Pripravované zmeny v právnych úpravách - novela katastrálneho zákon a zákonov o notároch a advokácii

V súvislosti s pripravovanými zákonmi, ktorými sa majú zmeniť a doplniť katastrálny zákona, zákon o notároch a zákon o advokácii, nastanú mnohé legislatívne zmeny. Prezident SR Ivan Gašparovič podpísal dňa 13.07.2009 okrem iného aj novelu zákona o notároch, ktorá bola schválená 24.6.2009 na 39. schôdzi NR SR. Po podpise by zákonné zmeny mali byť účinné od 1.9.2009. Cieľom navrhovaných právnych úprav je zvýšiť zvýšenie právnu a faktickú istoty zmluvných strán pri prevodoch nehnuteľností, definovať jednoznačného pôvodcu zmluvy o prevode nehnuteľnosti a s tým spojenú zodpovednosť pôvodcu zmluvy pre prípad vzniku škody. Zákonné zmeny predstavujú „balíček“ opatrení v snahe o elimináciu podvodov v súvislosti s prevodmi nehnuteľností. Zmeny katastrálneho zákona a zákona o advokácii sa nachádzajú v legislatívnom procese.

Pripravované meny na úseku katastra

Pokiaľ ide o konanie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, v súčasnosti platia dve lehoty - a to 30 dňová lehota a skrátená pätnásťdňová lehota. V dôsledku novely zákona č. 162/1995 Z. z. bude zavedená nová lehota, v trvaní 20 dní. Nová, 20 dňová lehota je nepochybne náležitou novinkou, nakoľko občania za služby notárov alebo advokátov pri prevodoch nehnuteľností uhradia nemalé sumy. Nová lehota by mala posilňovať právnu istotu občanov pri prevode.

V súvislosti so zmenami na úseku katastra sa predpokladá elektronizácia systému, cez ktorý by bolo možné podávať návrhy na vklad on-line. Otázne je, kedy dôjde k realizácii elektronizácie. Novinkou má byť aj možnosť podať elektronické oznámenie o zamýšľanom vklade prostredníctvom formulára, ktorý by mal byť občanom prístupný na internete. Občan na elektronické podanie návrhu na vklad potrebuje zaručený elektronický predpis, ktorý je upravený zákonom č. 215/2002 Z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dochádza aj ku zmene ohľadne počtu rovnopisov predkladaných zmlúv. Po novom by mali správam katastra postačovať dva rovnopisy zmluvy. Vyznačenie rozhodnutia o povolení vkladu vlastníctva do katastra nehnuteľností bude nahradené rozhodnutím o povolení vkladu a správa katastra zašle účastníkom konania už do 15 dní, čo predstavuje pre občanov veľkú výhodu - v rámci zákonnej 30 dňovej lehoty je im tak poskytnutý dostatočný priestor na splnenie ich ohlasovacej povinnosti vo veci dane z nehnuteľnosti.

Notári, advokáti - občan má právo obrátiť sa na platené služby

Ako už bolo avizované, od septembra 2009 sa stáva účinnou novela zákona o advokácii, ktorá sa prejaví najmä v navrhovanom ust. § 1a zákona o advokácii, podľa ktorého sa zavádza nový inštitút autorizácie zmluvy, v súvislosti s ktorým bude advokát zodpovedný aj za škodu spôsobenú tým, že nesprávne vyhotovil, posúdil zmluvu o prevode nehnuteľnosti a pod. Autorizáciu - spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody - advokát potvrdzuje v doložke o autorizácii. Doložka o autorizácii obsahuje vyhlásenie advokáta, že pri spisovaní zmluvy postupoval v súlade so zákonom - teda, že zistil totožnosť predávajúceho, kupujúceho, spísal zmluvu, ďalej údaj o počte listov, ktoré zmluva obsahuje, miesto a dátum vydania doložky o autorizácii, a meno, priezvisko a podpis advokáta. Podľa navrhovaného nového § 1a ods. 4 k zákonu č. 586/2003  Z. z. o advokácii, advokát je povinný, ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti za odplatu, upozorniť účastníkov zmluvy na platobné podmienky kúpnej ceny dohodnuté v zmluve a v zmluve tiež uviesť vyhlásenie účastníkov zmluvy o oboznámení sa s týmito podmienkami. Ďalšou, a to dôležitou povinnosťou advokáta v súvislosti s prevodmi nehnuteľností je povinnosť oznámiť účastníkovi zmluvy o prevode nehnuteľnosti výšku svojho poistného krytia a poisťovňu, v ktorej je poistený pre prípad škody v súvislosti s autorizáciou zmluvy o prevode nehnuteľnosti.

Novela zákona o advokácii rieši aj situáciu, kedy advokát nemá istotu o totožnosti osôb - zmluvných strán. V takej situácii vykoná ďalšie zisťovanie, teda najmä vyzve osoby a ich zástupcov, aby doložili listiny z evidencie dokladov totožnosti, zistí totožnosť prostredníctvom ďalších svedkov, o ktorých totožnosti nemá žiadne pochybnosti, požiada o vyjadrenie príslušnú obec, alebo vykoná zisťovanie na základe iných listinných dôkazov. Ak sa mu však ani napriek tomuto postupu nepodarí zistiť skutočnú totožnosť účastníkov a právnu službu neodmietne, nemôže sa zbaviť svojej zodpovednosti za škodu spôsobenú zneužitím totožnosti. Výnimkou je, že poškodený účastník zmluvy vedel o skutočnosti, ktorá bola príčinou vzniku škody.

Svojej zodpovednosti sa advokát môže zbaviť, ak preukáže, že poškodený účastník zmluvy vedel o skutočnosti, ktorá bola príčinou vzniku škody. Advokát má možnosť však aj odmietnuť autorizovať zmluvu o prevode nehnuteľnosti, a to v prípade, ak účastník zmluvy alebo jeho zástupca odmietnu poskytnúť potrebnú súčinnosť.

Notári a advokáti tak budú mať sprísnenú zodpovednosť za zmluvy, ktoré sami vyhotovia. Občan nemá zo zákona povinnosť obrátiť sa na notára alebo advokáta, zmluvu tak môžu vyhotoviť aj ďalší právnici, realitné kancelárie a pod. 

Bližšie info

Späť

Úprava bytu pre zdravotne postihnutých

FinancovanieDomov bez bariérBezbariérová kúpeľňaBezbariérová kuchyňaBezbariérová spoločnosťUbytovacie zariadenia a obchodné domyV Európe žije viac ako 50 miliónov postihnutých občanov. Ich každodenný život im znepríjemňujú veci, ktoré sú pre ostatných bežnými a vôbec si ich neuvedomujú. Ide napríklad o vysoké obrubníky pri cestách a chodníkoch, tiché semafory, rýchlo sa zatvárajúce dvere, nedostupné budovy či zle zaparkované autá. Obmedzenia sa však často nachádzajú aj na samotných pracoviskách a domovoch týchto ľudí. Pre bezproblémový život..

Predaj apartmánov na zimnú dovolenku

Praskajúci oheň v krbe, zimná lyžovačka pod oknom, to je hádam sen každého, kto má v obľube zimné dovolenky v zasneženej prírode. V poslednom období sa na Slovensku stala doslova módna kúpa apartmánových domov po väčšinou vo vysokohorských lyžiarskych strediskách. V porovnaní s ostatnými typmi nehnuteľností spájajú v sebe niekoľko výhod. V prvom rade sú výhodnou investíciou, pre tých, ktorí radi vidia svoje peniaze rásť. Ich prenájom počas obdobia, kedy ich práve neobývate, vám môže vyniesť pár tisícok navrch. No v neposlednom rade im nemožno uprieť,..

Vklad do katastra nehnutelnosti. Návrh na vklad nehnuteľnosti, priebeh procesu a ktoré dokumenty sú k nemu potrebné

Katastrálne konanie završuje proces prevodu vlastníckeho práva z prevádzajúceho na nadobúdateľa a je dôležitou časťou tohto procesu spolu s uzavretím samotnej scudzovacej zmluvy. Tento článok dá v tejto súvislosti podrobnú odpoveď na nasledovné otázky:   - Prečo je po uzavretí zmluvy potrebné ešte podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnutelnosti po kúpe nehnuteľnosti? - Čo musí obsahovať návrh na vklad a kam ho podať? - Aké prílohy musia byť k návrhu na vklad priložené? (skúsenosti z katastra nehnutelnosti..

Stavebné konanie - uskutočňovanie stavieb a ich zákonné podmienky

Realizácia stavieb – nielen na základe stavebného povolenia   Stavby, zmeny stavieb alebo udržiavacie práce na stavbách sa môžu realizovať podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.. Rozdiel medzi stavebným povolením a ohlásením spočíva v charaktere stavby, príp. prác, ktoré sa majú vykonávať. Stavebné povolenie je nevyhnutné pri stavbách každého druhu bez ohľadu na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania. Stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, a to najmä pri prístavbe,..

Spor o výpoveď z nájmu bytu

Prosím vás o radu. S mojou manželkou sme prenajali náš byt mladému manželskému páru. Nájomcovia spočiatku platili nájomné riadne a včas. Manžel - nájomca mal po čase problémy s políciou, užívanie drog a pod. Nájomcovia uhrádzali nájomné mimo splatnosť, niekedy aj s dvojmesačným omeškaním. Naposledy zaplatili nájomné pred 6 mesiacmi. Snažil som sa vec riešiť dohovorom, avšak situácia sa natoľko zhoršila, že nájomca na mňa raz v byte zaútočil a poškodil časť zariadenia. Nájomcom sme oznámili, že nájom s nimi vypovedáme a žiadame byt vypratať...

Novela právnej úpravy vlastníctva bytov a nebytových priestorov II

Vážení čitatelia. V predchádzajúcom čísle Kompletného trhu nehnuteľností sme sa venovali novele právnej úpravy vlastníctva bytov a nebytových priestorov upravenej zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá bola prijatá a vyšla v Zbierke zákonov ako zákon č. 70/2010 Z. z. Okrem eliminácie nejednoznačnosti a nezrovnalostí týkajúcich sa úloh správcu bytového domu, vzťahov medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov a správcom, príp. orgánmi spoločenstva vlastníkov bytov ako aj úpravy zakladania spoločenstiev..

Kúpte si pozemky v blízkosti ... (TRH Nehnutelnosti)

Vývoj cien bytov v Bratislave v roku 2008

Skoro každého, ktorý či už má byt alebo si ho ešte len plánuje obstarať, zaujíma vývoj cien bytov a hlavne prognóza do budúcnosti. Prvé sa dá ukázať na základe zozbieraných údajov, druhé sa dá v súčasnosti len veľmi obtiažne predpovedať.Pozrime sa teda, čo sa na trhu s bratislavskými bytmi dialo od januára 2008 po čiastočnom cca mesačnom (vianočnom) útlme, ktorý nastal po zatiaľ najväčšom realitnom boome na Slovensku v jeseni 2007, kedy boli ceny za meter štvorcový starých bytov v hlavnom meste drahšie ako ceny za meter štvorcový v novostavbách.Realitný..

Ako bezpečne platiť pri kúpe nehnutelnosti a aké riziká hrozia pri platení hotovosťou za nehnuteľnosti?

Kúpa nehnutelnosti predstavuje z pohľadu bežného človeka pomerne zásadný krok. Ceny nehnuteľností sa totiž pohybujú v desiatkach, niekedy až stovkách tisícoch eur, a preto je na mieste zachovať čo najvyššiu možnú mieru opatrnosti s úhradou kúpnej ceny. Pre zachovanie spomenutej opatrnosti je pritom nevyhnutné poznať aspoň základné princípy prevodu nehnuteľnosti.   Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Kúpa nehnuteľnosti sa realizuje na základe kúpnej zmluvy, avšak samotný podpis kúpnej zmluvy ešte neznamená nadobudnutie..