Pripravované zmeny v právnych úpravách - novela katastrálneho zákon a zákonov o notároch a advokácii

V súvislosti s pripravovanými zákonmi, ktorými sa majú zmeniť a doplniť katastrálny zákona, zákon o notároch a zákon o advokácii, nastanú mnohé legislatívne zmeny. Prezident SR Ivan Gašparovič podpísal dňa 13.07.2009 okrem iného aj novelu zákona o notároch, ktorá bola schválená 24.6.2009 na 39. schôdzi NR SR. Po podpise by zákonné zmeny mali byť účinné od 1.9.2009. Cieľom navrhovaných právnych úprav je zvýšiť zvýšenie právnu a faktickú istoty zmluvných strán pri prevodoch nehnuteľností, definovať jednoznačného pôvodcu zmluvy o prevode nehnuteľnosti a s tým spojenú zodpovednosť pôvodcu zmluvy pre prípad vzniku škody. Zákonné zmeny predstavujú „balíček“ opatrení v snahe o elimináciu podvodov v súvislosti s prevodmi nehnuteľností. Zmeny katastrálneho zákona a zákona o advokácii sa nachádzajú v legislatívnom procese.

Pripravované meny na úseku katastra

Pokiaľ ide o konanie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, v súčasnosti platia dve lehoty - a to 30 dňová lehota a skrátená pätnásťdňová lehota. V dôsledku novely zákona č. 162/1995 Z. z. bude zavedená nová lehota, v trvaní 20 dní. Nová, 20 dňová lehota je nepochybne náležitou novinkou, nakoľko občania za služby notárov alebo advokátov pri prevodoch nehnuteľností uhradia nemalé sumy. Nová lehota by mala posilňovať právnu istotu občanov pri prevode.

V súvislosti so zmenami na úseku katastra sa predpokladá elektronizácia systému, cez ktorý by bolo možné podávať návrhy na vklad on-line. Otázne je, kedy dôjde k realizácii elektronizácie. Novinkou má byť aj možnosť podať elektronické oznámenie o zamýšľanom vklade prostredníctvom formulára, ktorý by mal byť občanom prístupný na internete. Občan na elektronické podanie návrhu na vklad potrebuje zaručený elektronický predpis, ktorý je upravený zákonom č. 215/2002 Z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dochádza aj ku zmene ohľadne počtu rovnopisov predkladaných zmlúv. Po novom by mali správam katastra postačovať dva rovnopisy zmluvy. Vyznačenie rozhodnutia o povolení vkladu vlastníctva do katastra nehnuteľností bude nahradené rozhodnutím o povolení vkladu a správa katastra zašle účastníkom konania už do 15 dní, čo predstavuje pre občanov veľkú výhodu - v rámci zákonnej 30 dňovej lehoty je im tak poskytnutý dostatočný priestor na splnenie ich ohlasovacej povinnosti vo veci dane z nehnuteľnosti.

Notári, advokáti - občan má právo obrátiť sa na platené služby

Ako už bolo avizované, od septembra 2009 sa stáva účinnou novela zákona o advokácii, ktorá sa prejaví najmä v navrhovanom ust. § 1a zákona o advokácii, podľa ktorého sa zavádza nový inštitút autorizácie zmluvy, v súvislosti s ktorým bude advokát zodpovedný aj za škodu spôsobenú tým, že nesprávne vyhotovil, posúdil zmluvu o prevode nehnuteľnosti a pod. Autorizáciu - spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody - advokát potvrdzuje v doložke o autorizácii. Doložka o autorizácii obsahuje vyhlásenie advokáta, že pri spisovaní zmluvy postupoval v súlade so zákonom - teda, že zistil totožnosť predávajúceho, kupujúceho, spísal zmluvu, ďalej údaj o počte listov, ktoré zmluva obsahuje, miesto a dátum vydania doložky o autorizácii, a meno, priezvisko a podpis advokáta. Podľa navrhovaného nového § 1a ods. 4 k zákonu č. 586/2003  Z. z. o advokácii, advokát je povinný, ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti za odplatu, upozorniť účastníkov zmluvy na platobné podmienky kúpnej ceny dohodnuté v zmluve a v zmluve tiež uviesť vyhlásenie účastníkov zmluvy o oboznámení sa s týmito podmienkami. Ďalšou, a to dôležitou povinnosťou advokáta v súvislosti s prevodmi nehnuteľností je povinnosť oznámiť účastníkovi zmluvy o prevode nehnuteľnosti výšku svojho poistného krytia a poisťovňu, v ktorej je poistený pre prípad škody v súvislosti s autorizáciou zmluvy o prevode nehnuteľnosti.

Novela zákona o advokácii rieši aj situáciu, kedy advokát nemá istotu o totožnosti osôb - zmluvných strán. V takej situácii vykoná ďalšie zisťovanie, teda najmä vyzve osoby a ich zástupcov, aby doložili listiny z evidencie dokladov totožnosti, zistí totožnosť prostredníctvom ďalších svedkov, o ktorých totožnosti nemá žiadne pochybnosti, požiada o vyjadrenie príslušnú obec, alebo vykoná zisťovanie na základe iných listinných dôkazov. Ak sa mu však ani napriek tomuto postupu nepodarí zistiť skutočnú totožnosť účastníkov a právnu službu neodmietne, nemôže sa zbaviť svojej zodpovednosti za škodu spôsobenú zneužitím totožnosti. Výnimkou je, že poškodený účastník zmluvy vedel o skutočnosti, ktorá bola príčinou vzniku škody.

Svojej zodpovednosti sa advokát môže zbaviť, ak preukáže, že poškodený účastník zmluvy vedel o skutočnosti, ktorá bola príčinou vzniku škody. Advokát má možnosť však aj odmietnuť autorizovať zmluvu o prevode nehnuteľnosti, a to v prípade, ak účastník zmluvy alebo jeho zástupca odmietnu poskytnúť potrebnú súčinnosť.

Notári a advokáti tak budú mať sprísnenú zodpovednosť za zmluvy, ktoré sami vyhotovia. Občan nemá zo zákona povinnosť obrátiť sa na notára alebo advokáta, zmluvu tak môžu vyhotoviť aj ďalší právnici, realitné kancelárie a pod. 

Bližšie info

Späť

Poplašné systémy a zabezpečovacie zariadenia

 Uvažujme ako zlodejFaktory ovplyvňujúce rozhodnutie vlamačovTakže ako sa chrániť?DvereZámokOkná a zasklené plochyPoplašné systémyDelenie poplašných systémovMagnetické poplašné zariadenie Ľudskou prirodzenosťou je potreba chrániť seba, svojich najbližších a svoj majetok od nepamäti a na to využíva dodnes všetky svoje dostupné možnosti. V dnešných časoch je dôležitejšie krízovým situáciám predchádzať, ako ich riešiť a ľudia sa zaoberajú svojou ochranou o väčšej miere než v minulosti. Týka sa to aj bezpečnosti jednotlivcov a rodín a zabezpečenia..

Kam sa uberá výstavba novostavieb?

Mnoho developerov a stavebníkov prežíva po siedmich tučných rokoch plných rozvoja a rastu obdobie, ktoré ani z ďaleka nepatrí k tomu najlepšiemu čo kedy zažili. Počet dokončených novostavieb narastá a do nových projektov sa púšťa zatiaľ len málokto. Nuž situácia ohľadne vývoja výstavby je pomerne komplikovaná. Mnohých investorov a stavebníkov dobehla hýrivá minulosť luxusných novostavieb. Mnohí z nich si neuvedomili, že to, čo postavili v minulosti je vlastne z vonku krásny, ale predsa potápajúci sa Titanic. Úrodné roky v tejto oblasti sú už za..

Okná

DrevoPlastové okenné rámové vlysyOceľové okenné rámové vlysyHliníkové rámové vlysyKombinovanéPLASTOVÉ OKNÁ - z čoho si vybrať?Výhody plastových okien oproti ostatným rámomKoľko také okno vydrží?Údržba plastových okienPridanie ďalšieho sklaNáhrada jednoduchého zasklenia izolačnými dvojsklamiMontáž plastových okienNalepenie priehľadnej izolačnej fólie priamo na sklo okna Z funkčného hľadiska majú okná dve základné poslania. Ich úlohou je zaistiť prirodzené vetranie miestnosti a jej prirodzené osvetlenie. Presne na takýto účel sa používali od..

Zastúpenie fyzických osôb pri spravovaní ich nehnuteľného majetku

Pri právnych úkonoch súvisiacich s nehnuteľnosťami je možné dať sa zastúpiť inou fyzickou osobou, príp. právnickou osobou. Občiansky zákonník v danej súvislosti diferencuje medzi zákonným zastúpením a zastúpením na základe tzv. dohody o plnomocenstve. Zákonné zastúpenie Zákonné zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia štátneho orgánu. Typickým príkladom zákonného zastúpenia je zastúpenie maloletého dieťaťa. Kto je jeho zákonným zástupcom, ustanovuje zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine. Uvedené zastúpenie maloletého..

Nájom a podnájom nebytových priestorov ako odplatný vzťah a výpoveď z nájmu

Právna úprava nebytového nájmu   Občiansky zákonník zaraďuje nájom a podnájom nebytových priestorov medzi osobitné  prípady nájmu (§  720 Občianskeho zákonníka, ďalej v texte ako „OZ“), jeho vlastná úprava je však obsiahnutá v osobitnom zákone, na ktorý odkazuje ustanovenie § 720 OZ. Ide o zákon č. 116/1990 Zb. Medzi Občianskym zákonníkom a zákonom č. 116/1990 Zb. je vzťah lex specialis k lex generalis, čo znamená, že ustanovenia zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení..

Smrť darcu a jej následky na vkladové konanie

V decembri 2004 som s mojou starou mamou uzatvorila darovaciu zmluvu, na základe ktorej mi darovala jej rodinný dom. Pár dní na to moja stará mama zomrela. Návrh na vklad bol podaný po jej smrti, avšak kataster návrh neprijal a vyzval nás na doplnenie návrhu formou prijatia dodatku k darovacej zmluve - týkalo sa to zriadenia vecného bremena. Návrh som doplnila v lehote, kataster konanie zastavil, čo považujem za nezákonné. Prečo kataster nerešpektuje vôľu jednej zmluvnej strany - mojej nebohej starej mamy a nepostupoval v súlade so zákonom?! Moja právnička podala..

Problémy s hypotékou?

Problém je na sveteKeď musí zasiahnuť bankaBanky znižujú úrokové sadzby   Nie je nič ľahšie. Jednoduchá cesta k bývaniu. Stačí len prísť. Riešenie ušité priamo na mieru. To sú len niektoré reklamné slogany, ktoré nás tak často oslovujú a pútajú našu pozornosť na rôzne produkty vedúce k vlastnému bývaniu.Spôsobov, ciest a produktov vedúcich k vlastnému bývaniu je v dnešnej dobe a situácii na trhu skutočne mnoho. Pritom nemusí ísť bezpodmienečne len o získanie nového bytu či domu, ale aj napríklad o kúpu zariadenia, stavbu garáže či bazénu,..

Hypotéky pre mladých

 Róbert Fico si od avizovania krokov, ktoré pomôžu mladým rodinám s bývaním, vylepšil svoj profil o značné čísla. Realita sa však tak celkom nezakladá na pôvodne médiami hlásaných zvýhodneniach pre mladých ľudí, ktorí majú vážne starosti so svojím bývaním. Hovorím najmä o vládnej „pomoci“ mladým vo forme bonifikácie hypotekárnych úverov. Veľké oči Nečudo, že mnohí z nás mladších zajasali, keď postupne v takmer všetkých denníkoch natrafili na propagandistickú kampaň vládnych strán, kde bolo toto zvýhodnenie opisované ako konečne jeden..

Poistenie nehnuteľností

Čo zahŕňa a na čo sa vzťahuje poistenie nehnuteľnostiAko sa určuje výška poistnej sumyAko sa stanovuje poistná sumaSpôsob platby poistnéhoPoistná zmluva a všetko čo sa jej týkaTakže čo si treba pri zmluve všímať?Poistenie domácnostiPripoistenieNa čo sa vaše poistenie nevzťahuje?Poistite si aj okolité budovyUplatnenie náhradyAko postupovaťVlastniť miesto, ktoré môžete nazvať domov je jedným z najzákladnejších prianí každého človeka. A pritom často nezáleží na tom, či ide o byt alebo o dom, človek jednoducho túži mať svoj vlastný kút, kam sa môže..