od neho spravodlivo požadovať uzatvorenie budúcej zmluvy. Ak by nedošlo k vydaniu rozsudku nahradzujúceho vyhlásenie vôle zmluvných strán, môžete podať na predávajúceho žalobu na náhradu škody. Nakoľko vaši klienti na vás podali žalobu, odporúčam vám prejednať s nimi možnosť pristúpenia do vami začatého súdneho konania ako vedľajších účastníkov. Podľa § 93 OSP, ako vedľajší účastník sa môže popri navrhovateľovi alebo odporcovi zúčastniť konania ten, kto má právny záujem na jeho výsledku. O prípustnosti vedľajšieho účastníctva súd rozhodne len na návrh. Týmto spôsobom odbremeníte súd, pretože bude vedené len jedno konanie týkajúce sa tej istej veci a vaši žalobcovia budú mať ako vedľajší účastníci rovnaké práva a povinnosti ako vy, ktorý ste podali žalobu na predávajúceho. Vedľajší účastník koná iba sám za seba a jeho úkony by nemali odporovať vašim úkonom. Súčasne ušetríte vašim žalobcom trovy konania, ktorých náhradu by boli oprávnení žiadať od vás, teda kvázi ušetríte sám.

Späť

Úprava bytu pre zdravotne postihnutých

FinancovanieDomov bez bariérBezbariérová kúpeľňaBezbariérová kuchyňaBezbariérová spoločnosťUbytovacie zariadenia a obchodné domyV Európe žije viac ako 50 miliónov postihnutých občanov. Ich každodenný život im znepríjemňujú veci, ktoré sú pre ostatných bežnými a vôbec si ich neuvedomujú. Ide napríklad o vysoké obrubníky pri cestách a chodníkoch, tiché semafory, rýchlo sa zatvárajúce dvere, nedostupné budovy či zle zaparkované autá. Obmedzenia sa však často nachádzajú aj na samotných pracoviskách a domovoch týchto ľudí. Pre bezproblémový život..

Používané stavebné materiály

 Vybrať si svoj byt či rodinný dom, ktorý by zohľadňoval všetky naše požiadavky býva často veľmi ťažkou úlohou. Pri kúpe nehnuteľnosti myslíme na celý rad faktorov ako sú cena, lokalita, či ide o staršiu stavbu alebo novostavbu, ale málo kedy sa zamyslíme nad úlohou materiálu z ktorého bol ten náš vyhliadnutý byt či rodinný dom postavený. Má preto zmysel sa nad takto postavenou otázkou pozastaviť? Verte že určite áno. Keď sa v päťdesiatych rokoch na Slovensku pomaly začala rozbiehať výstavba pre širšie skupiny obyvateľstva, môžeme podľa..

Aké dokumenty potrebujete na realizáciu stavby

 Začneme pekne od začiatkuÚzemné rozhodnutieStavebné povolenieKolaudačné rozhodnutie   V posledných rokoch sa ľudské nároky na bývanie podstatne zmenili. Málokomu dnes stačí klasický radový byt, ktorý vznikol počas komunistickej výstavby s jeho pôvodným zariadením a rozložením. Rozdielne chápanie „dobrého bývania“ sa prejavilo najmä v oblasti výstavby rodinných domov. Výsledkom je nekonečne široká škála typov rodinných domov, prakticky každý si môže navrhnúť vlastnú predstavu svojho bývania, ktorú mu dobrý projektant zrealizuje. Hrany..

Maloletí a darovanie nehnuteľnosti

Viacerí z vás, milí čitatelia, ste sa na nás obrátili s otázkou, či je možné darovať svojim deťom, vnukom, vnučkám nehnuteľnosť. Či je vôbec možné, aby dieťa - teda nedospelá osoba mohla vlastniť napríklad pozemok, dom. Vo všeobecnosti vládne domnienka, že nie. Avšak, opak je pravdou. O tejto skutočnosti ako aj o postupe, ako darovať v súlade so zákonom dieťaťu nehnuteľnosť, pojednáva nasledovný článok. Dieťa zastupujú rodičia Spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti vzniká narodením. Túto spôsobilosť má aj počaté dieťa, podmienkou..

Kúpna zmluva a jej náležitosti

Spolu s manželom máme záujem o kúpu pozemku od môjho starého otca. Pozemkom budeme súčasne ručiť banke, od ktorej máme sľúbený hypoúver. Nepoznám však presný obsah kúpnej zmluvy. Známy mi povedali, že si musíme zaplatiť znalca. Kto musí platiť daň, poplatky za vklad? Môže kataster odmietnuť náš návrh? Ďakujeme vám za vašu pomoc. Ivana a Peter Z., okres Nitra     Právnu úpravu kúpnej zmluvy obsahuje Občiansky zákonník §§ 588 a nasl. a v §§ 409 a nasl. Obchodného zákonníka. V prípade, ak jednou zo zmluvných strán je fyzická osoba, vychádza..

Neskolaudovaná stavba - otázka predaja a bývania

S mojím manželom máme vyhliadnutý rodinný dom na kúpu. Ide o novostavbu domu, no realitka, ktorá ho ponúka, sa vyjadrila, že nie je ešte skolaudovaný. Je táto skutočnosť pre nás ako kupujúcich na závadu? Aké môžeme očakávať ťažkosti s kúpou neskolaudovanej stavby, s trvalým pobytom ? Ivica S., Kľakany Ako sami uvádzate, vami postavený rodinný dom je neskolaudovaný. V zmysle platnej legislatívy to znamená, že neskolaudovaná nehnuteľnosť nemôže slúžiť účelu, na ktorý bola postavená - teda buď podnikateľským účelom, ako prevádzka podniku, vo..

Ako sa nestať obeťou realitného podvodu

 Ak sa spomenie termín realitný podvod, väčšinou každému napadne nejaký nedávny zločin bytovej mafie , táto otázka je však omnoho komplikovanejšia a jej „mafiánska“ stránka je len jednou časťou zla, aj keď má bezpochyby najviac tragických koncov. Podvody s realitami sa však netýkajú len osamelých starších ľudí a mŕtvol vylovených z rybníkov - oveľa viac je tých „prozaických“ prípadov, okolo ktorých sa robí menej kriku, avšak ich dôsledky sú pre postihnutých takisto ničivé a vo všeobecnosti by mali byť varovaním. Poďme sa teda pozrieť..

Poistenie nehnuteľností

Čo zahŕňa a na čo sa vzťahuje poistenie nehnuteľnostiAko sa určuje výška poistnej sumyAko sa stanovuje poistná sumaSpôsob platby poistnéhoPoistná zmluva a všetko čo sa jej týkaTakže čo si treba pri zmluve všímať?Poistenie domácnostiPripoistenieNa čo sa vaše poistenie nevzťahuje?Poistite si aj okolité budovyUplatnenie náhradyAko postupovaťVlastniť miesto, ktoré môžete nazvať domov je jedným z najzákladnejších prianí každého človeka. A pritom často nezáleží na tom, či ide o byt alebo o dom, človek jednoducho túži mať svoj vlastný kút, kam sa môže..

Poistenie nehnuteľnosti – nie luxus, ale nevyhnutnosť

Domov je pre každého človeka miestom, ktoré preň predstavuje nielen súkromie a pohodlie, ale najmä bezpečie. To je dôvod, prečo si doň inštalujeme napríklad alarmy - snažíme sa ho urobiť čo najbezpečnejším miestom pre seba a svoju rodinu. Zároveň však tak, ako všetky tieto náležitosti chránia nás, tiež chceme, aby bol nejakým spôsobom chránený aj náš domov; akiste zaváži aj fakt, že sme do jeho budovania vložili nemalú námahu, čas aj finančné prostriedky. Aby teda nehrozila situácia, ktorá by nás o náš domov nejakým spôsobom pripravila bez možnosti..


Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies.